Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17421/2019
CPV Kód:72225000-8
Ajánlatkérő:Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (1065 Budapest, Nagymező u 46-48.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:bank
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22605425
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Gábor
Telefon: +36 13749292
E-mail: simon.gabor2@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://exim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001142992019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001142992019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: bank
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása
Hivatkozási szám: EKR001142992019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása 2020.
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság informatikai rendszere megfelelőségnek tanúsítása a 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet alapján.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1065 Budapest, Nagymező u 46-48.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság informatikai rendszere megfelelőségnek tanúsítása különösen a 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet alapján.
Az audit program (a vizsgálatok és tanúsítás) ütemezése:
1. Projekt fázis: M1. Munkafázis meghatározása: Kockázatelemzés
Leszállítandó: Részletes vizsgálati scope
2. Projekt fázis: M2. Munkafázis meghatározása: Evidenciagyűjtés és kiértékelés
Leszállítandó: Sérülékenységvizsgálati jelentés, értékelési jelentés
3. Projekt fázis: M3. Munkafázis meghatározása: Utóellenőrzés és értékelés
Leszállítandó: Tanúsítási jelentés és Tanúsítvány vagy Értékelési jelentés és határozat (a vizsgált eredménynek megfelelően)
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának alábbi rendelkezései szerint:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint az alvállalkozó(k) vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendeletnek megfelelően az Ajánlattevőnek a Magyar Nemzeti Bank által vezetett pénzügyi szervezetek informatikai rendszerének zártságát tanúsító szervezetek névjegyzékében szerepelni kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendeletnek megfelelő, pénzügyi szervezetek informatikai rendszerének zártságát tanúsító szervezetek névjegyzékében szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank honlapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt, tekintettel arra, hogy a szolgáltatást jogszabályban előírt feltételek szerint kell teljesíteni, ezért a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Ha a Tanúsító szervezet olyan okból, amelyért felelős, az Ütemezésben meghatározott feladatokkal késedelembe esik, Megbízó jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmi kötbér alapja az adott Mérföldkő nettó ellenértéke (nettó Díj részlet), mértéke 1 % / nap, de legfeljebb 20 %.
Meghiúsulási kötbér:
A Megbízó a szerződés 6.3. pontja szerinti felmondása esetén a teljes nettó díj 20 %-ával megegyező mértékű kötbért jogosult a Tanúsító szervezettel szemben érvényesíteni, amelybe a Tanúsító szervezet által már megfizetett késedelmi kötbér összege beleszámít.
A kötbérek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésére és a Kbt. 135. §-ban foglaltakra.
Nyertes Ajánlattevő 1 részszámla és a végszámla benyújtására jogosult a szerződésben meghatározottak szerint.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítés során különösen a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 67/A. § és a 42/2015. (III.12.) Korm. rendelet alapján kell eljárni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül nyújtható be.
Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban és a Kbt. 68. §-ban előírtak szerint történik.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. AK:Ajánlatkérő, ATH:ajánlattételi határidő, AT:Ajánlattevő, GSZ:Gazdasági Szereplő, Eljárást megindító felhívás:EMF, Kiegészítő tájékoztatás:KT, Közbeszerzési dokumentum:KD, 424/2017.(XII. 19.)Korm.rendelet:EKR rendelet
2. Az EKR Rend. 11. § (5) bek. alapján az eljárásban érdeklődő GSZ-nek csak az tekinthető, aki érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte.
3. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot.
4. AT az ajánlatban részletes szakmai ajánlatot kell csatolnia, különösen a tanúsítási eljárás részletes szabályaira, eljárásrendjére, a felek ezzel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire, az értékelési folyamatra, magára az értékelésre, valamint az alkalmazott módszertanokra vonatkozóan. Az ajánlatban külön meg kell határozni az egyes mérföldkövekhez tartozó eredménytermékek formátumát, a mérföldkövek (határidők) ütemezését.
5. AK valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi okot előír.
6. A KT nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bek.-ben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bek. foglalt eltérésekkel az irányadóak.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat).
8. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nyilatkozat nemleges tartalommal is.
9. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további KD tartalmazza.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12. AK tárgyalás tartását nem teszi lehetővé, az ajánlat benyújtásakor legyenek figyelemmel a Kbt. 36. §, 44-45. §-ra is.
13. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
- AK a Kbt. 113. § (1)-(5) bek. nem alkalmazza.
- AK az ATH-t meghosszabbítja, ha a KT-t ésszerű határidőben (az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal) nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról AK egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi GSZ-t, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Az ATH meghosszabbítása hirdetmény feladásával történik az EKR rendszeren keresztül.
- Amennyiben kizárólag a felhívást kiegészítő KD módosul, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, úgy az ATH nem kerül meghosszabbításra. A módosított KD-t ebben az esetben AK az EKR rendszerben közzéteszi, és egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi GSZ-t, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Amennyiben a KD módosítását AK jelentősnek értékeli, úgy AK a határidőt meghosszabbítja, amelyről hirdetményt is felad, amellett, hogy AK az EKR rendszeren keresztül egyidejűleg értesíti valamennyi GSZ-t, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte.
- AK a felhívás visszavonása során a Kbt. 113. § (6) bek. szerint jár el.
- AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és – szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül, melyre tekintettel AT-nek már az ajánlatában az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges