Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18562/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Felsőtárkány Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3300 Felsőtárkány, 2401/2; 2401/6; 2401/8; 2401/9; 2401/17; 2401/20;2404;
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Település üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75647953
Postai cím: Fő Út 101
Város: Felsőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3324
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáti Sándor
Telefon: +36 205399199
E-mail: csati.sandor@upcmail.hu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.felsotarkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szivai József Attila
Telefon: +36 18199002
E-mail: euprojekt@kozut.hu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.felsotarkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Felsőtárkány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85530434
Postai cím: Fő Út 101.
Város: Felsőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3324
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juhász Attila Simon
Telefon: +36 704895596
E-mail: onkormanyzat@felsotarkany.hu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.felsotarkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Felsőtárkány Bükk Kapu Kft. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Település üzemeltetés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari park fejlesztés Felsőtárkányban II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000424932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00008 Iparterület bővítése II. ütem keretén belül út és közműépítéssel-Ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építés.
Felsőtárkány Iparterületének bővítése út és közműépítéssel TOP -1.1.1-16-HE1-2017-00008 azonosító számú projekt keretében Felsőtárkány déli-nyugati részén, Eger közigazgatási területével határos Berva Ipari Park területén rekonstrukciós munkákat kíván végeztetni. Az építés Önkormányzati tulajdonú területeket érint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 246325662 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipari park fejlesztés Felsőtárkányban II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45221250-9
45231300-8
45232410-9
45232411-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Felsőtárkány, 2401/2; 2401/6; 2401/8; 2401/9; 2401/17; 2401/20;2404;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megépítendő, földárokba fektetett szennyvíz csatorna hossza: 2528 m. A megépítendő ivóvíz vezeték hossza: 2.708 m, melyből 1.163 m közműalagútban, 603 m földárokban, 942 m csőbehúzással épül.A tervezett fejlesztés a meglévő ivóvíz hálózat Ipartelepen belüli részének rekonstrukcióját biztosítja ill. az egyesített szennyvíz és csapadékcsatorna hálózat szétválasztását szolgálja.A meglévő vízhálózat ac. cső és KMPVC cső gerinchálózata helyett KPE anyagú gerinchálózat és KPE anyagú bekötések kerülnek kialakításra.A gerinchálózaton belül négy szakasz kerül kialakításra. A V-1-0-0 szakaszon a meglévő na 250 ac. cső helyett Ø 160 PE100 SDR17 vezeték kerül elhelyezésre a gyártelepi főút mellett a meglévő vezetékkel ellentétes oldalon, az ott lévő közműalagútban.A közműalagút végétől a 0-1162,7m sz. szelvénytől a vezeték földárokba fektetve kerül elhelyezésre.A 0+1289,7m sz. szelvénytől a vezeték Ø 110 PE100 SDR17 méretben kerül fektetésre a végpontig.A vezeték jelen projekt keretében a Gyártelep bejáratánál lévő 0+ 000m szelvényben található csomóponti aknától indul.A V-1-1-0 szakaszon a vezeték a jelenlegi NA 250 ac. csőbe való behúzással épül a víztároló medencéig. A beépítendő vezeték Ø 160 PE100 SDR17.Ezen ágról történik a V-1-1-1 ág leágazása mely a jelenlegi Ø110 KMPVC körvezetékbe való Ø 90 PE100 SDR17 vezeték behúzásával épül a V45 jelű aknától a V23 jelű aknáig. Ezen aknától a jelenlegi Ø110 KMPVC vezeték megmarad a II. sz. kútaknáig. A V-1-0-0 ágról a 0+1289,7m szelvénytől (V67 akna) a V-1-0-0 ág 0+1162,7m szelvényéig körvezeték szakasz (melynek jele V-1-0-1) épül földbefektetett kivitelben Ø 90 PE100 SDR17 mérettel. A szennyvíz és csapadékcsatorna szétválasztásnál a gyári főút nyomvonalában a jobb oldali sáv felében épül az új csatorna DN200 KGPVC csővel- SZ1-0-0 csatorna. A csatorna a Gyártelep végétől a Gyártelep bejárata mellett található egyesített rendszeri aknába köt bele.Később a Gyártelep melletti Szociális épület szennyvízével együtt bevezetésre kerül az Eger városi csatornahálózatba. Az SZ-1-0-0 gerinccsatornára kerül rákötésre az SZ-1-0-1 jelű és SZ-1-0-2 jelű ágcsatorna melyek a főúttól távolabb eső-és a főgerincre közvetlenül rá nem köthető üzemek szétválasztott szennyvizét gyűjti össze. A tervezett vízhálózat jellemző adatai A tervezett vízhálózattal érintett helyrajzi számok 2401/2; 2401/6; 2401/8; 2401/9; 2401/17; 2401/20;2404; Csőhálózat: V1-0-0:Ø 160 PE 100 SDR 17 közműalagútban 1180 m,V1-0-0:Ø 160 PE 100 SDR 17 földárokban 259,1 m,V1-0-0:Ø 110 PE 100 SDR 17 földárokban 224 m,V1-0-1:Ø 110 PE 100 SDR 17 földárokban 252,8 m,V1-1-0:Ø 160 PE 100 SDR 17 Ø 250 ac csőben húzva 389 m, V1-1-1:Ø 90 PE 100 SDR 17 Ø 110 KMPVC csőben húzva 553,2 m Bekötő vezetékek:V1-0-0:Ø 110 PE 100 SDR 17 : 159,2m V1-0-0:Ø 63 PE 100 SDR 17 : 92m V1-0-0:Ø 50 PE 100 SDR 17 : 52m V1-0-0:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 210m V1-0-1:Ø 110 PE 100 SDR 17 : 9m V1-0-1:Ø 63 PE 100 SDR 17 : 37m V1-0-1:Ø 50 PE 100 SDR 17 : 13m V1-0-1:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 20m V1-1-0:Ø 50 PE 100 SDR 17 : 26m V1-1-0:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 143m V1-1-1: Ø 90 PE 100 SDR 17 : 23m V1-1-1:Ø 63 PE 100 SDR 17 : 69m V1-1-1:Ø 50 PE 100 SDR 17 : 7m V1-1-1:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 51m A vízgerincek mélységi vonalvezetését a V-1-0-0 gerincvezetéknél a beépítésre használandó közműalagút mélysége határozta meg.Az alagútban a fenékre kerülnek elhelyezésre 20 cm széles betontalpak melyre a vezeték rögzítve lesz.A gerincvezetékről épülnek ki a leágazások melyek fektetési mélysége átlagban 1,3 m.A földbe fektetett szakaszon a gerinc mélysége szintén átlagban 1.3 m. Ingatlan rákötések: Ø 32; Ø 63 és Ø 90 méretű leágazások épülnek.A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az AF és KD részét képező műszaki leírás tart. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel meghatározott gyártmányú, típusú dologra való hivatkozás az egyértelmű meghatározás érdekében történt,amellett az "azzal egyenértékű" minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az M/2.1 alk. megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szüks. gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata(legkedvezőtlenebb 0 hó, legkedvezőbb mértéke 48 hó) 10
2 3.Az M/2.2 alk. megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szüks. gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata(legkedvezőtlenebb 0 hó, legkedvezőbb mértéke 48 hó) 10
3 4.Többletjótállás időtartama a kötelező 24 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36hó 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00008
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az értékelés módszere:
1. értékelési részszempont: fordított arányosítás
2-4. értékelési részszempont:egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipari park fejlesztés Felsőtárkányban II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809437
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: provasco@yahoo.com
Telefon: +36 703223157
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23305942204
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 321502245
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 246325662
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Úthelyreállítás, vezetéképítés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205

Hivatalos név: PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809437
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23305942204

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

Hivatalos név: Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33405663
Postai cím: Bogáncs Utca 6-8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683213242

Hivatalos név: Heves Megyei Vízmű Zűrtkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14460111
Postai cím: Hadnagy Utca 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11164810210

Hivatalos név: Bódi Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17191014
Postai cím: Szüret Út 5
Város: Felsőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13244482210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges