Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:18704/2019
CPV Kód:38433000-9
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:1087 Budapest, Mosonyi utca 5-7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Juhász Klára
Telefon: +36 19994044
E-mail: nagynejk@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000656902019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000656902019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kábítószer vizsg. (analizáló) berendezés beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000656902019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kábítószer vizsgáló (analizáló) berendezések beszerzése
Mennyiség: 6 db.
Ajánlattevő vállalja, hogy a készülékeket használó állomány (12 fő) részére elméleti és gyakorlati képzését lebonyolítja. A képzést az Ajánlattevő a Szerződés hatálybalépéstől számított 120 (százhúsz) naptári napon belül köteles elvégezni, 2 (kettő) alkalommal, alkalmanként 6 (hat) órában, a műszaki leírásban rögzített tematikában.
A szállítandó készülékek műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok „Műszaki leírás” fejezete tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kábítószer vizsgáló (analizáló) berendezések
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Mosonyi utca 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 db kábítószer vizsgáló (analizáló) berendezés beszerzése.
A készülékeket használó állomány (12 fő részére) elméleti és gyakorlati képzés lebonyolítása. A képzést az Ajánlattevő a Szerződés hatálybalépéstől számított 120 (százhúsz) naptári napon belül köteles elvégezni, 2 (kettő) alkalommal, alkalmanként 6 (hat) órában, a műszaki leírásban rögzített tematikában.
A képzés helyszínét Ajánlatkérő biztosítja.
A szállítandó készülékek műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok „Műszaki leírás” fejezete tartalmazza
Kiegészítés a felhívás II.2.5) pontjához:
Az ajánlatok részszempontok szerinti értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
1. részszempont, Ajánlati ár: Az ajánlat pontszámát fordított arányosítás módszerével számítja ki Ajánlatkérő.
2. részszempont, Készülék specifikációk. Amennyiben a megajánlott termék megfelel a részszemponton belüli alszempontok valamelyikében előírtaknak, 10 pontot kap, amennyiben nem, akkor 0 pontot. Az ajánlat pontszámát a pontkiosztás módszerével számítja ki AK. Az ajánlat összpontszámát a részszempontok pontszámainak súlyszámokkal megszorzott összege adja.
A részleteket a KKD 14.1 pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A készülék figyelmeztet, ha meghatározott időintervallum vagy mintamennyiség alatt olyan prekurzorokat azonosított, amelyek kombinációjaként kábítószer vagy robbanószer állítható elő 7
2 A lézerteljesítmény 10 mW vagy annál kisebb egységekben szabályozható 7
3 A maximális biztonság érdekében a mérés indításának késleltetése legalább 1 és 10 perc között változtatható 7
4 A készülék tartalmaz beépített kamerát vonalkód leolvasóval a minták dokumentálásának elősegítésére 7
5 A lézer fókusztávolsága állítható a mérések mintákhoz történő optimalizálása érdekében 7
6 A mérési idő legalább 0.1 és 30 másodperc között a Felhasználó által szabadon változtatható a mért mintatípus függvényében 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pont "Készülék specifikációk" részszempont tekintetében a készülékspecifikációt, továbbá a hozzá rendelt logikai szempontokat (igen/nem) karakterkorlátozás miatt a Közbeszerzési Dokumentumok 14.1.2.pontja tartalmazza.
Indokolás a II.1.6) ponthoz: A közbeszerzés egy részére történő aj.tétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, műszaki és gazd. szempontból is indokolatlan.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. 3.§ (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Korm. r. 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8. § 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm. r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§(1)bek.b) pontjára – a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 21.§(1)bek.a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a közbesz. tárgyához illeszkedő (szerves és szervetlen vegyületek gyors, egyszerű biztonságos helyszíni vizsgálatára vonatkozó berendezés gyártása és/vagy kereskedelme és/vagy forgalmazása) legjelentősebb teljesítéseit. Ajánlatkérő hivatk. a Korm.r. 21/A.§-ra.
M2.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a Korm.r. 21.§ (1) bek. c) pontja alapján rendelkezzen az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerének működtetésére vonatkozó (szerves és szervetlen vegyületek gyors, egyszerű biztonságos helyszíni vizsgálatára vonatkozó berendezés gyártása és/vagy kereskedelme és/vagy forgalmazása) nemzeti vagy nemzetközi akkreditált tanúsítvánnyal.
Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. 3.§(1) bek. megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalm. követelményeknek. AK a Korm.r. 2. §(5) bek. alapján elfogadja a gazd. szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az ESPD IV. rész „alfa” szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AT az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti referencia nyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm. r. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni. A referencia nyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél, a beszerzés tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2.) ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerének működtetésére vonatkozó (szerves és szervetlen vegyületek gyors, egyszerű biztonságos helyszíni vizsgálatára vonatkozó berendezés gyártása és/vagy kereskedelme és/vagy forgalmazása) nemzeti vagy nemzetközi akkreditált tanúsítás egyszerű másolati példánya.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk. követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös aj.tétel vagy részv. jel. esetén a közös AT-k vagy részv. jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részv. jelentkezést benyújtó gazd. szereplő teszi meg.
Az előírt alkalm. követelményeknek - az M2 alkalmassági követelmény kivételével -az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Korm. r. 3.§ (3) bekezésének megfelelően ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben berendezések szállítására vonatkozóan legalább 3 db szerves és szervetlen vegyületek gyors, egyszerű biztonságos helyszíni vizsgálatára vonatkozó berendezés gyártására és/vagy kereskedelmére és/vagy forgalmazására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett teljesítést veszi figyelembe.
M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (szerves és szervetlen vegyületek gyors, egyszerű biztonságos helyszíni vizsgálatára vonatkozó berendezés gyártása és/vagy kereskedelme és/vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
AK az igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően a nyertes AT által utólag, havi összesítés alapján kiállított számlák, és kötelező mellékletei ellenében fizeti meg annak ellenértékét, a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek. szerint.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított mennyiségű termék nettó – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a, maximuma az érintett termék(ek) nettó ellenértékének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett termék(ek) nettó – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke 20%.
AT a termékre minimum 24 hónap jótállást vállal.
AK hivatkozik a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bek.-re, Ptk.6:155.§- ra.
AK hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §-ában foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b. Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
d. AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
e. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
f. AT-nek az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.
g. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
h. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
i. FAKSZ: Takács István (00105).
j. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
k. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
l. AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4) bekezdésére.
m. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
n. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.
o. A nyertes AT – a 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. alapján - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (3.sz.minta)
p. A Kbt. 81. § (5) alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
q. Ajánlattevő nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát ( közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt), vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.
r. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 1.000.000,- Ft. A további információkat karakterkorlátozás miatt a KKD 19. pontja tartalmazza.
s. A benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét a KKD 20.4. pontja tartalmazza.
t. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban (320/2015.(X.30.) Kr.) előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák