Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17549/2019
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:VILMOS PARK Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:H-9300 Csorna, Soproni út déli járdaszakasza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZABÓ-NAGY-BAU Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városüzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VILMOS PARK Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14044492
Postai cím: Laky Döme U. 1.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 704546198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vilmos-park-kft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.vilmos-park-kft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városüzemeltetés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Soproni út járdafelújítása Csornán
Hivatkozási szám: EKR000948162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A VILMOS PARK Városüzemeltető Kft. a Csorna Város tulajdonában és fenntartásában lévő Soproni út déli oldali járda felújításához kapcsolódóan kíván építési beruházást beszerezni. A kivitelezéssel érintett terület Csorna Város központjában, a 85. számú közút 25+800- 26+050 km szelvények közötti szakaszának déli oldalán található. A teljes építési hossz: 257,62 m.
Az építési szakasz a kezdőszelvényben a 86. számú közút mellett meglévő kerékpárúthoz csatlakozva indul egyirányú szétválasztott gyalog- és kerékpárútként és derékszögben fordul be a 85 számú közúttal párhuzamosan, a kórház épülete elé. A kórház előtt meglévő gyalog- és kerékpárút burkolatának felújításával 3,50 m széles gyalog- és kerékpárutat terveztünk. A kerítés melletti zöldsávot megszűntetve a tervezett burkolat a meglévő kerítés lábazatához csatlakozik. A 85. számú közút 26+030 km szelvényében meglévő gyalogátkelőhely járdakapcsolatának burkolata 3,00 m szélességben felújításra kerül. A közút melletti meglévő párhuzamos parkoló állások kiszálló peronja elbontásra kerül és helyette 2,00 m széles új peron kerül megépítésre. A peronhoz és a kórház 3,75 m széles kapu-behajtójához csatlakozva 10,00 m hosszan kerékpár tárolására alkalmas burkolt felületet alakítottunk ki. A kórház mindkét kapubehajtója felújításra kerül, főként a gyalog- és kerékpárút folytonosságának biztosítása érdekében. A buszöböl peronja szintén átépítésre kerül, megtartva az eredeti formáját és szélességét. A tervezett gyalog- és kerékpárút a kórház főbejáratának és portájának elhagyása után az épületekhez és kerítésekhez csatlakozva 3,50 m szélességben halad tovább, egészen az Erzsébet királyné utcai csatlakozásig. Az ezen szakasz keresztező 2617/4 helyrajzi számú telek meglévő kapubehajtója is felújításra kerül 5,85 m szélességben. A 85. számú közút burkolat felújításakor a déli oldali kiemelt szegély nem került felújításra, így ezen projekt keretein belül a teljes szakaszon opciósan tervezett a kiemelt szegélykövek cseréje. A gyalog- és kerékpárút a végszelvényben a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakozik, amely az Erzsébet királyné utcában tervezett kerékpárút kialakítása során kerül felújításra. A tervezett gyalog- és kerékpárút teljes hossza: 257,62 m. A kivitelezési munkákhoz a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak szerint egyes alapanyagokat Ajánlatkérő biztosít. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24930865 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Soproni út járdafelújítása Csornán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9300 Csorna, Soproni út déli járdaszakasza
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési szakasz a kezdőszelvényben a 86. számú közút mellett meglévő kerékpárúthoz csatlakozva indul egyirányú szétválasztott gyalog- és kerékpárútként és derékszögben fordul be a 85 számú közúttal párhuzamosan, a kórház épülete elé. A kórház előtt meglévő gyalog- és kerékpárút burkolatának felújításával 3,50 m széles gyalog- és kerékpárutat terveztünk. A kerítés melletti zöldsávot megszűntetve a tervezett burkolat a meglévő kerítés lábazatához csatlakozik. A 85. számú közút 26+030 km szelvényében meglévő gyalogátkelőhely járdakapcsolatának burkolata 3,00 m szélességben felújításra kerül. A közút melletti meglévő párhuzamos parkoló állások kiszálló peronja elbontásra kerül és helyette 2,00 m széles új peron kerül megépítésre. A peronhoz és a kórház 3,75 m széles kapu-behajtójához csatlakozva 10,00 m hosszan kerékpár tárolására alkalmas burkolt felületet alakítottunk ki. A kórház mindkét kapubehajtója felújításra kerül, főként a gyalog- és kerékpárút folytonosságának biztosítása érdekében. A buszöböl peronja szintén átépítésre kerül, megtartva az eredeti formáját és szélességét. A tervezett gyalog- és kerékpárút a kórház főbejáratának és portájának elhagyása után az épületekhez és kerítésekhez csatlakozva 3,50 m szélességben halad tovább, egészen az Erzsébet királyné utcai csatlakozásig. Az ezen szakasz keresztező 2617/4 helyrajzi számú telek meglévő kapubehajtója is felújításra kerül 5,85 m szélességben. A 85. számú közút burkolat felújításakor a déli oldali kiemelt szegély nem került felújításra, így ezen projekt keretein belül a teljes szakaszon opciósan tervezett a kiemelt szegélykövek cseréje. A gyalog- és kerékpárút a végszelvényben a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakozik, amely az Erzsébet királyné utcában tervezett kerékpárút kialakítása során kerül felújításra. A tervezett gyalog- és kerékpárút teljes hossza: 257,62 m.
A kivitelezési munkákhoz a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak szerint egyes alapanyagokat Ajánlatkérő biztosít.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy az építési anyagok egy részét Ajánlattevő biztosítja a Közbeszerzési Dokumentációban részletezettek szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Soproni út járdafelújítása Csornán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABÓ-NAGY-BAU Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84795957
Postai cím: Szérűskert Utca 31
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: szabonagybau@gmail.com
Telefon: +36 205200418
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23419117208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26636877
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24930865
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZABÓ-NAGY-BAU Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84795957
Postai cím: Szérűskert Utca 31
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23419117208

Hivatalos név: Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80226316
Postai cím: Külső Sági Út 20.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11466648208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges