Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:18585/2019
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területe (a konkrét teljesítési helyszínek a keretmegállapodásos eljárás második részében kerülnek rögzítésre)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791016
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Büki László
Telefon: +36 13724511
E-mail: buki.laszlo@ujbuda.hu
Fax: +36 13811308
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001086272019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001086272019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkák
Hivatkozási szám: EKR001086272019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés tárgya: „Keretmegállapodás keretében parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További tárgyak:45233142-6
50870000-4
71354300-7
77211500-7
77310000-6
77313000-7
90610000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területe (a konkrét teljesítési helyszínek a keretmegállapodásos eljárás második részében kerülnek rögzítésre)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: „Keretmegállapodás keretében parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére”
I. Parkfenntartási munkálatok:
1) Zöldterületek fenntartása
2) Hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák, burkolat takarítási munkák
3) Növényültetési munkák
4) Növényvédelmi munkák, aknázómolyok elleni védekezés
5) Játszószerek karbantartása
6) Parkfelszerelés javítása
7) Balesetveszélyes helyek megszüntetése
8) Szökőkutak és automata öntözőrendszerek üzemeltetése, karbantartása
9) Muskátli kihelyezése kandeláberekre és gondozása, lakossági virágosztás
10) Parkfák, fasori fák fenntartása
11) Zöldhulladék aprítékolás
12) Zöldterület kataszter készítése
II. Felújítási, fejlesztési munkálatok:
1) Zöldfelület felújítási, fejlesztési munkák
2) Játszószerek, sport- és fitnesz eszközök kihelyezése
3) Aszfaltozási munkák, térburkolatok, járdák, utak elkészítése és/vagy javítása
4) Kátyúzás jellegű munkák, kátyúzás
5) Közmű építési munkák
6) Csapadékvíz elvezetési munkák
7) Forgalomtechnikai munkák
8) Elektromos hálózatok és közvilágítás
9) Távközlési hálózatok
A beszerzés tárgya a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadásra kerülő árazatlan mintaköltségvetés szerint kerül részletesen meghatározásra.
Ajánlatkérő az eljárás második részében a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokat fog lefolytatni.
A részletes és konkrét feladatok a keretmegállapodás második részeként lefolytatásra kerülő Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárások során kerülnek meghatározásra, így a jelen pontban ismertetett elvégzendő feladatok tájékoztató jellegűek, és a mennyiségek becsült mennyiségek.
Az Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések tartalmazzák. Az egyedi szerződésekben foglalt határidőket a vállalkozó köteles betartani.
Ajánlattevőnek az egyedi szerződésekben meghatározott munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő minőségben kell elvégeznie.
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések tartalma, továbbá a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező árazatlan mintaköltségvetésben meghatározott feladatok képezik a közbeszerzés tárgyát.
A parkfenntartási munkálatok az önkormányzati kezelésben lévő mintegy 1.100.000 m2 zöldterületen kerülnek elvégzésre.
Parkfenntartási munkálatok körében elvégzendő főbb feladatok vonatkozásában az alábbi hozzávetőleges mennyiségek irányadóak:
- évente hozzávetőlegesen 43.000.- db egy- és/vagy kétnyári növény kiültetési és gondozási munkái
- évente 321 db kandeláber oszlopra szerelt virágtartóba történő muskátli kihelyezés és azok gondozási munkái
- 29.000 db sorfa és/vagy 13.000 db parkfa fenntartási munkái
- 485 db játszóeszköz karbantartása, felülvizsgálata
- 6 darab szökőkút és 23 darab automata öntözőhálózat üzemeltetése
- évente hozzávetőlegesen 1.000.000 m2 járdafelület gépi úttisztítása
- 653 m2 kiterjedésű biotó fenntartási munkáinak elvégzése
- évente 150 db minimum 12/14 cm törzskörméretű sorfa és parkfa ültetése
- évente hozzávetőlegesen: 3000 m2 térkő burkolatú parkoló építése, 3000 m2 járdaépítése, 3000 m2 út építése
- évente hozzávetőlegesen 300 darab utcabútor kihelyezése, illetve forgalomirányító lámpa áthelyezése, illetve parkoló automata áthelyezése, illetve közvilágítási oszlop cseréje, illetve támfal építése, illetve csapadékcsatorna építése
- zöldterület felmérése és sor és/vagy parkfa integrált térképkezelő szoftverrel történő szakmai felmérése
A közbeszerzés mennyisége a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő árazatlan mintaköltségvetés szerint kerül részletesen meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Környezetvédelmi és fenntarthatósági terv: 20
2 3.A felhívás III.1.3) M.3 c) pontja tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
3 4.A felhívás III.1.3) M.3 a) pontja tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
4 5. Munka megkezdésének időtartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap): 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
*II.2.5) Értékelési szempontok: Az értékelési szempontok részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlattétel kizárásának indoka a VI.4.3) pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT (közös ajánlattétel esetén közös AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 3. § (5) bek. értelmében közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 3. § (3) bek. értelmében ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
AT a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbesz. eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az AK Kbt. 69. § (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbesz. eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.1. § (8) bek. értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
SZ/1. AT köteles az alkalmassági minimumkövetelményként megjelölt környezetvédelmi hatósági engedély/ek másolati példányát ajánlatában csatolni.
SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy AT rendelkezzen: Karakterkorlátozás miatt a SZ/1. alkalmassági minimumkövetelmény III.1.2) pontban szerepel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése értelmében közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
P/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. alkalmassági követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P/1. alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt P/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok) származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 4 milliárd forintot
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek a fentiek szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő rendelkezzen:
20 02 01 EWC kódszámú biológiailag lebomló hulladékra,
20 02 02 EWC kódszámú talaj és kövek hulladékára,
20 03 03 EWC kódszámú úttisztításból származó maradék hulladékra továbbá
17 03 02 EWC kódszámú bitumenkeverékre vonatkozó szállítási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmihatósági engedéllyel.
Ajánlattevő köteles az alkalmassági minimumkövetelményként megjelölt környezetvédelmi hatósági engedély(ek) másolati példányát ajánlatában csatolni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. AT a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya – parkfenntartási munkálatok – szerinti szolgáltatásainak ismertetését.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése értelmében a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: -a szerződést kötő másik fél neve és címe, -a szolgáltatás tárgya,-a szolgáltatás mennyisége (darab/m2),-a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal), -referenciát adó természetes személy neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe,-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya – felújítási, fejlesztési munkálatok – szerinti építési beruházásainak ismertetését.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során Ajánlatkérő vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: -az építési beruházás tárgya,-az építési beruházás mennyisége (darab/m2),-a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal),-a teljesítés helye, -továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alk. követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumköv. pontos - az eljárást megindító felhívásban meghatározott - számának megjelölésével együtt.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) a szakmai önéletrajznak az adott szakember által saját kezűleg aláírt példánya benyújtásával igazolandó.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell legalább: -a szakember nevét;-a szakember végzettségét és a végzettség megszerzésének helyét, idejét (év, hónap); - a szakember által ellátott feladat helyét, időtartamát (év, hónap szerinti bontásban);-a szakember által ellátott feladat leírását. Egy szakember csak egy követelményre jelölhető.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett alábbi, parkfenntartási munkálatokra vonatkozó referenciákkal:
M.1.1. összesen legalább 30 000 db egy- és/vagy kétnyári növény kiültetési és gondozási munkáira vonatkozó ref.
Az M.1.1. pont szerinti alk. köv. max. 2 darab szerződésből teljesíthető.
M.1.2. 1 db, legalább 240 db kandeláber oszlopra szerelt virágtartóba kihelyezett muskátli gondozási munkáira vonatkozó ref.
M.1.3. összesen legalább 2 000 db sorfa és/vagy parkfa fenntartási munkáira vonatkozó ref.
Az M.1.3. pont szerinti ref. max 2 darab szerződésből teljesíthető.
M.1.4. összesen legalább 350 db játszóeszköz karbantartására és/vagy felülvizsgálatára irányuló ref.
Az M.1.4. pont szerinti ref. max. 2 szerződésből teljesíthető.
M.1.5. közterületen összesen legalább 19 darab szökőkút és/vagy automata öntözőhálózat üzemeltetésére irányuló ref.
Az M.1.5. pont szerinti ref. max. 2 szerződésből teljesíthető.
M.1.6. összesen legalább 700 000 m2 járdafelület gépi úttisztítására irányuló ref.
Az M.1.6. pont szerinti alk. köv. max. 2 db szerződésből teljesíthető.
M.1.7. 1 db, min. 450 m2 kiterjedésű biotó fenntartására irányuló ref.
M.1.8. 1 db, min. 100 db min. 12/14 cm törzskörméretű sorfa és/vagy parkfa ültetésére irányuló ref.
M.1.9. összesen legalább 350 000 m2 zöldterület és/vagy 1 000 db sor és/vagy parkfa integrált térképkezelő szoftverrel történő szakmai felmérésére irányuló ref., ahol a zöldterület felmérés körében pontos helyszín megjelölést (utca, házszám, hrsz., GPS és EOV koordináták) zöldterületi elemek megnevezését, megjelenítését a térképen, állapot megjelölést, fényképes dokumentálást tartalmazott, továbbá Fák felmérése esetén pontos helyszínt (utca, házszám, hrsz., GPS és EOV koordináták), fa környezetének felmérését, fa megnevezését, fa állapotának felmérését, ápolási javaslatot, életkort, magasságot/törzsmagasságot, korona állapotot, korona átmérőjét, törzsátmérőjét, fényképes dokumentálását tartalmazta.
Az M.1.9. pont szerinti alk. köv. max. 2 db szerződésből teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett alábbi, felújítási, fejlesztési munkálatokra vonatkozó referenciákkal:
M.2.1. összesen legalább 6.500 m2 térkő burkolatú parkoló -, és/vagy járda -, és/vagy út építést és/vagy fenntartást tartalmazó ref.
Az M.2.1 ref. max. 2 darab szerződésből teljesíthető.
M.2.2. összesen legalább 200 db utcabútor kihelyezésére és/vagy forgalomirányító lámpa áthelyezésére és/vagy parkoló automata áthelyezésére és/vagy közvilágítási oszlop cseréjére és/vagy támfal építésére és/vagy csapadékcsatorna építésére vonatkozó ref.
Az M.2.2. ref. max. 2 darab szerződésből teljesíthető.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.3/a) 1 fő a 266/2013. Kr. szerinti „MV-KÉ” vagy egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező SZE
M.3/b) 1 fő a 266/2013. Kr. szerinti „MV-VZ” vagy egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező SZE
M.3/c) 2 fő kertészmérnök min. 36 hónap parkfenntartási gyakorlat teljesítésével, vagy teljesítés irányításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező SZE
M.3/d) 1 fő kertészmérnök min. 36 hónap zöldterület és sorfa és/vagy parkfa felmérési gyakorlattal rendelkező SZE.
M.3/e) 1 fő szakirányú (lakott területi fakitermelői képesítésű motoros fűrész gépkezelő) képzettséggel, és legalább 36 hónap fakitermelési és/vagy faápolási gyakorlattal rendelkező SZE
M.3/f) 1 fő felsőfokú munkavédelmi képzettséggel és legalább 24 hónap munkavédelmi gyakorlattal rendelkező SZE
M.3/g) 1 fő minőségmenedzsment és/vagy minőségbiztosítási szakmérnöki képzettséggel rendelkező SZE
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés(ek)ben részletesen meghatározottak szerint.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1) és (5) — (6) bekezdései, illetve a Ptk. 6:130.§ (1)- (2) bekezdései irányadóak.
A részletes fizetési feltételek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.
Az ajánlattevő a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződésben meghatározottak szerint jogosult részszámlát benyújtani.
A részletes fizetési feltételek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlat(ok) felbontásának helye: az ajánlatok bontására az EKR rendszerben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdése, valamint (4)-(5) bekezdése, illetve 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és 16. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltüntetésre kerül a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adat. 2. AT-nek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 2.1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját; 2.2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzésről szóló nyilatkozat nemleges tartalom esetén is csatolni kell! 3. AT ajánlatában köteles csatolni a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 5. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell! 6. Az AT az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról. 7. AK a bírálatot két szakaszban végzi a Kbt. 69. § szerint. AK az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes AT számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. AK a Kbt. 71. § ( 6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására AK a Kbt. 69. § (6) bek. szerint több AT-t is felhívhat. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 8. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet ( projekttársaság) létrehozását. 9. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 10. A felhívás III.1.2) P/1. pontok, illetve III.1.3) M/1-3. pontok szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 11. Értékelés módszere: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az 1.,5. r.szempont: fordított arányosítás; 2. részszempont: sorbarendezés, a 3-4. részszempont: egyenes arányosítás. Az értékelés részletes ismertetését a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 12. Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: AK az ajánlati kötöttség időtartamán 30 napot ért a Kbt. 81. § (11) bek.-nek megfelelőn. 13. A felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 14. AT-nek a szakmai ajánlat részeként árazott költségvetést, és környezetvédelmi és fenntarthatósági tervet kell csatolnia. 15. Ajánlati biztosíték nettó 10.000.000,- Ft a Közbeszerzési Dokumentumok szerint. 16. A szerződés teljesítése során szükséges parkfenntartási és mélyépítési munkákra is kiterjedő MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány, a parkfenntartási és mélyépítési munkákra is kiterjedő ISO 14001 környezetvédelmi rendszertanúsítvány vagy az Európai Unió más tagállamából származó, a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány vagy egyéb, a fentiekkel egyenértékű intézkedések alkalmazása. AT-nek az ajánlatában a tanúsítványokról nyilatkoznia kell.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint. *Kiegészítés VI.3) További információk ponthoz: 17. FAKSZ: dr. Lukács Gergely (00036), dr. Solymos Márton Lajos (00532) 18. A szerződés teljesítéséhez az alábbi létszámú és jogosultságú szakemberek szükségesek:- 1 fő a 266/2013. Kr. szerinti „MV-KÉ” vagy egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;- 1 fő a 266/2013. Kr. szerinti „MV-VZ” vagy egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember; Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa az M/3.a1. – M/3.2b. műszaki-szakmai alkalmasság alapján bemutatott szakemberek közül a fenti pozíciókra melyeket kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakemberek, akiknél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. 19. A 16. és 18. pont szerinti dokumentumok hiánya az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. 20. AT-nek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén a szerződéstervezet (Keretmegállapodás tervezet) VI.5. pontja szerinti meghatározott műszaki felszereltséggel (térinformatikai szoftver) a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. 21. AK jelzi, hogy a teljes mennyiség tervezett mennyiség, a Kbt. alapján AK nem köteles azt kimeríteni a konzultációk során, ugyanakkor a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg az előirányzott teljes mennyiséget, azaz a keretösszeget, figyelemmel a Kbt. 104. § (7) bekezdésében foglaltakra. 22. AT=Ajánlattevő, AK=Ajánlatkérő, SZE=szakember, Alk. köv.=alkalmassági követelmény 23. Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A beszerzés - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelembe véve, hogy az a folyamatos feladatellátáshoz szükséges munkaszervezésre tekintettel műszaki szempontból ajánlatkérőre nézve aránytalan terhet róna, továbbá gazdaságilag nem lenne ésszerű.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák