Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17581/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Veszprémi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprémi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98865671
Postai cím: SZABADSÁG TÉR 15.
Város: VESZPRÉM
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerschner Éva
Telefon: +36 88550235
E-mail: eva.kerschner@kk.gov.hu
Fax: +36 88504015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolafejlesztés Csetényben és Balatonfűzfőn
Hivatkozási szám: EKR000610672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Iskolafejlesztés Csetényben és Balatonfűzfőn:
1. rész: Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
A tantermi szárnyban belső átépítés valósul meg a mosdó helyiségcsoport áthelyezésével, folyosó nyitásával, a tantermek megtartásával. A mosdó helyiségcsoport áthelyezésével lehetőség nyílik a földszinten könyvtár kialakítására, az emeleten az aula bővítésére. A belső térben ezen túl felújítási munkák tervezettek. A meglévő nyeregtető pala fedése helyett cserépfedés készül.
A tantermi szárny tömegének meghosszabbításával a tantermi szárny a földszinten és az emeleten szak-tantermekkel és szertárakkal bővül.
A bejárati szárny pinceszintjén a széntüzelés felszámolásával lehetőség nyílik gépészeti helyiség és általános raktár kialakítására. A földszinten megmarad a bejárati előtér, a tornatermi öltözők helyén torna szertár alakul ki. A bejárati szárnyon emeletráépítéssel a tantermi szárny aulájából nyíló igazgatói, titkári, helyettesi és tanári szoba helyiségcsoport épül.
A bejárati szárny mögött a földszinti aula helyiségből nyíló tornatermi folyosó, öltözők és mosdók alakulnak ki földszintes, lapos tetős épületrész építésével. A tornatermi folyosóról egy rámpán közelíthető meg a kültéri sportpálya.
A meglévő tornaterem helyén új tornaterem épül, utcára merőleges nyeregtetős tömeggel.
A pályázati programnak része az épület projektarányos akadálymentesítése.
Energetikai felújítás keretében a még meglévő fa homlokzati nyílászárók hőszigetelő műanyag nyílászárókra való cseréje, homlokzati hőszigetelés, a tantermi szárny födémjének hőszigetelése valósul meg. Fűtéskorszerűsítés valósul meg, a széntüzelésű kazán helyett gázkazán kerül a pinceszinti gépészeti helyiségbe. Megújuló energia termeléshez az új tornaterem észak-keleti tetősíkjára napelemeket helyeznek el.
2. rész: Balatonfűzfői lrinyi János Általános Iskola és AMI infrastrukturális fejlesztése:
A meglévő tornatermi szárny elbontása után új lapostetős tornaterem létesül, valamint az előcsarnok és a tantermi szárny földszintje és emelete homlokzati hőszigetelő rendszert és új homlokzati nyílászárókat kap. A főbejárat akadálymentesen megközelíthető lesz. A konyha épületrész és a tantermi szárny tetőtere változatlan. Az előcsarnokból a fél épületszinttel lejjeb tervezett új tornaterem és a tantermi szárny udvari szintje a tervezett korlátlifteken közelíthető meg akadálymentesen. A korlátliftek 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességűek, kisebb, mint 3 m emelőmagasságúak és személyszállításra szolgálnak ezért azok a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján nem hatósági engedély-kötelesek.
A fentieken megvalósul a tantermi szárny délkeleti irányú bővítése. Ez szintenként 4-4 db fejlesztőszobát és lépcsőházat tartalmazó, kétszintes, lapostetős épületrész.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a bontáskor ismertetett rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
Mindkét rész feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a mindkét rész fedezetét az EFOP-4.1.2-17 számú, „„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című pályázati felhívás keretében elnyert támogatásból biztosítja. Azonban a támogatás összege jelenleg nem fedezi az árazott költségvetés által meghatározott becsült érték összegét. Amennyiben a beérkező ajánlatokban megadott ajánlati ár is meghaladná a jelenleg rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, akkor Ajánlatkérő költségnövekmény iránti igényt fog előterjeszteni, amelynek megítélése a középirányító szerv hatáskörébe tartozik, így az ajánlatkérő a költségnövekmény iránti igény elutasítását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő megadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. (Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés). Ajánlatkérő alkalmazza továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakat.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)- (6) bekezdése az irányadó. Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban, elektronikus úton fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez. Kérjük ajánlattevőt, hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén elektronikus úton (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető
formátumban is) megküldeni szíveskedjen. Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napot.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő konzultációt nem tart. A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban, elektronikus úton, az EKR felületén keresztül történik. A gazdasági szereplő által
feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok
részét képezik.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: A helyszíni bejárás ideje: 2019.08.21.
Találkozás: 1. rész. Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola (8417 Csetény, Rákóczi utca 22.) 10:00 óra
2. rész: Balatonfűzfői lrinyi János Általános Iskola (8175 Balatonfűzfő, lrinyi János u.) 13:00 óra.
Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen (mindkét rész tekintetében)a kivitelezés teljes időtartamára legalább 50.000.000,- Ft összegű káreseményenkénti és 200.000.000,- Ft összegű kárévenkénti kártérítési limitű, összkockázatú építés- és szerelésbiztosítással (C.A.R..), amelynek fedezeti hatálya kiterjed a megkötésre kerülő szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt. A nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − a fent előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
Az értékelés során alkalmazott módszer (módszerek), amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a következők: - Az 1. részszempont esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás. - A 2. - 5. részszempontok esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2-M.4. pont szerinti szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
További információ ld. mellékelt közbeszerzési dokumentáció.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mester Ákos (Lajstromszám: 01081)
Helyesen:
Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a bontáskor ismertetett rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
Mindkét rész feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a mindkét rész fedezetét az EFOP-4.1.2-17 számú, „„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című pályázati felhívás keretében elnyert támogatásból biztosítja. Azonban a támogatás összege jelenleg nem fedezi az árazott költségvetés által meghatározott becsült érték összegét. Amennyiben a beérkező ajánlatokban megadott ajánlati ár is meghaladná a jelenleg rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, akkor Ajánlatkérő költségnövekmény iránti igényt fog előterjeszteni, amelynek megítélése a középirányító szerv hatáskörébe tartozik, így az ajánlatkérő a költségnövekmény iránti igény elutasítását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő megadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. (Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés). Ajánlatkérő alkalmazza továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakat.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)- (6) bekezdése az irányadó. Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban, elektronikus úton fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez. Kérjük ajánlattevőt, hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén elektronikus úton (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető
formátumban is) megküldeni szíveskedjen. Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napot.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő konzultációt nem tart. A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban, elektronikus úton, az EKR felületén keresztül történik. A gazdasági szereplő által
feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok
részét képezik.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: A helyszíni bejárás ideje: 2019.08.21.
Találkozás: 1. rész. Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola (8417 Csetény, Rákóczi utca 22.) 10:00 óra
2. rész: Balatonfűzfői lrinyi János Általános Iskola (8175 Balatonfűzfő, lrinyi János u.) 13:00 óra.
Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen (mindkét rész tekintetében)a kivitelezés teljes időtartamára legalább 50.000.000,- Ft összegű káreseményenkénti és 200.000.000,- Ft összegű kárévenkénti kártérítési limitű, összkockázatú építés- és szerelésbiztosítással (C.A.R..), amelynek fedezeti hatálya kiterjed a megkötésre kerülő szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt. A nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − a fent előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
Az értékelés során alkalmazott módszer (módszerek), amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a következők: - Az 1. részszempont esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás. - A 2. - 5. részszempontok esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2-M.4. pont szerinti szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
További információ ld. mellékelt közbeszerzési dokumentáció.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mester Ákos (Lajstromszám: 01081)
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy sor került a műszaki dokumentációk módosítására/kiegészítésére!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi határidő módosításán túl, sor került a műszaki dokumentáció kiegészítésére/módosítására is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben