Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17262/2019
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Vas megye - Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsu
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.;Meliorációs és Rekultivációs Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
További tárgyak:45243510-0
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megye - Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízjogi létesítési engedélyezési tervek EVD és az ERD alapján szükség szerinti javítása/átdolgozása, vízjogi létesítési engedély megszerzése. Árvízvédelmi, Vízminőségi kárelhárítási terv készítése. Kiviteli tervek elkészítése a Dozmati tározóra és az Arany patak mederrendezésére, útcsatlakozásra, 20kV-os légvezeték kiváltás terv aktualizálása, kiegészítése, engedélyek beszerzése. Az ERD II fázisának elkészíttetése, a teljes felületű megelőző feltárás megrendelése, valamint, amennyiben előírásra kerül, a régészeti szakfelügyelet biztosítása és ezek költségének viselése a vállalkozó feladata, lőszermentesítés elvégzése az ehhez kapcsolódó esetlegesen szükséges hatástanulmány elkészítése és ezek költségének viselése.. Egyéb szolgáltatási díjak befizetése az engedélyezési eljárás során, vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása a megvalósult létesítmények felmérése alapján, a kezelői hozzájárulások beszerzése, a dokumentáció benyújtása a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, az engedélyeztetési eljárás során felmerült szakhatósági és eljárási díjak befizetése, valamint a jótállási idő alatt a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésével kapcsolatos rendelkezésre állás.
2. Dozmati árvízi tározó és állandó vízű árvízcsúcs-csökkentő tározórész:
A dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó kialakítása során az Arany-patak 8+142 km szelvényében kialakításra kerül egy völgyzáró gát, mely az árhullám közel 67%-át tartja majd vissza. A völgyzárógátban kialakításra kerül egy vb. szerkezetű leeresztő műtárgy, mely a víz szabályozott levezetését valósítja meg árvíz esetén.
A zárótöltés felett az Arany-patak jobb partján kialakításra kerül egy oldaltöltéssel elválasztott állandó vizű árvízcsúcs-csökkentő tározórész, mely az építéshez szükséges anyagnyerő hely területén fog elhelyezkedni.
A tározó helye:
A tervezett völgyzárógát az Arany patak 8+142 km szelvényében létesül, ehhez a szelvényhez tartozó vízgyűjtő terület nagysága FTározó = 56,9 km2.
A tározó árhullám csökkentő hatása:
A tározó jelleggörbéi, a mértékadó árhullámkép és a tározótér viszonyainak figyelembevételével adódott a 244,00 mBf. mértékadó árvízszinthez 1,13 millió m3-es tározótér kialakítása, mely 44,1 ha terület elöntésével jár a Q1%-os, 100 évenként egyszer előforduló árhullám esetén. A tározó feltételezett árhullám-csökkentő hatása 67 %-os valószínűségű , ugyanis a 65,2 m3/s vízhozam 21,5 m3/s-ra csökkenthető.
Völgyzáró gát:
A kialakításra kerülő homogén kötött anyagú völgyzáró gát 421m hosszú, max. 8m magas.Ezen földmű biztosítja a jövőben az Arany-patakon érkező nagyvízhozamok visszatartását a felette elhelyezkedő völgyben.
A töltésépítéshez felhasznált kötött anyag helyi anyagnyerő helyből kerül biztosításra, a vonalas létesítmény 500 m-es környezetében. A földmű rézsűfelületei 25 cm humuszterítést követően füvesítésre kerülnek. A töltéskorona 25 cm vastagságú tömörített zúzottkő stabilizációt kap. A zárótöltés (állandó vizű tározórésszel)közvetlen kapcsolatban lévő ~140 m hosszúságú rézsűfelülete a hullámverés ellen betonba rakott terméskő burkolattal kerül bevédésre az elhabolással szemben. A töltésen egy leeresztő műtárgy és egy vészárapasztó vápa kerül kialakításra.
Völgyzáró gát leeresztő műtárgy:
Az érkező nagyvizek völgyben történő visszatartása és a megfelelő mennyiségű víz továbbvezetése érdekében a völgyzáró gát 0+230 km szelvényében kialakításra kerül egy vb. szerkezetű leeresztő műtárgy. A műtárgy vízszintes csőtagjai 2 db Ø 2,20 m átmérőjű ROCLA típusú (vagy azzal egyenértékű) előregyártott elemekből 35m hosszúságban kerülnek kialakításra. A felvízi oldalon aknába kerül telepítésre két 1800×2100 mm méretű rozsdamentes szerkezetű zsiliptábla, melyet egy-egy elektromechanikus mozgató-berendezés fog mozgatni. A mozgatómotorok villamos energia ellátását külön erre a célra kiépített földkábeles lecsatlakozás fogja biztosítani. A motorok üzemeltetését esetleges áramszünet esetén áramfejlesztő fogja biztosítani.
A műtárgy alvízi és felvízi mederszakaszai vb., betonba rakott terméskő- és kőrakat burkolattal kerülnek biztosításra az alámosódások elkerülése érdekében. Az alvízi burkolatba vb. szerkezetű energiatörő fog is beépítésre kerül.
A műtárgy megközelítése érdekében vb. szerkezetű 10,14m hosszú bejáró híd kerül kialakításra korlátok és lejáró lépcsők építésével. 21,5 m3/s vízhozam felett szükséges a zsilipek üzembehelyezése, azaz a leeresztő műtárgy kapacitása 21,% m3/s.
Az Arany-patak által szállított uszadékok zsilipaknán kívüli tartását és a mozgató-berendezések védelméttüzihorganyzott uszadékfogó rács fogja biztosítani a felvízi oldalon.
Völgyzáró gát vészárapasztó vápa
A völgyzáró gát 0+087 km szelvényében kialakításra kerül egy vészárapasztó vápa. Ezen műtárgy biztosítja a völgyzáró gát védelmét havária esetén a túlzott vízoszlop-terheléstől. A létesítmény biztosítja az üzemi vízszint fölé emelkedő víz alvíz felé történő továbbvezetését.
A vápa a töltéskoronába vágott trapéz szelvénnyel kerül kialakításra 1:10 rézsűhajlással az átjárhatóság biztosítása érdekében.
A vészárapasztó vápa és az Arany-patak medre között kialakításra kerül a 191,0m hosszú vápa, mely betonba rakott terméskő, valamint földmedrű füvesített csatorna.
Tározó tér és létesítményei:
Az árvízcsúcs-csökkentő tározón belül készül a ~7,2ha alapterületű állandó vízfelületű tározórész a helyi anyagnyerőhely területén. Ennek feladata vízhiányos időszakban a vízmennyiség kompenzálása az Arany patak alvízi szakaszán.
Tározó tér oldaltöltése:
A tározótér kialakításának biztosítása érdekében az Arany patak új medrének jobb partján 530 m hosszúságú homogén kötött anyagú oldaltöltés épül. A földmű rézsűfelületei 25 cm humuszterítést követően füvesítésre kerülnek, az állandó vizű tározórész felőli oldal burkolattal védelmet kap. A töltéskorona 25 cm vastagságú tömörített homokos kavics stabilizációt kap. A szükséges földmennyiség a völgyzárógáthoz hasonlóan a helyi anyagnyerőhelyről kerül kitermelésre.
Tározó tér oldaltöltés árapasztó vápa és vízszintszabályzó műtárgy
A tározó tér oldaltöltés 0+032 km szelvényében kivitelezésre kerül az árapasztó és vízszintszabályzó műtárgy. Az árapasztó vápa biztosítja egy esetleges árhullámot követően a tározó gyors leürítését a leeresztő műtárgy felé.
A vápa az oldaltöltésbe történő trapéz szelvény kialakításával kerül kialakításra, 1:10 rézsűhajlással, az átjárhatóság biztosítása érdekében.
A vízszintszabályzó műtárgy feladata, minden időben a 239,80 m B.f. üzemi vízszint tartását normál üzemi körülmények között. A műtárgy előregyártott elemekből épül, melybe egy horonypár kerül kialakításra, melybe a vízszintszabályzó fapallók elhelyezhetők.
Tározó tér leeresztő műtárgy
A tározó tér oldaltöltés 0+045 km szelvényében megépítésre kerül egy előregyártott vb. szerkezetű leeresztő műtárgy. A zsilipműtárgyon készül egy szintén előregyártott elemekből összeállított zsilipakna, melybe beszerelésre kerül egy csavarorsós elzárószerkezet.
Vízkivételi műtárgy
A tározó tér megfelelő vízutánpótlása érdekében az Arany-patak 9+105 km szelvényében a jobb parton kerül elhelyezésre egy vb. szerkezetű vízkivételi műtárgy. A műtárgy kitorkollásánál a homlokfalra kerül egy csavarorsós zsiliptábla.
Tápcsatorna
Az állandó vizű tározórész szükséges vízutánpótlását a vízkivételi műtárgytól a tározóig egy 484 m hosszúságú KG-PVC D400 vezeték fogja biztosítani. A vezeték nyomvonalán ~30 m-ként kialakításra kerülnek nagy ívű tisztítóidomok, valamint a nagyobb iránytöréseknél nagy átmérőjű beton aknák.
Molnárréti árok keresztezés
A tápcsatorna 0+283 km szelvényében keresztezi a Molnárréti-árkot. A keresztezésnél az árok gépjárművekkel történő átjárhatóságát is biztosítani kellett. Az árok érintett szelvényében vb. ikerkeret műtárgy épül az alvíz terméskő biztosításával az Arany-patakba torkolatig.
Duzzasztó bukó
Az állandó vizű árvízcsúcs csökkentő tározórész vízutánpótlásának biztosítása érdekében az Arany-patak 9+096 km szelvényében természetközeli duzzasztó bukó megépítése szükséges.
A bukó feladata az Arany-patak vízszintjének olyan mértékű duzzasztása, hogy az a tápcsatorna segítségével a tározó térbe vezethető, kivehető legyen. A bukó szerkezete kötött anyagú földmű, mely vízépítési terméskővel kerül stabilizálásra.
Vízrajzi létesítmények
A tározó vízállásának mérése a tározóba befolyó vizek figyelése és a tározóból kifolyó vizek ellenőrzése céljából a vízállás mérését biztosító vízrajzi létesítmények építendők ki. Az árvízcsúcs-csökkentő tározó építése során kialakításra kerül 4 db állítható lapvízmérce, és 1 db regisztráló vízmérce a leeresztő műtárgyon, mely a meglévő távjelző rendszerbe való beintegrálással együtt valósul meg.
Közlekedési létesítmények
A tervezett létesítmények akadálymentes és minden időjárási viszonyok melletti megközelítésére, fenntartására és üzemeltetésére szerviz utak és megközelítő utak kerülnek kialakításra.
Ezen belül a 8901 számú Szombathely - Bucsu összekötő útról kialakításra kerül egy 4,0 m szélességű aszfaltozott burkolatú útcsatlakozó, áteresz beépítésével együtt.
Az útcsatlakozót követően a völgyzáró gátig megvalósul egy szintén 4,0 m szélességű 100 m hosszúságú szervízút, kitérővel.
Az útcsatlakozón és a szervízúton kívül kialakításra kerülnek 4,0 m szélességű megközelítő utak is (Arany-patak jobb és bal partján, valamint a Molnárréti-árok bal partján), melyek az árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítményeinek megközelítését, valamint a szántó területekre történő behajtást fogják biztosítani.
A kijelölt helyeken közlekedési táblák elhelyezése szükséges.
Energiaellátás és vezetékkiváltás
A völgyzáró gátban elhelyezett leeresztő műtárgy zsiliptábláinak mozgatásához ki kell alakítani egy fix elektromos megtáplálást. A tervezett mozgató-berendezések áramszükséglete 3×25 A. A fektetendő vezeték körülbelüli hossza 450 m. Ezen felül ezen hálózathoz kapcsolódóan kiépítésre kerül egy térvilágító rendszer is a műtárgy környezetében, a védekezési munkák megkönnyítése érdekében.
A tervezett árvízcsúcs-csökkentő tározó elöntési területén található két 20 kV-os légvezeték. Ezen vezetékek kiváltása szintén szükséges lesz. A munkálatok során közel 1 640 m vezetéket kell elbontani és közel 2 120 m hosszúságban új nyomvonalon újat kiépíteni.
Ivóvíz vezeték kiváltása
A tervezett árvízcsúcs-csökkentő tározó Q1% valószínűségű elöntési területével érinti a Vasivíz Zrt. egyik KG-PVC D200 gerincvezetékét. A szolgáltatóval történt egyeztetés alapján ezen vezeték egy közel 330 m hosszúságú szakaszát ki kell váltani, a megfelelő üzembiztonság fenntartása miatt. A kiváltás során a meglévő vezetékkel párhuzamosan egy KPE D225 gerincvezeték kerül lefektetésre, mely két tolózár aknával és a szükséges szerelvényekkel csatlakozik a meglévő hálózathoz.
Építésbefejező munkák:
A kivitelezés után a felvonulási utak helyreállítása, szelvénykövek, földrészlethatárt jelző kövek, táblák elhelyezése szükséges. Növénytelepítést, cserjésítést, faültetést kell elvégezni, ill. a növények utógondozását.
Kivitelezési munkákat követő dokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése.
A tározótér:
Az árvízi tározó területe Torony, Dozmat és Bucsu községek külterületét érinti. A Q1%-os árvíz előfordulása esetén 44,1ha terület kerül rövid időre elöntésre. A magasabban fekvő területeken az elöntés időtartama néhány óra, a gát közelében a legmélyebb területek hosszabb ideig elöntésre kerülhetnek, a víz fokozatosan húzódik vissza.
A tározótérben a mezőgazdasági hasznosítás a létesítmények megépítése után is változatlanul folytatható, de infrastrukturális fejlesztés, épületek, ipari létesítmények kiépítése nem javasolt. Az árterületet kisajátítani nem kell, de a hasznosítást korlátozni kell és közérdekű használati jogot szükséges bejegyeztetni a Vízügyi Igazgatóság részére, külön tervdokumentáció alapján.
3. Arany patak mederrendezése:
A dozmati tározó létesítéséhez kapcsolódóan megvalósul az Arany-patak mederrendezése. Erre azért van szükség, hogy az érkező vizeket a meder képes legyen elöntés nélkül továbbvezetni jelentős károkozás nélkül.
Mederkotrási munkálatok
A mederrendezési munkálatok az Arany-patak 12+196 - 10+393, a 8+005 - 7+250 és a 4+001 - 0+785 km szelvényei között szükségesek. Ennek során a feliszapolódott meder kikotrása, megfelelő mértékű bővítése és a mederfenntartást biztosító padka kerül kialakításra.
A mederkotrás során ~35 200 m3 mederanyag kerül kitermelésre, melynek kisebb része a parti területek rendezésére kerül felhasználásra. A többi mennyiséget a szombathelyi - engedéllyel rendelkező - hulladéklerakóba kell beszállítani.
Az Arany-patak 4+100 - 4+750 km, az 5+690 - 5+850 km és a 11+540 - 11+970 km szelvények közötti szakaszain megtörténik a jobb és bal parti sáv rendezése, annak érdekében, hogy a patak ne öntse el a környező területeket. Ezen munkálatok a kitermelt anyag hossz-irányú mozgatásával is járnak.
Fenéklépcsők átjárhatóvá tétele
A mederkotráson felül megvalósul a meglévő fenéklépcsők ökológiai átjárhatóságának kialakítása. Ennek során a 3db meglévő vízláda feltöltése a vízi élőlények számára átjárhatóvá válik.
Hídbiztosítások
A tervezett mederkotrások révén a meder mélyítésre kerül, melynek hatására a meglévő hídbiztosítások javítása és vagy cseréje válhat szükségessé. Ezeken a helyeken a mederhez illeszkedő betonba rakott terméskő- valamint terméskő rakat biztosítások kerülnek elhelyezésre burkolatlezáró bordákkal.
Vízrajzi létesítmények
AZ Arany-patak vízállásának mérését biztosító vízrajzi létesítmények építendők ki. Az Arany-patak mederrendezési munkái során felújítása szükséges a meglévő oladi vízmércének, valamint kialakításra kerül 2 db új vízmérce.
A tározó vízállásainak, a leeresztő műtárgy működtetésének és a tározó alatti mederszakasz vízállásainak azonnali nyomon követése céljából a mérőeszközök távmérő berendezésekkel lesznek ellátva és ez által bekapcsolódnak az igazgatóságon működő árvízi távmérő rendszerbe.
Egyéb létesítmények
Az Arany-patak 0+800 km szelvényének közelében a későbbi akadálymentes fenntartás biztosítása érdekében gázló épül. Keresztező közművek kiváltását kell megoldani..
Építésbefejező munkák:
A kivitelezés után a felvonulási utak helyreállítása, földrészlethatárt jelző kövek, táblák elhelyezése szükséges. Növénytelepítést, cserjésítést, faültetést kell elvégezni, ill. a növények utógondozását.
Kivitelezési munkákat követő dokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 23 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.5.0-15-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12284 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Meliorációs és Rekultivációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vépi út 39.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1183188000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
További tárgyak:45243510-0
71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megye - Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsu
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Általános tételek:
Vízjogi létesítési engedélyezési tervek EVD és az ERD alapján szükség szerinti javítása/átdolgozása, vízjogi létesítési engedély megszerzése. Árvízvédelmi, Vízminőségi kárelhárítási terv készítése. Kiviteli tervek elkészítése a Dozmati tározóra és az Arany patak mederrendezésére, útcsatlakozásra, 20kV-os légvezeték kiváltás terv aktualizálása, kiegészítése, engedélyek beszerzése. Az ERD II fázisának elkészíttetése, a teljes felületű megelőző feltárás megrendelése, valamint, amennyiben előírásra kerül, a régészeti szakfelügyelet biztosítása és ezek költségének viselése a vállalkozó feladata, lőszermentesítés elvégzése az ehhez kapcsolódó esetlegesen szükséges hatástanulmány elkészítése és ezek költségének viselése.. Egyéb szolgáltatási díjak befizetése az engedélyezési eljárás során, vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása a megvalósult létesítmények felmérése alapján, a kezelői hozzájárulások beszerzése, a dokumentáció benyújtása a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, az engedélyeztetési eljárás során felmerült szakhatósági és eljárási díjak befizetése, valamint a jótállási idő alatt a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésével kapcsolatos rendelkezésre állás.
2. Dozmati árvízi tározó és állandó vízű árvízcsúcs-csökkentő tározórész:
A dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó kialakítása során az Arany-patak 8+142 km szelvényében kialakításra kerül egy völgyzáró gát, mely az árhullám közel 67%-át tartja majd vissza. A völgyzárógátban kialakításra kerül egy vb. szerkezetű leeresztő műtárgy, mely a víz szabályozott levezetését valósítja meg árvíz esetén.
A zárótöltés felett az Arany-patak jobb partján kialakításra kerül egy oldaltöltéssel elválasztott állandó vizű árvízcsúcs-csökkentő tározórész, mely az építéshez szükséges anyagnyerő hely területén fog elhelyezkedni.
A tározó helye:
A tervezett völgyzárógát az Arany patak 8+142 km szelvényében létesül, ehhez a szelvényhez tartozó vízgyűjtő terület nagysága FTározó = 56,9 km2.
A tározó árhullám csökkentő hatása:
A tározó jelleggörbéi, a mértékadó árhullámkép és a tározótér viszonyainak figyelembevételével adódott a 244,00 mBf. mértékadó árvízszinthez 1,13 millió m3-es tározótér kialakítása, mely 44,1 ha terület elöntésével jár a Q1%-os, 100 évenként egyszer előforduló árhullám esetén. A tározó feltételezett árhullám-csökkentő hatása 67 %-os valószínűségű , ugyanis a 65,2 m3/s vízhozam 21,5 m3/s-ra csökkenthető.
Völgyzáró gát:
A kialakításra kerülő homogén kötött anyagú völgyzáró gát 421m hosszú, max. 8m magas.Ezen földmű biztosítja a jövőben az Arany-patakon érkező nagyvízhozamok visszatartását a felette elhelyezkedő völgyben.
A töltésépítéshez felhasznált kötött anyag helyi anyagnyerő helyből kerül biztosításra, a vonalas létesítmény 500 m-es környezetében. A földmű rézsűfelületei 25 cm humuszterítést követően füvesítésre kerülnek. A töltéskorona 25 cm vastagságú tömörített zúzottkő stabilizációt kap. A zárótöltés (állandó vizű tározórésszel)közvetlen kapcsolatban lévő ~140 m hosszúságú rézsűfelülete a hullámverés ellen betonba rakott terméskő burkolattal kerül bevédésre az elhabolással szemben. A töltésen egy leeresztő műtárgy és egy vészárapasztó vápa kerül kialakításra.
Völgyzáró gát leeresztő műtárgy:
Az érkező nagyvizek völgyben történő visszatartása és a megfelelő mennyiségű víz továbbvezetése érdekében a völgyzáró gát 0+230 km szelvényében kialakításra kerül egy vb. szerkezetű leeresztő műtárgy. A műtárgy vízszintes csőtagjai 2 db Ø 2,20 m átmérőjű ROCLA típusú (vagy azzal egyenértékű) előregyártott elemekből 35m hosszúságban kerülnek kialakításra. A felvízi oldalon aknába kerül telepítésre két 1800×2100 mm méretű rozsdamentes szerkezetű zsiliptábla, melyet egy-egy elektromechanikus mozgató-berendezés fog mozgatni. A mozgatómotorok villamos energia ellátását külön erre a célra kiépített földkábeles lecsatlakozás fogja biztosítani. A motorok üzemeltetését esetleges áramszünet esetén áramfejlesztő fogja biztosítani.
A műtárgy alvízi és felvízi mederszakaszai vb., betonba rakott terméskő- és kőrakat burkolattal kerülnek biztosításra az alámosódások elkerülése érdekében. Az alvízi burkolatba vb. szerkezetű energiatörő fog is beépítésre kerül.
A műtárgy megközelítése érdekében vb. szerkezetű 10,14m hosszú bejáró híd kerül kialakításra korlátok és lejáró lépcsők építésével. 21,5 m3/s vízhozam felett szükséges a zsilipek üzembehelyezése, azaz a leeresztő műtárgy kapacitása 21,% m3/s.
Az Arany-patak által szállított uszadékok zsilipaknán kívüli tartását és a mozgató-berendezések védelméttüzihorganyzott uszadékfogó rács fogja biztosítani a felvízi oldalon.
Völgyzáró gát vészárapasztó vápa
A völgyzáró gát 0+087 km szelvényében kialakításra kerül egy vészárapasztó vápa. Ezen műtárgy biztosítja a völgyzáró gát védelmét havária esetén a túlzott vízoszlop-terheléstől. A létesítmény biztosítja az üzemi vízszint fölé emelkedő víz alvíz felé történő továbbvezetését.
A vápa a töltéskoronába vágott trapéz szelvénnyel kerül kialakításra 1:10 rézsűhajlással az átjárhatóság biztosítása érdekében.
A vészárapasztó vápa és az Arany-patak medre között kialakításra kerül a 191,0m hosszú vápa, mely betonba rakott terméskő, valamint földmedrű füvesített csatorna.
Tározó tér és létesítményei:
Az árvízcsúcs-csökkentő tározón belül készül a ~7,2ha alapterületű állandó vízfelületű tározórész a helyi anyagnyerőhely területén. Ennek feladata vízhiányos időszakban a vízmennyiség kompenzálása az Arany patak alvízi szakaszán.
Tározó tér oldaltöltése:
A tározótér kialakításának biztosítása érdekében az Arany patak új medrének jobb partján 530 m hosszúságú homogén kötött anyagú oldaltöltés épül. A földmű rézsűfelületei 25 cm humuszterítést követően füvesítésre kerülnek, az állandó vizű tározórész felőli oldal burkolattal védelmet kap. A töltéskorona 25 cm vastagságú tömörített homokos kavics stabilizációt kap. A szükséges földmennyiség a völgyzárógáthoz hasonlóan a helyi anyagnyerőhelyről kerül kitermelésre.
Tározó tér oldaltöltés árapasztó vápa és vízszintszabályzó műtárgy
A tározó tér oldaltöltés 0+032 km szelvényében kivitelezésre kerül az árapasztó és vízszintszabályzó műtárgy. Az árapasztó vápa biztosítja egy esetleges árhullámot követően a tározó gyors leürítését a leeresztő műtárgy felé.
A vápa az oldaltöltésbe történő trapéz szelvény kialakításával kerül kialakításra, 1:10 rézsűhajlással, az átjárhatóság biztosítása érdekében.
A vízszintszabályzó műtárgy feladata, minden időben a 239,80 m B.f. üzemi vízszint tartását normál üzemi körülmények között. A műtárgy előregyártott elemekből épül, melybe egy horonypár kerül kialakításra, melybe a vízszintszabályzó fapallók elhelyezhetők.
Tározó tér leeresztő műtárgy
A tározó tér oldaltöltés 0+045 km szelvényében megépítésre kerül egy előregyártott vb. szerkezetű leeresztő műtárgy. A zsilipműtárgyon készül egy szintén előregyártott elemekből összeállított zsilipakna, melybe beszerelésre kerül egy csavarorsós elzárószerkezet.
Vízkivételi műtárgy
A tározó tér megfelelő vízutánpótlása érdekében az Arany-patak 9+105 km szelvényében a jobb parton kerül elhelyezésre egy vb. szerkezetű vízkivételi műtárgy. A műtárgy kitorkollásánál a homlokfalra kerül egy csavarorsós zsiliptábla.
Tápcsatorna
Az állandó vizű tározórész szükséges vízutánpótlását a vízkivételi műtárgytól a tározóig egy 484 m hosszúságú KG-PVC D400 vezeték fogja biztosítani. A vezeték nyomvonalán ~30 m-ként kialakításra kerülnek nagy ívű tisztítóidomok, valamint a nagyobb iránytöréseknél nagy átmérőjű beton aknák.
Molnárréti árok keresztezés
A tápcsatorna 0+283 km szelvényében keresztezi a Molnárréti-árkot. A keresztezésnél az árok gépjárművekkel történő átjárhatóságát is biztosítani kellett. Az árok érintett szelvényében vb. ikerkeret műtárgy épül az alvíz terméskő biztosításával az Arany-patakba torkolatig.
Duzzasztó bukó
Az állandó vizű árvízcsúcs csökkentő tározórész vízutánpótlásának biztosítása érdekében az Arany-patak 9+096 km szelvényében természetközeli duzzasztó bukó megépítése szükséges.
A bukó feladata az Arany-patak vízszintjének olyan mértékű duzzasztása, hogy az a tápcsatorna segítségével a tározó térbe vezethető, kivehető legyen. A bukó szerkezete kötött anyagú földmű, mely vízépítési terméskővel kerül stabilizálásra.
Vízrajzi létesítmények
A tározó vízállásának mérése a tározóba befolyó vizek figyelése és a tározóból kifolyó vizek ellenőrzése céljából a vízállás mérését biztosító vízrajzi létesítmények építendők ki. Az árvízcsúcs-csökkentő tározó építése során kialakításra kerül 4 db állítható lapvízmérce, és 1 db regisztráló vízmérce a leeresztő műtárgyon, mely a meglévő távjelző rendszerbe való beintegrálással együtt valósul meg.
Közlekedési létesítmények
A tervezett létesítmények akadálymentes és minden időjárási viszonyok melletti megközelítésére, fenntartására és üzemeltetésére szerviz utak és megközelítő utak kerülnek kialakításra.
Ezen belül a 8901 számú Szombathely - Bucsu összekötő útról kialakításra kerül egy 4,0 m szélességű aszfaltozott burkolatú útcsatlakozó, áteresz beépítésével együtt.
Az útcsatlakozót követően a völgyzáró gátig megvalósul egy szintén 4,0 m szélességű 100 m hosszúságú szervízút, kitérővel.
Az útcsatlakozón és a szervízúton kívül kialakításra kerülnek 4,0 m szélességű megközelítő utak is (Arany-patak jobb és bal partján, valamint a Molnárréti-árok bal partján), melyek az árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítményeinek megközelítését, valamint a szántó területekre történő behajtást fogják biztosítani.
A kijelölt helyeken közlekedési táblák elhelyezése szükséges.
Energiaellátás és vezetékkiváltás
A völgyzáró gátban elhelyezett leeresztő műtárgy zsiliptábláinak mozgatásához ki kell alakítani egy fix elektromos megtáplálást. A tervezett mozgató-berendezések áramszükséglete 3×25 A. A fektetendő vezeték körülbelüli hossza 450 m. Ezen felül ezen hálózathoz kapcsolódóan kiépítésre kerül egy térvilágító rendszer is a műtárgy környezetében, a védekezési munkák megkönnyítése érdekében.
A tervezett árvízcsúcs-csökkentő tározó elöntési területén található két 20 kV-os légvezeték. Ezen vezetékek kiváltása szintén szükséges lesz. A munkálatok során közel 1 640 m vezetéket kell elbontani és közel 2 120 m hosszúságban új nyomvonalon újat kiépíteni.
Ivóvíz vezeték kiváltása
A tervezett árvízcsúcs-csökkentő tározó Q1% valószínűségű elöntési területével érinti a Vasivíz Zrt. egyik KG-PVC D200 gerincvezetékét. A szolgáltatóval történt egyeztetés alapján ezen vezeték egy közel 330 m hosszúságú szakaszát ki kell váltani, a megfelelő üzembiztonság fenntartása miatt. A kiváltás során a meglévő vezetékkel párhuzamosan egy KPE D225 gerincvezeték kerül lefektetésre, mely két tolózár aknával és a szükséges szerelvényekkel csatlakozik a meglévő hálózathoz.
Építésbefejező munkák:
A kivitelezés után a felvonulási utak helyreállítása, szelvénykövek, földrészlethatárt jelző kövek, táblák elhelyezése szükséges. Növénytelepítést, cserjésítést, faültetést kell elvégezni, ill. a növények utógondozását.
Kivitelezési munkákat követő dokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése.
A tározótér:
Az árvízi tározó területe Torony, Dozmat és Bucsu községek külterületét érinti. A Q1%-os árvíz előfordulása esetén 44,1ha terület kerül rövid időre elöntésre. A magasabban fekvő területeken az elöntés időtartama néhány óra, a gát közelében a legmélyebb területek hosszabb ideig elöntésre kerülhetnek, a víz fokozatosan húzódik vissza.
A tározótérben a mezőgazdasági hasznosítás a létesítmények megépítése után is változatlanul folytatható, de infrastrukturális fejlesztés, épületek, ipari létesítmények kiépítése nem javasolt. Az árterületet kisajátítani nem kell, de a hasznosítást korlátozni kell és közérdekű használati jogot szükséges bejegyeztetni a Vízügyi Igazgatóság részére, külön tervdokumentáció alapján.
3. Arany patak mederrendezése:
A dozmati tározó létesítéséhez kapcsolódóan megvalósul az Arany-patak mederrendezése. Erre azért van szükség, hogy az érkező vizeket a meder képes legyen elöntés nélkül továbbvezetni jelentős károkozás nélkül.
Mederkotrási munkálatok
A mederrendezési munkálatok az Arany-patak 12+196 - 10+393, a 8+005 - 7+250 és a 4+001 - 0+785 km szelvényei között szükségesek. Ennek során a feliszapolódott meder kikotrása, megfelelő mértékű bővítése és a mederfenntartást biztosító padka kerül kialakításra.
A mederkotrás során ~35 200 m3 mederanyag kerül kitermelésre, melynek kisebb része a parti területek rendezésére kerül felhasználásra. A többi mennyiséget a szombathelyi - engedéllyel rendelkező - hulladéklerakóba kell beszállítani.
Az Arany-patak 4+100 - 4+750 km, az 5+690 - 5+850 km és a 11+540 - 11+970 km szelvények közötti szakaszain megtörténik a jobb és bal parti sáv rendezése, annak érdekében, hogy a patak ne öntse el a környező területeket. Ezen munkálatok a kitermelt anyag hossz-irányú mozgatásával is járnak.
Fenéklépcsők átjárhatóvá tétele
A mederkotráson felül megvalósul a meglévő fenéklépcsők ökológiai átjárhatóságának kialakítása. Ennek során a 3db meglévő vízláda feltöltése a vízi élőlények számára átjárhatóvá válik.
Hídbiztosítások
A tervezett mederkotrások révén a meder mélyítésre kerül, melynek hatására a meglévő hídbiztosítások javítása és vagy cseréje válhat szükségessé. Ezeken a helyeken a mederhez illeszkedő betonba rakott terméskő- valamint terméskő rakat biztosítások kerülnek elhelyezésre burkolatlezáró bordákkal.
Vízrajzi létesítmények
AZ Arany-patak vízállásának mérését biztosító vízrajzi létesítmények építendők ki. Az Arany-patak mederrendezési munkái során felújítása szükséges a meglévő oladi vízmércének, valamint kialakításra kerül 2 db új vízmérce.
A tározó vízállásainak, a leeresztő műtárgy működtetésének és a tározó alatti mederszakasz vízállásainak azonnali nyomon követése céljából a mérőeszközök távmérő berendezésekkel lesznek ellátva és ez által bekapcsolódnak az igazgatóságon működő árvízi távmérő rendszerbe.
Egyéb létesítmények
Az Arany-patak 0+800 km szelvényének közelében a későbbi akadálymentes fenntartás biztosítása érdekében gázló épül. Keresztező közművek kiváltását kell megoldani..
Építésbefejező munkák:
A kivitelezés után a felvonulási utak helyreállítása, földrészlethatárt jelző kövek, táblák elhelyezése szükséges. Növénytelepítést, cserjésítést, faültetést kell elvégezni, ill. a növények utógondozását.
Kivitelezési munkákat követő dokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 25 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1183188000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Meliorációs és Rekultivációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vépi út 39.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy szükséges a Megvalósítás időtartamának 71 naptári nappal való meghosszabbítása, így az Alapszerződés 4.1. pontja az alábbiakra változik:
4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1. Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 25 hónapon, de legkésőbb 2019.09.30. napjáig belül köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt befejezni. A szerződésszerű teljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel zárónapját kell érteni.
A Szerződéses Megállapodás jelen módosítással nem érintett többi pontja változatlanul továbbra is érvényben marad.
Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás módosítás elválaszthatatlan mellékletét (1. számú melléklet) képezi Vállalkozó 2018. december 11. napján kelt, 2. számú végső követelése.
Jelen Szerződésmódosítás a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződésmódosítás indoklása:
A Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. és a Meliorációs és Rekultivációs Kft. (a továbbiakban Vállalkozó) 2017. augusztus 21-én kötötte meg az Országos Vízügyi Főigazgatósággal (a továbbiakban Megrendelő) a „Vállalkozási szerződés keretében a ’Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése’ című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal” tárgyú projektre vonatkozó Szerződéses Megállapodást, melyet Felek közösen 2018.12.20. napján módosítottak. Megrendelőnek a jelen módosítást indokló körülmény jövőbeni bekövetkezéséről nem volt tudomása és a legnagyobb gondosság mellett erre az ajánlatkéréskor nem számíthatott.
A Vállalkozó 2018. december 11. napján 2. számú végső követelést jelentett be, mert az Ajánlati Dokumentáció (a továbbiakban AD) III. kötet [Közbeszerzési Tervdokumentáció Megrendelői követelmények] 1. fejezet [Alapadatok, okiratok] 1.3.5. pontja [Kulturális örökségvédelmi követelmények, régészeti munkálatok] alapján elkészített Előzetes Régészeti Dokumentáció (a továbbiakban ERD) II. fázis dokumentációja nagy volumenű, teljes régészeti feltárást ír elő az építendő völgyzáró gát térségében. A követelés tárgya az ezen feltáráshoz szükséges időtartam okán a Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása. A követelés alapja a Szerződéses Feltételek (a továbbiakban SzF.) 4.24 [Régészet] alcikkely.

Az ERD II. 4.2 [Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok] alfejezete megállapítja, hogy „A beavatkozás mértékéből adódóan az ERD_18-19. Torony - Másfeles földek (összevont lelőhely) (39479) kijelölt területén (a terepbejárás, geofizikai kutatás és próbafeltárás eredményeinek figyelembe vételével) a javasolt örökségvédelmi intézkedés a Kötv. 22. § 3c) alapján teljes felületű feltárás. A teljes felületű feltárásra javasolt területet a beruházás az alábbi pontokon érinti: mederáthelyezés, állandó vizű tó, anyagnyerőhely, oldaltöltés, völgyzáró gát, vészárapasztó vápa, leeresztő műtárgy. Ezen objektumok kivitelezési mélysége meghaladja a régészeti jelenségek próbafeltárás során megállapított jelentkezési mélységét, ezáltal veszélyezteti azokat.”
Továbbá ugyanitt megállapítja, hogy „A beruházás méretéhez képest kis felületen elvégzett próbafeltárás, valamint a domborzat változatossága miatt a beruházás által érintett lelőhelyek kiterjedése jelenleg nem tisztázott. Ebből fakadóan feltételezhetjük, hogy az ismert lelőhely poligonokon kívül régészeti jelenségek bukkannak fel.”
Megállapítható, hogy Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre az ajánlatkérési időszakban, hogy a „domborzat változatossága” okán a szakhatóság szerint az érintett lelőhelyek kiterjedése nem tisztázott, mely alapot ad a teljes felületű feltárásra. Ahogy a szakhatóság fogalmazott, ő is csupán feltételezni tudta, hogy az ismert lelőhely poligonokon kívül régészeti jelenségek bukkanhatnak fel, azaz megállapítható, hogy kellő gondosság mellett sem láthatta a teljes felületű feltárás szükségességét Megrendelő, hiszen azt a szakhatóság is csak feltételezni tudta Megállapítható továbbá mindebből, hogy a teljes felületű feltárás nyilvánvalóan az arra fordított határidőt is befolyásoló tényező, mely a jelen 2. számú szerződésmódosítás jogalapját adja.
Az ERD II. 4.3. [A javasolt örökségvédelmi intézkedések költség- és időkalkulációja] pontja a teljeskörű feltárásra az alábbi időtartammal számol:
„Torony-Másfeles földek teljeskörű feltárás max. 30 régészeti munkavégzésre alkalmas nap.”
A teljes felületű régészeti feltáráshoz szükséges előkészítő és bontó munkákat Vállalkozó elkészítette és 2018. október 5-én a Savaria Múzeumnak a területet átadta. A szükséges teljes felületű régészeti feltárást utóbbi a fenti területen elvégezte és azt munkavégzésre 2018. november 19-én visszaadta.
A részletes módosított ütemterv tartalmazza a kritikus utat, (36. sor 2.2.1. tétel, Völgyzáró gát építése: 65 munkanap, melyet a téli leállás növel meg 119 munkanapra. Tehát a valós kivitelezési idő 65 munkanap ebből a fent idézett évvégi készültségi fok alapján (43.3%) 39 munkanap húzódik át 2019-re, befejezése 2019. május 18., 45. sor 2.2.5. tétel, Vészárapasztó vápa kivitelezési idő 28 munkanap, befejezés 2019. június 27. 73. sor 2.6 tétel, Közlekedési létesítmények kivitelezési idő 25 munkanap befejezése 2019. augusztus 1., 79. sor 2.8 tétel, Építést befejező munkák kivitelezési idő 35 munkanap befejezés 2019. szeptember 19., 115. sor Műszaki átadás-átvételi eljárás 7 munkanap befejezés 2019. szeptember 30.
Vállalkozó a késedelem mérséklése érdekében az alábbiakat tette: kapacitás növelés, vészárapasztó munkáinál párhuzamos munkavégzés. További erőforrások bevonása a munkaterület adottságaiból kifolyólag nem lehetséges.
Az ütemterv alapján a Megvalósítás időtartama a Szerződéses Megállapodás alapján megállapított 23 hónapról 71 naptári nappal módosul (befejezési határidő: 2019. szeptember 30.).
A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

Az SzF 20.1 [A Vállalkozó Követelései] alcikkely szerint:
„Amennyiben a követelés alapjául szolgáló eseményeknek, vagy körülményeknek folyamatos, hosszú ideig tartó hatása van, akkor:
...
(c) A Vállalkozónak egy végső követelést kell benyújtania legkésőbb az esemény, vagy körülmény megszüntét követő 28 napon belül,...”.
A Szerződéses Megállapodás részét képező „Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módosításához” 2.2. [Vállalkozói követelések] alpontja szerint:
“A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. … Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

4.24 Régészet (költség+idő)”
A 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 34. § (3) bekezdése szerint
“Régészeti munkavégzésre alkalmas állapotunak minősül a terület, ha
a) a beruházási területen belüli feltárandó régészeti lelőhely kijelölése … megtörtént,…
b) megtörtént a fakitermelés, bozót-, nád-, cserje- és egyéb növényzet irtása,…
e) a lőszer- és tűzszerészeti vizsgálat és mentesítés megtörtént,…”.
Fentiek alapján a Szerződéses Megállapodás módosítására a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről előírásai, a Szerződéses Feltételek és Különös Feltételek 4.24 (Régészet) alcikkelye alapozza meg, mely felhatalmazza a Vállalkozót, hogy a teljes felületű régészeti feltárásokkal kapcsolatban követelést nyújtson be. Egyúttal az idézett szerződéses és jogszabályi feltételek jogosulttá teszik Vállalkozót a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására, az ehhez kapcsolódó szerződés hosszabbítására.
A Felek a tőlük elvárható és megtehető intézkedéseket megtették, a teljes felületű feltárás időtartamát az arra alkalmas napok meghatározása alapján csak annak teljes befejezése után (2018.11.19.) lehetett meghatározni, a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása 71 nappal szükséges. A szerződésmódosításra vonatkozó Kbt. 141. § (4) bekezdés c.), ca.-cc. pontok szerinti valamennyi feltétel fennáll, ezért a szerződés alábbi pontjai a következők szerint módosulnak:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1183188000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1183188000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben