Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17245/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:Szentes - Veker-ér 3+636-7+614 szelvények között, Szentes (Kajánújfalu) - Veker-ér 22+468-27+078 szelvényben;HU333 Szentes - Veker-ér 7+964 szelvényben, és Kórógy-ér 42+320 szelvényben;Mártély, Hódmezővásárhely, Székkutas, Maroslele, Óföldeák, Földeák, Makó, Szeged (Tápé) a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság;HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság;HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69245305
Postai cím: Stefánia 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patyik Ágota
Telefon: +36 62599599
E-mail: PatyikA@ativizig.hu
Fax: +36 62599555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ativizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ativizig.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalk. szerz. keret. öntözési infrastruk. fejl.
Hivatkozási szám: EKR000576792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Vállalkozási szerződés keretében öntözési infrastruktúra fejlesztése három részben” jelen tájékoztató II.2.4) pontjaiban részletezett mennyiségi információk szerint.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban és mellékleteiben, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70274230 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Veker-ér
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111220-6
45112700-2
45252124-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szentes - Veker-ér 3+636-7+614 szelvények között, Szentes (Kajánújfalu) - Veker-ér 22+468-27+078 szelvényben
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Vállalkozási szerződés keretében öntözési infrastruktúra fejlesztése – 1. rész: Veker-ér”, a műszaki leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Veker-ér 3+636-7+614 3978 fm szakaszán gyökérzónás kotrás, cserjeírtás 6+715-7+614 fm között, nádírtás teljes szakaszon.
o A csatornából kitermelt anyagot műszelvénytartással kell üríteni a jobb parton.
o A kitermelt anyag kiszáradását követően el kell végezni a depónia rendezését a csatorna partján min. 6 m szélességben.
- A csatorna főbb műszaki adatai:
o fenékszélesség: 6,00 m
o rézsűhajlás: 1: 1,5
o fenékszint: 3+636 km szelvényben (Lovarda híd): 76,63 mBf.
4+584 km szelvény (dűlőút híd): 76,73 mBf.
4+817 km szelvény (vak híd): 76,76 mBf.
5+425 km szelvény (vak híd): 76,70 mBf.
5+858 km szelvény (tározó tó között vezető dűlőút híd): 76,82 mBf.
6+715 km szelvény (dűlőút híd): 78,86 mBf.
7+614 szelvény (45. jelű közút híd): 76,88 mBf.
Veker-ér 22+468-27+078 4610 fm szakaszán gyökérzónás kotrás, cserjeírtás szakaszosan, nádírtás teljes szakaszon
o A csatornából kitermelt anyagot műszelvénytartással kell üríteni a jobb parton.
o A kitermelt anyag kiszáradását követően el kell végezni a depónia rendezését a csatorna partján max. 6 m szélességben.
- A csatorna főbb műszaki adatai:
o fenékszélesség: 5,00 m
o rézsűhajlás: 1: 1,5
o fenékszint: 22+468 km szelvényben: 77,74 mBf.
24+285 km szelvény (dűlőút híd): 77,88 mBf.
27+078 km szelvény (dűlőút híd): 78,02 mBf.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban és mellékleteiben, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 15
2 3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Veker-ér és Kórógy-ér
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112700-2
45247000-0
45252124-3
45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: HU333 Szentes - Veker-ér 7+964 szelvényben, és Kórógy-ér 42+320 szelvényben
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Vállalkozási szerződés keretében öntözési infrastruktúra fejlesztése – 2. rész: Veker-ér és Kórógy-ér”, a műszaki leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Veker-ér 7+964 km szelvényében RENO burkolat kiépítése alvízi és felvízi oldalon (435 m2), megkerülő csatorna kiépítése, ennek keretében:
o A helyreállítási munkálatok zavartalan bonyolítása érdekében a csatorna bal partján megkerülő csatorna készítése kb. 60 m hosszban, 1 db min. 1,00 m átmérőjű min. 6,00 m hosszú ideiglenes áteresz beépítésével.
o A vasbeton műtárgy al- és felvízi burkolatának végétől 25-25 m távolságra földzárásokkal lehatárolt munkaterületet víztelenítése nyílt víztartással (500 l/perc), munkavégzésre alkalmassá tétele.
o A rézsűk védelme érdekében 30 cm vastagságban RENO (3*2-es) burkolatot lerakása 15-15 m hosszan, 4 m szélességben a csatorna mindkét oldalán, az al- és felvízi részen egyaránt. A kőburkolat alá min. 10 cm vastag terfilre helyezett kavicságyazat szükséges.
- Főbb műszaki adatok: Fenékszélesség: 6,0 m
Rézsűhajlás: 1:1,5
Fenékszint: 77,90 mBf.
Rézsűburkolat magassága: 80,50 mBf.
Kórógy-ér 42+320 km szelvényében RENO burkolat kiépítése alvízi és felvízi oldalon (255 m2) ennek keretében:
o Kórógy-ér 42+320 km szelvényében lévő tiltós műtárgy környezetében a tönkrement mederburkolatok elbontása, új fenék- és rézsűburkolat kialakítása, kitorkoló fejek felületi javítása.
o A tönkrement fenék- és rézsűburkolatok bontását követően a műtárgy közvetlen környezetében, az ívek kialakítását az előfejek vonalában, valamint a fenékburkolatot a tervezett rézsűburkolatok teljes hosszában, helyszíni betonozással kell kialakítani a műtárgy mindkét oldalán (al- és felvíz) egyaránt.
o A tervezett vasalt monolit beton felületeket terfilre helyezett min. 10 cm vastag tömörített kavics ágyazatra, C8/10 minőségű szerelő betonra kell helyezni. A javasolt szerkezeti beton minőség C30/37-XC4. A javasolt betonacél minőség B500A, B500B.
o A rézsűk védelme érdekében 30 cm vastagságban RENO (3*2-es) burkolat 14-14 m hosszan, 3 m szélességben a csatorna mindkét oldalán, az al- és felvízi részen egyaránt. A kőburkolat alá min. 10 cm vastag terfilre helyezett kavicságyazat kialakítása szükséges.
o A RENO burkolat stabilitása és az alámosás megelőzésének érdekében vb. lezáró fogak beépítése szükséges, a csatornafenékbe és a rézsűkbe egyaránt. A tervezett lezáró fogak javasolt mérete 0,8*0,8 m. A burkolat folytatásaként, a meder biztosítására, a lezáró fogak végétől a régi visszabontott kőburkolat felhasználásával kb. 2-2 m hosszú kőszórást szükséges kialakítani.
- Főbb műszaki adatok: Fenékszélesség: 3,0 m
Rézsűhajlás: 1:1,5
Fenékszint: 79,14 mBf.
Rézsűburkolat magassága: 80,70 mBf.
Kiindulási magasság: A Kórógy-ér 42+320 km szelvényben lévő műtárgy küszöbmagassága: 79,14 mBf.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban és mellékleteiben, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 15
2 3. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (hónapokban, min. 0 hónap - max. 24 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Maros jobb part és Mindszent-Székkutas
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111220-6
45112700-2
45252124-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Mártély, Hódmezővásárhely, Székkutas, Maroslele, Óföldeák, Földeák, Makó, Szeged (Tápé) a műszaki leírásban részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Vállalkozási szerződés keretében öntözőrendszerek fenntartásával kapcsolatos kivitelezési munkálatok ellátása – 3. rész: Maros jobb part és Mindszent-Székkutas”, a műszaki leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
a Maros jobb parti öntözőrendszer fenntartási munkáihoz kapcsolódó feladatok:
o Maros jobb parti tápcsatorna: 0+000-0+577 km szelvények közötti szakasza - Maroslele közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri növényzúzása.
o Maros jobb parti főcsatorna: 0+000-5+896 km szelvény közötti szakasza - Maroslele közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri zúzása, valamint teljes hosszban mederkaszálás víz alól.
o Maros jobb parti II. öntözőcsatorna: 0+000-1+000 km szelvény közötti szakasza - Maroslele közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri zúzása.
o Makó III. csatorna: 0+000-13+220 km szelvények közötti szakasza - Óföldeák, Földeák, Makó közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri növényzúzása, a 3+220-13+220 km szelvények között mederkaszálás víz alól és a 3+283-4+933 km szelvények között iszapolás.
o Maros jobb parti IV. öntözőcsatorna: 0+000-2+893 km szelvény közötti szakasza - Óföldeák közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri zúzása.
o Maros jobb parti IV/2. öntözőcsatorna: 0+000-2+800 km szelvény közötti szakasza - Óföldeák közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri zúzása.
o Maros jobb parti V. öntözőcsatorna: 0+000-3+068 km szelvény közötti szakasza - Óföldeák közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri zúzása.
o Tápé-réti csatorna: 0+000-5+721 km szelvények közötti szakasza - Maroslele és Szeged-Tápé közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri növényzúzása, a 0+000-3+100 km szelvények között mederkaszálás víz alól, a 3+841-4+869 km szelvények között iszapolás.
Mindszent-Székkutasi öntözőrendszer fenntartási munkáihoz kapcsolódó feladatok:
o Mindszent-Székkutasi I. ütem: 4+120-9+560 km szelvények közötti szakasza - Mártély és Hódmezővásárhely közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri növényzúzása, valamint a teljes szakasz mederkaszálása víz alól.
o Mindszent-Székkutasi II. ütem: 9+560-24+520 km szelvények közötti szakasza - Hódmezővásárhely és Székkutas közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri növényzúzása, valamint a teljes szakasz mederkaszálása víz alól.
o Mindszent-Székkutasi Csicsatéri-ág: 0+000-12+891 km szelvények közötti szakasza - Hódmezővásárhely közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri növényzúzása, valamint a teljes szakasz mederkaszálása víz alól.
o Mindszent-Székkutasi Csicsatéri-ág W szakasz: 0+000-1+433 km szelvények közötti szakasza - Székkutas közigazgatási területén - a teljes csatornaszakasz kétszeri növényzúzása.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban és mellékleteiben, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 15
2 3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy nem végez sem kivitelezési munkát, sem szállítási feladatot 22:00-06:00 óra között? (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Veker-ér
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15765580
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13246990
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206

Hivatalos név: BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353830
Postai cím: Légió Utca 8/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21011414206

Hivatalos név: BALI - ÉP BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90543210
Postai cím: Fő Utca 71
Város: Baks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6768
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25588648206

Hivatalos név: HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53456753
Postai cím: Majsai Út 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483839206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Veker-ér és Kórógy-ér
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22572000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206

Hivatalos név: BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353830
Postai cím: Légió Utca 8/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21011414206

Hivatalos név: BALI - ÉP BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90543210
Postai cím: Fő Utca 71
Város: Baks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6768
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25588648206

Hivatalos név: HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53456753
Postai cím: Majsai Út 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483839206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Maros jobb part és Mindszent-Székkutas
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32139240
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32037240
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206

Hivatalos név: BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353830
Postai cím: Légió Utca 8/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21011414206

Hivatalos név: BALI - ÉP BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90543210
Postai cím: Fő Utca 71
Város: Baks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6768
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25588648206

Hivatalos név: HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53456753
Postai cím: Majsai Út 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483839206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges