Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17261/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Sárkeresztes Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8051 Sárkeresztes, Petőfi Sándor utca (145 hrsz.) és Jókai Mór utca (285/2 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sárépszer Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárkeresztes Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91420970
Postai cím: Kossuth Utca 44.
Város: Sárkeresztes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krähling János
Telefon: +36 22596008
E-mail: polgarmester@sarkeresztes.t-online.hu
Fax: +36 22596008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sarkeresztes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sárkeresztesen vis maior károk helyreállítása ISM
Hivatkozási szám: EKR000918752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sárkeresztes Község közigazgatási területén 2018. május 22-én a délutáni órákban, illetve azt követően igen nagymennyiségű csapadék hullott eső formájában. A hirtelen megérkezett intenzív csapadék víz-mennyisége és eróziós hatása a közlekedési infrastruktúrákban, valamint a közterületekben jelentős károkat okozott a Petőfi Sándor és a Jókai Mór utcákban.
Petőfi Sándor utca (145 hrsz.):
A káreseménnyel érintett útszakasz hossza: 749 m.
Tervezett helyreállítás:
•a káreseménnyel érintett területen az útpadka felületének lenyesése, földanyag elszállítása lerakó-ra;
•útpálya, közterületek gépi és kézi letakarítása, hordalék elszállítása;
•Z 0/32 zúzott kőanyagból (helyettesíthető jó minőségű mart aszfalttal) 10-20 cm vastagságú, jól tömörített, 1,0 m szélességű útpadka építése az útpálya mindkét oldalára.
A mennyiségek a következők:
• Padkafeltöltés Z 0/32 zúzott kőanyagból 10 cm vtg.-ban (1,0-1,0 m szélességben) 123,0 m3
•Útburkolatok letakarítása kézi és gépi erővel (lerakóra szállítással, larakási díjjal) 495,0 m2
•Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés, elbontás 1,0 db
Jókai Mór utca (285/2 hrsz.):
A káreseménnyel érintett útszakasz hossza: 875 m.
Tervezett helyreállítás:
• a káreseménnyel érintett területen az útpadka (nyílt árkos szakaszokon) felületének lenyesése, földanyag elszállítása lerakóra;
• a burkolat szélen jelentkező letörések, erózió, teherbírási elégtelenség javítása (élvágás, bontás, takarítás, kellősítés) AC 11 kopó típusú aszfaltréteggel, kézi bedolgozással min. 5 cm vastagságban;
• az útpálya gépi, kézi lesöprése (szükséges helyeken), kitermelt anyag elszállítása;
• feltöltődött földárok tisztítása, kitermelt földanyag elszállítása;
• feltöltődött burkolt árok kézi takarítása, kitermelt földanyag elszállítása;
• feltöltődött zárt csapadékvíz elvezető rendszer (víznyelők, aknák, műtárgyak) kézi és gépi (nagy-nyomású) takarítása;
• kapubehajtók alatti átereszek kézi és gépi (nagynyomású) takarítása;
• alámosott, elmosott burkolt árok helyreállítása 40 % anyagpótlással;
• Z 0/32 zúzott kőanyagból (helyettesíthető jó minőségű mart aszfalttal) 10 cm vastagságú, jól tömörített, 1,0 m szélességű útpadka építése a helyreállított útpálya mindkét oldalára, szükséges helyekre.

A mennyiségek a következők:
• Padkanyesés (1,0-1,0 m szélességben nyesés, rakodás, elszállítás, burkolat takarítás) 1 240 m2
• Padkafeltöltés Z 0/32 zúzott kőanyagból 10 cm vtg.-ban (0,5-0,5 m szélességben) 124,0 m3
• Útburkolatok letakarítása kézi és gépi erővel (lerakóra szállítással, larakási díjjal) 970,0 m2
• Feltöltődött átereszek (kapubehajtók alatt) kézi és gépi (nagynyomású) takarítása 32,0 óra
• Feltöltődött zárt csapadékvíz elvezető rendszer kézi és gépi (nagynyomású) takarítása 48,0 óra
• Meglévő földárok tisztítása (föld kitermelése, lerakóra szállítással, larakási díjjal) 760,0 m
• Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés, elbontás 1,0
A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben rögzített tételek tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 9997600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sárkeresztesen vis maior károk helyreállítása ISM
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8051 Sárkeresztes, Petőfi Sándor utca (145 hrsz.) és Jókai Mór utca (285/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sárkeresztes Község közigazgatási területén 2018. május 22-én a délutáni órákban, illetve azt követően igen nagymennyiségű csapadék hullott eső formájában. A hirtelen megérkezett intenzív csapadék víz-mennyisége és eróziós hatása a közlekedési infrastruktúrákban, valamint a közterületekben jelentős károkat okozott a Petőfi Sándor és a Jókai Mór utcákban.
Petőfi Sándor utca (145 hrsz.):
A káreseménnyel érintett útszakasz hossza: 749 m.
Tervezett helyreállítás:
•a káreseménnyel érintett területen az útpadka felületének lenyesése, földanyag elszállítása lerakóra;
•útpálya, közterületek gépi és kézi letakarítása, hordalék elszállítása;
•Z 0/32 zúzott kőanyagból (helyettesíthető jó minőségű mart aszfalttal) 10-20 cm vastagságú, jól tömörített, 1,0 m szélességű útpadka építése az útpálya mindkét oldalára.
A mennyiségek a következők:
• Padkafeltöltés Z 0/32 zúzott kőanyagból 10 cm vtg.-ban (1,0-1,0 m szélességben) 123,0 m3
•Útburkolatok letakarítása kézi és gépi erővel (lerakóra szállítással, larakási díjjal) 495,0 m2
•Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés, elbontás 1,0 db
Jókai Mór utca (285/2 hrsz.):
A káreseménnyel érintett útszakasz hossza: 875 m.
Tervezett helyreállítás:
• a káreseménnyel érintett területen az útpadka (nyílt árkos szakaszokon) felületének lenyesése, földanyag elszállítása lerakóra;
• a burkolat szélen jelentkező letörések, erózió, teherbírási elégtelenség javítása (élvágás, bontás, takarítás, kellősítés) AC 11 kopó típusú aszfaltréteggel, kézi bedolgozással min. 5 cm vastagságban;
• az útpálya gépi, kézi lesöprése (szükséges helyeken), kitermelt anyag elszállítása;
• feltöltődött földárok tisztítása, kitermelt földanyag elszállítása;
• feltöltődött burkolt árok kézi takarítása, kitermelt földanyag elszállítása;
• feltöltődött zárt csapadékvíz elvezető rendszer (víznyelők, aknák, műtárgyak) kézi és gépi (nagy-nyomású) takarítása;
• kapubehajtók alatti átereszek kézi és gépi (nagynyomású) takarítása;
• alámosott, elmosott burkolt árok helyreállítása 40 % anyagpótlással;
• Z 0/32 zúzott kőanyagból (helyettesíthető jó minőségű mart aszfalttal) 10 cm vastagságú, jól tömörített, 1,0 m szélességű útpadka építése a helyreállított útpálya mindkét oldalára, szükséges helyekre.

A mennyiségek a következők:
• Padkanyesés (1,0-1,0 m szélességben nyesés, rakodás, elszállítás, burkolat takarítás) 1 240 m2
• Padkafeltöltés Z 0/32 zúzott kőanyagból 10 cm vtg.-ban (0,5-0,5 m szélességben) 124,0 m3
• Útburkolatok letakarítása kézi és gépi erővel (lerakóra szállítással, larakási díjjal) 970,0 m2
• Feltöltődött átereszek (kapubehajtók alatt) kézi és gépi (nagynyomású) takarítása 32,0 óra
• Feltöltődött zárt csapadékvíz elvezető rendszer kézi és gépi (nagynyomású) takarítása 48,0 óra
• Meglévő földárok tisztítása (föld kitermelése, lerakóra szállítással, larakási díjjal) 760,0 m
• Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés, elbontás 1,0
A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben rögzített tételek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata [0 és 5 darab között] 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – A nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sárkeresztesen vis maior károk helyreállítása ISM
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sárépszer Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35328074
Postai cím: Móra Ferenc Utca 11
Város: Sárkeresztes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8051
Ország: Magyarország
E-mail: sarepszer@gmail.com
Telefon: +36 302167709
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22504305
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14648322207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9997600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sárépszer Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35328074
Postai cím: Móra Ferenc Utca 11
Város: Sárkeresztes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14648322207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges