Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18584/2019
CPV Kód:50111100-7
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Teljesítés helye:A szolgáltatás teljesítési helyét a szolgáltatást igénybevevő gépjármű állandó telephelye, tartózkodási helye határozza meg.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csajbók Eszter
Telefon: +36 17006621
E-mail: ecsajbok@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: FŐTÁV-KOMFORT Épületenergetikai Szolgáltató és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26217226
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csajbók Eszter
Telefon: +36 17006621
E-mail: ecsajbok@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav-komfort.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74123102
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csajbók Eszter
Telefon: +36 17006621
E-mail: ecsajbok@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dhkzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001150562019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001150562019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személygépjármű és tehergépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001150562019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Személygépjármű és tehergépjármű bérbeadása és flottaüzemeltetése szerződés keretében.
- A műszaki mellékletben megfogalmazott paraméterű járművek leszállítása
- Forgalomba helyezése
- Biztosítása, adók megfizetése
- Gumi management
- Assistant szolgáltatás
- Szerviz management
- Vezetéstechnikai tréning
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Személygépjármű, tehergépjármű beszerzése bérlete
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
További tárgyak:50111110-0
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A szolgáltatás teljesítési helyét a szolgáltatást igénybevevő gépjármű állandó telephelye, tartózkodási helye határozza meg.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Személygépjármű és tehergépjármű beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében, 48 hónap időtartamra („67 db személy valamint haszongépjármű bérlet 48 hónapos időtartamra (43 db személy, + 18 db haszongépjármű, valamint 6 db személygépjármű opciós lehívással”)
Feladat: Személygépjármű és tehergépjármű bérbeadása és flottaüzemeltetése szerződés keretében.
- A műszaki mellékletben megfogalmazott paraméterű járművek leszállítása
- Forgalomba helyezése
- Biztosítása, adók megfizetése
- Gumi management
- Assistant szolgáltatás
- Szerviz management
- Vezetéstechnikai tréning
- 24 órás call center üzemeltetése
A szolgáltatást igénybe vevő cégek: FŐTÁV Zrt., FŐTÁV-KOMFORT Kft., DHK Zrt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 HivatalosCO2 kibocsátás a teljes flotta tekintetében 100 km-es út megtételét követően 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a 6 db személygépjármű opciós lehívásáról a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapon belül írásban rendelkezik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel nincs, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen. A gépjármű flotta egységet képez, és az egyes járműcsoportok beszerzése önállóan nem értelmezhető, továbbá egymástól elválaszthatatlan, egységet képez üzemeltetéssel és karbantartással.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Megkövetelt igazolási mód: az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
1. Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolni
2. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak
3. A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 4. § és 8. § szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
4. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. és 10. § szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
6. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
7. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
8. Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-2. § és 3. és 5-7. § rendelkezései.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. i) pontja alapján Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki felszereltségéről. Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § és 3. § rendelkezései.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatban csatolni kell a felhívás III.1.3) pontjának az alkalmasság minimumkövetelménye(i) rovatában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét és a szakmai gyakorlati idejüket, valamint azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Az ajánlatba csatolni kell továbbá:
- a szakember önéletrajzát (szakember által aláírtan), és- a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére fog állni (szakember által aláírtan).
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §- a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § vonatkozó bekezdései.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolása körében elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében tett egyszerű nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) és 5. §-a alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik 24 órás call centerrel, amely heti hétnapos, naponta 24 órában ingyenesen hívható („zöld szám”) és hívásregisztráló berendezéssel rendelkezik.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább egy fő, legalább középfokú végzettséggel rendelkező kapcsolattartó szakemberrel, aki a telefonon érkező bejelentésekkel kapcsolatban intézkedésre jogosult.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás összege Ajánlatkérő saját forrásából kerül kiegyenlítésre. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) alapján teljesítésigazolást állít ki. Ajánlatkérő a havi 1, szabályszerűen kiállított számlát banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (5)–(6) , valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) szerint, a kézhezvételtől számított 30 napon belül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján és a Kbt. 68. § alapján, elektronikus úton kerülnek benyújtásra és bontásra.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó irat felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 39. § bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi.
2. Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., és végrehajtási rendeletei irányadóak.
3. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak ajánlattevő általi megjelölést.
4. Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) K.r. alapján, elektronikus úton.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is csatolandó a 321/2015. Korm.rendelet 13. §-a szerint (nemleges nyilatkozat is).
6. FAKSZ neve: dr. Némethi Péter (00698).
7. AK a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza.
8. A Kbt. 61. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen beszerzés tárgya, mint szolgáltatás oszthatatlan.
9. AK-i vállalatcsoport célja a flottaüzemeltetés optimalizálása, azaz a gépjárművek futásteljesítményének egységesítése. Ezt a gépjárművek felhasználóinak vállalatcsoporton belüli időszakos cseréjével, egyfajta rotációval biztosítja. A cégcsoport tevékenységének szerteágazó jellege, a felhasználás széleskörűsége okán egyetlen eljárásban beszerzendő szolgáltatás kifejezetten az egybeszámítási kötelezettség szem előtt tartásával határozta meg a műszaki tartalmat és az ajánlati felhívást.
10. M1 és M2 feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos névjegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11. Az ellenszolgáltatás összege Ajánlatkérő saját forrásából kerül kiegyenlítésre. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) alapján teljesítésigazolást állít ki. Ajánlatkérő a havi 1, szabályszerűen kiállított számlát banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (5)–(6) , valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) szerint, a kézhezvételtől számított 30 napon belül.
12. Az ajánlatok értékelési szempontjai:
1. Hivatalos CO2 kibocsátás a teljes flotta tekintetében 100 km-es út megtételét követően 10
2. Ajánlati ár (a teljes flotta havi bérleti díja általános forgalmi adó nélkül megadva) 60
2.1. alszempont: alapmennyiségre vonatkozó ajánlati ár 54
2.2. alszempont: opciós mennyiségre vonatkozó ajánlati ár 6
Értékelés módszere:
Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás az 1-2. értékelési szempont esetén a KH Hivatalos Lapja KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4. útmutatójának 1. melléklet 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítással történik.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.
14. Ajánlatkérő az objektív alapú indokolás lehetőségét a Kbt. 72. § (2) szerint biztosítja.
15. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban megjelölt időtartam alatt 30 napot ért.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák