Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:1857/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Népfőiskola Alapítvány
Teljesítés helye:6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25874994
Postai cím: Felsőalpár 3.
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor Istvánné
Telefon: +36 76549049
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Fax: +36 12185158
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nepfolakitelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: teljes körű műszaki ellenőri tevékenység ellátása a megépítésre kerülő nyitott termálfürdő, kemping és kiszolgáló épületek, zárt termálfürdő és kapcsolódó gyógyászat – együtt: létesítmények - vonatkozásában
Hivatkozási szám: EKR000693712018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szerződéses feladatok a létesítmények kivitelezési munkálataihoz és időtartamához kapcsolódóan:
1. A kivitelezések megkezdése előtt ellátandó előkészítési műszaki ellenőri feladatok
2. A kivitelezések folyamán ellátandó műszaki ellenőri feladatok
3. A kivitelezések után, a jótállási időszakban ellátandó műszaki ellenőri, szakértői feladatok
Mind ezeken belül:
• A megvalósításhoz szükséges szerződés módosítások véleményezése.
• Az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
• Az építmény/ek/ kitűzése helyességének, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.
• Az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése.
• A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
• A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó részére.
• Az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba.
• A beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése.
• A műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítése.
• A műszaki kérdésekben javaslattétel.
• A pénzügyi elszámolások, felmérések műszaki szempontú ellenőrzése.
• Teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, rögzítése az építési naplóban. A fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül.
• Szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása.
• A kooperációs megbeszéléseken történő részvétel.
• hatóságokkal való esetleges kapcsolattartás
• A kivitelezés rendszeres és folyamatos építési műszaki ellenőrzése (építész, gépész, villamosság szakágban). Szabálytalan munkavégzés, kivitelezési hiba észlelése esetén a szabálytalanság megszüntetése, a hiba kijavíttatása és annak megtörténtének ellenőrzése, építési naplóban történő igazolása.
• A műszaki átadás-átvételi eljárásban a Megbízó képviselete, hibalisták felvétele szakáganként, a javítási-, pótlási határidők megjelölésével, és azok visszaellenőrzése.
• Az átadási dokumentáció és mellékletei (megvalósulási terv,felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozat, kezelési és karbantartási utasítások, garanciára vonatkozó okmányok, műbizonylatok, mérési jegyzőkönyvek stb.) ellenőrzése és a Megbízó részére történő átadása.
• A Megbízóval való állandó, folyamatos kapcsolattartás.
• Az utó-felülvizsgálat (ok) lefolytatásában való részvétel, a bejáráson/bejárásokon hibalisták felvétele szakáganként, a javítási-, pótlási határidők megjelölésével, és azok visszaellenőrzése.
b.) a műszaki ellenőrzési feladatok mellett az alábbi feladatok ellátása:
• műszaki szakértői feladatok keretében, közreműködés a tervtár összeállításában, közreműködés a tervellenőrzésben és tervezőkkel történő kapcsolattartás
• projekt menedzsmentet támogató feladatok ellátása keretében kivitelezői előrehaladást jelző ütemterv karbantartása, adatszolgáltatás a pénzügyi menedzsment számára, adatszolgáltatás a projekt menedzsment számára
Megbízott a Megbízó érdekeit képviselve a megbízással összefüggően jelentkező jogi igények (kötbér, kártérítés, szavatossági igény és egyéb jogok) érvényesítésénél közreműködik a kivitelezés teljes időtartama, az utó-felülvizsgálat alatt.
A dokumentációban részletezetten jelenik meg a szolgáltatás tartalma.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőrzés: termálfürdők, gyógyászat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71318000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződéses feladatok a létesítmények kivitelezési munkálataihoz és időtartamához kapcsolódóan:
1. A kivitelezések megkezdése előtt ellátandó előkészítési műszaki ellenőri feladatok
2. A kivitelezések folyamán ellátandó műszaki ellenőri feladatok
3. A kivitelezések után, a jótállási időszakban ellátandó műszaki ellenőri, szakértői feladatok
Mind ezeken belül:
• A megvalósításhoz szükséges szerződés módosítások véleményezése.
• Az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
• Az építmény/ek/ kitűzése helyességének, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.
• Az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése.
• A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
• A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó részére.
• Az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba.
• A beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése.
• A műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítése.
• A műszaki kérdésekben javaslattétel.
• A pénzügyi elszámolások, felmérések műszaki szempontú ellenőrzése.
• Teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, rögzítése az építési naplóban. A fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül.
• Szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása.
• A kooperációs megbeszéléseken történő részvétel.
• hatóságokkal való esetleges kapcsolattartás
• A kivitelezés rendszeres és folyamatos építési műszaki ellenőrzése (építész, gépész, villamosság szakágban). Szabálytalan munkavégzés, kivitelezési hiba észlelése esetén a szabálytalanság megszüntetése, a hiba kijavíttatása és annak megtörténtének ellenőrzése, építési naplóban történő igazolása.
• A műszaki átadás-átvételi eljárásban a Megbízó képviselete, hibalisták felvétele szakáganként, a javítási-, pótlási határidők megjelölésével, és azok visszaellenőrzése.
• Az átadási dokumentáció és mellékletei (megvalósulási terv,felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozat, kezelési és karbantartási utasítások, garanciára vonatkozó okmányok, műbizonylatok, mérési jegyzőkönyvek stb.) ellenőrzése és a Megbízó részére történő átadása.
• A Megbízóval való állandó, folyamatos kapcsolattartás.
• Az utó-felülvizsgálat (ok) lefolytatásában való részvétel, a bejáráson/bejárásokon hibalisták felvétele szakáganként, a javítási-, pótlási határidők megjelölésével, és azok visszaellenőrzése.
b.) a műszaki ellenőrzési feladatok mellett az alábbi feladatok ellátása:
• műszaki szakértői feladatok keretében, közreműködés a tervtár összeállításában, közreműködés a tervellenőrzésben és tervezőkkel történő kapcsolattartás
• projekt menedzsmentet támogató feladatok ellátása keretében kivitelezői előrehaladást jelző ütemterv karbantartása, adatszolgáltatás a pénzügyi menedzsment számára, adatszolgáltatás a projekt menedzsment számára
Megbízott a Megbízó érdekeit képviselve a megbízással összefüggően jelentkező jogi igények (kötbér, kártérítés, szavatossági igény és egyéb jogok) érvényesítésénél közreműködik a kivitelezés teljes időtartama, az utó-felülvizsgálat alatt.
A dokumentációban részletezetten jelenik meg a közbeszerezni kívánt szolgáltatás tartalma.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 - Az M/2 alk.köv. a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások kapcsán (min. 0 hónap - max. 36 hónap) a 322/2015. (X.30.) Korm.rend 9.§ (2) bek.b)pontja alapján  15
2 - Az alkalmasság körében bemutatott szakemberek mellett szakmai ajánlataként további 1 fő ME-G szakterületen az M/1 a) pontnál rögzített feltételeknek megfelelő szakember bevonása a teljesítésbe  15
3 Az ellenőrzés gyakorisága (hány naponta végez ellenőrzést, nem lehet 7 napnál nagyobb érték, max. ponttal értékelt legnagyobb érték: 3. 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megb.díj /kivit.nettó váll. díj %-ában megadva/ Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.1.5.) és II.2. 7. pontokban foglaltak tekintetében ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti:
A teljesítési határidőnél a „20” hónap az EKR korlátai miatt került. A telj. határidő: A szerződés aláírásától kezdődően a létesítmények kapcsolódó kivitelezési munkáinak műszaki átadás-átvételének sikeres lezárásáig tart, majd a kivitelezés befejezését követő (további 36 hónap) jótállási időszakra is szól.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Műszaki ellenőrzés: termálfürdők, gyógyászat
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő - rajta kívül eső okból - az egyszer már 30 nappal meghosszabbított ajánlati kötöttségi időn belül sem tudja megkötni a közbeszerzési eljárással beszerzendő szolgáltatás alapját adó, és feltételes közbeszerzés eljárásként lefolytatott építési beruházás teljes fedezetét biztosító támogatási szerződést, és így magát a közbeszerzési szerződést sem, így a Kbt. 53.§(4) bekezdés alapján – és a kapcsolódó építési beruházás tekintetében a Kbt. 53.§(5) bekezdés szerint az ajánlatkérő a benyújtott – és részeiben hiánypótolt – ajánlatokat jelen eljárásban nem bírálja el, hanem az eljárást /kényszerűségből/ eredménytelenné nyilvánítja!
Az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, mert az ajánlattételi felhívást követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére, megkötésére nem lenne képes az ajánlati kötöttség ideje alatt, így ezért az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19212414
Postai cím: Alkotmány Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10952166241

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

Hivatalos név: SZTÉMI ÉPÍTÉSZ IRODA Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53264815
Postai cím: Fő Fasor 82/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22683861206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges