Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17524/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:8887 Bázakerettye, Virág utca 4., hrsz: 79
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000482862019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000482862019/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00027 Bázakerettye felújítás
Hivatkozási szám: EKR000482862019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Bázakerettye Virág u. 4. hrsz. 79. alatti 1 db ingatlan rehabilitációs részlegének felújítása, belső átalakítással. Az érintett ingatlan kialakítása földszint és 2 szintes/emeletes, lapostetős. Az ingatlan bruttó beépített alapterülete 24,87 x 10,80 m, azaz összesen 268,59 m2.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás olyan gazdasági egységet alkot, amely költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00027 - felújítás Bázakerettye
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45260000-7
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8887 Bázakerettye, Virág utca 4., hrsz: 79
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bázakerettye Virág u. 4. hrsz. 79. alatti 1 db ingatlan rehabilitációs részlegének felújítása, belső átalakítással az alábbiak szerint:
Lapos tető felújítása, Hő-, és vízszigetelés: 270 m2
Fürdő felújítás: 2 db
Fűtési rendszer felújítás, Fűtőtest szerelvényeinek cseréje, termosztatikus szelepfejek 50 db
Elektromos rendszer,a rendszerrel összefüggő általános teendők a megvalósulás ás a befejezés szakaszában 1db
Az érintett ingatlan kialakítása földszint és 2 szintes/emeletes, lapostetős. Az ingatlan bruttó beépített alapterülete 24,87 x 10,80 m, azaz összesen 268,59 m2.
Az épület meglévő állapotát, valamint a megvalósítani kívánt beruházást a műszaki leírás tartalmazza.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes költségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0 - max 36 hónap) egész hónapokban 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0 - max 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4.A kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet jótállás vállalása egész hónapokban megadva (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00027
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő az Öntisztázás lehetőségét biztosítja a Kbt. 64. §-a alapján
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés figyelembevételével az alábbiak szerint:
- Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: ajánlattevő nyilatkozzon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. - Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k); m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az
esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. szerint nyilatkozni szükséges, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a részletes adatokat azonban nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az értékelési részszempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőtől az alkalmassági követelemény igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtását kéri ajánlatkérő.
P.1.
Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési munkák) szerinti, ÁFA nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek. megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65. § (6) és (8) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 20.000.000 Ft azaz húszmillió forint közbeszerzés tárgya ( magasépítési munkák) szerinti árbevétellel, attól függően , hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. szerint nyilatkozni szükséges, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a részletes adatokat azonban nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az értékelési részszempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőtől az alkalmassági követelemény igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtását kéri ajánlatkérő.
M.1.
Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek b) pontja alapján azokat a szakembereket akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen, a végzettséget, vagy képzettséget igazoló adatok megadása, a szakember által aláírt, rendelkezésre állási és arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba bevonásáról tudomással bír. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember az irányadó kamarari nyilvántartásba vétellel a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fog (adott esetben). A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1 alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelmebe ajánlatkérő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.)Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű), végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.1.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű), végzettséggel ésszakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakember több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel, több alkalmassági feltétel is teljesíthető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér 0,5 % naponta, max 15 nap, meghiúsulási kötbér 15%. A jótállás kötelező időtartama 36 hónap, valamint a megajánlás szerint. Jótállási biztosíték a szerződés szerinti (ÁFA nélküli) ellenszolgáltatás 2 (kettő)%-át elérő értékű, amelyet a szerz. teljesítésének időpontjában rendelkezésre kell bocsátani. A biztosítéknak legalább a jótállási időtartam végéig (az utolsó nap 24.00 órájáig) kell lehívhatóan rendelkezésre állnia, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Ajánlattevőnek az ajánlatában a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell (Kbt. 134. § (5) bek.).
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Részszámlázás biztosított számlánként a nettó vállalkozói díj 10%-áról, azaz 9 db részszámla és 1 db végszámla megosztásban (előleg számlát ide nem értve). A nyertes legfeljebb a szerződéses ár 5 %-os mértékéig igényelhet, de az előleg igénylés nem kötelező. Az előleggel az első részszámlában kell elszámolni.Fedezet: "EFOP-2.2.3-17-2017-00027 azonosítószámú, „Az Aranyág Otthon korszerűsítése Bázakerettyén" tárgyú projekt. Intenzitása 100 %, formája: utófinanszírozás. Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3) (5) - (6) bek, 322/2015. (X. 30.) Kr. 31-32. és 32/A. és 32/B. §-a, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, a 191/2009 (IX.15.) Kr.;a 272/2014. (XI.5.) Kr. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár: fordított arányosítás, Többlet szakmai tapasztalat, többlet jótállás: egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikus elérhetőségét az EKR biztosítja. A dokumentumok elektronikus elérhetősége az EKR informatikai rendszer internetcíme. Ajánlatot csak olyan gazdasági szereplő tehet, amely regisztrált az EKR-ben. Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS (vagy XLSX) fájlformátum alkalmazható. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével.
2. A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs, lajstromszáma: 00308.
4. Az alkalmassági feltételek meghatározása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban történt.
5.Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
6. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
7.A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
8.Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozatot is).
9.Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget, korlátozás nélkül.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR-en keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR-ben jelezte, az EKR-en keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását. Helyszíni bejárást AK nem tart.
11.Ajánlattevőnek érvényes 7.000.000.-ft/ káresemény és 20.000.000 Ft/év biztosítási összegig terjedő C.A.R. (építési-szerelési) típusú - a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés tárgyára (EFOP-2.2.3-17-2017-00027 Bázakerettye felújítás) vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (legkésőbb a szerződéskötésre), vagy meglévő biztosítását a fenti összegig kiterjeszteni, amelyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatnia. Az ajánlatban a felelősségbiztosításról nyilatkozni szükséges.
12.A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
13.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók.
14.További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját és a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
15. Az ajánlat részeként – műszaki szakmai ajánlatként - csatolni kell, a kitöltött árazott költségvetést (aláírt .pdf és .xlsx formátumban), amelynek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e alapján érvénytelen.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges