Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17269/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6645. Felgyő 0294/27 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PS Sol - PC Ker Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:egyéb gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58927663
Postai cím: Bercsényi M. Utca 39
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Versegi László
Telefon: +36 63471870
E-mail: hulladek@csongrad.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://csongradihulladek.hu/csvk/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: egyéb gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Villamos kiserőmű és építményei kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001011562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés 262 kVA-os napelemes villamos kiserőmű és kiszolgáló építményei kivitelezési munkálatainak a Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlanon történő ellátására
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 95999504 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos kiserőmű és építményei kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6645. Felgyő 0294/27 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya 262 kVA napelemes kiserőmű (262 kVA napelem modulok, kisfeszültségű kábelhálózat, inverter, tartószerkezet, védőkerítés) építése a következő főbb mennyiségi jellemzők szerint:
A kiserőmű a Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. regionális hulladékkezelő telephelyén létesül.
A napelemek a meglévő épületekre (1., 2. és 3. csarnok), valamint a földre telepített, talajba leütött acél cölöpökhöz rögzített egyedi rácsos acélszerkezetre kerülnek. A földre telepítés helyszínén nem találhatóak jelentős szintbéli különbségek, ugyanakkor a tereprendezést a kisebb egyenetlenségek/szintkülönbségek kiegyenlítésével kell kezdeni. A tetőre telepítés esetében külön előkészületi munkák elvégzése nem szükséges.
A kiserőmű által termelt energia a felhasználó saját tulajdonú belső 0,4 kV-os hálózatára jut. Amennyiben az erőmű pillanatnyi teljesítménye meghaladja a belső hálózaton jelentkező fogyasztást, úgy a termelt energia a csatlakozási ponton keresztül a közcélú hálózatba kerül.
Napelemes kiserőmű
Egyenáramú oldal: 1 001 db napelem (modul) 285 W/modul
Inverter: 1 db Fronius Eco 27.0-3-S, 6 db Fronius Eco 25.0-3-S, 1 db Fronius Symo 20.0-3-M, 3 db Fronius Symo 17.5-3-M, 1 db Fronius Symo 12.5-3-M
Tartószerkezet: K2 S-Dome System (tetőre), cölöpözött tartó (földre)
Kisfeszültségű kábel
Feszültség: 0,4 kV
Érintésvédelem: TN-C
Meglévő transzformátor állomás
Jellege: BHTR (közcélú)
Teljesítmény 1000 kVA
Feszültségszint: 22/0,4 kV
Érintésvédelem: IT/TN
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza.
Vállalkozó feladata a kiserőmű jelen szerződésben meghatározott határidőben, fix átalánydíj ellenében történő kulcsrakész összeszerelése, hálózathoz csatlakoztatása, ehhez szükséges valamennyi eszköz beszerzése, Megrendelő részére történő átadása, kapcsolódó valamennyi munka elvégzése, hibák kijavítása, a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges tesztek, próbák elvégzése, valamint a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése.
A kivitelezés hatósági engedélyköteles, a véglegessé vált építési engedély és az engedélyezési dokumentáció, továbbá a kiviteli terv és az árazatlan költségvetés a közbeszerzési dokumentumok műszaki mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerülnek.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata napelemes kiserőmű építésére irányuló munkák helyszíni irányításában (db, max. 3 db) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban közölt információkat a következők szerint pontosítja:
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos. A munkaterület átadásának és egyben a kivitelezés megkezdésének időpontja a vállalkozási szerződés hatálybalépését követő munkanap.
A teljesítés határideje:
1. 2019. október 08. részhatáridő: a termelést befolyásoló paraméterek megvalósítási határideje, azaz a bekapcsolásra műszakilag alkalmas készre jelentés a megrendelő részére, tekintettel arra, hogy a kereskedelmi üzem megkezdésének végső határideje 2019. november 01. melynek biztosítása a kivitelező feladata.
2. 2019. december 31. véghatáridő (teljesítés): a használatbavételi engedély megszerzése iránti eljáráshoz szükséges dokumentáció (próbaüzem, zárójelentések, jegyzőkönyvek, tanúsítványok stb.) teljeskörű rendelkezésre bocsátása a Megrendelő részére.
Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvételi eljárás a megadott határidőn belül, illetőleg a határnapon megkezdődött és 30 napon belül befejeződött, kivéve, ha a megrendelő a munkák átvételét jogszerűen megtagadja. Az üzembe helyezés az alábbi feladatok elvégzését követően lehetséges: felülvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése, próbaüzem zárójelentéssel, műszaki átadás dokumentációval.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Villamos kiserőmű és építményei kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PS Sol - PC Ker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30743610
Postai cím: Szinyei Merse Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: pskerkft@gmail.com
Telefon: +36 307337691
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24136231242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 102432140
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95999504
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PS Sol - PC Ker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30743610
Postai cím: Szinyei Merse Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24136231242

Hivatalos név: PV-CENTRAL Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29939091
Postai cím: Árpád Tér 1. fszt. 3.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25766745203

Hivatalos név: Security Alarm Service Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90578197
Postai cím: Bajza Utca 20
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12136928213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a felhívás V.2) 43. pontjában előírta, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (5)
bekezdésében foglaltakra tekintettel. A Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása alapján jelen közbeszerzési eljárásban az
alábbi ajánlattevők ajánlatai nem kerültek elbírálásra: - PV-CENTRAL Zrt. (6500. Baja Árpád Tér 1. fszt. 3.) 1. Egyösszegű nettó
ajánlati ár (HUF): 100.477.493 2. Az alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata napelemes
kiserőmű építésére irányuló munkák helyszíni irányításában (db, max. 3 db): 3 Értékelési pontszám: 9688,03 - Security Alarm Service
Kft. (2700. Cegléd Bajza Utca 20.) 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 99.152.784 2. Az alkalmassági követelményre bemutatott
szakember többlet szakmai tapasztalata napelemes kiserőmű építésére irányuló munkák helyszíni irányításában (db, max. 3 db): 3
Értékelési pontszám: 9777,38
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges