Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18756/2019
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Naturice Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK02869
Postai cím: Radnóti M. u. utca 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbvgkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hbvgkft.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Élelmiszer alapanyagok beszerzése adás-vételi szerződés keretében.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Élelmiszer alapanyagok beszerzése adás-vételi szerződés keretében.”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdúböszörmény
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása:
42 tétel,54.570 kg különböző mirelit termék
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre á lló keretösszeg: évi nettó 26.000.000 Ft
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a
közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű,
pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az
ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit,
a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben megha tározott
előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyel embe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 078 - 173975

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Naturice Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szikra telep 0946/13. hrsz
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 19411560 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2.2) A karakterkorlátra tekintettel a módosítás okai pont folytatása:
Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján megfelelő, mivel az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti nettó szerződéses érték 10 %-át.

A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint:
„A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a. az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b. szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át.
Az 1. sz. szerződésmódosítás keretében teljes nettó ajánlati ár 19.411.560,- Ft-ról nettó 20.713.560,- Ft-ra módosult.
A 2. sz. szerződésmódosítás keretében teljes nettó ajánlati ár 20.895.460,- Ft-ról nettó 21.343.160,- Ft-ra módosult.
A 3. sz. szerződésmódosítás keretében teljes nettó ajánlati ár 21.343.160,- Ft-ról nettó 21.351.983,- Ft-ra módosult.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajúdböszörmény
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása:
42 tétel,54.570 kg különböző mirelit termék
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre á lló keretösszeg: évi nettó 26.000.000 Ft
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a
közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű,
pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az
ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit,
a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben megha tározott
előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyel embe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 21351983
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Naturice Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szikra telep 0946/13. hrsz.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosított ártáblázat tartalmazza az eladó egyes termékeinek módosított árait, mely jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi.
Erre való tekintettel a 12 hónapos teljes nettó ajánlati ár a 2. sz. szerződésmódosítás óta érvényben lévő nettó 21.343.160,- Ft-ról 21.351.983,- Ft-ra módosul.
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. szeptember 26. napja.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Eladó 2019. szeptember 09-én árváltozásról szóló tájékoztatást nyújtott be a mirelit zöldség és gyümölcspiacon lezajlott kedvezőtlen piaci folyamatokról. Az áremelések indoka, hogy tekintettel a rendkívül kedvezőtlen időjárási viszonyokra várakozáson aluli termést produkált számos zöldség-és gyümölcsfajta, ezáltal pedig a gyártó és forgalmazó cégeknél áremelést hajtottak végre, szintén a rossz időjárási viszonyok miatt, mely a világpiaci árak igen nagymértékű és előre nem látható megváltozását jelentette. Az egyes termékek ellenértéke növekedett, azonban a növekedés az eredeti ár 10%-át nem haladja meg.
Jelen szerződésmódosítást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1)-(2) bekezdései alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel írják alá és a szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.
Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján megfelelő.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 21343160 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 21351983 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben