Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17519/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27762505
Postai cím: Honvéd Utca 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Erzsébet
Telefon: +36 22541300
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +36 22314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepho.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Móri út 8. szám alatt irodaépület kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001051432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
SZÉPHŐ Zrt. 8000 Székesfehérvár, Móri út 8. szám alatti 4100/2 hrsz számú ingatlanon irodaépület teljes körű kivitelezése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15439 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
II.2.4. pont folyt:
Nyertes Ajánlattevő egyéb feladatai:
- Ajánlattevő feladata a keletkező hulladék, veszélyes hulladék deponálása, és engedélyezett lerakóhelyre történő dokumentált elszállítása.
- Ajánlattevő feladata az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció. ellenőrzése és szükség szerinti felülvizsgálata, aktualizálása, módosítása Ajánlatkérővel egyeztetve.
- Elektronikus építési napló megnyitása Ajánlatkérő kötelessége, mely a munkaterület átadás megkezdése előtti időpontig meg kell történjen, annak vezetése az Ajánlattevő felelőssége. Ajánlattevő feladata a felelős műszaki vezető biztosítása.
- Az összes organizációs költséget tartalmaznia kell az ajánlatnak. Kötelezően kihelyezendő tájékoztatótábla Ajánlattevő kötelezettsége és költsége.
- Közterület foglalási engedély megkérése az Ajánlattevő feladata és költsége.
- Az engedélyezési eljárás hatósági díjait az Ajánlattevő előlegezi, és az Ajánlatkérő viseli.
- Ajánlattevő feladata és költsége az építőanyagok tárolása és őrzése.
- Ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás során valamennyi jogszabályban előírt dokumentumot köteles az Ajánlatkérő részére átadni.
- Anyagmozgatási feladatok ellátása, gépjárműpark biztosítása.
- Fel- ill. levonulási munkák.
- Tereprendezési munkák.
Ajánlattevőt terheli a kivitelezéshez szükséges energia és közüzemi szolgáltatások költsége. Ajánlatkérő elszámolómérővel ellátott csatlakozási pontokat biztosítja, a szolgáltatások költségét a mérőóra állás alapján az Ajánlattevő fizeti.
1.Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. Időpont: 2019.08.26. 10:00 Találkozási hely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 8.
2.Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő felolvasólapot az EKR-ben kitöltve, valamint ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan.
3.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében előírt adatokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
4.Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak Ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt.35.§ (2)-(3) bek.] A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
5.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát v. a 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, illetve meghatalmazás esetén meghatalmazást.
6.Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
7.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetést kitöltve. Az ajánlati árnak a teljes megvalósításra kell vonatkoznia, melyről az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Ajánlatevőnek szakmai ajánlatként az ajánlathoz csatolnia kell az építési beruházás megvalósítására vonatkozó pénzügyi és műszaki teljesítési részletes ütemtervet.
9. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest jelen felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában szigorúbban állapította meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
10. Ajánlattevő az ajánlattétel során köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a közbeszerzés tárgyának (építési kivitelezési munkák) megfelelő, legalább 38 millió Ft/éves és 10 millió Ft/káreseményenkénti kárkifizetési limit összegű felelősségbiztosítási biztosítást köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára legalább az előírt mértékig kiterjeszti.
Helyesen:
II.2.4. pont folyt:
Nyertes Ajánlattevő egyéb feladatai:
- Ajánlattevő feladata a keletkező hulladék, veszélyes hulladék deponálása, és engedélyezett lerakóhelyre történő dokumentált elszállítása.
- Ajánlattevő feladata az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció. ellenőrzése és szükség szerinti felülvizsgálata, aktualizálása, módosítása Ajánlatkérővel egyeztetve.
- Elektronikus építési napló megnyitása Ajánlatkérő kötelessége, mely a munkaterület átadás megkezdése előtti időpontig meg kell történjen, annak vezetése az Ajánlattevő felelőssége. Ajánlattevő feladata a felelős műszaki vezető biztosítása.
- Az összes organizációs költséget tartalmaznia kell az ajánlatnak. Kötelezően kihelyezendő tájékoztatótábla Ajánlattevő kötelezettsége és költsége.
- Közterület foglalási engedély megkérése az Ajánlattevő feladata és költsége.
- Az engedélyezési eljárás hatósági díjait az Ajánlattevő előlegezi, és az Ajánlatkérő viseli.
- Ajánlattevő feladata és költsége az építőanyagok tárolása és őrzése.
- Ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás során valamennyi jogszabályban előírt dokumentumot köteles az Ajánlatkérő részére átadni.
- Anyagmozgatási feladatok ellátása, gépjárműpark biztosítása.
- Fel- ill. levonulási munkák.
- Tereprendezési munkák.
- Esetlegesen felmerülő, régészeti szakfelügyelettel kapcsolatos ügyintézési feladatok ellátása az Ajánlattevő feladata, a hatósági díjat az Ajánlattevő előlegezi és az Ajánlatkérő viseli.
Ajánlattevőt terheli a kivitelezéshez szükséges energia és közüzemi szolgáltatások költsége. Ajánlatkérő elszámolómérővel ellátott csatlakozási pontokat biztosítja, a szolgáltatások költségét a mérőóra állás alapján az Ajánlattevő fizeti.
1.Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. Időpont: 2019.08.26. 10:00 Találkozási hely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 8.
2.Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő felolvasólapot az EKR-ben kitöltve, valamint ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan.
3.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében előírt adatokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
4.Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak Ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt.35.§ (2)-(3) bek.] A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
5.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát v. a 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, illetve meghatalmazás esetén meghatalmazást.
6.Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
7.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetést kitöltve. Az ajánlati árnak a teljes megvalósításra kell vonatkoznia, melyről az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Ajánlatevőnek szakmai ajánlatként az ajánlathoz csatolnia kell az építési beruházás megvalósítására vonatkozó pénzügyi és műszaki teljesítési részletes ütemtervet.
9. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest jelen felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában szigorúbban állapította meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
10. Ajánlattevő az ajánlattétel során köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a közbeszerzés tárgyának (építési kivitelezési munkák) megfelelő, legalább 38 millió Ft/éves és 10 millió Ft/káreseményenkénti kárkifizetési limit összegű felelősségbiztosítási biztosítást köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára legalább az előírt mértékig kiterjeszti.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
-A VI.3.12) pont esetében a módosítás a II.2.4. pont folyt. alpontot érinti.
-A jelen hirdetménnyel és a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekkel összhangban a korábban kiadott közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek, melyek korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elérhetőek a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001051432019/reszletek
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben