Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:18808/2019
CPV Kód:79210000-9;79212000-3
Ajánlatkérő:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Teljesítés helye:1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.;1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Támogatáskezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70460892
Postai cím: Gyulai Pál Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szaplonczai Lajos
Telefon: +36 13010695
E-mail: lajos.szaplonczai@emet.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.emet.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.emet.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Támogatáskezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálói feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000436072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79210000-9
További tárgyak:79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Beszerzés tárgya:
I. rész:
„Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és a társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” pályázati felhívás keretében az EFOP-1.12.1-17-2017-00009 azonosítószámú Lépj át a határaidon! című uniós projekt megvalósításához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása
A projekt összes elszámolható költsége: bruttó 1.000.000.000,- Ft
II. rész:
„Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” pályázati felhívás keretében az EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosítószámú Járd végig! című uniós projekt megvalósításához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása
A projekt összes elszámolható költsége: bruttó 1.500.000.000,- Ft
A projekt könyvvizsgálata a Magyar Könyvvizsgálati Standardok figyelembevételével a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó „Az Uniós támogatások Könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani útmutató alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, - a támogatási szerződésben rögzített elszámolásra vonatkozó feltételeknek való megfelelés vizsgálata a 4400. témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján.
A könyvvizsgálói jelentést évente négy alkalommal, negyedévente szükséges készíteni,
az alábbiak szerint:
Tárgyévek: 2019, 2020
Összesen: 8 ellenőrzés/projekt
az ellenőrzés eredményeképpen hiánypótlás összeállítása vagy a beszámoló elfogadására történő javaslat tétele a főbb költségsorok részletezésével,
- a projekttel kapcsolatos számlák, szerződések, teljesítési igazolások, pénzügyi igazolások és más számviteli bizonylatok és ellenőrzése;
- a számviteli bizonylatoknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a vonatkozó adójogszabályok előírásainak való megfelelőségének a szakmai ellenőrzése;
- a gazdasági események főkönyvi nyilvántartásokban való rögzítése és annak helyességének valamint az elkülönített nyilvántartások vezetésének az ellenőrzése;
- a gazdasági események más szakértők nyilatkozataival való összhangjának az ellenőrzése;
- a könyvvizsgálati feladatokhoz kapcsolódó szakmai tanácsadás, szakmai kapcsolattartás;
- a konzultáció lehetőségének biztosítása a projekt időtartama alatt, egy évben legalább egyszer személyes találkozó útján a megbízó székhelyén, egyéb esetekben elektronikus levelezés formájában, valamint telefonos egyeztetés útján a megbízó igényei szerint,
- a Támogatási Szerződésben meghatározott mennyiségű közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék kiállítása, majd a program zárását követően auditori zárójelentés készítése.

Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2370000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.12.1-17-2017-00009 Lépj át a határaidon
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79200000-6
További tárgyak:79210000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész:
„Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és a társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” pályázati felhívás keretében az EFOP-1.12.1-17-2017-00009 azonosítószámú Lépj át a határaidon! című uniós projekt megvalósításához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása
A projekt összes elszámolható költsége: bruttó 1.000.000.000,- Ft

A projekt könyvvizsgálata a Magyar Könyvvizsgálati Standardok figyelembevételével a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó „Az Uniós támogatások Könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani útmutató alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, - a támogatási szerződésben rögzített elszámolásra vonatkozó feltételeknek való megfelelés vizsgálata a 4400. témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján.
A könyvvizsgálói jelentést évente négy alkalommal, negyedévente szükséges készíteni,
az alábbiak szerint:
Tárgyévek: 2019, 2020
Összesen: 8 ellenőrzés/projekt
az ellenőrzés eredményeképpen hiánypótlás összeállítása vagy a beszámoló elfogadására történő javaslat tétele a főbb költségsorok részletezésével,
- a projekttel kapcsolatos számlák, szerződések, teljesítési igazolások, pénzügyi igazolások és más számviteli bizonylatok és ellenőrzése;
- a számviteli bizonylatoknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a vonatkozó adójogszabályok előírásainak való megfelelőségének a szakmai ellenőrzése;
- a gazdasági események főkönyvi nyilvántartásokban való rögzítése és annak helyességének valamint az elkülönített nyilvántartások vezetésének az ellenőrzése;
- a gazdasági események más szakértők nyilatkozataival való összhangjának az ellenőrzése;
- a könyvvizsgálati feladatokhoz kapcsolódó szakmai tanácsadás, szakmai kapcsolattartás;
- a konzultáció lehetőségének biztosítása a projekt időtartama alatt, egy évben legalább egyszer személyes találkozó útján a megbízó székhelyén, egyéb esetekben elektronikus levelezés formájában, valamint telefonos egyeztetés útján a megbízó igényei szerint,
- a Támogatási Szerződésben meghatározott mennyiségű közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék kiállítása, majd a program zárását követően auditori zárójelentés készítése.

Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata(hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen ajánlati ár Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.12.1-17-2017-00009
II.2.9) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.10.1-17-2017-00003 Járd végig!
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79200000-6
További tárgyak:79210000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész:
„Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” pályázati felhívás keretében az EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosítószámú Járd végig! című uniós projekt megvalósításához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása
A projekt összes elszámolható költsége: bruttó 1.500.000.000,- Ft
A projekt könyvvizsgálata a Magyar Könyvvizsgálati Standardok figyelembevételével a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó „Az Uniós támogatások Könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani útmutató alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, - a támogatási szerződésben rögzített elszámolásra vonatkozó feltételeknek való megfelelés vizsgálata a 4400. témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján.
A könyvvizsgálói jelentést évente négy alkalommal, negyedévente szükséges készíteni,
az alábbiak szerint:
Tárgyévek: 2019, 2020
Összesen: 8 ellenőrzés/projekt
az ellenőrzés eredményeképpen hiánypótlás összeállítása vagy a beszámoló elfogadására történő javaslat tétele a főbb költségsorok részletezésével,
- a projekttel kapcsolatos számlák, szerződések, teljesítési igazolások, pénzügyi igazolások és más számviteli bizonylatok és ellenőrzése;
- a számviteli bizonylatoknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a vonatkozó adójogszabályok előírásainak való megfelelőségének a szakmai ellenőrzése;
- a gazdasági események főkönyvi nyilvántartásokban való rögzítése és annak helyességének valamint az elkülönített nyilvántartások vezetésének az ellenőrzése;
- a gazdasági események más szakértők nyilatkozataival való összhangjának az ellenőrzése;
- a könyvvizsgálati feladatokhoz kapcsolódó szakmai tanácsadás, szakmai kapcsolattartás;
- a konzultáció lehetőségének biztosítása a projekt időtartama alatt, egy évben legalább egyszer személyes találkozó útján a megbízó székhelyén, egyéb esetekben elektronikus levelezés formájában, valamint telefonos egyeztetés útján a megbízó igényei szerint,
- a Támogatási Szerződésben meghatározott mennyiségű közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék kiállítása, majd a program zárását követően auditori zárójelentés készítése.

Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata(hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.10.1-17-2017-00003
II.2.9) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: EFOP-1.12.1-17-2017-00009 Lépj át a határaidon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eastaudit.hu
Telefon: +36 52533190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1120000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: audit@dialog.hu
Telefon: +36 12363090
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1200000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24547651
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24975836
Postai cím: Báthori Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241

Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241

Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161203

Hivatalos név: Globkont könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69655922
Postai cím: Lidérc Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677483243

Hivatalos név: Ignácz Istvánné egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73000150
Postai cím: Szerpentin Út 9. fszt. 1.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49098189132

Hivatalos név: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58013171
Postai cím: Hal Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12735644304

Hivatalos név: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59197775
Postai cím: Baross Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12942888242

Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209

Hivatalos név: SZERENCSÉSNÉ JAKUBOVICS ERIKA ILONA EV.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97027867
Postai cím: SZENT LÁSZLÓ ÚT 8
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49242333141

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: EFOP-3.10.1-17-2017-00003 Járd végig!
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eastaudit.hu
Telefon: +36 52533190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1250000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24547651
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: office@consultatiobp.hu
Telefon: +36 13914130
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13910055
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1760000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24547651
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24975836
Postai cím: Báthori Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241

Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241

Hivatalos név: Globkont könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69655922
Postai cím: Lidérc Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677483243

Hivatalos név: Ignácz Istvánné egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73000150
Postai cím: Szerpentin Út 9. fszt. 1.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49098189132

Hivatalos név: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58013171
Postai cím: Hal Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12735644304

Hivatalos név: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59197775
Postai cím: Baross Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12942888242

Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209

Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161203

Hivatalos név: SZERENCSÉSNÉ JAKUBOVICS ERIKA ILONA EV.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97027867
Postai cím: SZENT LÁSZLÓ ÚT 8
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49242333141

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges