Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18377/2019
CPV Kód:50232100-1
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tatabánya MJV közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 209715868
E-mail: drszucstamas@gmail.com
Fax: +36 34200023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001212642019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001212642019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001212642019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében-2019”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya MJV közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
7537 db lámpatest
- üzemeltetés
- karbantartás
- hibaelhárítás
A közvilágítás napi be- és kikapcsolásának feladata, valamint a díszvilágítás üzemeltetése nem képezi ajánlattevő feladatát. A vezérléssel kapcsolatos feladatokat az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. látja el.
Ajánlattevő feladatát képezi a közvilágítási berendezés aktív elemei üzemkészségének folyamatos biztosítása, ennek érdekében a szükséges üzemviteli, karbantartási feladatok elvégzése.
A közvilágítási berendezés aktív elemeinek tulajdonosa Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata /Tatabánya Fő tér 6./,
Meghatározott típusú és mennyiségű lámpacsere beleértve a meglévő régi lámpatestek leszerelése, elszállítása, felszálló vezeték cseréje (szükség esetén), teljesítményváltozási bejelentő elkészítését.
A karbantartás keretében előfordulhat lámpacsere: 80 db/év
- 20 db/év Glória 36W fénycsöves vagy 70 W nátrium típusú
- 20 db/év Claudia 100W vagy 150W nátrium típusú
- 20 db/év Altra 36W kompakt fénycsöves típusú
- 20 db Glória LED típusú
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibajavítás megkezdése a hibabejelentéstől számítva (óra) (legjobb: 8 óra, legrosszabb: 24 óra) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/07/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A kapcsolókörzetek és a közvilágítási berendezés aktív elemek száma a II.2.4. pont szerinti mennyiségektől éves szinten +5%-al eltérhet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A FELOLVASÓLAPON AZ EGYÖSSZEGŰ (42 HÓNAPRA - 2020.01.22-től 2023-07.22-ig tartó időszakra - VONATKOZÓ) AJÁNLATI ÁRAT KELL FELTÜNTETNI, AJÁNLATKÉRŐ A II.2.5. PONT SZERINTI "ÁR" KRITÉRIUM KERETÉBEN EZT AZ ÖSSZEGET (AJÁNLATOT) ÉRTÉKELI!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában és a Kbt.63.§ (1) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §)
Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-11.§-ban meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az igazolásokra egyebekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-ai is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. α szakaszának szereplő információk megadását kéri.
Az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M/1
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti tárgyából (közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése) szolgáltatásra vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint, a § 22. § (1) és (2) bekezdése alapján igazolva, legalább az alábbi tartalommal:
— az elvégzett szolgáltatás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
— a teljesítés ideje, kezdő és befejező időponttal (év/hónap/nap);
— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége;
— a szerződést kötő másik fél;
— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
— ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
M/2
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a szakemberek:
a) végzettségét igazoló okiratok;
b) a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot (melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható);
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az ajánlat időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
c) ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni;
d) a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
e) más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M/1
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben legalább 1 db közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó, legalább 5500 db lámpatestet magában foglaló, legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan teljesített referenciával.
Az előírt referenciamennyiség több szerződésből is igazolható.
Ajánlatkérő a referencia vizsgálata során a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint jár el, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2
nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M/2.1
Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI (villamosság szakterület) jogosultsággal; vagy a jogosultsághoz szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel.
M/2.2
legalább 5 fő kisfeszültségű kábelszerelői vizsgával rendelkező villanyszerelő végzettségű legalább 3 év villanyszerelői szakmai gyakorlattal rendelkező szakember
M/2.3
legalább 5 fő kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő végzettségű és villanyszerelés területén legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember
A szakemberek között átfedés lehetséges
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetés:
Előleg nincs. Számla ellenérték havonta / ajánlati ár egyhavi része / teljesítésigazolás alapján.
Teljesítésigazolás Kbt. 135. § (1) bek. szerint, alapja: karbantartási napló másolat/elvégzett munkák táblázata
Fizetés a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással a Kbt. 135. § (1), (6) és (11) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. § szerint.
Ténylegesen kicserélt és teljesítéssel igazolt lámpacserék, negyedévenkénti kifizetéssel történik a fentiek szerint.
Az ajánlattétel, kifizetés és elszámolás pénzneme: forint (HUF)
Biztosítékok:
Jótállás: Égőcsere esetén: 1 év, Lámpacsere esetén 3 év
Késedelmi kötbér: alapja az egy lámpatestre eső havi nettó vállalkozói díj, mértéke naponként 1%/lámpatest.
A hibás teljesítés: ajánlattevő köteles a hibát kijavítani, a kijavítás idejére késedelmi kötbér.
Meghiúsulási kötbér: nettó szerződéses ellenérték 10%-a.
LÁSD MÉG DOKUMENTUMOK!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, elektronikusan történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés: Ajánlatkérő az eljárás során az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
2. Szerződéskötés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő 10 napos időtartam alatt.
3. Formai előírások:Az ajánlat nem EKR nyomtatványon kitöltendő részeit elektronikus okiratként, cégszerűen aláírt példányban, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban kell benyújtani az EKR jelen eljárásra irányadó felületén.Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendeletben előírt informatikai követelményeknek és az Ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el.
4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet Ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
5. Az ajánlatban – külön nyilatkozatban – ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az alábbi árelemeket, azzal, hogy értékelésre csupán az egyösszegű (42 HÓNAPRA - 2020.01.22-től 2023-07.22-ig tartó időszakra - VONATKOZÓ) ajánlati ár kerül:
1. Karbantartási árak:
a) nettó ,-Ft + Áfa/db,
b) nettó ,-Ft + Áfa/hó,
c) nettó ,-Ft + Áfa/év.
2. Lámpacserére vonatkozó árak:
A) Glória 36W fénycsöves vagy 70 W nátrium típusú
a) nettó ,-Ft + Áfa/db,
b) nettó ,-Ft + Áfa/év (20 db).
B) Claudia 100W vagy 150W nátrium típusú
a) nettó ,-Ft + Áfa/db,
b) nettó ,-Ft + Áfa/év (20 db).
C) Altra 36W kompakt fénycsöves típusú
a) nettó ,-Ft + Áfa/db,
b) nettó ,-Ft + Áfa/év (20 db).
D) Glória LED típusú
a) nettó ,-Ft + Áfa/db,
b) nettó ,-Ft + Áfa/év (20 db).
A FELOLVASÓLAPON AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁRAT KELL FELTÜNTETNI!
6. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 138. § szakaszát.
7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
9. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.3. PONT FOLYTATÁSA
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban
10. A Kbt. 35. § (9) bekezdésnek megfelelően Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
13. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során Ajánlattevők joghatályos kommunikációt Ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton, írásban, az EKR útján folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
14. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatát, hogy rendelkezik, vagy legkésőbb a teljesítés megkezdésének napján rendelkezni fog 24 órás, e-mail illetve telefon útján egyaránt elérhető ügyelettel a hibabejelentés fogadására. Ajánlattevő köteles ajánlatához a call center működésének részletes leírását csatolni, mely szakmai ajánlatnak minősül.
A call center működésével kapcsolatos további feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
15. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell:
a) legalább 50.000.000.- Ft/év és 10.000.000.- Ft/kár értékű a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (közvilágítás-karbantartási szolgáltatások) is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással,
b) legalább 4 db hidraulikus emelőszerkezettel rendelkező kosaras autóval.
16. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
17. Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Ajánlatkérő a mindkét szempont esetében a fordított arányosítás módszert alkalmazza.
18. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint. Ha a hiánypótlással korábban nem szereplő gazdasági szereplő kerül bevonásra, a hiánypótlás kizárt.
19. A III.1.3) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak.
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szücs Tamás, lajstromszám: 00457.
21. A II.1.6. pont (részekre bontás kizárása) indokolása:
A részekre bontás műszaki és jogi (garanciális) problémákat vetne fel. A nyertesnek egységes call centert kell üzemeltetnie, mely részekre bontás esetén nem megvalósítható a város teljes területére nézve.
22. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megadott időtartam ("1 hónap") alatt 30 naptári napot ért
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák