Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0175/2019
CPV Kód:19640000-4
Ajánlatkérő:MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48836074
Postai cím: József Attila Utca 65
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ladányi Roland
Telefon: +36 703350056
E-mail: ladanyi.roland@mirehu.hu
Fax: +36 46200177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mirehu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://mirehu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000002682019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000002682019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyűjtőzsák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000002682019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Gyűjtőzsák beszerzése”
Ajánlatkérő üveg-, szelektív-, zöld- ill. többlethulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsák beszerzését kívánja jelen beszerzés keretében megvalósítani.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyűjtőzsák beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Üveghulladék gyűjtésére szolgáló zsák:
Paraméterek:: 400x2x100x600
Vastagság: 40 mikron
Kivitel: felső részén nyitott PE zsák, Ingváll stancolással, egy oldali szőnyegnyomat (A felirat a mellékletben meghatározva)
Alapanyag: natúr/natúros PE
Mennyiség: 200.000 db
Többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák:
Paraméterek: 550mm*1080mm
Vastagság: 60 mikron
Kivitel: fehér, átlátszó, behúzó nélkül, logóval ellátva (logó mellékletben csatolva)
Alapanyag: natúr/natúros PE
Csomagolási rend: 25 db-ként összehajtva, nejlon zsákban 100-ként csomagolva
Mennyiség: 10.000 db
Szelektív hulladékgyűjtő zsák
Paraméterek: 600mm*1050mm+50mm
Vastagság: 25 mikron
Kivitel: sárga, átlátszó, behúzóval, fekete felirattal (felirat mellékletben csatolva)
Alapanyag: natúr/natúros PE
Csomagolási rend: rollnizva, 1 roll 10 db, csomagolása dobozonként 25 tekercs;
Mennyiség: 600.000 db
Zöldhulladék gyűjtésére szolgáló lebomló zsák:
Paraméterek: 600mm*1050mm+50mm
Vastagság: 25 mikron
Kivitel: zöld, átlátszó, behúzóval, felirattal (felirat mellékletben csatolva)
Alapanyag: lebomló
Csomagolási rend: rollnizva, 1 roll 10 db, csomagolása dobozonként 25 tekercs;
Mennyiség: 2.000.000db
Ajánlattevő szavatolja, hogy az általa szállított zsákok kifogástalan minőségűek, gyári hibáktól mentesek, és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6:123.§-ban meghatározott előírásoknak, valamint a Közbeszerzési műszaki leírásában megjelölt követelményeknek, és a szerződésben foglaltaknak.
A nyomon-követhetőség biztosítása érdekében Ajánlattevőnek az áru (termék) eredetét követhető módon dokumentálva kell tudnia igazolni.
A beszerzendő termékek részletes leírása, illetve mennyisége a dokumentáció műszaki leírásában található.
A műszaki leírásban megadott mennyiségek 30% opciót tartalmaznak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A műszaki leírásban megadott mennyiségek 30% opciót tartalmaznak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel lehetőse nem biztosítható, tekintettel gazdasági, műszaki, minőségi a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi feltétel figyelembe vételével ésszerűtlen lenne, tekintettel jelen beszerzés egy egységet képez, egy típusú áru kerül beszerzésre. A részegységekre történő bontás nélkül nagyobb árkedvezmény érhető el a piacon,ezáltal erősítve a közpénzek ésszerű felhasználását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. § (1) bek. b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód:
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bek-ben foglaltakra. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill, ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ben foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, ill. 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
(http://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesek-tanacsanak-utmutatoja-kizaro-okok-tekinteteben-benyujtando-igazolasokrol-nyilatkozatokrol-nyilvantartasokrol-es-adatokrol-magyarorszagon-letelepedett-gazdasagi-szereplok-vonatkozasaban)
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján elfogadja a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolásokat mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az ajánlattevő a minősített ajánlattevői jegyzékben való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bek. értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés nélkül, jelen felhívás megküldését megelőző három beszámolóval lezárt üzleti év vonatkozásában.
Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.
Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő zsákok szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Áfa nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket. [Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése]
Ha az Ajánlattevő a P.1/ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely miatt beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az érintett Ajánlattevő ilyen esetben, a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózás előtti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő zsákok szállítása) származó árbevétele nem éri el nettó 60 000 000,- HUF-ot
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. [Kbt. 65. § (6) bekezdés]. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő mérleg szerinti eredményéről vagy adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1 Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
M/1 A Kbt. 65. § (1) b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb árubeszerzéseinek ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. §. alapján.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szerződés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,
- a beszerzés főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal;
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciamunkák közös ajánlattevői formában történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők általvégzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevő tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M/2 A Kbt. 65. § (1) b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján Ajánlattevő mutassa be azon elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványát, amely tanúsítja, hogy megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. §. (3) bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M1) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, melynek értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kr. 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az M/1. pontban foglalt igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év összességében a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített hulladékgyűjtő-zsákok leszállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely magában foglalta összességében legalább
- 600.000 db műanyag zsák szállítását, továbbá
- 1.500.000 db lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítását.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és maximum 6 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi teljesítés osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra. Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
M.2/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben
M.2.1/ nem rendelkezik polietilén zsákok gyártása és/vagy forgalmazása tekintetében ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával, továbbá
M.2.2/ nem rendelkezik zöldhulladék-gyűjtő zsákok gyártása és/vagy forgalmazása tekintetében ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció tartalmazza.
AK előleget nem biztosít.
A pénzügyi fedezetet AK saját forrásból biztosítja.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF) és/vagy euró (EUR).
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5) (6), és a 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bek. rendelkezései alapján egyenlíti ki. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155.§ szerint eljárni.
Ajánlati biztosíték nincs.
Késedelmi kötbér: a késedelmes szállítás (ideértve a mennyiségi hiány pótlásának késedelmes teljesítését is) esetén AK a késedelem minden megkezdett napjára naptári naponként napi 2% ,alapja a késedelemmel érintett egyedi megrendelés nettó ellenértéke. max. értéke a késedelemmel érintett egyedi megrendelés nettó összértékének 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke, a kötbéralap 20 %-a.
Teljes körű jótállás: szállítólevélen történő átvételtől számított 24 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Kizárólag azok a gazd. szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, illetve akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR rendszerben.
2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozó nyilatkozatot. Nemleges is.
4. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
5. A kiegészítő tájékoztatások vonatkozásában ajánlatkérő a Kbt. 54. § rendelkezései szerint jár el.
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az EKR-ben.
7. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
9. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
10. A formai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
11. Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
12. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra, nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.
15. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést .xls, valamint aláírt pdf. formátumban is.
16. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1., és M1, M2 feltételek vonatkozásában
17. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bartók Ágnes (lajstromszám: 00950), Levelezési cím: 3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 10. földszint 4.
E-mail: bartok@eszker.eu
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák