Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:18471/2019
CPV Kód:45212350-4
Ajánlatkérő:Kengyel Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5083 Kengyel külterület hrsz.: 0115;5083 Kengyel belterület hrsz.: 1471 , hrsz 1469/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság;KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kengyel Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51370527
Postai cím: Szabadság Út 10
Város: Kengyel
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Szilárd
Telefon: +36 306340144
E-mail: polgarmester@kengyel.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzés
Hivatkozási szám: EKR001027622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212350-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. RÉSZ: Szélmalom felújítási munkálatai
2. RÉSZ: Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65968388 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szélmalom felújítási munkálatai
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak:45000000-7
45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5083 Kengyel külterület hrsz.: 0115
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munka rövid ismertetése:
A szélmalom egyedülálló módon kunhalomra épült országosan jegyzett műemlék (műemléki törzsszáma: 4045). Az építmény szerkezete stabil, de a vitorlázat és a fordító jelentősen károsodott és felújításra szorul. A felújítás során az alábbi munkálatok elvégzése szükséges:
- Tetőszerkezet: fazsindely fedés, melyet teljesen le kell cserélni a deszkázattal együtt. Szarufák állapota jó, maradhat
- Falszerkezet: A falazat külső oldalán a tégla több helyen kifagyott, melyeket pótolni szükséges a teljes felület kb. 20 %-ban.
- Nyílászárók: a meglévő nyílászárókat fel kell újítani, felület kezelni szükséges és a belső spalettákat helyre kell állítani.
- Belső födém szintek: jó állapotban van, beavatkozást nem igényel.
- A fa feljáró lépcső fokai repedtek, 10 %-ban cserélendők.
- Belső felületképzés: Megfelelő állapotban van, a teljes falfelületen tisztasági falmeszelés készítendő.
- Vitorlázat: A vitorlázat teljesen tönkrement, egy eleme leszakadt. A vitorlázatot teljes egészében újjá kell építeni az eredeti állapotnak teljesen megfelelő módon. A vitorlázat geometriai jellemzői a helyszínen mérhetők.
- Fordító: A fordító rudak a helyükről elmozdultak, azokat a helyükre kell illeszteni és megfelelően rögzíteni.
A Kunhalom aljától a szélmalom bejáratáig téglaburkolatú járda készül 1m szélességben.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) –(5) foglaltak is irányadóak..
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;(min.0 hónap - max. 36.hónap) 15
2 2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É-M) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- maximum 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.

II.2.1)
Elnevezés: Kúria épület és közlekedési területek felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45110000-1
45113000-2
45212350-4
45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5083 Kengyel belterület hrsz.: 1471 , hrsz 1469/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
-- Belső felújítási munkák:
- Padlóburkolatok: A padlóburkolatok részben felújítandók, részben cserélendők a műszaki állapot függvényében. A padozat korhű állapotban kerül felújításra, a hajópadló párnafákra helyezve kerüljön kialakításra párazáró réteg beépítése nélkül, hogy a felmenő falak minél kisebb páraterhelést kapjanak. A főbejárati tornácnál a korabeli míves mozaiklap burkolat megőrzendő.
- Falburkolat: A falburkolat meglévő lambéria burkolatait mindenhol el kell bontani, a sérült vakolatokat le kell verni és pótolni és a falakat a fal szellőzését biztosító mészfestékkel kell felületkezelni.
- Mennyezetburkolat: A sérült vakolatokat le kell verni és pótolni a mennyezetet a fal szellőzését biztosító mészfestékkel kell felületkezelni.
- Belső ajtók: A belső ajtókat meg kell őrizni a vasalatokat fel kell újítani, vagy cserélni kell. A többszörösen felhordott festékréteget felületi kutatás után el kell távolítani és a felületi kutatás eredményeképpen az Ökségvédelmi Hatósággal egyeztetetteknek megfelelően (tekintettel a műemléki környezetre) kell lefesteni.
- Külső nyílászárók: A külső nyílászárók kapcsolt gerébtokosak, a külső szárny mindenképpen cserélendő. A tokok és a belső szárnyak megtartására törekedni kell amennyiben a műszaki állapotuk azt megengedi. Ha ez nem lehetséges akkor kell kicserélni a teljes ablakot. A spalettákat mindenhol meg kell őrizni.
- Előlépcső: Az előlépcsőket a főbejárati előlépcsővel azonos szerkezeti kialakítással kell újjá építeni.
- Tetőszerkezet, tetőfödém: Megfelelő állapotban van, beavatkozást nem igényel.
- Héjazat: Az épület héjazata a lécezéssel együtt az előző felújítás során teljes egészében cserére került, ennek megfelelően jó állapotú.
- Csapadékvíz elvezetés: A csapadékvíz elvezető rendszer az előző felújítás során anyagiak hiányában nem került kiépítésre, ami az épület jelentős állagromlását idézte elő, ezért a csapadékvíz elvezetésére 0,75 mm vastag horganyzott lemezből fűggőeresz és lefolyó csatornát kell kiépíteni, melynek vizét a felszín alatt össze kell gyűjteni és telken belül az épülettől távolabb vezetve el kell szikkasztani. Az épület külső falai mentén 40x50 cm keresztmetszettel a földet ki kell emelni, geo textíliába csavart dréncsövet kell az aljába fektetni, az árkot geo textíliával kell körbe burkolni, és az árkot kulé kaviccsal kell feltölteni. A dréncső által összegyűjtött vizet a telken belül el kell szikkasztani.
- Épület körüli járda: A telken belül még el nem készült járdaszakaszokat az elkészült járdaszakaszokkal azonos módon kell kavicsbetonból kialakítani.
- Épületgépészet: Az épület fűtése nem került a felújítás során kiépítésre, ezért most az épület teljes temperálását meg kell valósítani.
- Akadálymentesítés: Az épület akadálymentesítése a felújítás során részlegesen elkészült, az akadálymentes rámpa elkészült. A rámpa eleje kissé megsüllyedt, a szintkülönbséget el kell tüntetni, javítani kell. Az akadálymentes WC mérete nem megfelelő azt vagy bővíteni kell, vagy újraépíteni.
- Rámpa megvan. A járda és a fal között 40x40 cm keresztmetszettel a házat körbe kell drénezni, a csapadékvizet a telken belül kialakított szikkasztóba kell vezetni. Az épület héjazata már ki lett cserélve, az marad, de körben függőeresz és lefolyócsatornát kell készíteni horganyzott lemezből, a lefolyó csapadékvizet össze kell gyűjteni és szikkasztó aknába kell belevezetni.
Közlekedési területek, tanösvény:
- Parkolók: Az Április 4. utca cégénél kell kialakítani személygépkocsi parkolókat, a Kúria és a Szélmalom igényeinek megfelelően az OTÉK előírásai szerint. A teljes programra tervezett parkoló mennyiség csak a következő ütemekben megvalósítandó turisztikai látványosságok megvalósulásakor kerül kialakításra. A szükséges személygépkocsi parkolókon kívül 1 db buszvárót is kell tervezni.
- A járdák egy része az előző ütemben elkészült. Azokon a helyeken ahol nincs kész mind a Kúria területén, mind pedig a Kúria és a parkolók közötti területen ki kell építeni a már elkészült módon.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) –(5) foglaltak is irányadóak.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése alapján
„A (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.”
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama kötelezően előírt, 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;(min.0 hónap - max. 36.hónap) 15
2 2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Szélmalom felújítási munkálatai
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75995926
Postai cím: Utca 5.A.ép.al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: andorokros@gmail.com
Telefon: +36 704202951
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26391728241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21302500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21150700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖVES TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25417317
Postai cím: Széles Utca 1
Város: Doboz
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25160242204

Hivatalos név: KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75995926
Postai cím: Utca 5.A.ép.al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26391728241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kúria épület és közlekedési területek felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75995926
Postai cím: Utca 5.A.ép.al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: andorokros@gmail.com
Telefon: +36 704202951
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26391728241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45255544
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44817688
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ács szakipari munka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖVES TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25417317
Postai cím: Széles Utca 1
Város: Doboz
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25160242204

Hivatalos név: KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75995926
Postai cím: Utca 5.A.ép.al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26391728241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Tekintettel arra, hogy a lefolytatott eljárás a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás, az ajánlati felhívás II.2. 4. pontjában feltüntetett mennyiségi adatok részletes, pontos leírása az Ajánlati felhívás mellékletét képező, a felhívással egyidőben a Gazdasági szereplők részére megküldött Ajánlati dokumentációban található (gépész-, statikus-, villamos tervek műszaki leírások tartalmazzák).
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges