Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Koncesszió/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli odaítélési eljárás az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D4. mellékletet)
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:17554/2019
CPV Kód:92332000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Debreceni Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Koncesszió
2014/23/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511556
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debreceni Strandfürdő üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001023392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92332000-7
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A debreceni strandfürdő (AQUATICUM STRANDFÜRDŐ) üzemeltetése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4950307000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Debreceni Strandfürdő üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92332000-7
További tárgyak:92610000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, 22330/4 hrsz-ú, „kivett fürdő” megnevezésű, 8 ha 5671 m2 nagyságú ingatlan mintegy 4 ha nagyságú területrésze
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Debreceni Strandfürdő fejlesztési projekt keretében a Debrecen, 22330/4 hrsz-ú, „kivett fürdő” megnevezésű, 8 ha 5671 m2 nagyságú ingatlan mintegy 4 ha nagyságú területrészén kerül megvalósításra a Strandfürdő létesítménye. A szóban forgó ingatlan a Debreceni Gyógyfürdő Kft. tulajdonát képezi. A Strandfürdő helyszínéül szolgáló földterületen túlmenően a Debreceni Gyógyfürdő Kft. tulajdonában áll a Strandfürdőt termálvízzel, gyógyvízzel ellátó termálkút (IX. sz. hévízkút), valamint a kitermelt termálvizet szállító vezetékhálózat. Ezen túlmenően a Debreceni Gyógyfürdő Kft. a Strandfürdő létesítésével kapcsolatos építési beruházás eredményeként létrejövő több, mint 2.800 m2 alapterületű felépítmény tulajdonosa is az ezekhez kapcsolódó gépházak és teljes gépészettel együtt (ezen belül: vegyszertárolók, hullám és gyermekmedencék, hidrofor ház, földalatti hévíztárolók, porta épület).
Jelen közbeszerzési eljárás a megvalósuló Strandfürdő üzemeltetésére irányul oly módon, hogy az Önkormányzat Üzemeltető hasznosításába adja a tulajdonában álló, illetve tulajdonába kerülő létesítményeket. Az Önkormányzat az Üzemeltető részére földhasználati díjat fizet. Üzemeltető köteles a szerződés időtartama alatt koncessziós díjat fizetni az Önkormányzat felé, melynek mértéke az értékelési szempont keretében kerül értékelésre.
A Strandfürdő fürdőmedencéi a következők:
Megnevezés/Víztérfogat ( m3 )
Gyógymedence I. 200
Oktató medence 181
Úszómedence 1860
Felnőtt Kaland 1329
Kaland medence Pool Bar 47
Ugráló medence 795
Relaxációs medence 1
Sodrómedence 1
Relaxmedence I. 24
Relaxmedence II. 29
Lábmosó medencék (5db) 9
Vízcsorgók III. -
Vízcsorgók IV. -
Vízcsorgók V. -
Hullámmedence 654
Gyermek pancsoló 0,00-0,4
Gyermek Spray park 0
Gyermek kaland 0,8
Lábmosó medencék (2db) 6
Gyógymedence II. 278
Gyógymedence II. 155
Lábmosó medencék 0,3
Az üzemeltetési feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet és annak mellékletei tartalmazzák.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés a létrejövő önkormányzati tulajdonú létesítmények használatbavételi engedélyének megszerzésének napján lép hatályba és és a hatálybalépéstől számított 10 éves határozott időtartamra szól.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Információk a fenntartott koncessziókról
  A koncesszió védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A koncesszió teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a koncesszió teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
x Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli odaítélési eljárás az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D4. mellékletet)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Az Üzemeltető koncessziós díjat fizet az Önkormányzat felé, melynek minimális összege 20.910.000,-Ft/hó+áfa. A megajánlott koncessziós díj mértéke az értékelési szempont keretében értékelésre kerül.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
( Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény )
IV.2.2) Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: Elnevezés: Debreceni Strandfürdő üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A koncesszió/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/08/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A koncesszió jogosultjának neve és címe
 
Hivatalos név: Debreceni Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64762034
Postai cím: Nagyerdei Park 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: kb@aquaticum.hu
Telefon: +36 52416041
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52346883
  A koncesszió jogosultja kkv
V.2.4) Információ a koncesszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A szerződés/rész/ koncesszió eredetileg becsült összértéke:
A koncesszió /rész végleges összértéke: 4950307000
Bevétel a felhasználók által fizetett díjakból és bírságokból:
Díjak, kifizetések vagy az ajánlatkérő által biztosított egyéb pénzügyi előnyök:
Pénznem: HUF
A koncesszió értéke szempontjából releváns, az irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerinti egyéb adatok:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az eljárásban az értékelési szempontot a megajánlott koncessziós díj képezte, melynek összege 20.910.000,-Ft/hó+áfa.
A fventiekben ismertetett becsült érték a Kbt. 20. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.
V.2.4) pont: A koncesszió végleges összértéke: 4950307000 HUF (Az V.2.4) pont karakterkorlátra tekintettel nem tölthető ki).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
17 az eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében kötelező információ

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni, a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
x 2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
x A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Strandfürdő helyszínéül szolgáló földterületen túlmenően a Debreceni Gyógyfürdő Kft. tulajdonában áll a Strandfürdőt termálvízzel, gyógyvízzel ellátó termálkút (IX. sz. hévízkút), valamint a kitermelt termálvizet szállító vezetékhálózat. Ezen túlmenően a Debreceni Gyógyfürdő Kft. a Strandfürdő létesítésével kapcsolatos építési beruházás eredményeként létrejövő több, mint 2.800 m2 alapterületű felépítmény tulajdonosa is az ezekhez kapcsolódó gépházak és teljes gépészettel együtt (ezen belül: vegyszertárolók, hullám és gyermekmedencék, hidrofor ház, földalatti hévíztárolók, porta épület). Ezen építmények olyan technológiailag szükséges létesítmények, amelyek nélkül a Strandfürdő üzemeltetése nem megvalósítható. A közművek – beleértve a víziközművet, villamos és hőszolgáltatási vezetékeket, gyengeáramú rendszereket is – teljes egységet képeznek a Debreceni Gyógyfürdő Kft. területén működő összes fürdő, gyógy- és hotelszolgáltatási egységgel, azok szét nem választhatóak, a teljes közműrendszer üzemeltetése, fenntartása csak egy egységben kezelhető.

Tekintettel arra, hogy a földterület és a Strandfürdő üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen létesítmények és felépítmények egy része a Debreceni Gyógyfürdő Kft. tulajdonában állnak, a Strandfürdő üzemeltetéséhez kapcsolódó koncessziós szerződés kizárólag a Debreceni Gyógyfürdő Kft.-vel köthető meg.