Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:1834/2019
CPV Kód:45234120-3
Ajánlatkérő:Szarvas Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szarvas – Csabacsüd állomások között a 10+41,85 szelvényben (scvp 3+13,45 szelvény) vasúti átjáró hrsz.: 3668
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szarvas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58102901
Postai cím: Szabadság Út 36
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fedorják Nóra
Telefon: +36 66311122
E-mail: fedorjaknora@szarvas.eu
Fax: +36 66210063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szarvas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Szarvas déli ipartelep fejlesztés térségi elérhetőség javítása vasúti átjárók létesítésével a 44. sz. I. rendű főút és az orosházi út között, TOP-1.1.1.-16-BS1-2017-00003” számú projekt keretében
Hivatkozási szám: EKR000892072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234120-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Szarvas déli ipartelep fejlesztés térségi elérhetőség javítása vasúti átjárók létesítésével a 44. sz. I. rendű főút és az orosházi út között, TOP-1.1.1.-16-BS1-2017-00003” számú projekt keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vasúti átjáró létesítése TOP projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234120-3
További tárgyak:45233320-8
45234115-5
50232000-0
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Szarvas – Csabacsüd állomások között a 10+41,85 szelvényben (scvp 3+13,45 szelvény) vasúti átjáró hrsz.: 3668
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a műszaki dokumentáció tartalmazza, mely a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül. A közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás építési engedélyköteles tevékenységnek minősül.
1) Útépítés
Az Orosházi út felől a meglévő útalap felhasználásával és szélesítésével 6,5m széles út kerül kialakításra. A mellékelt helyszínrajz szerinti burkolat az Orosházi úttól kezdődően teljes hosszon felújításra kerül kivéve a nyomvonal és a vasúti vonal közötti 40m hosszú szakaszt, mely jelenleg egyenes nyomvonalban vezet keresztül. A vasúti vonalakat 87 fokos szögben inflexiós ívekkel biztosítható a merőleges rávezetés, mely növeli a biztonságot és a lehetővé teszi a rálátást.
Az útátjáró két vasútvonalat keresztez:
a) A 125 sz vasútvonal 10+40 hm szelvény
b) Ipartelep felé vezető vasútvonal
A várható forgalomnagyságot valamint a tervezett útkapcsolatokat a mellékelt átnézeti helyszínrajz tartalmazza.
2) Fény- és fénysorompó berendezés kialakítása.
A létesítendő úton tervezett útátjárókat fény és félsorompókkal kell biztosítani. Vonat által vezérelt önműködő fény- és félsorompó berendezés biztosítja a 125. Mezőtúr – Orosháza vasútvonal Szarvas – Csabacsűd közötti szintbeli keresztezést. Szarvas állomás területén lévő saját célú vágányhálózat (továbbiakban scvp) szintbeli keresztezést helyi kezelésű fény- és félsorompó biztosítja. Az útátjárók biztosítás szempontjából egy egységet képeznek egy közös fény- és félsorompók berendezést tervezünk, mely a vezérlési módokban tér el.
A fénysorompókat a baloldalon kell megismételni. A fénysorompók helyét kitűzési számítások alapján határoztuk meg, mely alapján a helyszínrajzon megadott helyekre lehet elhelyezni. A fénysorompókat LED optikákkal tervezzük felszerelni. A jobb oldali fénysorompók mögé hidraulikus félsorompókat tervezünk beépíteni. A berendezés „Zavar” állapotba kapcsolásakor a csapórudak lassított ütemben felnyílnak.
A fénysorompó berendezés vonat általi önműködő csukását és nyitását számítások alapján meghatározott távolságokban elhelyezett tengelyszámláló kerékérzékelők végzik.
A kis rálátási háromszögön kívül kívánjuk elhelyezni a fény és félsorompó berendezés vezérlő automatikáját, a tengelyszámláló berendezést és az energiaellátó berendezést tartalmazó vasszekrényt. A vasszekrény oldalára telefonszekrényt kívánunk felszerelni, melybe az állomásközi engedélykérő telefonvonalba bekötött LB típusú telefont nyer elhelyezést.
A fény- és félsorompókat, a tengelyszámláló kerékérzékelőket a vezérlő szekrénnyel vasúti földkábelekkel kell összekötni. A tengelyszámláló berendezés földkábeleinek a tengelyszámláló specifikációjában meghatározott érnégyes sodrású kábelnek kell lenniük.
3) Útátjáró vasúti pálya kialakítása
A 125. sz. Mezőtúr-Szarvas-Orosháza vasútvonalon Szarvas vasútállomás után a 80-as évek elején megszüntetett útátjáró visszaállítására közúti nyomvonal terv készül.
A 4404 jelű és a 4401 jelű utak közös szakasszal lesznek bekötve a 44. sz. főközlekedési útba. Ez az út a régi nyomvonal mellett (Szarvas állomás felől) keresztezi a 125. sz. vasútvonalat és az időközben megépült sajátcélú vágányt is. A régi nyomvonalnál a közút-vasút keresztezési szöge 40 fok volt, ezért kellett kedvezőbb (merőlegesebb) vonalvezetést, tervezni.
A 125. sz. vasútvonalon a keresztezés szelvénye 10+42,60hm szelvény, a saját célú vágánynál pedig 2+04,00hm szelvény.
Mindkét vágány 400 m sugarú balos ívben fekszik, a saját célú vágányban nincs túlemelés, a 125. sz. vonalban a túlemelés mértéke 80 mm.
4) Közvilágítási hálózat
A tervezési terület belterületi, mely indokolja a jelenleg nem kiépített közvilágítás bővítését az orosházi útig 410m hosszon.
A nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírás, előzetes terv alapján és annak megfelelően - a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint - a közvilágítási rendszer korszerűsítéséhez és bővítéséhez szükséges végleges kiviteli tervek elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben részt vevő MV-KÉ vagy azzal egyenértékű jogosultságú szakember szakmai tapasztalata közlekedési építmények kivitelezésében (db, legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 3 db) 15
2 Jótállás többletidőtartama (hónap, legkedvezőtlenebb: 24 hónap, legkedvezőbb: 72 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1.-16-BS1-2017-00003
II.2.9) További információ:
II.2.7)pontban megadott kezdési időpont csak tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, a kezdési időpont a szerződés megkötésének napja.A szerződéskötés dátuma a jelen közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében módosulhat. A befejezési időpont a közbeszerzési eljárás befejezésének és az előírt feltétel bekövetkezésének változó időpontjára tekintettel a Kbt.141.§(4)bekezdésa) miatt módosulhat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Vasúti átjáró létesítése TOP projekt keretében
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő végleges ajánlatában megajánlott 400 000 000 Ft egyösszegű nettó ajánlati ár meghaladja a bontási jegyzőkönyvben rögzített, ajánlatkérő számára a szerződés teljesítéséhez jelenleg rendelkezésre álló 143 423 700 nettó Ft összegű anyagi fedezet mértékét, ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges többletfedezetet (nettó 256 576 300 Ft összeget) biztosítani nem tudja, ezért ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján - mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel - eredménytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredménytelenné nyilvánítja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241

Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges