Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17322/2019
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Hosszúpályi, Kossuth L., Petőfi S., Bocskai I. Debreceni és Halom utcák
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70679197
Postai cím: Szabadság tér 6.
Város: Hosszúpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4274
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berényi András
Telefon: +36 52598413
E-mail: hivatal@hosszupalyi.hu
Fax: +36 52598422
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hosszupalyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000943112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata – mint beruházó - TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00017 projektazonosító számú pályázat keretein belül csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos építési beruházást valósít meg.
Kossuth L., Petőfi S., Bocskai I. Debreceni és Halom utcákban található csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére.
BONTÁSI MUNKÁK
Aszfalt burkolat bontása m3 14,9
Aszfalt burkolat szállítása kijelölt helyre m3 14,9
Beton burkolat bontása m3 83,5
Beton burkolat szállítása kijelölt helyre m3 83,5
Térkő burkolat bontása m3 5,3
Térkő burkolat szállítása kijelölt helyre m3 5,3
Nyílt beton burkolt csatorna bontása fm 285,1
Elbontandó támfal db 91,0
Elbontandó DN80 beton akna db 2,0
Elbontandó zárt beton csatorna fm 301,7
Elbontandó járdalap burkolt csatorna m3 106,6
Elbontandó járdalap szállítás kijelölt helyre m3 106,6
FÖLDMUNKÁK
Humusz kitermelése m3 266,0
Humusz deponálása m3 266,0
Humusz visszaterítése m3 266,0
Földmű építése, bevágás építése m3 1907,8
Töltés építése m3 1037,1
PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavíó réteg 25 cm vtg. m3 40,5
M56 útalap készítése 20 cm vtg m3 32,8
M22 kiegyenlítés készítése 5 cm vtg m3 8,0
AC-11 aszfalt kötõréteg 7 cm vtg. m3 8,5
AC-11 aszfalt kötõréteg 6 cm vtg. m3 2,2
AC-8 aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. m3 4,8
CKT-T2 alapréteg készítése 20 cm vtg. m3 25,9
Térkőburkolat készítése 8 cm vtg. m2 65,6
FORGALOMTECHNIKA
Ideiglenes forgalomtechnikai táblák kihelyezése és mozgatása az építési ütemezésnek megfelelően db 1,0
KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Cserjeírtás m2 600,0
Füvesítés rekultivációs fűmagkeverékkel bármely felületen m2 1085,0
CSAPADÉKVÍZ ÉPÍTÉS
DN 160 KG-PVC csatorna építése fm 11,3
DN 300 KD-EXTRA csatorna építése fm 139,0
DN 400 KD-EXTRA csatorna építése fm 129,0
DN 500 KD-EXTRA csatorna építése fm 125,0
DN 600 KD-EXTRA csatorna építése fm 120,6
DN 800 KD-EXTRA csatorna építése fm 11,5
DN 80 beton csatorna építése fm 25,0
Építendő TB 30/50/40 mederburkolat fm 277,0
Építendő TB 40/70/50 mederburkolat fm 274,8
Építendő TB 40/70/50 fedlap fm 25,0
Építendő TB 60/100/80 mederburkolat fm 509,4
Építendő TB 60/100/80 fedlap fm 176,4
Beton támfal építése 20 cm vastagságban db 123,0
Építendő DN80 víznyelő fedlapos akna db 12,0
Építendő 48X48 víznyelő akna db 3,0
Építendő betétpallós tiltó db 1,0
Építendő beton burkolt meder m2 91,0
Építendő iszapfogó fm 10,0
Építendő 60X40 lapburkolt csatorna fm 341,0
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött kivitelezési szerződés teljesítése során legalább 6 fő hátrányos helyzetű hosszúpályi lakost foglalkoztatni, személyenként legalább 10 munkanapon keresztül.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hosszúpályi, Kossuth L., Petőfi S., Bocskai I. Debreceni és Halom utcák
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata – mint beruházó - TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00017 projektazonosító számú pályázat keretein belül csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos építési beruházást valósít meg.
Kossuth L., Petőfi S., Bocskai I. Debreceni és Halom utcákban található csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére.
BONTÁSI MUNKÁK
Aszfalt burkolat bontása m3 14,9
Aszfalt burkolat szállítása kijelölt helyre m3 14,9
Beton burkolat bontása m3 83,5
Beton burkolat szállítása kijelölt helyre m3 83,5
Térkő burkolat bontása m3 5,3
Térkő burkolat szállítása kijelölt helyre m3 5,3
Nyílt beton burkolt csatorna bontása fm 285,1
Elbontandó támfal db 91,0
Elbontandó DN80 beton akna db 2,0
Elbontandó zárt beton csatorna fm 301,7
Elbontandó járdalap burkolt csatorna m3 106,6
Elbontandó járdalap szállítás kijelölt helyre m3 106,6
FÖLDMUNKÁK
Humusz kitermelése m3 266,0
Humusz deponálása m3 266,0
Humusz visszaterítése m3 266,0
Földmű építése, bevágás építése m3 1907,8
Töltés építése m3 1037,1
PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavíó réteg 25 cm vtg. m3 40,5
M56 útalap készítése 20 cm vtg m3 32,8
M22 kiegyenlítés készítése 5 cm vtg m3 8,0
AC-11 aszfalt kötõréteg 7 cm vtg. m3 8,5
AC-11 aszfalt kötõréteg 6 cm vtg. m3 2,2
AC-8 aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. m3 4,8
CKT-T2 alapréteg készítése 20 cm vtg. m3 25,9
Térkőburkolat készítése 8 cm vtg. m2 65,6
FORGALOMTECHNIKA
Ideiglenes forgalomtechnikai táblák kihelyezése és mozgatása az építési ütemezésnek megfelelően db 1,0
KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Cserjeírtás m2 600,0
Füvesítés rekultivációs fűmagkeverékkel bármely felületen m2 1085,0
CSAPADÉKVÍZ ÉPÍTÉS
DN 160 KG-PVC csatorna építése fm 11,3
DN 300 KD-EXTRA csatorna építése fm 139,0
DN 400 KD-EXTRA csatorna építése fm 129,0
DN 500 KD-EXTRA csatorna építése fm 125,0
DN 600 KD-EXTRA csatorna építése fm 120,6
DN 800 KD-EXTRA csatorna építése fm 11,5
DN 80 beton csatorna építése fm 25,0
Építendő TB 30/50/40 mederburkolat fm 277,0
Építendő TB 40/70/50 mederburkolat fm 274,8
Építendő TB 40/70/50 fedlap fm 25,0
Építendő TB 60/100/80 mederburkolat fm 509,4
Építendő TB 60/100/80 fedlap fm 176,4
Beton támfal építése 20 cm vastagságban db 123,0
Építendő DN80 víznyelő fedlapos akna db 12,0
Építendő 48X48 víznyelő akna db 3,0
Építendő betétpallós tiltó db 1,0
Építendő beton burkolt meder m2 91,0
Építendő iszapfogó fm 10,0
Építendő 60X40 lapburkolt csatorna fm 341,0
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött kivitelezési szerződés teljesítése során legalább 6 fő hátrányos helyzetű hosszúpályi lakost foglalkoztatni, személyenként legalább 10 munkanapon keresztül.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont építésvezető szakember mélyépítési munkák során szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) túl vállalt további jótállás (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00017
II.2.9) További információ:
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. és 3. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eredménytelenség oka a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja, vagyis az igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 99893855
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Festészeti és Betonkozmetikai Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41994937
Postai cím: Beődy Mátyás Utca 13
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23014987209

Hivatalos név: AGRO SZIKA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59531234
Postai cím: ERKEL FERENC UTCA 8
Város: DERECSKE
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11620839209

Hivatalos név: ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27883851
Postai cím: Fő Út 60
Város: Földes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14493768209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges