Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17407/2019
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Szederkény Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Szederkény
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szederkény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19068350
Postai cím: Kossuth L. Utca 1.
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bőhl Attila
Telefon: +36 305623430
E-mail: bohl.attila@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szederkény község hulladékgazdálkodási közszolgált
Hivatkozási szám: EKR000965882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közszolgáltató a közszolgáltatási területen gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos ellátásáról az alábbiak szerint: a hulladékátvétel, gyűjtés, szállítás, átrakás, kezelés, hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, az ingatlanhasználók által összegyűjtött és rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából történő rendszeres szállítása, gyűjtőhelyek működtetése. A feladat ellátása a közszolgáltató által biztosított eszközökkel, járművekkel, berendezésekkel, szakemberekkel és létesítményekkel történik.
Az ajánlattevő feladata Szederkény Község közigazgatási területén a települési hulladék begyűjtésével és elhelyezés céljából történő rendszeres elszállításával a szerződésben rögzített időtartamban, valamint kezelésével és ártalmatlanításával - a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program eszköz- és létesítményállományának igénybevételével-, közszolgáltatási szerződés keretében:
- vegyes hulladék szállítása heti 1 alkalommal
- lomtalanítás évente 1 alkalommal
- elkülönített /szelektív/ hulladékgyűjtés
- zöldhulladék gyűjtés évente 2 alkalommal
A feladatok elvégzésének részleteire vonatkozó információkat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatnak szakmai ajánlatot kell tartalmaznia a 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint.
Az ajánlatnak
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközökre, berendezésekre, technológiára, műszaki felszereltségre, létesítményekre;
c) a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerekre, intézkedésekre, illetve vizsgálati eszközök alkalmazására;
d) a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jelentős intézkedéseknek a bemutatására;
e) az elkülönített hulladékgyűjtésre;
f) a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítására;
g) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére;
h) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére;
i) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire;
j) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának módjára;
k) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módjára, valamint
l) az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére vonatkozó szakmai ajánlatot kell tartalmaznia.
A szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani.
Az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező harmadik személlyel kíván szerződést kötni, és meg kell jelölni ezen szerződésnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés értékéhez viszonyított mértékét, arányát, ha az meghaladja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés nettó értékének 10 százalékát.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):A beszerzés jellegénél fogva nem bontható részekre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32610466 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szederkény község hulladékgazdálkodási közszolgált
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Szederkény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közszolgáltató a közszolgáltatási területen gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos ellátásáról az alábbiak szerint: a hulladékátvétel, gyűjtés, szállítás, átrakás, kezelés, hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, az ingatlanhasználók által összegyűjtött és rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából történő rendszeres szállítása, gyűjtőhelyek működtetése. A feladat ellátása a közszolgáltató által biztosított eszközökkel, járművekkel, berendezésekkel, szakemberekkel és létesítményekkel történik.
Az ajánlattevő feladata Szederkény Község közigazgatási területén a települési hulladék begyűjtésével és elhelyezés céljából történő rendszeres elszállításával a szerződésben rögzített időtartamban, valamint kezelésével és ártalmatlanításával - a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program eszköz- és létesítményállományának igénybevételével-, közszolgáltatási szerződés keretében:
- vegyes hulladék szállítása heti 1 alkalommal
- lomtalanítás évente 1 alkalommal
- elkülönített /szelektív/ hulladékgyűjtés
- zöldhulladék gyűjtés évente 2 alkalommal
A feladatok elvégzésének részleteire vonatkozó információkat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatnak szakmai ajánlatot kell tartalmaznia a 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint.
Az ajánlatnak
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközökre, berendezésekre, technológiára, műszaki felszereltségre, létesítményekre;
c) a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerekre, intézkedésekre, illetve vizsgálati eszközök alkalmazására;
d) a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jelentős intézkedéseknek a bemutatására;
e) az elkülönített hulladékgyűjtésre;
f) a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítására;
g) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére;
h) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére;
i) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire;
j) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának módjára;
k) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módjára, valamint
l) az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére vonatkozó szakmai ajánlatot kell tartalmaznia.
A szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani.
Az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező harmadik személlyel kíván szerződést kötni, és meg kell jelölni ezen szerződésnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés értékéhez viszonyított mértékét, arányát, ha az meghaladja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés nettó értékének 10 százalékát.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):A beszerzés jellegénél fogva nem bontható részekre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 21 851 01 OKJ azonosító számú települési hulladékgyűjtő és – szállító képzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 6 fő) 40
2 32 582 02 OKJ azonosító számú emelőgépkezelő képzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 2 fő) 30
3 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember minőségbiztosítás és/vagy hulladékgazdálkodás területén szerzett tapasztalata (max. 120 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ár - kritérium technikai okból került megjelölésre Súlyszám - 0
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szederkény község hulladékgazdálkodási közszolgált
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77626826
Postai cím: Siklósi Út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: paizs.jozsef@delkom.hu
Telefon: +36 72502164
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11541587202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32610466
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77626826
Postai cím: Siklósi Út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11541587202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges