Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:1832/2019
CPV Kód:79314000-8
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7621 Pécs, Mária u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Profektum Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IKOP-3.2.0-15-2017-00021 - Pécs Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztése projekthez kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozása
Hivatkozási szám: EKR000678982018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79314000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
-Nyertes Ajánlattevő feladata IKOP 3.2.0, „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban” megnevezésű prioritása szerinti, Pécs város közösségi közlekedésének fejlesztése kizárólag elektromos üzemű, gazdaságosan üzemeltethető, fejlett infokommunikációs rendszerrel felszerelt, városi közlekedésre alkalmas solo autóbuszok, annak típusával kompatibilis töltőállomások beszerzésével, működő telephelyen az azt kiszolgáló önálló elektromos energia infrastruktúra átalakításával tárgyú projekt megvalósításához szükséges, költség-haszon elemzést is tartalmazó, korábban készített részletes megvalósíthatósági tanulmány teljes körű átdolgozása
-Nyertes Ajánlattevő feladata a 2014-2020 közötti uniós források felhasználáshoz kapcsolódó, a vonatkozó Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) pályázati előírásoknak megfelelő átdogozott, részletes megvalósíthatósági tanulmány (MT) és költséghaszon elemzés (CBA) elkészítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4645000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79314000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Mária u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
-Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm.
határozatot módosító 1145/2017. (III.20.) Korm. határozatban Pécs számára a Kormány 1,7 milliárd forint indikatív támogatási összeget nevesített a pécsi közösségi közlekedés fejlesztése érdekében,
-A Kormány határozat alapján PMJV Önk-a sikeres pályázást követően 2017. szeptember 13. napján Támogatási Szerződés kötött a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a PMJV közösségi közlekedés fejlesztése című IKOP-3.2.0-15-2017-00021 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében, -PMJV-a már a pályázat benyújtását megelőzően TED 2015/S 198-358927 iktatószámon „Adásvételi szerződés keretében új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi és szóló autóbuszok beszerzése” tárgyban sikeres közb-i elj-t folytatott le, melynek eredményeként az elektromos autóbuszok beszerzésére irányuló adás-vételi szerződések 2016. május 9. napján aláírásra kerültek a
közb-i elj-ban nyertes AT-vel, mely alapján az IKOP-3.2.0-15-2017-00021 projekt keretében 10 db midi elektromos autóbusz beszerzésére került volna sor, azonban az adás-vételi szerz(ek) hatályba léptetésére nem került sor,
-A fentiek okán PMJV Önk-a Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 242/2018 (VII.26.) számú határozatával döntést hozott új közb-i elj lefolytatásáról „Új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis – szabadtéren is telepíthető – 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe
helyezése” tárgyban,
-PMJV Önk-a a fentiek alapján az IKOP-3.2.0-15-2017-00021 Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte a Támogató Szervezetnél, mely módosítás elfogadásra került, és ez alapján a korábban elkészített MT átdolgozására van szükség az alábbiak szerint,
-PMJV Önk-a 2017.05.29 napján kötött szerződést a TÜK-E-MOB Konzorciummal a tárgyi projekt költség-haszon elemzést is tartalmazó, korábban készített részletes MT-ának elkészítése érdekében. A szerz keretében a tanulmány elkészült és a Támogató Szervezet által elfogadásra került.
-Nyertes AT feladata IKOP 3.2.0, „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban” megnevezésű prioritása szerinti, Pécs város közösségi közl-ének fejlesztése kizárólag elektromos üzemű, gazdaságosan üzemeltethető, fejlett infokommunikációs rendszerrel felszerelt, városi közlekedésre alkalmas solo autóbuszok, annak típusával kompatibilis töltőállomások beszerzésével, működő telephelyen az azt kiszolgáló önálló elektromos energia infrastruktúra átalakításával tárgyú projekt megvalósításához szükséges, költség-haszon elemzést is tartalmazó, korábban készített részletes megvalósíthatósági tanulmány teljes körű átdolgozása
-Nyertes AT feladata a 2014-2020 közötti uniós források felhasználáshoz kapcsolódó, a vonatkozó Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) pályázati előírásoknak megfelelő átdogozott, részletes megvalósíthatósági tanulmány (MT) és költséghaszon elemzés (CBA) elkészítése.
-Az elkészítésre kerülő dokumentumnak az IKOP-3.2.0-15 felhívásban és vmennyi kapcsolódó útmutatókban foglaltaknak szükséges megfelelni, azzal, hogy a tanulmányok végleges tartalmát, felépítését AT-nek az IKOP Irányító Hatósággal is egyeztetnie, jóváhagyatnia szükséges.
-Az elkészülő átdogozott tanulmányt nyertes AT köteles valamennyi IH-észrevételnek megfelelően átdolgozni, aktualizálni, véglegesíteni a
projekt zárásáig tartó időszakban. -AT tudomásul veszi, hogy AK a szolgáltatás igénybevételének költségét IKOP forrás igénybevételével kívánja fedezni.
-A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson AK területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez; továbbá jogot szerez az alkotás (terv, tanulmány) átdolgozására is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M.2./pontban előírt szakember szakmai tapasztalata 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Részszempontonként: 0-10 pont.1. ért szempont: fordított,a 2. ért részszempont: egyenes arányosítás és pontozás. Szakmai önéletrajz és nyil. az ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlás alátámasztására a minőségi kritérium 1. részszempont tekintetében. Feltételes elj: AK az elj-t a Kbt. 53. § (5) és (6) bek-ében foglaltak alapján, tekintettel arra,h a szolg becsült értéke meghaladja a fedezetet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profektum Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32768680
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: info@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13688456
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424935241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4645000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: forgalomszámlálás, forgalmi modell készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89450273
Postai cím: Megye Utca 7/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@msb.hu
Telefon: +36 72520513
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72520512
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14658833202
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56609295
Postai cím: Zsinór Utca 38-40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139640241

Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81903401
Postai cím: Bécsi Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10336706241

Hivatalos név: MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89450273
Postai cím: Megye Utca 7/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14658833202

Hivatalos név: DIMICO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26057660
Postai cím: Hold Utca 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22959562205

Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53234146
Postai cím: Váci Út 76. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11861689241

Hivatalos név: Profektum Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32768680
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424935241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 Budapest, Zsinór u. 38-40. 23139640-2-41
"KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 1052 Budapest, Bécsi u. 5. 10336706-2-41
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 7961 Pécs, Megye u. 7/1. 14658833-2-02
DIMICO Kft., 3531 Miskolc, Hold u. 2. 22959562-2-05
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft., 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet 11861689-2-41
Profektum Tanácsadó Kft. 1036 Budapest, Perc u. 2. 25424935-2-41
A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni: forgalomszámlálás, forgalmi modell készítése
A szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók megnevezése, székhelye:
Agroverde Kft. (székhely: 7940 Szentlőrinc, Attila u. 70., Adószám: 13178840-2-02
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges