Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17643/2019
CPV Kód:45233000-9
Ajánlatkérő:Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48480080
Postai cím: Kapisztrán Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galambos Nóra
Telefon: +36 14583044
E-mail: kozbeszerzes@budavar.hu
Fax: +36 14583082
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budavar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Táncsics Mihály utca burkolat felújítása,átépítése
Hivatkozási szám: EKR000574592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca út- és járdaburkolatának felújítása, átépítése a Bécsi kapu tér-Hess András tér közötti szakaszon, 243 m hosszban. A felújítás során a járda és útfelületek bontása, a teljes járda- és útfelületen a pályaszerkezetek felújítása, parkolóhelyek kiépítése, csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése (folyóka építéssel), forgalomtechnikai jelzések elhelyezése, közvilágítási oszlopok áthelyezése, illetve szintbe helyezése, valamint elektromos kábelek cseréje a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron. A kivitelezés 4 szakágat érint: út-járdaépítés, csapadékvízelvezetés, forgalomtechnika, közvilágítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16268 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok, minőségi kritérium neve
A következő helyett:
Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakemberek az alkalmassági követelményen felüli összesített többlettapasztalata (db)
Helyesen:
Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakembernek az alkalmassági követelményen felüli összesített többlettapasztalata (db)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munka) szerinti referenciákkal, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
a) összesen legalább 2022 m2 belterületi, természetes (andezit és/vagy bazalt) kockakőburkolatú közút/gyalogút/járda felújítása vagy építése;
b) az a) alpont szerinti munka/munkák közül legalább 1 db, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, illetve a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben így meghatározott alábbi terület vagy környezet valamelyikében valósult meg: műemléki jelentőségű terület;, műemléki környezet; műemléki érték környezet; világörökségi helyszínen, világörökségi terület;
c) elektromos kábelek kiváltási munkái legalább 369 m hosszban.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 2 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3. rész 2. pontja szerinti, legalább MV-KÉ szakterületjelölésű kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik legalább 3 db, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, illetve a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben így meghatározott alábbi területen vagy környezetben műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, műemléki érték környezetében megvalósult, belterületi, természetes (andezit és/vagy bazalt) kockakőburkolatú közút/gyalogút/járda felújítása vagy építése tárgyú kivitelezési munka felelős műszaki vezetésére és/vagy építésvezetésére, és/vagy építésirányítására és/vagy művezetésére vonatkozó szakmai tapasztalattal.
b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3. rész 10. pontja szerinti, legalább MV-VZ szakterületjelölésű kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember.
vagy más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban az a) alpont szerinti felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik. Az M.2.a) és b) pont szerinti szakemberek között az átfedés megengedett.
Építésvezetői, építésirányítói, művezetői szakmai tapasztalat alatt az olyan feladatkör értendő, amelynek keretében a szakember az építőipari ágazatban vezetői feladatok ellátására kap megbízást, így feladatkörében egy adott építési beruházás megvalósítása során kell ellátnia mindazon feladatokat, amelyek a vezetés körébe tartoznak. Feladatait képezi a kivitelezésben résztvevő szervezetek és személyek munkájának megszervezése és irányítása, alvállalkozók koordinálása, a szak- és betanított munkásokat irányítása, a kivitelezési munkák ellenőrzése, a munkavédelmi szabályok és a minőségbiztosítási előírások betartása, műszaki minőségi problémák megoldása, a munka előírt norma szerinti teljesítménynek megfelelő előírt minőségben való elvégeztetése, munkafegyelem betartása, mennyiségszámítások elvégzése, anyagrendelések lebonyolítása, a megvalósuló létesítmények dokumentációjának összegyűjtése.

Az a)-c) alpontokban előírt feltételek több, de legfeljebb 4 db bemutatott referencia alapján is igazolhatók, azzal a megkötéssel, hogy egy adott alponton belül előírt mennyiség legfeljebb két referenciával igazolható. A felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási és/vagy megerősítési és/vagy bontást követő építési tevékenység értendő. A belterületi közutak, illetve gyalogutak és járdák kifejezés alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben így meghatározott fogalom értendő. Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éves (60 hónapos) időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Helyesen:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munka) szerinti referenciákkal, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
a) összesen legalább 2022 m2 belterületi, természetes (andezit és/vagy bazalt) kockakőburkolatú közút/gyalogút/járda felújítása vagy építése;
b) az a) alpont szerinti munka/munkák közül legalább 1 db, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, illetve a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben így meghatározott alábbi terület vagy környezet valamelyikében valósult meg: műemléki jelentőségű terület;, műemléki környezet; műemléki érték környezet; világörökségi helyszínen, világörökségi terület;
c) elektromos kábelek kiváltási munkái legalább 369 m hosszban.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3. rész 2. pontja szerinti, legalább MV-KÉ szakterületjelölésű kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik legalább 3 db, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, illetve a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben így meghatározott alábbi területen vagy környezetben műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, műemléki érték környezetében megvalósult, belterületi, természetes (andezit és/vagy bazalt) kockakőburkolatú közút/gyalogút/járda felújítása vagy építése tárgyú kivitelezési munka felelős műszaki vezetésére és/vagy építésvezetésére, és/vagy építésirányítására és/vagy művezetésére vonatkozó szakmai tapasztalattal.
b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3. rész 10. pontja szerinti, legalább MV-VZ szakterületjelölésű kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember.
vagy más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban az a) alpont szerinti felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik. Az M.2.a) és b) pont szerinti szakemberek között az átfedés megengedett.
Építésvezetői, építésirányítói, művezetői szakmai tapasztalat alatt az olyan feladatkör értendő, amelynek keretében a szakember az építőipari ágazatban vezetői feladatok ellátására kap megbízást, így feladatkörében egy adott építési beruházás megvalósítása során kell ellátnia mindazon feladatokat, amelyek a vezetés körébe tartoznak. Feladatait képezi a kivitelezésben résztvevő szervezetek és személyek munkájának megszervezése és irányítása, alvállalkozók koordinálása, a szak- és betanított munkásokat irányítása, a kivitelezési munkák ellenőrzése, a munkavédelmi szabályok és a minőségbiztosítási előírások betartása, műszaki minőségi problémák megoldása, a munka előírt norma szerinti teljesítménynek megfelelő előírt minőségben való elvégeztetése, munkafegyelem betartása, mennyiségszámítások elvégzése, anyagrendelések lebonyolítása, a megvalósuló létesítmények dokumentációjának összegyűjtése.

Az a)-c) alpontokban előírt feltételek több, de legfeljebb 4 db bemutatott referencia alapján is igazolhatók, azzal a megkötéssel, hogy egy adott alponton belül előírt mennyiség legfeljebb két referenciával igazolható. A felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási és/vagy megerősítési és/vagy bontást követő építési tevékenység értendő. A belterületi közutak, illetve gyalogutak és járdák kifejezés alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben így meghatározott fogalom értendő. Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éves (60 hónapos) időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/09/25
Helyesen:
2019/10/08
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a 2019. szeptember 11-i kiegészítő tájékoztatással egyezően a közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben