Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18178/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Közbeszerzési Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, azok egységes koncepcióba, tervbe, rendeletbe szerkesztése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, azok egységes koncepcióba, tervbe, rendeletbe szerkesztése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Debrecen Megyei Jogú Város Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének felülvizsgálata, aktualizálása, a készítés során hatályos jogszabályok formai és tartalmi megfelelőségének biztosításával, a város fejlesztési igényeinek feltárásával, aktualizálásával és a módosítás egységes koncepcióba, tervbe, rendeletbe szerkesztésével.
A feladat különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat foglalja magában:
- A nyertes ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátandó állami földmérési alaptérkép elektronikus változatának tervezéshez szükséges kiegészítése, pontosítása (pl. ha szükséges, magassági adatokkal).
- A nyertes ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátandó ágazati közműtérkép tervezéshez szükséges kiegészítése, pontosítása (az érintett közműkezelők bevonásával).
- Környezetvédelmi, táj- ill. környezetrendezési javaslat a megtartandó vonalas és területi zöldfelületi rendszer felmérésével; a vonatkozó jogszabály szerinti részletes, az épített környezet, valamint a területhasználatok szabályozását befolyásoló környezetvédelmi, tájvédelmi, természetvédelmi, tájrendezési és biológiai aktivitás-érték vizsgálat.
- Közlekedésfejlesztési javaslat, közlekedéshálózati javaslat, továbbá a település parkolási rendszerének, kerékpárútjainak és gyalogos felületeinek értékelése, fejlesztésének szerkezeti és szabályozási szintű javaslatai.
- Közműfejlesztés szerkezeti és szabályozási igényű javaslat.
- Hírközlés szerkezeti és szabályozási igényű javaslat.
- A kulturális örökség védeleméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti hatásvizsgálat.
- A 2/2005. Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat és értékelés - különös tekintettel a beavatkozást igénylő területekre.
Debrecen város közigazgatási területe: 461,66 km2, népessége: 203.506 fő (2015.01.01.) A terveket a jogszabályban meghatározott egyeztetési időszakonként kell dokumentálni. A véleményezési eljárásokhoz szükséges terveket az eljárások lefolytatásához szükséges darabszámban kell leszállítani elektronikus és papír formátumban.
Leszállítandó példányszámok:
a) Előkészítő (feltáró és döntés-előkészítő) dokumentációk: 5 színes fénymásolt példányban, 2 db CD/DVD PDF+DWG-ben.
b) Előzetes tájékoztatási dokumentációk: 5 színes fénymásolt példányban, 30 db CD/DVD PDF+DWG-ben.
c) Véleményezési szakasz dokumentációi:
- önkormányzati egyeztetésre leszállítandó dokumentáció 2 pld. papír és 1 példány CD/DVD PDF+DWG-ben;
- 5 színes fénymásolt példányban, 5+annyi db x CD/DVD PDF+DWG-ben, ahány államigazgatási szerv jelezte, hogy részt kíván venni az eljárásban.
d) Jóváhagyandó (egyeztetés utáni végleges) dokumentációk: 5 színes fénymásolt példányban, 2 db CD/DVD PDF+DWG-ben.
e) Jóváhagyás utáni dokumentációk: 5 színes fénymásolt példányban, 15 db CD/DVD PDF-ben, 2 db CD/DVD PDF+DWG-ben.
A részletes és teljes feladat-meghatározást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy egységet képeznek, a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, továbbá az ajánlati ár növekedését is eredményezné. Ajánlatkérő a teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében is, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában közölt információt akként pontosítja, hogy a megadott időtartam az elvégzendő feladatok munkanapokban megadott összesített maximális időtartama.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 565
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 187 - 383190

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Debrecen Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinekfelülvizsgálata, azok egységes koncepcióba, tervbe, rendeletbe szerkesztése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/09/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városház u. 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 96000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az új OTrT 2019. március 15-én lépett hatályba, melyből kifolyólag az azon alapuló új Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv (HB MTrT) elkészítése és várható hatályba lépése is időben jelentősen csúszik az Állami Főépítész tájékoztatása alapján. A tervezési feladat alapvető célja a hatályos jogszabályi környezettel való jogharmonizáció megteremtése, ami csak a HB MTrT tervezett 2019. szeptember 30-ai hatályba lépését követően valósulhat meg. /Az új OTrT 88. § (5) bekezdése nem állapított meg határidőt a megyei önkormányzatoknak a megyei területrendezési terv elkészítésére./
A felülvizsgálat során hatályba lépett módosítások, a magasabb rendű terveknek való megfelelés a szerződés szerinti településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot jelentős mértékben befolyásolják, így a szerződés 2.3. pontjának II. fejezetében foglalt feladatok ezen időpontot követően végezhetők csak el.
A fentiekre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy Tervező a HB MTrT tervezett 2019. szeptember 30-ai hatályba lépését követően, 2019. november 25. napjáig elvégzi a már elkészített Egyeztetési Munkarészek új jogszabályoknak megfelelő korrekcióját, melyre tekintettel a II. részfeladat teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 500 munkanapról, 550 munkanapra módosul.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a HB MTrT a tervezett 2019. szeptember 30-ai időpontig nem lép hatályba, úgy a fenti határidő lejártáig a jogszabály tervezet szövege alapján dolgozza át Tervező a II. részfeladathoz kapcsolódó egyeztetési munkarészt, melynek igazolt teljesítését követően jogosult számlát kiállítani.
A II. részfeladat teljesítési határidejének módosulására tekintettel a szakmailag arra épülő további részfeladat (III. Végső szakmai véleményezési fázis) teljesítési határideje is ugyanezen időtartammal (50 munkanappal) hosszabbodik, így a III. részfeladat és egyben a szerződés teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 565 munkanapról, 615 munkanapra módosul.

2./ A teljesítési határidő módosítása mellett a tervezési díj módosítása is szükséges, a jogszabályváltozás miatt az Egyeztetési munkarészek során felmerülő többletfeladatokra tekintettel:
a) A jogszabályi környezet megváltozása a korábban elkészült munkarész aktualizálását indokolja.
b) Debrecen város területének közel 25 %-ára módosított/új településrendezési eszköz lépett hatályba, vagy áll módosítás alatt a hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv) átfogó felülvizsgálatának megkezdése óta.
c) A megnövekedett tervezési időben a tervezéssel párhuzamosan érkező adatszolgáltatások, újabb módosítási javaslatok folyamatos áttervezéseket, egyeztetéseket igényelnek.
d) A Megrendelő által a Tervező részére megküldött 2019. évi új földhivatali alaptérképre a már elkészült munkarészeket át kell dolgozni.
A fentiek alapján az Egyeztetési munkarészek elkészítése többletmunka elvégzésével teljesíthető. A többletfeladatokat Tervező az elkészített részletes kimutatása szerint 250 mérnöknap időráfordítással tudja teljesíteni, melynek időigénye 5 fő szakember egyidejű bevonása esetén 50 munkanap.
A többletfeladatok értéke a fentiek alapján nettó 15.000.000,-Ft, mely összeggel a tervezési díj emelése indokolt.
Felek megvizsgálták a Kbt. 141. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és megállapították, hogy a szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakkal.
A szerződésmódosítás dátuma: 2019.09.11.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen Megyei Jogú Város Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének felülvizsgálata, aktualizálása, a készítés során hatályos jogszabályok formai és tartalmi megfelelőségének biztosításával, a város fejlesztési igényeinek feltárásával, aktualizálásával és a módosítás egységes koncepcióba, tervbe, rendeletbe szerkesztésével.
A feladat különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat foglalja magában:
- A nyertes ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátandó állami földmérési alaptérkép elektronikus változatának tervezéshez szükséges kiegészítése, pontosítása (pl. ha szükséges, magassági adatokkal).
- A nyertes ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátandó ágazati közműtérkép tervezéshez szükséges kiegészítése, pontosítása (az érintett közműkezelők bevonásával).
- Környezetvédelmi, táj- ill. környezetrendezési javaslat a megtartandó vonalas és területi zöldfelületi rendszer felmérésével; a vonatkozó jogszabály szerinti részletes, az épített környezet, valamint a területhasználatok szabályozását befolyásoló környezetvédelmi, tájvédelmi, természetvédelmi, tájrendezési és biológiai aktivitás-érték vizsgálat.
- Közlekedésfejlesztési javaslat, közlekedéshálózati javaslat, továbbá a település parkolási rendszerének, kerékpárútjainak és gyalogos felületeinek értékelése, fejlesztésének szerkezeti és szabályozási szintű javaslatai.
- Közműfejlesztés szerkezeti és szabályozási igényű javaslat.
- Hírközlés szerkezeti és szabályozási igényű javaslat.
- A kulturális örökség védeleméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti hatásvizsgálat.
- A 2/2005. Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat és értékelés - különös tekintettel a beavatkozást igénylő területekre.
Debrecen város közigazgatási területe: 461,66 km2, népessége: 203.506 fő (2015.01.01.) A terveket a jogszabályban meghatározott egyeztetési időszakonként kell dokumentálni. A véleményezési eljárásokhoz szükséges terveket az eljárások lefolytatásához szükséges darabszámban kell leszállítani elektronikus és papír formátumban.
Leszállítandó példányszámok:
a) Előkészítő (feltáró és döntés-előkészítő) dokumentációk: 5 színes fénymásolt példányban, 2 db CD/DVD PDF+DWG-ben.
b) Előzetes tájékoztatási dokumentációk: 5 színes fénymásolt példányban, 30 db CD/DVD PDF+DWG-ben.
c) Véleményezési szakasz dokumentációi:
- önkormányzati egyeztetésre leszállítandó dokumentáció 2 pld. papír és 1 példány CD/DVD PDF+DWG-ben;
- 5 színes fénymásolt példányban, 5+annyi db x CD/DVD PDF+DWG-ben, ahány államigazgatási szerv jelezte, hogy részt kíván venni az eljárásban.
d) Jóváhagyandó (egyeztetés utáni végleges) dokumentációk: 5 színes fénymásolt példányban, 2 db CD/DVD PDF+DWG-ben.
e) Jóváhagyás utáni dokumentációk: 5 színes fénymásolt példányban, 15 db CD/DVD PDF-ben, 2 db CD/DVD PDF+DWG-ben.
A részletes és teljes feladat-meghatározást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy egységet képeznek, a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, továbbá az ajánlati ár növekedését is eredményezné. Ajánlatkérő a teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében is, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában közölt információt akként pontosítja, hogy a megadott időtartam az elvégzendő feladatok munkanapokban megadott összesített maximális időtartama.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 615
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 111000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Budapest Főváros Városépítési Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városház u. 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a 2017. szeptember 08. napján megkötött és 2018. szeptember 11. napján módosított tervezési szerződést az alábbiak szerint módosítják:
1. A Tervezési Szerződés 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.3. A szerződés tárgyát képező tervek Megrendelő részére történő leszállításának határideje összesen 615 munkanap, az alábbi részhatáridők figyelembe vétele mellett:
I. A Megalapozó Vizsgálat készítés fázisa
Ezen fázisban foglaltak teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 286 munkanap.
II. Egyeztetési fázis
Ezen fázisban foglaltak teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 550 munkanap - az I. pontban foglalt időtartammal együtt.
III. Végső szakmai véleményezési fázis
Ezen fázisban foglaltak teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 615 munkanap - az I. - II. pontban foglalt időtartammal együtt.

2. A Tervezési Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1. Az 1. pontban részletezett feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért Megrendelő Tervezőnek tervezési díjat tartozik fizetni.
A tervezési díj összege, mely tartalmazza az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is:
1. részfeladat:
nettó: 40.000.000,-Ft
+ 27 % áfa, 10.800.000,-Ft
összesen bruttó 50.800.000,-Ft

2. részfeladat:
nettó: 45.000.000,-Ft
+ 27 % áfa, 12.150.000,-Ft
összesen bruttó 57.150.000,-Ft

3. részfeladat:
nettó: 16.000.000,-Ft
+ 27 % áfa, 4.320.000,-Ft
összesen bruttó 20.320.000,-Ft
4. részfeladat:
nettó: 10.000.000,-Ft
+ 27 % áfa, 2.700.000,-Ft
összesen bruttó 12.700.000,-Ft
Mindösszesen:
nettó: 111.000.000,-Ft
+ 27 % áfa, 29.970.000,-Ft
összesen bruttó 140.970.000,-Ft

3. A Tervezési Szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

Megrendelő előleget nem fizet. A teljesítés során részszámla benyújtására Megrendelő lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
- Az 1. részszámla a településrendezési eszközökre vonatkozó vizsgálati munkarész és a Településfejlesztési Döntés (módosított településfejlesztési koncepció) elfogadását követően nyújtható be Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után. A számla összege: 40.000.000,-Ft + 27% Áfa
- A 2. részszámla a településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök felülvizsgálatának, a Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése a) pontja és a 36. § - 40. § szerinti teljes véleményezési eljárásra alkalmas egyeztetési munkarészének leszállítását követően nyújtható be Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után. A számla összege: 45.000.000,-Ft + 27% Áfa
- A 3. részszámla az egyeztetések után, az esetleg szükséges változtatások átvezetését is tartalmazó, jóváhagyandó munkarészek (koncepció, településrendezési eszközök) leszállítását követően nyújtható be Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után. A számla összege: 16.000.000,-Ft + 27% Áfa
- A végszámla az állami főépítész pozitív záró szakmai véleménye esetén, a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat (szabályozási terv melléklettel) elfogadását és többszörözött dokumentáció megfelelő példányszámban történő leszállítását követően nyújtható be az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás után. A végszámla összege nem lehet kevesebb, mint az ajánlati ár 10%-a. A számla összege: 10.000.000,-Ft + 27% Áfa
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tervező a szerződés alábbiak szerinti módosítását kezdeményezte:
1./ Az Egyeztetési munkarészek (szerződés 2.3. pont II. részfeladat) összeállításának új határideje 2019. november 25. napjában kerüljön meghatározásra.
A megkötött szerződés 2.3. pontjának II. fejezetében foglalt feladatok szerződés szerinti teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 500 munkanap, mely a tervezési folyamat ütemezése szerint 2019. szeptember 12. napján jár le.
A fenti teljesítési részhatáridő a szerződéskötéskor előre nem látható alábbi körülmények miatt nem tartható:
A szerződéskötés időpontjában szerződő felek nem rendelkeztek információval arról, hogy új OTrT (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény) és HB MTrT (Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv) kerül megalkotásra és hatályba léptetésre.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3. pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 96000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 111000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben