Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17164/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.;Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.;Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szijártó Boglárka
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001073342019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001073342019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Paks kikötőhöz vez út, ny-i elk út, é-ki beköt
Hivatkozási szám: EKR001073342019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
Tervezési szerződés az 51379. jelű, Paks kikötőhöz vezető út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában
2. rész:
Tervezési szerződés a 6238. jelű Paks, nyugati elkerülő út tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában
3. rész:
Tervezési szerződés a Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű úthoz tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 51379. jelű, Paks kikötőhöz vezető út
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés az 51379. jelű, Paks kikötőhöz vezető út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában
Új nyomvonalon vezetett, körülbelül 1,2 km egybefüggő 2×1 sávos összekötő út megtervezése
Az ajánlattevő feladata:
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés
- kiviteli tervek elkészítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) M/2.1szerintiszakember 36 hó feletti országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban megadva (max. 24 hó)  20
2 III.1.3) M/2.2 szerint szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban megadva (max. 24 hó)  15
3 III.1.3) M/2.3 szerinti szakember 36 hó feletti, országos közút tervezése területén szerzett környezetvédelmi szakértői szakmai többlet tapasztalata hóban megadva (max. 24 hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) c) a legjobb ár-érték arány.Ajánlattevőnek meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok és a munkadíj ellenértékét is.

II.2.1)
Elnevezés: 6238. jelű Paks, nyugati elkerülő út
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Paks, nyugati elkerülő út tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában
A 6. számú főút, 6232. jelű út és a 6231. jelű út összekötése egy új nyomvonalon vezetett, körülbelül 6,1 km egybefüggő 2×1 sávos elkerülő út megtervezésével
Az ajánlattevő feladata:
- tanulmányterv elkészítése
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés
- kiviteli tervek elkészítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) M/2.1szerintiszakember 36 hó feletti országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban megadva (max. 24 hó)  20
2 . III.1.3) M/2.2 szerint szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban megadva (max. 24 hó)  15
3 . III.1.3) M/2.3 szerinti szakember 36 hó feletti, országos közút tervezése területén szerzett környezetvédelmi szakértői szakmai többlet tapasztalata hóban megadva (max. 24 hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) c) a legjobb ár-érték arány
Ajánlattevőnek meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok és a munkadíj ellenértékét is.

II.2.1)
Elnevezés: Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű úthoz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű úthoz tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában
Új nyomvonalon vezetett, körülbelül 2,8 km egybefüggő 2×1 sávos elkerülő út megtervezése
Az ajánlattevő feladata:
- tanulmányterv elkészítése
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés
- kiviteli tervek elkészítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) M/2.1szerintiszakember 36 hó feletti országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban megadva (max. 24 hó)  20
2 . III.1.3) M/2.2 szerint szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban megadva (max. 24 hó)  15
3 . III.1.3) M/2.3 szerinti szakember 36 hó feletti, országos közút tervezése területén szerzett környezetvédelmi szakértői szakmai többlet tapasztalata hóban megadva (max. 24 hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) c) a legjobb ár-érték arány
Ajánlattevőnek meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok és a munkadíj ellenértékét is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), nem vehet részt az alk igazolásában olyan gazd szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek alá tartozik (Kbt. 62.§ (3) és (5) bek, Kbt. 63. § (3) bek).
A Kbt. 74. § (1) bek szerint ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alk ig. részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód valamennyi résznél:
Ajánlattevőnek (közös AT külön) a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá.
Kr. 15. § (1) bek alapján az AT az alk igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában az ESPD-t kell benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására
Kr. 15. § (2) bek szerint azon AV, amelyek nem vesznek részt alk igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
AT-nek (Kr. 13. §-ára) az EKR-ben levő elektronikus űrlapon nyilatkozni kell, hogy van-e folyamatban lévő változásbejegyzési eljárása. Ha igen, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem (valamennyi melléklettel) és a beérkezésről szóló cégbírósági igazolás. Ha nincs változásbejegyzés, nemleges nyilatkozat csatolandó.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához valamennyi résznél:
Ajánlatkérő (AK) az eljárást lezáró döntése előtt megfelelő határidővel hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb AT-t azon dokumentumok benyújtására, amely igazolja, hogy az AT nem tartozik az előírt kizáró ok hatálya alá. (Kbt. 69. § (4)-(7) bek). Kr. 8. és 10. §-a szerint kell igazolni, az AK-nek ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá Kr. 14. és 16. §-aira is.)
Kizáró okokra/alk köv-re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak addig, ameddig az abban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek biztosított lehetőséggel, ez esetben nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figy venni.
Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Kbt. 65. § (1) bek c) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel/jogosítvánnyal/szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét 322/2015. (X. 30.) Kr 8. § (2) bek alapján AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazd szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötésre szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Az alábbi igazolási mód valamennyi rész esetében:
Előzetes igazolás során AK elfogadja AT az ESPD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének α:)! Az engedély/jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek-re is. E szerint ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alk követelményt a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. Dokumentumok benyújtása az előzetes igazolást után AK erre vonatkozó felhívására a Kbt. 69. § (4) bek alapján. A Kbt. 65. § (1) bek c) pont szerinti köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában irányadó
Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.
A közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány nyújtandó be, azzal, hogy azt a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dok benyújtására, amelyek igazolja, hogy az ajánlattevő megfelel az alk.köv.nek:
P1. Ajánlattevő köteles benyújtani valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
- számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1. pontban előírt köv-nek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.
P2. A Kbt. 65. § (1) bek a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közút tervezése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk kövnek az ajánlattevők bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.
Alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazd és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek-ben biztosított lehetőséggel, ez esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41./A § (4) bek-re.
A minősített ajánlattevők esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében:
P1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.
P2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (országos közút tervezése) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el az alábbi értékeket:
1. rész esetében: nettó 25.000.000,- Ft
2. rész esetében: nettó: 140.000.000,- Ft
3. rész esetében: nettó 70.000.000,- Ft
Valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P1 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb
értékű árbevételi előírásnak megfelelnie.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában irányadó:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával előzetesen igazolja, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) valamennyi rész esetében elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, a az ESPD IV. rész α: pont kiöltésével
AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el:
M1) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bek szerint az alábbi tartalommal:
- teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel),
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal, és a tervezési szakasz(ok)szelvényszáma az egybefüggő jelleg igazolására)
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.
A referencia közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bek szerint fogadható el.
M2) Csatolni kell részenként a szakemberek végzettségét igazoló iratokat, aláírt szakmai önéletrajzát amelynek tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel rendelkezik, és a rendelkezésre állási nyilatkozatát. Önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember szakmai gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:
- adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,
- a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap)
- az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ha a szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és az önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja, a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe az alk. követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlásigazolásakor.
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bek szerint is megfelelhetnek, ez esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bek szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bek szerinti nyilatkozatot. Alk igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek szerinti szervezet részéről az ajánlatban kell csatolni - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
AK felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bek-re is.
Minősített ajánlattevők esetében a Kr 24. § (1) bek irányadó.
A Kbt. 69.§ (11a) bek lehetőség biztosított, ebben az esetben ajánlattevő nyilatkozik hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Az alk követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figy.véve 2001. évi C. tv. rendelkezéseit) AT kötelezettsége,felelőssége.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített
1. rész vonatkozásában legalább egybefüggően 900 m hosszúságú, új nyomvonalon vezetett országos közút engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyú referenciával
A fenti referencia követelményeknek való megfelelés legfeljebb két szerződéssel igazolható, ha az egybefüggő jelleget a tervezési szakasz(ok) szelvényszámai (azok folytonossága) igazolják.
2. rész vonatkozásában legalább egybefüggően 4,5 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett országos közút tanulmánytervének, engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyú referenciával.
A fenti referencia követelményeknek való megfelelés legfeljebb három szerződéssel igazolható, ha az egybefüggő jelleget a tervezési szakasz(ok) szelvényszámai (azok folytonossága) igazolják.
3. rész vonatkozásában legalább egybefüggően 2 km hosszúságú országos közút tanulmánytervének, engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyú referenciával.
A fenti referencia követelményeknek való megfelelés legfeljebb három szerződéssel igazolható, ha az egybefüggő jelleget a tervezési szakasz(ok) szelvényszámai (azok folytonossága) igazolják.
Ajánlatkérő
- az engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, az Útügyi Műszaki Előírás szabványok tartalmát figyelembe vevő, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet,
- kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, Útügyi Műszaki Előírás szabványok tartalmát figyelembe vevő valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti
- tanulmányterv alatt az e-UT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírás 1.14.5. pont szerinti fogalmat érti,
országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdése szerinti fogalmakat érti.
Egybefüggő út alatt Ajánlatkérő a folytonos, megszakítás nélküli útszakaszt érti. Egy referenciaigazolás több referencia követelmény igazolására is bemutatható
M/2. Alkalmatlan, valamennyi rész tekintetében, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. 1 fő útépítési tervező (projektvezető és útépítési tervezésért felelős tervező pozícióra), aki rendelkezik, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalati idővel, valamint országos közút tervezése területén minimum 3 év (36 hónap) útépítési szakági tervezési szakmai gyakorlattal.
M/2.2. 1 fő vízépítési tervező, aki rendelkezik, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalati idővel, valamint legalább 3 év (36 hónap) országos közút tervezés területén vízelvezetési rendszer tervezési szakmai gyakorlattal.
M/2.3. 1 fő környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZKV (1.1.-4) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalati idővel, valamint országos közút tervezése területén minimum 3 év (36 hónap) környezetvédelmi szakértői szakmai gyakorlattal.
Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében: a szakemberek gyakorlati ideje tekintetében is országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdése szerinti fogalmakat érti.
Valamennyi rész esetében egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz ugyanaz a szakember több rész esetében is bemutatható, de ugyanazon rész esetében egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. Kr.; 1996. évi LVIII. tv, 297/2009 Kr
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi közbesz részre:
Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a) Jótállási idő: 36 hónap
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).
Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF
A szerződés hazai finanszírozású.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.
• 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.
• 2017. évi CL. tv.
• 2007. évi CXXVII. tv.
1 rész esetében: kettő rész- és egy végszámla, a 2. és 3 rész esetében: három rész és egy végszámla nyújtható be. Részletes információ a közbesz. dokumentumokban
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak szerint jár el valamennyi rész vonatkozásában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában irányadó rendelkezések:
A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz nem kötött.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott iratokat
Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.).
Értékelési szempont RÉSZENKÉNT: Kbt. 76.§(2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány
Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0-10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere, amellyel ajánlatkérő meghatározza az ponthatárok közötti pontszámot: az ár kapcsán fordított, a minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje minős. kritérium mindegyike esetén: 24 hónap)
A IV.2.6) pontban írt 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 napos ajánlati kötöttséget jelent
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§ szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek)
Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamot, míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni.
A Kbt. 66.§ (2) bek., 134 § (5) bek-ben foglalt nyilatkozat csatolandó.
A Kbt. 47.§ (2) bek. irányadó.
Nincs lehetőség gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozására.
Tervezői felelősségbiztosítás:
Az 1. rész vonatkozásában min 20 millió Ft/év és min 10 millió,- Ft/káresemény
A 2. rész vonatkozásában min 100 millió Ft/év és min 50 millió Ft/káresemény
A 3. rész vonatkozásában min 50 millió Ft/év és min 25 millió Ft/káresemény
Fel. akkr. közb. szakt. Meditkonzult Kft: dr Kiss Balázs lajstromszám: O1037; 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5., telefon: +36-1-780-7811, +36-30-349-5047, fax: +36-1-797-8719, e-mail cím: kiss.balazs@meditkonzult.hu
Ajánlatkérő tárgyi eljárás során a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3) További információk kiegészítése karakterkorlát miatt:
Valamennyi rész vonatkozásában irányadó rendelkezések:
Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó
A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti követelményre megjelölt szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „KÉ-K” jogosultsággal (vagy egyenértékű jogosultsággal), a III.1.3) M/2.2. pont szerinti követelményre megjelölt szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „VZ-TER” jogosultsággal (vagy egyenértékű jogosultsággal), a III.1.3) M/2.3 pontjának igazolására bemutatott szakember a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend szerinti érvényes környezetvédelem szakterület „SZKV (1.1.-4)” szakértői jogosultsággal rendelkezzen, továbbá ezen szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (http://www.mmk.hu/kereses/tagok) ilyen jogosultsággal, aktív tagi státusszal szerepeljenek .
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák