Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18855/2019
CPV Kód:71400000-2
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fontos mérnök stúdió Kft.;Vakula Réka
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezése
Hivatkozási szám: EKR000381462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71400000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6722 Szeged, Püspök utca 9. városi főépítész titkárság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervezési szerződés „SZEGED, SZÉCHENYI TÉR REKONSTRUKCIÓJA TERVEZÉSE” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
A tervdokumentáció részei:
engedélyezési és kiviteli terv szintű tervkészítés szükséges
engedélyezési tervdokumentáció:
1. műemlékvédelmi engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció (beleértve az előzetes régészeti vizsgálathoz szükséges adatszolgáltatást is)
2. útügyi engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció
3. járdaügyi engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció
4. természetvédelmi engedélyezési eljárás
5. fakivágási engedélyezési eljárás (nem védett fák esetén)
6. közmű engedélyeztetések – szükség szerint engedélyköteles tevékenység esetén
a burkolatokat a közútkezelői szempontok figyelembevételével kell tervezni
A tervdokumentációnak tartalmaznia kell szobrok áthelyezése esetén az azzal kapcsolatban szükséges közgyűlési döntést megalapozó tervanyagot is, művészeti szakvélemény beszerzése tervező feladata
a közműgenplán elkészítése az érintett közműhálózatok állapot értékelése a (közműszolgáltatóval közösen) a tervező feladata
védett régészeti terület, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet – az örökségvédelmi szempontoknak érvényesülnie kell
a tér helyi természetvédelem alatt áll – a természetvédelmi hatóság engedélyét és a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (továbbiakban: VFKB) véleményét be kell szerezni.
A tervben igazolni kell a helyi építési szabályzat előírásainak való megfelelést
A tervek által érintett közművek Szolgáltatóinak tervjóváhagyó nyilatkozata
a közútkezelő tervjóváhagyó nyilatkozata
Katasztrófavédelem tervjóváhagyó nyilatkozata
Az engedélyeztetés lebonyolítása tervező feladata. Az eljárás díjai a Megrendelőt terhelik.
A kiviteli tervnek tartalmaznia kell:
burkolatkiosztási tervet,
konszignációt,
a tér állandó berendezéseiről értelmezhető léptékű részletrajzokat,
a változáshoz kapcsolódó műszaki feltételek biztosítását (alapozás, csapadékvíz-elvezetés – a jelenleg az épületekről a burkolatra vezetett csapadék elvezetéséről – és lehetőség szerint helyben hasznosításáról - is gondoskodni kell)
A tervek által érintett közművek Szolgáltatóinak tervjóváhagyó nyilatkozatát (pl. távközlési aknafedlapok cseréje, szintbeállítása és szükség esetén a bevédése lesz szükséges)
út- járdaügyi szakági tervek
közmű szakági tervek
a közvilágítás megtervezése, szükség szerint közművek kiváltása
a terület kezelőjének véleményezését
a közútkezelő tervjóváhagyó nyilatkozatát
automata öntözőrendszer tervei – esővíz-hasznosítás műszaki létesítményei
A növénykiültetési terv
rendezvények berendezései
A kiviteli terveket az érintett közműszolgáltatókkal jóvá kell hagyatni (két példányban a jóváhagyott tervet megrendelőnek átadni) szükség esetén a szolgáltatóval engedélyeztetni kell. (az engedélyeztetési eljárások költsége a Megrendelőt terhelik)
A kiviteli terveknek tartalmaznia kell a kivitelezéshez szükséges konszignációs rajzokat a beépítendő egyedi szerkezetekről, burkolati elemekről a megfelelő szintű specifikációval. A technológia függő szerkezetek gyártmánytervének elkészítése nem a tervező feladata.
az ajánlatkérési dokumentációhoz szükséges főbb mennyiségi adatok és műszaki leírás
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően
Részletes leírást a csatolt dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 118 - 290085

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fontos mérnök stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97876885
Postai cím: Sas Utca 6. 4a.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: fontosstudio@gmail.com
Telefon: +36 705234236
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Vakula Réka
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75050416
Postai cím: Remény Utca 24
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: vakulareka@gmail.com
Telefon: +36 702843699
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 56775590 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.09.11.
A módosítás jogcíme:
A módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint jogszerű:
„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;.”
Műszaki indok:
A tervpályázati eljárás, majd a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban meghatározott tervezési munka a Szeged Széchenyi tér egészére vonatkozik. Az eredeti tervekhez szakmai szempontból szorosan kapcsolódik a felszín alatti parkoló építése, mert az építészeti, funkcionális, műszaki és kivitelezés technológiai szempontból elválaszthatatlan része a tér teljes rekonstrukciójának. Az alépítményi és a térszíni munkálatok tervezése műszakilag szerkezetileg (mélyépítési munkák, vonalas létesítmények építése) összefüggés rendszerében együtt kezelendőek.
Gazdasági indok:
A szerződő fél személyének változása gazdasági hátránnyal járna. A felszín alatti parkoló kivitelezésének becsült értéke: 1000 -1500 millió forint, amely a jelenleg ismert Magyar Építész Kamara ajánlott díjszabása alapján 3-4 % mértékű tervezési díjat vetít előre az építési engedélyezési tervdokumentáció és az ajánlati tervdokumentáció elkészítése és annak szerzői joga megváltása körében.
Együttműködés lehetetlensége:
Az eredeti szerződéses Tervezők a tervpályázati eljárás alapján a felszín feletti terület tervezésére kaptak megbízást. A jelen módosítás tárgya szerinti térszín alatti parkoló tervezése szorosan kapcsolódik a felszíni közterület tervezéshez, hiszen annak elhelyezkedése, építészeti megjelenése, a területek közötti szerkezeti, funkcionális kapcsolat a műszaki indoklásban felsoroltak figyelembevételével nem teszi lehetővé azt, hogy két külön szerződő fél tudjon egy egységes térhasználatot biztosító tervet készíteni, tekintettel arra, hogy a tervezés során a Tervezőknek – a tervpályázati eljárás és az azt követő közbeszerzés során meghatározott keretek között – önálló szellemi alkotásaként kerül a terv elkészítésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71400000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71400000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6722 Szeged, Püspök utca 9. városi főépítész titkárság
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés „SZEGED, SZÉCHENYI TÉR REKONSTRUKCIÓJA TERVEZÉSE” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
A tervdokumentáció részei:
engedélyezési és kiviteli terv szintű tervkészítés szükséges
engedélyezési tervdokumentáció:
1. műemlékvédelmi engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció (beleértve az előzetes régészeti vizsgálathoz szükséges adatszolgáltatást is)
2. útügyi engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció
3. járdaügyi engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció
4. természetvédelmi engedélyezési eljárás
5. fakivágási engedélyezési eljárás (nem védett fák esetén)
6. közmű engedélyeztetések – szükség szerint engedélyköteles tevékenység esetén
a burkolatokat a közútkezelői szempontok figyelembevételével kell tervezni
A tervdokumentációnak tartalmaznia kell szobrok áthelyezése esetén az azzal kapcsolatban szükséges közgyűlési döntést megalapozó tervanyagot is, művészeti szakvélemény beszerzése tervező feladata
a közműgenplán elkészítése az érintett közműhálózatok állapot értékelése a (közműszolgáltatóval közösen) a tervező feladata
védett régészeti terület, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet – az örökségvédelmi szempontoknak érvényesülnie kell
a tér helyi természetvédelem alatt áll – a természetvédelmi hatóság engedélyét és a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (továbbiakban: VFKB) véleményét be kell szerezni.
A tervben igazolni kell a helyi építési szabályzat előírásainak való megfelelést
A tervek által érintett közművek Szolgáltatóinak tervjóváhagyó nyilatkozata
a közútkezelő tervjóváhagyó nyilatkozata
Katasztrófavédelem tervjóváhagyó nyilatkozata
Az engedélyeztetés lebonyolítása tervező feladata. Az eljárás díjai a Megrendelőt terhelik.
A kiviteli tervnek tartalmaznia kell:
burkolatkiosztási tervet,
konszignációt,
a tér állandó berendezéseiről értelmezhető léptékű részletrajzokat,
a változáshoz kapcsolódó műszaki feltételek biztosítását (alapozás, csapadékvíz-elvezetés – a jelenleg az épületekről a burkolatra vezetett csapadék elvezetéséről – és lehetőség szerint helyben hasznosításáról - is gondoskodni kell)
A tervek által érintett közművek Szolgáltatóinak tervjóváhagyó nyilatkozatát (pl. távközlési aknafedlapok cseréje, szintbeállítása és szükség esetén a bevédése lesz szükséges)
út- járdaügyi szakági tervek
közmű szakági tervek
a közvilágítás megtervezése, szükség szerint közművek kiváltása
a terület kezelőjének véleményezését
a közútkezelő tervjóváhagyó nyilatkozatát
automata öntözőrendszer tervei – esővíz-hasznosítás műszaki létesítményei
A növénykiültetési terv
rendezvények berendezései
A kiviteli terveket az érintett közműszolgáltatókkal jóvá kell hagyatni (két példányban a jóváhagyott tervet megrendelőnek átadni) szükség esetén a szolgáltatóval engedélyeztetni kell. (az engedélyeztetési eljárások költsége a Megrendelőt terhelik)
A kiviteli terveknek tartalmaznia kell a kivitelezéshez szükséges konszignációs rajzokat a beépítendő egyedi szerkezetekről, burkolati elemekről a megfelelő szintű specifikációval. A technológia függő szerkezetek gyártmánytervének elkészítése nem a tervező feladata.
az ajánlatkérési dokumentációhoz szükséges főbb mennyiségi adatok és műszaki leírás
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően
Részletes leírást a csatolt dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 83925196
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fontos mérnök stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97876885
Postai cím: Sas Utca 6. 4a.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: fontosstudio@gmail.com
Telefon: +36 705234236
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Vakula Réka
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75050416
Postai cím: Remény Utca 24
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: vakulareka@gmail.com
Telefon: +36 702843699
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A szerződésmódosítás indoka: A szerződés teljesítése közben, a Tervező által végzett vizsgálati dokumentáció ismeretében felvetődött annak szükségszerűsége, hogy a szerződést megelőző tervpályázati eljárásban csak lehetőségként megjelölt térszín alatti parkoló a tér felújítása körében szakmailag szükséges. Ezt támasztja alá az elkészített vizsgálati dokumentáció alábbi összegző része: ”A Széchenyi tér kapcsán tartott egyeztetések során, illetve a térrekonstrukció továbbtervezéséhez készített helytörténeti kutatás, építész-tájépítész, forgalomtechnikai és villamossági vizsgálati tervanyagok fényében nyilvánvalóvá vált, hogy örökségvédelmi, korszerű városrendezési szempontból, valamint a Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017.(III.20.) Kormány határozatban megfogalmazott cél elérése érdekében a legüdvözítőbb megoldás, ha a térszínen a gépjárművek parkolásának lehetősége megszűnik és a térszín alatt kerül kialakításra.”
MÓDOSÍTÁS:
A/ Az alapszerződés 1. pontja az alábbi 1.1. ponttal egészül ki:
„1.1. Tervezési feladat továbbá a Széchenyi térre kialakítandó térszín alatti parkoló építési engedélyezési tervdokumentációjának és ajánlati tervdokumentációjának elkészítése a mellékelt tervezési program alapján.”3.2.
B/ Az alapszerződés 2.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:„A térszín alatti parkoló tervdokumentáció átadásának határideje a koncepció tervfázisnál megegyezik a 2.1. 2.) pontban ismertetett átdolgozott koncepcióterv átadásának határidejével, a jóváhagyási tervfázisban megegyezik a 2.1. 3.) pontban ismertetett jóváhagyási tervdokumentáció átadásának határidejével, az engedélyezési tervfázisban megegyezik a 2.1. 4.) pontban ismertetett engedélyezési tervdokumentáció átadásának határidejével, valamint az ajánlati tervdokumentáció tervfázisban megegyezik a 2.1. 5.) pontban ismertetett kiviteli tervdokumentáció átadásának határidejével.”
C/ Az alapszerződés 3.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
3.1. A tervezési díj összege:
„A Tervezőket az 1.1. pontban foglalt tervezési feladatok ellátásáért tervezési díj illeti meg, amelynek összege: bruttó 32.320.000 Ft. Ebből a tervezési díjból a tervezési díj összege Tervező 1 esetében 19.149.606 Ft + ÁFA (27 %), azaz bruttó 24.320.000 Ft és Tervező 2 esetében 8.000.000 Ft (Tervező 2 alanyi adómentes).”
Karakterkorlátz miatt folytatás az alábbi VII.2.2. ponthoz: Együttműködés lehetetlensége:
Az eredeti szerződéses Tervezők a tervpályázati eljárás alapján a felszín feletti terület tervezésére kaptak megbízást. A jelen módosítás tárgya szerinti térszín alatti parkoló tervezése szorosan kapcsolódik a felszíni közterület tervezéshez, hiszen annak elhelyezkedése, építészeti megjelenése, a területek közötti szerkezeti, funkcionális kapcsolat a műszaki indoklásban felsoroltak figyelembevételével nem teszi lehetővé azt, hogy két külön szerződő fél tudjon egy egységes térhasználatot biztosító tervet készíteni, tekintettel arra, hogy a tervezés során a Tervezőknek – a tervpályázati eljárás és az azt követő közbeszerzés során meghatározott keretek között – önálló szellemi alkotásaként kerül a terv elkészítésre.
Szerzőésmódosítás ideje: 2019.09.11.

VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Műszaki indok: A tervpályázati eljárás, majd a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban meghatározott tervezési munka a Szeged Széchenyi tér egészére vonatkozik. Az eredeti tervekhez szakmai szempontból szorosan kapcsolódik a felszín alatti parkoló építése, mert az építészeti, funkcionális, műszaki és kivitelezés technológiai szempontból elválaszthatatlan része a tér teljes rekonstrukciójának. Az alépítményi és a térszíni munkálatok tervezése műszakilag szerkezetileg (mélyépítési munkák, vonalas létesítmények építése) összefüggés rendszerében együtt kezelendőek.
Gazdasági indok: A szerződő fél személyének változása gazdasági hátránnyal járna. A felszín alatti parkoló kivitelezésének becsült értéke: 1000 -1500 millió forint, amely a jelenleg ismert Magyar Építész Kamara ajánlott díjszabása alapján 3-4 % mértékű tervezési díjat vetít előre az építési engedélyezési tervdokumentáció és az ajánlati tervdokumentáció elkészítése és annak szerzői joga megváltása körében.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 56775590 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 83925196 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben