Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:1745/2019
CPV Kód:45261900-3
Ajánlatkérő:Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Teljesítés helye:Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága telephelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:K.L. Architect Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kereskedelmi szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27806674
Postai cím: Kőrösy József Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dénes Ákos
Telefon: +36 12733100
E-mail: csapi.ig@csapi.hu
Fax: +36 12733163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.piaconline.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.piaconline.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kereskedelmi szolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CSAPI magas- és lapostetők javítási munkái 2019
Hivatkozási szám: EKR001034192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261900-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A CSAPI telephelyein felmerülő szükséges javítások elvégzése.
Elvégzendő feladatok:
• Az épület felmérése a munkavégzéshez szükséges mértékben.
• A Megrendelő által megrendelt és helyszínen egyeztetett javítási munkák elvégzése.
• A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek, kiegészítő és mellékmunkák.
• Az építési munkákhoz szükséges hatósági engedélyek (pl. közterület foglalás) beszerzése.
• A meglévő berendezések és épületszerkezetek állagmegóvása.
• A bontási és építési törmelék összegyűjtése és elszállítása.
• A bontás és építés során keletkező veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az építési terület takarítása.
• A megvalósítás során beépített anyagok, szerkezetek minőségi tanúsítványainak átadása Megrendelő felé.
Beépített anyagok, szerkezetek:
A meglévő épületszerkezetekhez igazodó minőségű, azokkal egyenértékű anyagok felhasználhatók.
A szerződés keretösszege nettó 30.000.000,-Ft
A feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok „Megrendelői követelmények” kötete tartalmazza.
Amennyiben jelen felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban gyártmány és/vagy típus megjelölés szerepel, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megjelölt gyártmányú anyagokkal azonos minőségű, megjelenésű, azokkal egyenértékű anyagok felhasználhatók. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata, és felelőssége.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: CSAPI magas- és lapostetők javítási munkái 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261910-6
További tárgyak:45261920-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A CSAPI telephelyein felmerülő szükséges javítások elvégzése.
Elvégzendő feladatok:
• Az épület felmérése a munkavégzéshez szükséges mértékben.
• A Megrendelő által megrendelt és helyszínen egyeztetett javítási munkák elvégzése.
• A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek, kiegészítő és mellékmunkák.
• Az építési munkákhoz szükséges hatósági engedélyek (pl. közterület foglalás) beszerzése.
• A meglévő berendezések és épületszerkezetek állagmegóvása.
• A bontási és építési törmelék összegyűjtése és elszállítása.
• A bontás és építés során keletkező veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az építési terület takarítása.
• A megvalósítás során beépített anyagok, szerkezetek minőségi tanúsítványainak átadása Megrendelő felé.
Beépített anyagok, szerkezetek:
A meglévő épületszerkezetekhez igazodó minőségű, azokkal egyenértékű anyagok felhasználhatók.
A szerződés keretösszege nettó 30.000.000,-Ft
A feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok „Megrendelői követelmények” kötete tartalmazza.
Amennyiben jelen felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban gyártmány és/vagy típus megjelölés szerepel, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megjelölt gyártmányú anyagokkal azonos minőségű, megjelenésű, azokkal egyenértékű anyagok felhasználhatók. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata, és felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama a 24 hónap kötelező jótálláson felül (maximum további 24 hónap) 30
2 3. Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése az értesítést követően 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Ellenszolgáltatási index egyösszegben kifejezve Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: CSAPI magas- és lapostetők javítási munkái 2019
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: K.L. Architect Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32667541
Postai cím: Izabella utca 70. pince
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
E-mail: klarchitectkft@gmail.com
Telefon: +36 203773586
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23070585242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: K.L. Architect Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32667541
Postai cím: Izabella utca 70. pince
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23070585242

Hivatalos név: MetaMarket Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39353346
Postai cím: Lukács György utca 16. 10. em. 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24699886241

Hivatalos név: Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84944016
Postai cím: Domb Utca 62
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12634354213

Hivatalos név: Torusz Nova Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42218946
Postai cím: Kassai Utca 76.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11734293213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges