Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17220/2019
CPV Kód:45221119-9
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001158292019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001158292019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Árpád híd dilatációs szerkezet és saru csere
Hivatkozási szám: EKR001158292019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az eljárást megindító felhívásban, valamint a műszaki leírásban meghatározott hídfenntartási munkák elvégzése Budapest területén belül.
Árpád híd dilatációs szerkezetének és sarujának cseréje
-240 mm mozgásképességű lamellás dilatációs szerkezet beépítése/cseréje 14,5 m hosszban, a dilatációhoz csatlakozó szigetelés és burkolat helyreállításával, a dilatációs szerkezet előtti és utáni 3-3 méter hosszban.
- 1 db saru cseréje saru aláöntés építésével
Részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció tartalmaz.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Árpád híd dilatációs szerkezet és saru csere
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árpád híd dilatációs szerkezetének és sarujának cseréje
-240 mm mozgásképességű lamellás dilatációs szerkezet beépítése/cseréje 14,5 m hosszban, a dilatációhoz csatlakozó szigetelés és burkolat helyreállításával, a dilatációs szerkezet előtti és utáni 3-3 méter hosszban.
- 1 db saru cseréje saru aláöntés építésével
Részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3. M.2 pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember(ek) 36 hónap feletti szakmai többlet tapasztalata (legfeljebb 36 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
A Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;
Ajánlatkérő a P.1. alkalmassági feltétel vonatkozásában megjelölt követelményeket a közbeszerzés tárgyaként megjelölt tevékenységekből összesítve érti.
Jelen alkalmassági feltételek tekintetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az AK felhívására kerül sor. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok az ajánlat részeként is benyújthatóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
(P.1.) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (lamellás híd dilatációs szerkezetek cseréjéből és/vagy építéséből) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 45.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt (5) év közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével.
A Kr. 23. §-ra és a 22. § (3) bekezdésére tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó a szerződést kötő másik fél által adott igazolás.
A referenciára vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Kr. 22. § (3) bek. alapján tartalmaznia kell:
- az építési beruházás tárgyát;
- az építési beruházás mennyiségét;
- a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontja) és helyét;
- a szerződést kötő fél megnevezését, a referenciaszemély megnevezését, elérhetőségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- amennyiben a teljesítést ajánlattevő konzorcium vagy projekttársaság tagjaként végezte, azt, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
A Kr. 21. § (2a) a) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
M.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni.
Az ismertetésre kerülő szakember tekintetében csatolni kell:
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot
- teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésének, végzettségének és szakmai tapasztalata ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzot, melynek tartalmaznia kell a képzettség/végzettség és a szakmai tapasztalat megszerzése szempontjából releváns időszak kezdetének és időtartamának megjelölését.
- végzettséget igazoló dokumentumokat (egyszerű másolatban)
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett/több munkakörben dolgozott, úgy az egyes projektek/munkakörök során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten/több munkakörben is dolgozott.
Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzában egyértelmű megjelöléssel kell jeleznie, hogy melyek azok a megjelölt szakmai gyakorlatok, amelyeket az alkalmassági követelmény, és az ehhez kapcsolódó többlettapasztalat vonatkozásában jelöl meg annak érdekében, hogy a szakmai gyakorlat mértéke Ajánlatkérő számára egyértelmű és átlátható legyen.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. nem rendelkezik referenciával min. 1 db városi jogállású település közigazgatási határán belül elhelyezkedő területen, forgalom folyamatos fenntartása mellett végzett hídépítésben és/vagy hídszerkezet felújításban és/vagy dilatációs szerkezet beépítésében végzett munkával, amely tartalmaz min. 10 fm provizórium rendszerrel történő lamellás dilatáció beépítést.
M.2 nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 2. pont, közlekedési építmények szakterület szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal (okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök/mélyépítési mérnök/közlekedésépítési mérnök/vízellátási mérnök/csatornázási mérnök/vízgazdálkodási mérnök végzettségek esetén 4 év), és aki hídszerkezet építésben és/vagy felújításban legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, amely tartalmaz dilatációs szerkezet beépítést vagy cserét is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, M.2 alkalmassági feltételben megjelölt kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) a szerződéskötés időpontjáig kell biztosítani. Amennyiben a bemutatott szakember a szerződéskötésig nem rendelkezik a nevezett jogosultsággal, ez a Kbt. 131. § (4) szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi,- hibás,- és meghiúsulási kötbér; teljesítési,- és jólteljesítési biztosíték a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték teljesítésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés ajánlatkérői teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenében, az ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással kerül sor, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. fejezetére és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6:42-45. §-aira is.
A szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó részére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésére figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás.
Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő előlegre jogosult. Részszámlázási lehetőség a szerződéstervezetben foglaltak szerint biztosított.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a szerződés tárgyára vonatkozóan szakmai felelősségbiztosítással melynek kárérték limitje legalább:
35 000 000,- Ft/káreseményt és 70 000 000,- Ft/évet fedez;
A biztosításnak fedezetet kell nyújtania a foglalkozás/tevékenység gyakorlása során elkövetett műhibára/tévedésre/mulasztásra, illetve a foglalkozási szabályok megsértése miatt bekövetkezett károkra.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
A IV.2.5) pontban meghatározott ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezését követően áll be. Amennyiben ajánlatkérő úgy dönt, hogy az első ajánlatok beérkezését követően nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást, úgy a 60 napos ajánlati kötöttség az értesítéstől áll be. A IV.2.5) pontban dátumszerűen meghatározott kezdő időpont csak tájékoztató jellegű.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (6) bekezdésének figyelembe vétele mellett valamennyi ajánlattevővel egyidejűleg tárgyalást tart a szerződéses feltételekről, a műszaki tartalomról, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól.
A tárgyalásokon Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti.
A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. Bármely ajánlattevő távolmaradása nem akadálya a tárgyalások megtartásának. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
- az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
- az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket végleges ajánlat beadására hívhatja fel. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a végleges ajánlat megtételének időpontja a tárgyalás megkezdésének napjától eltérő napon történik.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végleges ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére.
Amennyiben az ajánlattevő a tárgyalás(ok) eredményeként ajánlattevő ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet, vagy ajánlatát fenntarthatja, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre.
Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevők részére ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi.
Az első tárgyalás időpontja: tervezetten az ajánlattételi határidő lejártát követő 5. munkanap 10:00 óra.
A tárgyalás helye: Az ajánlatkérő székhelye (1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.)
Ajánlatkérő legalább két munkanappal az első tárgyalás időpontja előtt tárgyalási meghívót küld az EKR rendszer felületén, vagy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást, ez esetben az ajánlati kötöttség a IV.2.5) pont szerinti határidőben áll be.
Amennyiben ajánlatkérő tárgyalásokat tart, úgy a Kbt. 87. § (7) bekezdésnek megfelelően kötelező végleges ajánlat benyújtása.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/10/03 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/10/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: A bontás az EKR-ben történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalta: egyenes arányosítás (részletesen a Segédlet 6. fejezetében)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatot a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. Tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. előír.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A gazdasági szereplőknek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR-ben történő regisztrálás során kell megtennie, ajánlatban nyilatkozni nem szükséges.
3. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;
4. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet]
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A hiánypótlással kapcsolatos további információkat a közbeszerzési dokumentumok I. kötete (Segédlet) tartamaz.
6. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan tételes költségvetés benyújtásával kell alátámasztani.
7. A Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági szempontok: P.1., M.1. és M.2.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, és alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
9. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
10. A Kbt 117. § szerinti eljárási szabályok ismertetése:
-Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nyílt eljárást folytat le az alább meghatározott eltérésekkel
-A Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazott.
-Az ajánlattételi határidő legalább 15 nap.
-Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
-Amennyiben nem hirdetményben közzétett, közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
11. A II.2.5) pontban meghatározott minimum és maximum érték a Kbt. 77. § (1) bek.-re tekintettel kerültek meghatározásra.
12. Részajánlat nem tehető, mivel azonos kis területen összefonódó és egymásra épülő munkafázisokat kell elvégezni.
13. Nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. rendelkezései irányadók.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges