Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17419/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UNIT4 CODA Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82493194
Postai cím: Szugló Utca 9-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wald Erzsébet
Telefon: +36 202376835
E-mail: wald.erzsebet@kemenysepro.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kemenysepro.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Integrált ügyviteli szoftver beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000731542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Integrált ügyviteli szoftver beszerzése” tárgyban az alábbiak szerint:
Vállalkozási szerződés” Integrált ügyviteli szoftver beszerzése” tárgyban
Mennyiség: 1 db integrált ügyviteli szoftver
A beszerzendő szoftverrel szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64580000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Integrált ügyviteli szoftver beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés „Integrált ügyviteli szoftver beszerzése” tárgyban az alábbiak szerint:
Mennyiség: 1 db integrált ügyviteli szoftver
A projekt tárgya az ERP rendszer bevezetése a műszaki leírás szerint definiált követelmények mentén, az ERP rendszer és egyéb, az ERP működéséhez szükséges licenc szállítása, továbbá az ERP rendszer későbbi szállító oldali támogatása, és a licenc követése.
Az ERP bevezetési projektet Ajánlatkérő az alábbi főbb szakaszok mentén kívánja végrehajtani:
1. Projekttervezés
2. Rendszertervezés
3. Megvalósítás
4. Tesztelés
5. Éles üzem előkészítése - átállás
6. Éles indulás és kiemelt támogatási időszak
A kialakítandó ERP rendszerrel szemben támasztott funkcionális követelmények:
- partnertörzs kezelése
- kimenő számlázás
- bejövő számla kezelés
- szerződéskezelés
- bank, pénztár, pénzügy
- árucikk és készletkezelés
- kintlevőségkezelés
- tárgyi eszköz kezelés
- munkaeszköz kiosztás és nyilvántartás
- Unit4 HR interfész
- főkönyvi könyvelés és zárás
- riportok, adatszolgáltatások
A kialakítandó ERP rendszerrel szemben támasztott nem funkcionális követelmények:
- felhasználói felülettel szembeni követelmények
- jogosultságkezelési követelmények
- adatbiztonsággal kapcsolatos követelmények
- működési folytonossággal kapcsolatos követelmények
- mentéssel és archiválással kapcsolatos
- továbbfejleszthetőséggel, karbantartással kapcsolatos követelmények
- technológiai platform követelmények, melynek részeként:
o operációs rendszer platform:
A szakmai ajánlatban fejtse ki a rendszer futtatókörnyezetét (operációs rendszer és adatbáziskezelő). A rendszer:
 vagy legyen működőképes a műszaki leírás 2.2.2 IT Infrastruktúra fejezetben leírt környezetben,
 vagy az ajánlatába kalkulálja bele a szükséges operációs rendszert és/vagy adatbáziskezelőt is; utóbbi esetben a szakmai ajánlatban írja le az ajánlott operációs rendszert és/vagy adatbáziskezelőt (típus, verzió, kiadás).
Nem Microsoft környezet esetén kalkulálja bele azok üzemeltetését is.
A szükséges operációs rendszer és/vagy adatbáziskezelő díját az alábbi ár értékelési szempontok valamelyikébe bele kell számítani az alábbiak szerint:
 Amennyiben az Ajánlattevő a szükséges operációs rendszert és/vagy adatbáziskezelőt a szakmai ajánlatában foglaltak szerint megvásárolja és így biztosítja, akkor ennek ellenértékét a licenszdíjba – „Licenszdíj (a Műszaki dokumentáció 6. fejezetének megfelelően)” értékelési szempont szerint megajánlott összegbe – és ennek követési díjába – „Licenszkövetés 2022. 12. 31-ig” értékelési szempont szerint megajánlott összegbe – kell beárazni.
 Amennyiben az Ajánlattevő a szükséges operációs rendszert és/vagy adatbáziskezelőt a szakmai ajánlatában foglaltak szerint havidíjas konstrukció keretében biztosítja, akkor a „Szolgáltatási díj a 2020.05.01-i éles üzemi támogatás végétől számított 32 hónapra” értékelési szempont szerint megajánlott összegbe kell beárazni.
o Vonalkódolvasók és -nyomtatók:
A rendszer legyen működőképes a műszaki leírás 2.2.2 IT Infrastruktúra fejezetben részletezett vonalkódolvasókkal és vonalkódnyomtatókkal, vagy adjon ajánlatot a kompatibilis eszközök (2 db vonalkódolvasó, 1 db vonalkódnyomtató) beszerzésére is. Utóbbi esetben a szakmai ajánlatba írja le, hogy milyen eszközök beszerzésével kalkulált, feltüntetve benne minimálisan az eszközök pontos típusát.
Az eszközök árát az alábbi ár értékelési szempontok értékébe szükséges beleszámítani:
1. „A kötelező funkcionális igényeknek megfelelő bevezetési díj, amely magába foglalja a projekttervezéstől az éles indulást követő 4 hónapos éles üzemi támogatásig tartó teljes projekt minden tevékenységét”
- Migrációs követelmények
- Integrációs követelmények
- rendszertervezés, megvalósítás támogatásával kapcs. követelmények
- tesztelés és próbaüzem támogatásával kapcs. köv.
- oktatások lebonyolításával kapcs. köv.
- üzemeltetéssel kapcs. köv.
- környezetekkel kapcs. köv.
- eredménytermékek
Részletek a műszaki leírásban és a szerz. tervben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Funkcionális követelmények megvalósításának módjára adott pontszámok összege 35
2 3. A teljesítésbe bevonni kívánt, M/2a) szakember 36 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata IT rendszerbevezetési projektmenedzsment területen (hónap) (A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján maximum 60 hó) 3
3 4. A teljesítésbe bevonni kívánt, M/2a) szakember a minimumköv. meghat. 3 db vállalatir.rendszerbev. proj.en felül hány db vállalatir. rendszerbev.i proj-ben vett részt projektvez.ként? (db) 3
4 5.A teljesítésbe bevonni kívánt, M/2b) szakember 36 hót meghaladó senior vállalatirányítási tanácsadó/ üzleti elemző/ bevezetési tanácsadó/ tanácsadó szakmai tap. (hó) (max 60 hó) 3
5 6.A telj.be bevonni kívánt, M/2b) szakember a min.köv. meghat. 3 db projekten felül hány db projektet vezetett szakm. S.V.T-ként/ÜE-ként/B.T-ként/T-ként az AF megküld. v.szám. 3 évben(db)? 3
6 7.A teljesítésbe bevonni kívánt, M/2c) szakember 36 hónapot meghaladó alkalmazásfejlesztési szakmai tapasztalata (hónap) (A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján maximum 60 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 200 fejlesztői órakeret, melynek terhére Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás 2.1.6.3. pontja szerint megrendelhető feladatok ellátását jogosult igényelni Ajánlattevőtől. Ajánlatkérő az opciós lehívásokra vonatkozó nyilatkozatait 2022.09.01. napjáig jogosult megküldeni/átadni Ajánlattevő részére. Ajánlattevő az opciós feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetben rögzített, a nem opciós feladatokra irányadó feltételek szerint köteles teljesíteni.
A műszaki leírás 2.1.6.3. pontja szerinti feladatok:
- Rendelkezésre állás keretében Ajánlattevő helyszíni és telefonos konzultációs, oktatási, fejlesztési, illetve rendszeradminisztrátori rendelkezésre állást biztosít az Ajánlatkérő részére.
- A rendelkezésre állás keretében igénybe vett szolgáltatások díjazása előzetes erőforrásbecslés alapján, a közbeszerzési eljárásban az ajánlatban megajánlott óradíjon történik.
- A rendelkezésre állás az alábbi feladatokra vehető igénybe:
o ERP beállítások, modellezési kérdések, funkcionális módosítás, adatbázis elemzés.
o Interfész szoftverek készítése, beállítások, modellezési kérdések, funkcionális módosítás, adatbázis elemzés.
o Ajánlattevő által szállított és telepített egyéb szoftvereszközök - beállítások, modellezési kérdések, funkcionális módosítás, adatbázis elemzés.
o Ajánlatkérő kompetencia körébe tartozó képzés-támogatási feladatok.
o Ajánlatkérő kompetencia körébe tartozó dokumentálási feladatok.
o Helyszíni konzultáció:
 Ajánlattevő vállalja, hogy Ajánlatkérő megkeresésétől számított 1 munkanapon belül megkezdi az érdemi szakmai egyeztetést és 5 munkanapon belül, a felek által egyeztetett időpontban a felek által kölcsönösen elfogadott szakértők személyében erőforrást biztosít.
 A helyszíni szakértői konzultációs ráfordítások legkisebb elszámolási egysége 4 óra.
o Képzés támogatás:
 Az oktatási tematikát és a kezdési időpontot Ajánlatkérő és Ajánlattevő a tanfolyamok, képzések megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban egyezteti.
 A képzés-támogatási ráfordítások legkisebb egysége 1 óra.
o Fejlesztési kapacitás biztosítása:
 Ajánlatkérő fejlesztési igényeit írásban jelzi az Ajánlattevő felé. A fejlesztési feladatok és határidők meghatározására a konkrét feladatok ismeretében kerül sor.
 A fejlesztési ráfordítások legkisebb egysége 1 óra.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Integrált ügyviteli szoftver beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNIT4 CODA Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12223860
Postai cím: Lajos Utca 28-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 14360540
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13550299241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64580000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: UNIT4 CODA Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12223860
Postai cím: Lajos Utca 28-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13550299241

Hivatalos név: LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80247737
Postai cím: Karolina Út 65
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13649234243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges