Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17215/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tapolca Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tapolca 3278 hrsz; Simon István utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tapolca Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71659174
Postai cím: Hősök Tere 15.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hederics Katalin
Telefon: +36 307317688
E-mail: hederics.katalin@tapolca.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tapolca.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tapolca.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tapolca, Simon István utca részleges felújítása
Hivatkozási szám: EKR001051672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Tapolca, Simon István utca részleges felújítására vonatkozóan.
A tervezési szakasz hossza: 1. sz. tengely: 113,21 m. 2. sz. tengely: 67.96 m.
Érintett helyrajzi szám: 3278
Az érintett ingatlan Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában van.
A jelenlegi állapot ismertetése
A Simon István utca Tapolca keleti részén található. Az érintett utcaszakasz zsákutca, a Simon
István utcáról nyílik. Az utca burkolt útfelületének mindkét szélen kiemelt vagy döntött szegély
található. A szegélyek között a burkolatszélesség jellemzően 6,00 m (5,00 m). A burkolaton
hosszirányú repedések, kátyúzások találhatók. A kapubehajtóknál jellemzően döntött vagy ’K’
szegély helyezkedik el. Gyalogos és kerékpáros létesítmények nincsenek. A kiemelt szegélyek két
oldalán zöldfelület (2. sz. tengely), a döntött szegélyek két oldalán kapubehajtók, kapubeállók (1.
sz. tengely) találhatók. A vízelvezetés víznyelő aknákkal, zárt csapadékcsatornával megoldott. Az
utca közvilágított.
Tervezett kialakítás
A meglévő szegélyek megmaradnak. A burkolat marása szükséges, majd 1 réteg aszfalt terítés
kerül kialakításra. Az 1. sz. tengely elején a Részletes helyszínrajzon jelölt helyen - beavatkozás
határa – csatlakozunk a 1904 sz. burkolatfelújítás kiviteli tervéhez.
A Simon István utca helyszínrajzi kialakítása nem változik. A felújítás során az út magassági
vonalvezetése alapjaiban nem változik a beépített környezet (szegély, kapubehajtó) miatt. Az
útpálya hossz-esése 1. sz. tengely: 2,18 – 2,29 %, 2. sz. tengely: 0,38-0,59% között változik.
A tervezett kialakítás illeszkedik a meglévő állapothoz.
A magassági kialakítás során a jelenlegi hossz-szelvényi geometriát megtartottuk.
A tervezett burkolat szélessége a meglévő döntött és kiemelt szegély között 5,00 m ill. 6,00 m, egyoldali, jellemzően 2,00 % oldaleséssel.
Simon István utca – 1. sz. tengely
Forgalmi sávok száma 2x1
Meglévő burkolatszélesség 6,00 m
Tervezett forgalmi sáv 3,00 m
Tervezett burkolatszélesség 6,00 m
Oldalesés 2,00%
Szegély A meglévő szegélyek megmaradnak.
Simon István utca – 2. sz. tengely
Forgalmi sávok száma 2x1
Meglévő burkolatszélesség 5,00 m
Tervezett forgalmi sáv 2,50 m
Tervezett burkolatszélesség 5,00 m
Oldalesés 2,00%
Szegély A meglévő szegélyek megmaradnak.
Útcsatlakozás, buszöblök a tervezési szakaszon nincsenek, műtárgy kialakítása nem szükséges.
Tervezési osztályok, műszaki paraméterek
Simon István utca
Tervezési paraméterek
Út osztályba sorolása B.VI.
Hálózati funkció d
Környezeti körülmény C.
Tervezési sebesség 30 km/h
A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettem el. A tervezési műszaki
jellemzőket a Közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.11, az Aszfaltburkolatú
útpályaszerkezetek méretezése és megerősítésére vonatkozó e-UT 06.03.13 számú a Közutak
melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozására vonatkozó e-UT 03.02.21 számú, a
Szintbeni közúti csomópontok tervezésére vonatkozó e-UT 03.03.21 számú , a Közutak
víztelenítésének tervezésére vonatkozó e-UT 03.07.12 számú és az Utak üzemeltetése és
fenntartása útügyi műszaki előírásoknak megfelelően határoztuk meg. Továbbá a 20/1984.
(XII.21.) KM rendeletben és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendleletben foglaltak is betartásra
kerültek.
A meglévő burkolat marása és aszfaltozás történik, földmunka és földmű beavatkozások
nincsenek.
Burkolatfelújítás:
 4 cm AC-11 (N) kopó kopóréteg
 0,90 kg/m2 kellősítés kipermetezve
 3-5 cm profilba marás (átlag 4 cm)
 Simon István utca meglévő pályaszerkezete
A meglévő szegélyek megmaradnak.
A vízszintes forgalomtechnikai jelzések nem kerülnek kialakításra, a meglévő közúti jelzőtáblák és tartóoszlopaik megmaradnak.
Az építései munkálatok alatt is biztosítani kell az úton közlekedő gépjárművek zavartalan
haladását.
Az építési munkálatok alatt biztosítani kell a megkülönböztetett járművek számára a terület
megközelíthetőségét.
A lehulló csapadékvíz a víznyelő aknákon keresztül a zárt csapadékcsatornába folyik
A meglévő víznyelőaknák megmaradnak, a víznyelőrácsok szintbe helyezése szükséges.
Az aknákat az építés előtt és után is tisztítani szükséges.
A 4. sz. Részletes helyszínrajzon feltüntetett közművek föld alatti és föld feletti nyomvonala csak
tájékoztató jellegű. A kivitelezés megkezdése előtt az egyes kábelek és vezetékek nyomvonalát
műszeres méréssel és kutatással kell meghatározni.
A Simon István utca felújított burkolatában található aknafedlapokat az új burkolat szintjére kell
emelni.
A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme és a rájuk
vonatkozó előírások betartása.
A gázvezetékektől 2-2 méteres távolságon belül kizárólag kézi földmunka végezhető, valamint az
MSZ 7487/2. „Közmű- és vezetékek elrendezése közterületen”, az MSZ 7048/1, 2, 3. „Körzeti
gázellátó rendszerek védőtávolságai”, a 19/2009. (I.30.) korm. rendelet 166 § és a 203/1998.
(XII.19) és a (203/1998 (VII.28.) Kormányrendelet 19/B §.)korm. rendelet előírásait kötelező
betartani.
A részletes műszaki előírások a közbeszerzési dokumentáció részét képező dokumentációban kerülnek ismertetésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5468350 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tapolca, Simon István utca részleges felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233120-6
45233142-6
45233220-7
45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Tapolca 3278 hrsz; Simon István utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladatait a jelen hirdetmény II.1.4) pontja és a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás mennyiségei a következők:
TÉTEL-SZÁM MEGNEVEZÉS MENNYISÉG MÉRTÉK-EGYSÉG
000 000 ÁLTALÁNOS TÉTELEK
20 000 Felügyeletek, védelmek
20 030 Szakfelügyeletek 4 db
20 060 Geodéziai pontok létesítése 1 db
30 000 Ideiglenes létesítmények
30 015 Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás 1 db
200 000 ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK
212 000 Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje
212 015 Víznyelő rácsok szintbehelyezése 6 db
212 025 Aknafedlapok szintbehelyezése 12 db
300 000 ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS
311 000 Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák
311 060 Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással 40 m3
320 000 Pályaszerkezeti rétegek
323 000 Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek
323 400 Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek
323 406 AC 11 kopó 39 m3
/965m2 * 0,04m/
324 050 Bitumenes szalag beépítése 187 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszempont tekintetében a
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában, 2019. június 4. napján megjelent útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú
melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10, Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A "2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja
szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap)" értékelési részszempont
tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab ) pontja szerinti egyenes arányosítás. P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a
pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem A felhívás III.1.3) M.1. pontja
szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 24
hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 24 hónapként veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál és 24 hónapként kerülnek figyelembe vételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A gyakorlat
vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez esetben a megajánlás „0”
pontszámot kap. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat kezdő és végső hónapját is.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett ajánlatot alátámasztó, szakembert bemutató Ajánlattevői nyilatkozatot
minimálisan az alábbi tartalommal: - szakember neve - az ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése ÉS - Az értékelési
részszempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz [amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan
részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel],
rendelkezésre állási nyilatkozat. Az ajánlatkérő a 24 hónapban határozta meg azt a
legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be , ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tapolca, Simon István utca részleges felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56617250
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: viavomito@upcmail.hu
Telefon: +36 88870079
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88870106
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8575088
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5468350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Juhai És Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50767304
Postai cím: Fő Utca 31-33
Város: Porrogszentpál
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8858
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13165460214

Hivatalos név: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56617250
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges