Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17216/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:7600 Pécs közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:EU-s projektfelügyeletet ellátó nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Európai Uniós forrásfelhasználások projektfelügyel
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27404654
Postai cím: Tüzér Út
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vida János
Telefon: +36 72503400
E-mail: gyori.csaba@petav.hu
Fax: +36 72503403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://petav.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000657622019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000657622019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: EU-s projektfelügyeletet ellátó nonprofit Kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Európai Uniós forrásfelhasználások projektfelügyel

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távhőprojekt – Pécs - III. ütem
Hivatkozási szám: EKR000657622019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés keretében új fogyasztók csatlakoztatása és szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a pécsi távhőrendszerben – III. ütem”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Távhőprojekt – Pécs - III. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45231110-9
45232142-9
45251250-8
71240000-2
71321000-4
71322200-3
71334000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7600 Pécs közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezés
Szakági kiviteli és engedélyezési tervek,
- új primer távhővezeték létesítésére
- új fogasztói hőközpontok létesítésére.
Ideiglenes provizoriumok terve,
Bontási és helyreállítási tervek,
Forgalomtechnikai terv
Villamos kiviteli terv a villamos energia ellátáshoz (áramszolgáltatóval egyeztetve) elkészítése.
Hőközpont szétválasztás
10 szolgáltatói hőközponthoz tartozó hő körzet vonatkozó 74 db új felhasználói hőközpont és a hozzájuk tartozó primer távhővezetékek létesítése.
74 db új felhasználói hőközpont
Fűtési hőteljesítmény: 20…530 kW,
HMV teljesítmény: 0…160 kW
74 db új fogyasztói hőközponthoz tartozó primer vezeték
DN 80 65 50 40 32 Össz.
Nyomvonal hossz (m) 22 708 799 611 1057 3197
Távhőre újonnan csatlakozó 14 db új felhasználó a hozzájuk tartozó primer távhő bekötővezetékkel, a MATRO távhővezeték korszerűsítése és a Zsolnay távhő gerincvezeték kiépítése az új felhasználók távhőre csatlakozásához
14 db új felhasználói hőközpont
Fűtési hőteljesítmény: 60…1026 kW,
HMV teljesítmény: 0…600 kW
14 db új felhasználói hőközponthoz tartozó primer távhő távvezeték létesítése
DN 200 65 50 40 32 Össz.
Nyomvonal hossz (m) 1747 254 590 76 308 2975
MATRÓ távhő vezeték korszerűsítése
DN 150 50 25 Össz.
Nyomvonal hossz (m) 101 9 6 116
A teljes távhő vezetéképítés 6288 nyvfm.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 3. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
3 4. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00008
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján AT – vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Felhívjuk ATk figyelmét a Kb.64.§ és aKr.4.§(3)bek. ésaKbt.41/A.§ (1)bek.-ben foglaltakra.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolása körében a Kr. 1. § (7) bek. irányadó.
B) Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
NY.1.-NY.2.)
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69. § (11) bek. is irányadók.
Folytatás a III.1.2) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1) pont folytatása:
NY.1.) Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivételezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).
NY.2.) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik(Kbt.65.§(1)bek.c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§(1)bek).
.
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr.21.(2) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett referenciák (továbbiakban: ref) ismertetését.
A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• építési beruházás tárgya (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye
• építési beruházás mennyisége (az alk.-i minimumköv.-re figyelemmel) ;
• valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2.) A Kbt. 65.§(1) bek. b) pontja és a Kr.21.§(2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek kapcsán csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.-i köv.-re kívánja bemutatni őket, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata év/hónap bontásban egyértelműen kiderül);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok-ok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
A Kbt. 65.§(6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT az előírt alk.-i követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alk-i feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alk.-ának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
A Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciamunkákkal:
M.1.1.) legalább 2000 méter nyomvonalú távhővezeték megépítést és/vagy átépítését tartalmazó, távhővezeték építési referenciával, amely tartalmazott legalább 600 m nyomvonalú DN 100-as vagy nagyobb átmérőjű távhővezeték építést és/vagy átépítést és/vagy korszerűsítést. Ajánlattevő tárgyi referenciát több szerződéssel igazolhatja.
és
M.1.2.) legalább 20 db hőközpont átalakítási, és/vagy felújítási munkálatra vonatkozó referenciával, amelyből 3 db legalább 500 kW teljesítményű hőközpont átalakítási és/vagy felújítási és/vagy építési munkálatokra vonatkozó építés-kivitelezés referencia. Ajánlattevő tárgyi referenciát több szerződéssel igazolhatja.
A referenciamunka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a referenciamunka műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belül sor került.
Egy referencia igazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű MV-TH felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező projektvezetővel,
M.2.2) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű MV-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.2.3) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű EN-HŐ tervező jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Az M.2.1) -M.2.2) alkalmassági követelmények vonatkozásában egy szakember is bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér; Meghiúsulási kötbér; Késedelmi kamat; Teljesítési biztosíték; Jótállási biztosíték:
A teljesítési és jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1)-(3) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr. 32. §,amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B §-a, a 272/2014. (XI.5.)Kr.ben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint, kivéve, ha TSZ eltérően rendelkezik.
AK a Kbt. 135.§ (8) bek. szerint 30% előleget biztosít a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 10% feletti előleg igénybevételét AK előlegvisszafizetés-biztosíték adásához köti.
Jótállás: műszaki átadás -átvételt követő 36 hó
Az ajánlattétel,szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan –azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont.Ért. módsz: 1.ár: fordított arányosítás, 2-4. szakember szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
— az ajánlatban az EKR rend.11.§-ának (1)bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kella felolvasólapot az ajánlathoz csatolni,
— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállalóaláírását is tartalmazó,legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás másolati példánya
— ajánlattevő a Kbt.66.§(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő nyil,
— ATknek a Kbt. 66.§(6 bek. szerinti nyil. nemleges tartalommal is),
— nyil. aKbt.65.§ (7) bek. alapján,(nemleges tartalommal is),
— értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyíl,
— közös ATmegállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat.
3. AK a Kr.30.§(4)bek. szerint felhívja ATkfigyelmét, h az alk.feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontokvonatkozásában a Kr.28.§(3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
4. A Kbt.71.§ (6)bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplőgazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. évi 100 millió Ft/év és min. 50 millió Ft/káresemény mértékű tervezési és min. évi 500 millió Ft/év és min.100 millió Ft/káresemény mértékű építési-szerelési, fel.biz-iszerződés meglétét írja elő.
6. AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
7. FAKSZT: dr. Pete Judit 00353; dr. Léka-Papp Petra 00559
8. AK alkalmazza a Kbt.75. §(2) bek.e) pontját.
9. AK felhívja a figyelmet, hogy a 158/2016.(VI.13.)KR-ben foglaltak szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbesz. eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. A szerződést megrendelőként a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. írja alá.
10. AK felhívja az ATk figyelmét arra, hogy amennyiben eltérnek a jóváhagyási tervtől, bizonyítaniuk kell,hogy a megvalósult beruházás képes hozni a VK által, a támogatási szerződésben vállalt indikátorokat: ÜHG megtakarítás (tonna/év)2673,6632; Primerenergia megtakarítás (GJ/év)39430,1995;
11. Kbt.135.§ (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja ATk figyelmét, hogy a szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés vagy támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül vagy a változásbejelentés elfogadásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez.. Fentiek értelmében AK a Kbt.53.§(6)bek. és a Ptk.6:116.§(1)bek. alapjánfelhívja az ATk figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzésieljárás eredményeként megkötésre kerülő szerz.megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító TSz nem kerülaláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá.Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéshatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
12. A további részl. a felhívás Vl.4.3) pontja és közb. dok.ok tart.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.3) További információk folytatása:
13. 13. Az ajánlatkérő az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandóformátumként az olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumot jelöli meg.
14. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1)bekezdése].
15. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A §. (1) bek.-ben foglaltakra.
16. Az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása az Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján is történhet.
17. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
18. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. Ajánlatkérő e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR Rendelet alkalmazására.
19. AK helyszíni bejárást tart 2019. szeptember 27. napján 11:00 órakor. Találkozás: PÉTÁV Kft. székhelye, Pécs,Tüzér u. 18-20. Helyszínek: Figyelemmel arra hogy minden kivitelezési helyszín bejárása indokolatlanul hosszú időt venne igénybe, így a kivitelezés jellemzői helyszínei kerülnek csak bejárásra.
20. II.1.6) pont részletezése a karakterkorlátra tekintettel: A tervezett beruházást AK az üzemelő Pécsi távhőszolgálatatás fenntartása mellett valósítja meg A kivitelezés során munkaszervezési, ütemezési és logisztikai szükségletek a helyszín adottságainak figyelembe vételével nem teszik lehetővé, hogy a munkaterület megbontásra kerüljön, több kivitelező részére a szükséges felvonulási terület nem biztosítható, illetve a különböző munkaterületeken végzett kivitelezés miatti üzemszünetek összehangolása egyébként nem lehetséges. A fejlesztés egységes, egy AT-vel kötött szerződés keretében történő kivitelezése az alkalmazott műszaki megoldások és berendezések egységes rendszere miatt indokolt, tekintettel arra, hogy az elkészült munkák közös hálózatra kerülnek bekapcsolásra. Az egységes műszaki rendszer a későbbi üzemeltetés és karbantartás költséghatékonysága, esetleges garanciális kötelezettségek teljesítése miatt is fontos
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák