Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18793/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:II.1.6.pont és a további:Sarród 0423/b,Sarród 0424,Sarród 0347/1,Sarród 0429,Sarród 0156,Sarród 0162,Fertőszéplak 0184,Sarród 0158,Sarród 0160,Fertőszéplak 0177,Fertőszéplak 0178,Fertőszéplak 0197,Fertőszéplak 0198 A II.1.6. pontban rögzítettek és az alábbiak: 3.Fertő-tó csatornák: Fertőszéplak 0200/2,Fertőszéplak 0200/6,Sopron 01242 4. Hidegségi láprétek: Hidegség 019/4, 019/8,019/7,032/6,019/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KAVIT Általános Építőipari és Mérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Nemzeti Park működtetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19029571
Postai cím: Rév_kócsagvár
Város: Sarród
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9435
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fersch Attila
Telefon: +36 99537620
E-mail: fersch.attila@fhnp.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferto-hansag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nemzeti Park működtetés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VSZ KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.paly. - Víz
Hivatkozási szám: EKR000976682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek, ATnek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével.AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár,mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, sem ajánlattétel során,sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.321/2015. (X. 30.) Korm.r. 46.§(3) bek.alapján, ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre,személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén:AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.
Balfi rétek ökológiai célú
vízgazdálkodása vízjogi engedélyezési terv Műszaki leírás 1. Tervezett beavatkozások: 1.1. Bozi övcsatorna A vízvezetési funkció
alaptervi helyreállítása szükséges az üzemelési engedély (41.507-3/1990) szerint. A geodéziai felmérés alapján meghatározásra került
az alaptervi paraméterek helyreállításához szükséges mederiszapolási munka nagyságrendje. (4.1. rajz) Az iszapolási munkákat a
bp-ról kell elvégezni, a jobb parti árnyékoló fás növényzetet meg kell hagyni. Az iszapot a parti sávban kell elteríteni, és a
fenntartáshoz szükséges parti sávot kell kialakítani. Az iszapolás elvégzéséhez szükséges előkészítő és befejező munkákat végezni. 1.2.
Bozi mellékág A vízvezetési funkció helyreállítása szükséges az üzemelési engedély (41.507-3/1990) szerint. A geodéziai felmérés
alapján meghatározásra került az alaptervi paraméterek helyreállításához szükséges mederiszapolási munka.(4.2. rajz) Az iszapolási
munkákat a jobb partról kell elvégezni, a bal parti árnyékoló növényzetet meg kell hagyni.Az iszapot a parti sávban kell elteríteni, és a
fenntartáshoz szükséges parti sávot kell kialakítani. A helyreállítási munka elvégzéséhez szükséges előkészítő és befejező munkákat
végezni. 1.3. Új mellékág (Sopron 01512hrsz-ú árok) A meglévő üzemi árok vízjogi üzemelési engedéllyel nem rendelkezik.
Elhelyezkedése a Bozi övcsatorna és Bozi mellékág között a terepesésre merőleges, övárok jellegű, ami jól beleillik a Natura2000
védettségű terület szakaszolható vízvisszatartásába, ezért a terület üzemi árkai közül a vízszabályozás megvalósításához ennek
fennmaradása és a meglévő engedélyes művekhez való csatlakoztatása szükséges. A földmeder paramétereit a Bozi mellékág
paramétereivel azonosra határoztuk meg. A geodéziai felmérés alapján a meder kialakítását a 4.3. rajz szerint kell elvégezni. Az
iszapolási munkákat a jobb partról kell elvégezni, a bal parti árnyékoló növényzetet meg kell hagyni,az iszapot a parti sávban kell
elteríteni a fenntartáshoz szükséges parti sávot kell kialakítani. 1.4. Bozi övcsatorna torkolati műtárgy elzáró-szerkezete:
A Hidegségi útmenti Északi csatorna Szibi ároki torkolatához a meglévő áteresz felvízi támfalára elzárószerkezetet kell
építeni a vízvisszatartás érdekében (9. számú műtárgy). A Hidegségi útmenti Északi és Déli csatornák az út alatt több ponton
összeköttetésben vannak, ezeket a vízjogi üzemelési engedély előírásainak betartásához el kell zárni. (10. 11. 12. 13. számú műtárgyak
). A Hidegségi útmenti Déli csatorna 1+680 m. szelvényben lévő útkeresztezésbe áteresz építése szükséges, mert az jelenleg elzárt
állapotban van, így az e fölötti szakaszon a csatorna nem tudja ellátni funkcióját (14. számú műtárgy). Fertő tó tómeder vízpótló
csatornáinak felújítása, kiviteli terv 1. Tervezett beavatkozás: A Csárdakapui főcsatorna, a Csempész árok jobb és bal csatornák
rekonstrukciója az alapterv szerinti paraméterekkel kerül végrehajtásra. Az elvégzendő feladat meghatározása érdekében geodéziai
felmérés készült a jelenlegi állapotról, mely alapján kerültek meghatározásra az elvégzendő munkamennyiségek. (3. sz. rajzok, hossz,-és keresztszelvények). Ugyancsak azokon tüntettük fel a technológiai keresztszelvényeket is. Hidegségi láprétek és tó ökológiai célú
vízgazdálkodása létesítési és fennmaradási engedélyezési terv 1. A terv ismertetése: A Hidegség Keleti csatorna torkolati szelvénye a
Fertő-tó jogi partvonala, illetve a tó Hidegségi főcsatornájának 0+000 szelvényében kell lenni. A Hidegség Keleti csatorna ’0’
szelvénye ettől 260 m-re helyezkedik el az alapterv szerint, ezért a torkolati szelvény (Fertő-tó jogi partvonala) a csatorna 0-260 m.
szelvénye (lásd: részletes helyszínrajz, hossz-szelvény). A Hidegség Keleti csatorna 0 és 0-260 m. szelvényei közötti szakasza benőtt,
feliszapolódott, koncentrált vízvezetésre nem alkalmas. A mederszakaszt jelenlegi
állapotában kell tartani, fenntartást végezni rajta tilos, ezáltal megakadályozható, hogy vizei koncentráltan jussanak a Hidegségi
főcsatornán keresztül a Fertő tóba. Az alacsony hozamok a mederben, a magasabbak a meder és meder menti gyepes, nádas
területeken „szűrt” állapotban jutnak el a tóig. Az érintett területek Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság kezelésű Natura2000
területek. Ezzel teljesül a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság által jóváhagyott Fertő-tó stratégia tanulmányban megfogalmazott cél, a
külső terhelések csökkentése. A Hidegség Keleti csatorna medre innen (volt riadóút) alapterv szerinti kiépítésű marad a 1+150 m.
szelvényig, ahol a Natura2000 gyepek vízvisszatartása érdekében 117,00 mBf. szinttel fenékbukó épül. A további szakaszon a meder
változatlan marad, egészen a végszelvényig (1+510), a tó vízszinttartására szintén egy fenékbukó épül, 117,60 mBf. bukószinttel, az 1
+500 m. szelvényben. A Hidegség Keleti csatorna hossz,- és mintakeresztszelvényeit a 4. számú rajz, a bukók beépítési tervét az 5.
számú rajz tartalmazza. Továbbiak folytatása a II.2.4. pontban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 92557268 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: VSZ KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.paly. - Víz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: II.1.6.pont és a további:Sarród 0423/b,Sarród 0424,Sarród 0347/1,Sarród 0429,Sarród 0156,Sarród 0162,Fertőszéplak 0184,Sarród
0158,Sarród 0160,Fertőszéplak 0177,Fertőszéplak 0178,Fertőszéplak 0197,Fertőszéplak 0198 A II.1.6. pontban rögzítettek és az alábbiak:
3.Fertő-tó csatornák: Fertőszéplak
0200/2,Fertőszéplak 0200/6,Sopron 01242 4. Hidegségi láprétek: Hidegség 019/4, 019/8,019/7,032/6,019/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.1.4. pontban rögzítettek és az alábbiak:
A Hidegségi tó a Hidegség 019/7 helyrajzi számú kivett megnevezésű terület. Az összes terület 95 002 m2,
melyből a nyílt vízfelület 13 112 m2. Az ezt körülvevő nádas és sekélyvizes terület 26 021 m2. A terület többi része fás és gyepes,
valamint itt található a Hidegség települést védő övárok tavi szakasza. A tó vízszintszabályozását a Hidegség Keleti csatorna 1+500 m.
szelvényébe épített fenékbukó szabályozza. A bukószint 117,60 mBf-i. A tó területén létesítési tevékenység nem történik. A nádas
sekélyvízi részén a lápi póc élőhelyi feltételeinek biztosítása érdekében időszakos gyökérzónás iszapolást szükséges végrehajtani az
üzemvízszint alatt max. 30-50 cm mélységig, a természetvédelmi előírások szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időintervalluma (sikeres műszaki átadás-átvételétől számított) (Hónap, min. 36 hónap, max. 60 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) pont M1. pontjában bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, min. 0, max. 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.sz. projekt
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítésének határideje, irányadó: " A szerződés hatályba lépésétől számított 14 hónap, de legkésőbb 2020. november 30-a. "

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VSZ KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.paly. - Víz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KAVIT Általános Építőipari és Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68802055
Postai cím: Wesselényi Utca 17.
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
E-mail: kavitkft@gmail.com
Telefon: +36 309369539
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24987192208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92557268
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nádkaszálás, hidromechanizációs kotrás, gépi földmunka, felelős műszaki vezetés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KAVIT Általános Építőipari és Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68802055
Postai cím: Wesselényi Utca 17.
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24987192208

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: HUN-ROAD MOVA ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27978067
Postai cím: Árpád ÚT 14
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14296255208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges