Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17460/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szajla Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3334 Szajla hrsz.: 053, 549/1, 549/7, 054/83, 628, 548, 038, 041, 039/2, 431/3, 468, 489/2, 039/3, 489/1, 489/2, 157/1, 109, 132/2, 157/4, 263, 241/2, 264, 241/2, 203
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MAXICARGÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szajla Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42405483
Postai cím: Kertész Utca 2.
Város: Szajla
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3334
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Imre Istvánné
Telefon: +36 309122449
E-mail: szajlaph@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szajla csapadékvíz - TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00004
Hivatkozási szám: EKR000933342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A megvalósítandó feladat: a község egyes belterületi utcáinak vízrendezése, a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer megvalósításával, a csapadékvizek rendezett elvezetésével a település belterületén található Tarna-patakba és Dolina-patakba az alábbi főbb műszaki tartalommal:
Épül összesen: 4222,5 fm csapadékcsatorna
Mederburkoló elemek:
70,0 m KV 20/200
627,0 m KV 30/200
259,0 m KV 40/200
Beton átereszek:
324,0 m Ø 30 beton áteresz,
183,0 m Ø 40 beton áteresz,
41,0 m Ø 50 beton áteresz,
10,0 m Ø 100 beton áteresz,
Épül továbbá: 594,5 m 60/200 útpadka folyóka
1034,0 m földmeder (b=0,2 m; h=0,3 m; ró=1:1,5),
559,0 m földmeder (b=0,3 m; h=0,4 m; ró=1:1,5),
285,0 m földmeder (b=0,4 m; h=0,5 m; ró=1:1,5),
236,0 m földmeder (b=0,8 m; h=1,0 m; ró=1:1,5),
Meglévő, megmaradó: 38,0 m Ø 30 beton áteresz
Teljes hossz: 4260,5 m csapadékcsatorna
A 3-0-0 jelű csatorna bevezetésénél végcsappantyú tervezett.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység. Szajla község belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyes tervét a CEPlan Kft. (3327 Novaj, Bem J. u. 17.) 2017/57. tervszám alatt készítette. A tervdokumentáció alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/7702/2018. ált. iktatószám alatt vízjogi létesítési engedélyt adott. A vízjogi létesítési engedély a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetének (Tervdokumentáció) részét képezi.
A közműkezelőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyveiben foglaltakat be kell tartani!
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 118244387 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szajla csapadékvíz - TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00004
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112000-5
45232450-1
45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3334 Szajla hrsz.: 053, 549/1, 549/7, 054/83, 628, 548, 038, 041, 039/2, 431/3, 468, 489/2, 039/3, 489/1, 489/2, 157/1, 109, 132/2, 157/4, 263, 241/2, 264, 241/2, 203
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósítandó feladat: a község egyes belterületi utcáinak vízrendezése, a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer megvalósításával, a csapadékvizek rendezett elvezetésével a település belterületén található Tarna-patakba és Dolina-patakba az alábbi főbb műszaki tartalommal:
Épül összesen: 4222,5 fm csapadékcsatorna
Mederburkoló elemek:
70,0 m KV 20/200
627,0 m KV 30/200
259,0 m KV 40/200
Beton átereszek:
324,0 m Ø 30 beton áteresz,
183,0 m Ø 40 beton áteresz,
41,0 m Ø 50 beton áteresz,
10,0 m Ø 100 beton áteresz,
Épül továbbá: 594,5 m 60/200 útpadka folyóka
1034,0 m földmeder (b=0,2 m; h=0,3 m; ró=1:1,5),
559,0 m földmeder (b=0,3 m; h=0,4 m; ró=1:1,5),
285,0 m földmeder (b=0,4 m; h=0,5 m; ró=1:1,5),
236,0 m földmeder (b=0,8 m; h=1,0 m; ró=1:1,5),
Meglévő, megmaradó: 38,0 m Ø 30 beton áteresz
Teljes hossz: 4260,5 m csapadékcsatorna
A 3-0-0 jelű csatorna bevezetésénél végcsappantyú tervezett.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység. Szajla község belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyes tervét a CEPlan Kft. (3327 Novaj, Bem J. u. 17.) 2017/57. tervszám alatt készítette. A tervdokumentáció alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/7702/2018. ált. iktatószám alatt vízjogi létesítési engedélyt adott. A vízjogi létesítési engedély a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetének (Tervdokumentáció) részét képezi.
A közműkezelőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyveiben foglaltakat be kell tartani!
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap) 15
2 2. Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 24 hónapon felül (hónap) (0-36 hónap) 10
3 3. Hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe (munkaóra) (0-480 munkaóra)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00004
II.2.9) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Az értékelés módszere az 1.-3. „Minőségi kritérium”: „Két szélső érték közötti arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében „Fordított arányosítás”, pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 10,000 pont.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szajla csapadékvíz - TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00004
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MAXICARGÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15412311
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: maxicargokft@gmail.com
Telefon: +36 703898670
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23935415241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 103764841
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 118244387
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépi és kézi munka, műszaki vezetői feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83543753
Postai cím: Mátrai Utca 2.
Város: Gyöngyössolymos
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13919001210

Hivatalos név: MAXICARGÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15412311
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23935415241

Hivatalos név: Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88960526
Postai cím: Torok Köz 5.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13161174210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges