Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18081/2019
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Teljesítés helye:Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Komlói Kistérség területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83761870
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mestyán Csaba
Telefon: +36 303008380
E-mail: mestyan.csaba@komlo.hu
Fax: +36 72584008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komloonk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001146462019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001146462019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001146462019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Partneri csomagban 4000 db + 30% előfizetés mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátása;
Vezetői csomagban 400 db + 30% előfizetés mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátása;
Kapcsolódó adatforgalmi szolgáltatás biztosítása;
Alközponti szolgáltatás biztosítása az alábbiak szerint:
- 75 mellék (melyből 9 vezetői, 10 titkári)
- 30 egyidejű beszédcsatorna,
- egyéb szolgáltatások: tarifikáció, IVR, főnök titkári funkció,
- 1 db 2 csatornás GSM adapter,
- vezetékes forgalom,
- jelenlegi vezetékes hívószámok megtartása.
Ajánlatkérő az alközponti szolgáltatás tekintetében nem fogad el GSM technológiát, vezetékes számait kívánja megtartani hívásfogadásra és indításra is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Komlói Kistérség területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Partneri csomagban 4000 db + 30% előfizetés mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátása;
Vezetői csomagban 400 db + 30% előfizetés mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátása;
Kapcsolódó adatforgalmi szolgáltatás biztosítása;
Alközponti szolgáltatás biztosítása az alábbiak szerint:
- 75 mellék (melyből 9 vezetői, 10 titkári)
- 30 egyidejű beszédcsatorna,
- egyéb szolgáltatások: tarifikáció, IVR, főnök titkári funkció,
- 1 db 2 csatornás GSM adapter,
- vezetékes forgalom,
- jelenlegi vezetékes hívószámok megtartása.
Ajánlatkérő az alközponti szolgáltatás tekintetében nem fogad el GSM technológiát, vezetékes számait kívánja megtartani hívásfogadásra és indításra is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 9. 4G adat szolgáltatás biztosítása Komlón (igen/nem) 5
2 10. 4G hang szolgáltatás biztosítása Komlón (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 101
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 3
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontok alsó és felső határa: 0-10
Az értékelés módszere az ár értékelési szempont és annak alszempontjai esetében fordított arányosítás, a szakmai értékelési szempontok esetében pontozás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján a részvételi jelentkezésben (RJ) a jelentkezés benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek. hatálya alá. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös jelentkezők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, és a meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. AK felhívja a figyelmet,hogy a Kr. 1.§ (2) bek. szerint – az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján – a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása részvételre jelentkező esetén a Kr. 8.§ (az i) pont ib) alpont kivételével),10. §, (a g) pont gb) alpont kivételével),12-14. §, 16. § szerint történik. Részvételre jelentkezőnek be kell nyújtani azon nyilatkozatát, miszerint nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés, tekintettel a Kr. 15.§ (2) bek.ben foglaltakra). A Kr. 15. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak az EEKD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza. A Kbt. 62.§ (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében: részvételre jelentkezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania;ha a részvételre jelentkezőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlatkérő a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételre jelentkező csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bek-re. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16. §-okra, a Kbt. 69. § (4) bek.-re, valamint a 84. § (3) bek-re. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek. alapján részvételre jelentkezőnek az EKR rendszerben található EEKD űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában). Részvételre jelentkezőnek - az ajánlattételi szakaszban az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására - csatolnia kell az alábbiakat:
Részvételre jelentkező csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (mobiltávközlési és/vagy mobilinternet szolgáltatások) szerinti szolgáltatásainak ismertetését a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3) bek. a) pontja alapján az alk. köv-nek megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél és a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja/év, hó,nap/), a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek-re és a Kbt. 69. § (4) bek-re és 84. § (3) bek-re, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (3a) bek a) pontjára és 21/A. §-ára. Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, így a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha nem rendelkezik vagy együttesen nem rendelkeznek a részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 1 db, legalább 2000 hívószámot tartalmazó flottára vonatkozó, egy évig folyamatosan egy szerződés keretében teljesített, jelen közbeszerzés tárgykörébe tartozó (mobiltávközlési és/vagy mobilinternet szolgáltatások) szolgáltatási referenciával, melyben a szolgáltatás az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet 7. §-ában meghatározott mértékű kötbért ír elő. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a szolgáltatási díjat a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül átutalással, forintban teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az egyes előfizetések díjaira külön-külön kérjen számlát. Kifizetés a Kbt.135. § (1),(5)-(6), Ptk. 6:130. §, Ptk. 6:155. § szerint. A részletes finanszírozási és fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben szakmai ajánlatot kell benyújtania a műszaki leírásban meghatározott tartalommal. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Dokumentumbenyújtás: Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11. § éd 12. § (1) bekezdése szabályozzák. Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont. A részvételre jelentkezéshez csatolandó: Kbt. 66. § (6), valamint Kbt. 68.§ (5) szerinti felolvasólap, az EEDK, a Kbt. 67.§ (4), cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. A Kbt. 41/A. § rendelkezései alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbíróság megküldött igazolását a beérkezésről. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a részvételi felhív. III.1.3. pont-ban szigorúbban határozta meg. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 1 hónap alatt 30 napot ért. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdés: Ajánlatkérő a szerz. telj. érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75.§ (2) bekezdés e) pontban foglalt eredménytelenségi okot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (1) bek. f) pontjára, a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt, a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet, valamint az e-Kr. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szabó-Gothard Máté, lajstromszáma: 00952. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdés alapján fenntartja a lehetőséget, hogy az első ajánlatok beérkezését követően nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Részekre bontás kizárásának indoka: A szerződés tárgya egy egységes szolgáltatás biztosítása, mely sem gazdasági sem műszaki szempontból nem bontható több szerződésre. FOLYTATÁS A VI.4.3. PONTBAN A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/11/11 17:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.
FOLYTATÁS A VI.3. PONTBÓL:
AZ ÁR ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT ALSZEMPONTJAI: 1. Partneri konstrukció – egymásközti ingyenes, másodperc alapú számlázású, mindegyik belföldi mobil és vezetékes hálózatba 50%-ban lebeszélhető – havidíja (HUF/hó/SIM), súlyszám: 42; 2. Partneri konstrukció – Valamennyi belföldi mobil és vezetékes hálózatokra irányuló hívások percdíja minden időszakban (HUF/perc), súlyszám: 18; 3. Vezetői konstrukció – mindegyik belföldi mobil és vezetékes hálózatba irányuló korlátlan beszélgetést és 7 GB adatmennyiségű mobilinternetet tartalmazó – havidíja (HUF/hó/SIM), súlyszám: 7; 4. Belföldi/EU adatforgalmi díj 2GB-os csomag (HUF/hó), súlyszám: 17; 5. Belföldi/EU adatforgalmi díj 5GB-os csomag (HUF/hó), súlyszám: 10; 6. Belföldi/EU adatforgalmi díj 7GB-os csomag (HUF/hó), súlyszám: 5; 7. Belföldi korlátlan opció (minimum 2GB EU adatforgalommal) (HUF/hó), súlyszám: 1; 8. Belföldi korlátlan opció kizárólag vezetői csomaghoz (minimum 2GB EU adatforgalommal) (HUF/hó), súlyszám: 1;
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA TEHETŐ LEGKEDVEZŐTLENEBB VÁLLALÁSOK: Amennyiben az Ajánlattevő által megajánlott végső ár az értékelési szempontok vonatkozásában az alábbi értékeket meghaladja, Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján:
1. Partneri konstrukció – egymásközti ingyenes, másodperc alapú számlázású, mindegyik belföldi mobil és vezetékes hálózatba 50%-ban lebeszélhető – havidíja: legfeljebb 1 000,- HUF/hó/SIM; 2. Partneri konstrukció – Valamennyi belföldi mobil és vezetékes hálózatokra irányuló hívások percdíja minden időszakban: legfeljebb 11 HUF/perc; 3. Vezetői konstrukció – mindegyik belföldi mobil és vezetékes hálózatba irányuló korlátlan beszélgetést és 7 GB adatmennyiségű mobilinternetet tartalmazó – havidíja: legfeljebb 4 500,- HUF/hó/SIM; 4. Belföldi/EU adatforgalmi díj 2GB-os csomag: legfeljebb nettó 1.500,- Ft/hó; 5. Belföldi/EU adatforgalmi díj 5GB-os csomag: legfeljebb nettó 2.500,- Ft/hó; 6. Belföldi/EU adatforgalmi díj 7GB-os csomag: legfeljebb nettó 4.000,- Ft/hó; 7. Belföldi korlátlan opció (minimum 2GB EU adatforgalommal): legfeljebb nettó 9.000,- Ft/hó; 8. Belföldi korlátlan opció kizárólag vezetői csomaghoz (minimum 2GB EU adatforgalommal): legfeljebb nettó 7.000,- Ft/hó; 9. Alközponti szolgáltatás havidíja: legfeljebb nettó 70.000,- Ft/hó
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák