Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18255/2019
CPV Kód:90511000-2
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Nyertes ajánlattevő telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SRS Inert Hulladékgazdálkodási Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítás és kezelés
Hivatkozási szám: EKR000837822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgy: Ajánlatkérő építési kivitelezési tevékenysége és/vagy fenntartási munkánk tevékenysége során képződött építési – nem veszélyes hulladékok engedélyes/Ajánlattevő telephelyén történő gyűjtése és hasznosítására.
A szolgáltatás megrendelése keretszerződés formájában, nettó 35.000.000,- Ft keretösszeggel kerül megkötésre.
A Budapest Közút Zrt. látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, Budapest teljes területén a forgalomtechnikai létesítmények, továbbá a nem fővárosi tulajdonú, de a közösségi közlekedés által igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait.
A fővárosi kezelésben lévő főútvonalak, valamint a közösségi közlekedés által igénybe vett, összességében mintegy 1070 km hosszúságú közúthálózaton és az ahhoz kapcsolódó kerékpárutakon, 320 db közúti és gyalogos hídon, felüljárón (köztük 13 db Duna- és Dunaág-híd), 72 db közúti és gyalogos aluljárón, 15 db magasságkorlátozó kapun és egyéb műtárgyakon út -. híd-, műtárgy üzemeltetés-fenntartást is végzünk.
Közúti szolgáltatási, kivitelezési tevékenységünk során többek között évente több tízezer darab úthibát, kátyút állítunk helyre hengerelt, öntött, szórt aszfaltos technológiával
Aszfaltszőnyegezési munkákat, nagyfelületű útjavításokat végzünk marásos technológiával, több ezer négyzetméteren.
Társaságunk a fenti építési kivitelezési tevékenysége és/vagy fenntartási munkánk tevékenysége során képződött évi 14.000 tonna építési törmelék – nem veszélyes hulladékok engedélyes/Ajánlattevő telephelyére történő beszállítását irányozta elő. A jelen keretszerződés időtartama alatt várhatóan cca. 4000 tonna építési törmelék beszállítása irányozható elő.
A beszállítások várható ütemezése az előző évi tapasztalati számoknak megfelelően:
- tárgy év november hónaptól május hónapig átlagosan 500 tonna/hó
- tárgy év június hónaptól október hónapig átlagosan 2000 tonna/ hó
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötésig kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály által kiadott érvényes nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel az alábbi EWC kódú hulladék típusokra
EWC 17 01 01 beton
EWC 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
EWC 17 01 07 beton, tégla cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítás és kezelés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Ajánlatkérő építési kivitelezési tevékenysége és/vagy fenntartási munkánk tevékenysége során képződött építési – nem veszélyes hulladékok engedélyes/Ajánlattevő telephelyén történő gyűjtése és hasznosítására.
A szolgáltatás megrendelése keretszerződés formájában, nettó 35.000.000,- Ft keretösszeggel kerül megkötésre.
A Budapest Közút Zrt. látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, Budapest teljes területén a forgalomtechnikai létesítmények, továbbá a nem fővárosi tulajdonú, de a közösségi közlekedés által igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait.
A fővárosi kezelésben lévő főútvonalak, valamint a közösségi közlekedés által igénybe vett, összességében mintegy 1070 km hosszúságú közúthálózaton és az ahhoz kapcsolódó kerékpárutakon, 320 db közúti és gyalogos hídon, felüljárón (köztük 13 db Duna- és Dunaág-híd), 72 db közúti és gyalogos aluljárón, 15 db magasságkorlátozó kapun és egyéb műtárgyakon út -. híd-, műtárgy üzemeltetés-fenntartást is végzünk.
Közúti szolgáltatási, kivitelezési tevékenységünk során többek között évente több tízezer darab úthibát, kátyút állítunk helyre hengerelt, öntött, szórt aszfaltos technológiával
Aszfaltszőnyegezési munkákat, nagyfelületű útjavításokat végzünk marásos technológiával, több ezer négyzetméteren.
Társaságunk a fenti építési kivitelezési tevékenysége és/vagy fenntartási munkánk tevékenysége során képződött évi 14.000 tonna építési törmelék – nem veszélyes hulladékok engedélyes/Ajánlattevő telephelyére történő beszállítását irányozta elő. A jelen keretszerződés időtartama alatt várhatóan cca. 4000 tonna építési törmelék beszállítása irányozható elő.
A beszállítások várható ütemezése az előző évi tapasztalati számoknak megfelelően:
- tárgy év november hónaptól május hónapig átlagosan 500 tonna/hó
- tárgy év június hónaptól október hónapig átlagosan 2000 tonna/ hó
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötésig kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály által kiadott érvényes nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel az alábbi EWC kódú hulladék típusokra
EWC 17 01 01 beton
EWC 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
EWC 17 01 07 beton, tégla cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hulladéklerakó helyszínének min 25 tonnás teherautó közlekedésére alkalmas közútón mért távolsága km-ben egy tizedes pontossággal Ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari út 2-4. szám alatti telephelyétől 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) pontban szereplő kezdési időpont prognosztizált időpont, a szerződés időtartama annak aláírásától 2020. december 31. napjáig terjed.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13028 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítás és kezelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SRS Inert Hulladékgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16678116
Postai cím: Hrsz. Hrsz. 0135/51
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
E-mail: lvbinert@gmail.com
Telefon: +36 202867347
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24738228213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SRS Inert Hulladékgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16678116
Postai cím: Hrsz. Hrsz. 0135/51
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24738228213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges