Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18923/2019
CPV Kód:31170000-8
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU333;HU331;HU331;HU331;HU331;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tréfás-Tóth Tünde
Telefon: +36 62565565
E-mail: trefas-toth.tunde@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001254332019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001254332019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NAF/KÖF Transzformátorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001254332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31170000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Minden rész esetében:
NAF/KÖF transzformátorok beszerzése a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési dokumentum Műszaki leírás részében foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Transzformátor besz.-Szeged-Fehértó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31170000-8
További tárgyak:31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged-Fehértó alállomás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged-Fehértónál lévő 120/22 kV-os (NAF/KÖF) alállomás működtetéséhez szükséges 40 MVA-es transzformátorok beszerzése.
Mennyisége: 2 db 40 MVA-es transzformátor
Ajánlatkérő nem fogadja el használt vagy demó berendezések megajánlását, azaz a megajánlott berendezéseknek újaknak kell lenniük. Bontott, használt vagy sérült anyag, illetve berendezés nem építhető be.
A beszerzés továbbá magában foglalja a berendezések teljesítési helyre történő szállítását, alapra helyezését.
A teljesítési helyre történő szállítás során leszerelt részek összeszerelését, és a transzformátorok beüzemeléshez szükséges beállításokat is nyertes Ajánlattevőnek kell elvégeznie, és dokumentáltan az üzembe helyezésre kész állapotban átadnia a berendezéseket.
A berendezések primer és szekunder bekötését, valamint a berendezések üzembe helyezését az Ajánlatkérő végzi el.
A Szeged-Fehértó alállomás jelenleg még tervezés alatt van, mire tekintettel Ajánlatkérő a transzformátorok pontos teljesítési helyét (szállítási cím) a berendezések konkrét szállítását megelőzően adja meg, legkésőbb a konkrét szállítást megelőző 30. naptári napig. Ajánlattevőnek a szállítás tervezett időpontját legalább 14 naptári nappal előbb jelezni kell Ajánlatkérő felé.
A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Teljes költségüzemelés értéke (TCO) 100
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pontban megjelölt kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Továbbiak a KD-ban.

II.2.1)
Elnevezés: Transzformátor besz.-Kalocsa
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31170000-8
További tárgyak:31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kalocsa alállomás -Kalocsa, Bátyai út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kalocsán lévő 120/22 kV-os (NAF/KÖF) alállomás működtetéséhez szükséges 40 MVA-es transzformátorok beszerzése.
Mennyisége: 2 db 40 MVA-es transzformátor
Ajánlatkérő nem fogadja el használt vagy demó berendezések megajánlását, azaz a megajánlott berendezéseknek újaknak kell lenniük. Bontott, használt vagy sérült anyag, illetve berendezés nem építhető be.
A beszerzés továbbá magában foglalja a berendezések teljesítési helyre történő szállítását, alapra helyezését.
A teljesítési helyre történő szállítás során leszerelt részek összeszerelését, és a transzformátorok beüzemeléshez szükséges beállításokat is nyertes Ajánlattevőnek kell elvégeznie, és dokumentáltan az üzembe helyezésre kész állapotban átadnia a berendezéseket.
A berendezések primer és szekunder bekötését, valamint a berendezések üzembe helyezését az Ajánlatkérő végzi el.
Ajánlattevőnek a szállítás tervezett időpontját legalább 14 naptári nappal előbb jelezni kell Ajánlatkérő felé.
A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Teljes költségüzemelés értéke (TCO) 100
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pontban megjelölt kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Továbbiak a KD-ban.

II.2.1)
Elnevezés: Transzformátor besz.-Soltvadkert
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31170000-8
További tárgyak:31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Soltvadkert alállomás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Soltvadkerten lévő 120/22 kV-os (NAF/KÖF) alállomás működtetéséhez szükséges 25 MVA-es szintetikus észterolajos transzformátorok beszerzése.
Mennyisége: 2 db 25 MVA-es szintetikus észterolajos transzformátor
Ajánlatkérő nem fogadja el használt vagy demó berendezések megajánlását, azaz a megajánlott berendezéseknek újaknak kell lenniük. Bontott, használt vagy sérült anyag, illetve berendezés nem építhető be.
A beszerzés továbbá magában foglalja a berendezések teljesítési helyre történő szállítását, alapra helyezését.
A teljesítési helyre történő szállítás során leszerelt részek összeszerelését, és a transzformátorok beüzemeléshez szükséges beállításokat is nyertes Ajánlattevőnek kell elvégeznie, és dokumentáltan az üzembe helyezésre kész állapotban átadnia a berendezéseket.
A berendezések primer és szekunder bekötését, valamint a berendezések üzembe helyezését az Ajánlatkérő végzi el.
A Soltvadkert alállomás jelenleg még tervezés alatt van, mire tekintettel Ajánlatkérő a transzformátorok pontos teljesítési helyét (szállítási cím) a berendezések konkrét szállítását megelőzően adja meg, legkésőbb a konkrét szállítást megelőző 30. naptári napig. Ajánlattevőnek a szállítás tervezett időpontját legalább 14 naptári nappal előbb jelezni kell Ajánlatkérő felé.
A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Teljes költségüzemelés értéke (TCO) 100
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pontban megjelölt kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Továbbiak a KD-ban.

II.2.1)
Elnevezés: Transzformátor besz.-Kecskemét-Nyugat
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31170000-8
További tárgyak:31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét-Nyugat alállomás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kecskemét nyugati részén lévő 120/22 kV-os (NAF/KÖF) alállomás működtetéséhez szükséges 25 MVA-es transzformátorok beszerzése.
Mennyisége: 2 db 25 MVA-es transzformátor
Ajánlatkérő nem fogadja el használt vagy demó berendezések megajánlását, azaz a megajánlott berendezéseknek újaknak kell lenniük. Bontott, használt vagy sérült anyag, illetve berendezés nem építhető be.
A beszerzés továbbá magában foglalja a berendezések teljesítési helyre történő szállítását, alapra helyezését.
A teljesítési helyre történő szállítás során leszerelt részek összeszerelését, és a transzformátorok beüzemeléshez szükséges beállításokat is nyertes Ajánlattevőnek kell elvégeznie, és dokumentáltan az üzembe helyezésre kész állapotban átadnia a berendezéseket.
A berendezések primer és szekunder bekötését, valamint a berendezések üzembe helyezését az Ajánlatkérő végzi el.
A Kecskemét- Nyugat alállomás jelenleg még tervezés alatt van, mire tekintettel Ajánlatkérő a transzformátorok pontos teljesítési helyét (szállítási cím) a berendezések konkrét szállítását megelőzően adja meg, legkésőbb a konkrét szállítást megelőző 30. naptári napig. Ajánlattevőnek a szállítás tervezett időpontját legalább 14 naptári nappal előbb jelezni kell Ajánlatkérő felé.
A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Teljes költségüzemelés értéke (TCO) 100
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pontban megjelölt kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Továbbiak a KD-ban.

II.2.1)
Elnevezés: Transzformátor besz.-Kecskemét-Városföld
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31170000-8
További tárgyak:31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét-Városföld alállomás-Kecskemét, Városföld E5 út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kecskemét Városföld részén lévő 120/22 kV-os (NAF/KÖF) alállomás működtetéséhez szükséges 25 MVA-es transzformátorok beszerzése. A 120 kV-os állomás jelenleg kapcsolóállomásként üzemel, a transzformátor beépítése tervezés alatt áll.
Mennyisége: 2 db 25 MVA-es transzformátor
Ajánlatkérő nem fogadja el használt vagy demó berendezések megajánlását, azaz a megajánlott berendezéseknek újaknak kell lenniük. Bontott, használt vagy sérült anyag, illetve berendezés nem építhető be.
A beszerzés továbbá magában foglalja a berendezések teljesítési helyre történő szállítását, alapra helyezését.
A teljesítési helyre történő szállítás során leszerelt részek összeszerelését, és a transzformátorok beüzemeléshez szükséges beállításokat is Ajánlattevőnek kell elvégeznie, és dokumentáltan az üzembe helyezésre kész állapotban átadnia a berendezéseket.
A berendezések primer és szekunder bekötését, valamint a berendezések üzembe helyezését az Ajánlatkérő végzi el.
Ajánlattevőnek a szállítás tervezett időpontját legalább 14 naptári nappal előbb jelezni kell Ajánlatkérő felé.
A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Teljes költségüzemelés értéke (TCO) 100
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pontban megjelölt kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Továbbiak a KD-ban.

II.2.1)
Elnevezés: Transzformátor besz.-Szentes
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31170000-8
További tárgyak:31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szentes alállomás-Szarvasi út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szentesen lévő 120/22 kV-os (NAF/KÖF) alállomás működtetéséhez szükséges 40 MVA-es transzformátorok beszerzése.
Mennyisége: 1 db 40 MVA-es transzformátor
Ajánlatkérő nem fogadja el használt vagy demó berendezés megajánlását, azaz a megajánlott berendezésnek újnak kell lennie. Bontott, használt vagy sérült anyag, illetve berendezés nem építhető be.
A beszerzés továbbá magában foglalja a berendezés teljesítési helyre történő szállítását, alapra helyezését.
A teljesítési helyre történő szállítás során leszerelt részek összeszerelését, és a transzformátor beüzemeléshez szükséges beállításokat is nyertes Ajánlattevőnek kell elvégeznie, és dokumentáltan az üzembe helyezésre kész állapotban átadnia a berendezést.
A berendezés primer és szekunder bekötését, valamint a berendezés üzembe helyezését az Ajánlatkérő végzi el.
Ajánlattevőnek a szállítás tervezett időpontját legalább 14 naptári nappal előbb jelezni kell Ajánlatkérő felé.
A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Teljes költségüzemelés értéke (TCO) 100
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pontban megjelölt kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Továbbiak a KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD – EKR űrlap formájában) köteles igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire
Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap formájában).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolnia, hogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni;
- Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a Kr. 10. § g) pont gb) alpontja szerinti igazolási módot a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti tartalommal kérjük benyújtani (AT nyilatkozzon a 2017. évi LIII. tv 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, vagy annak hiányáról) (EKR űrlap formájában).
A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezés.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó) (EKR űrlap formájában). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (11a) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (NAF/KÖF transzformátor berendezések szállítása) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7)-(8) bek. és 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (NAF/KÖF transzformátorok szállítása) szerinti nettó árbevétele nem éri el:
1. rész esetében a nettó 160.000.000,- Ft-t,
2. rész esetében a nettó 160.000.000,- Ft-t,
3. rész esetében a nettó 160.000.000,- Ft-t,
4. rész esetében a nettó 128.000.000,- Ft-t,
5. rész esetében a nettó 128.000.000,- Ft-t,
6. rész esetében a nettó 96.000.000,- Ft-t
Több részre történő ajánlattétel esetén az AT-nek (közös AT-nek) elegendő a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében az érintett legmagasabb összeget tartalmazó részre vonatkozó alkalmassági követelménynek megfelelni, az egyes részek vonatkozásában előírt minimum értékek tehát nem kumulálandók.
Minden rész esetében: A P/1. alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
M/1. Az AT (közös AT) csatoljon referenciaigazolást/nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett – legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (NAF/KÖF transzformátor berendezések) szállításáról. /321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint/
A referenciát a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni, az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége: tel. szám és e-mail cím),
• a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21/A.§-a megfelelően irányadó. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciával is igazolható.
M/2. Az AT (közös AT) csatolja az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó transzformátorok tervezésére és gyártására vonatkozó EN ISO 9001 vagy MSZ EN ISO 9001, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy a szabványokban rögzítettekkel egyenértékű- minőségbiztosítási intézkedéseit. /321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint/
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7)-(8) bek., a Kbt. 65. § (6)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett – a közbeszerzés tárgya szerinti NAF/KÖF transzformátor berendezések szállítására vonatkozó referenciával, az alábbiak szerint:
1. rész esetében: legalább 1 db 40 MVA-s transzformátor szállítása,
2. rész esetében: legalább 1 db 40 MVA-s transzformátor szállítása,
3. rész esetében: legalább 1 db 25 MVA-s transzformátor szállítása,
4. rész esetében: legalább 1 db 25 MVA-s transzformátor szállítása,
5. rész esetében: legalább 1 db 25 MVA-s transzformátor szállítása,
6. rész esetében: legalább 1 db 40 MVA-s transzformátor szállítása.
Több részre történő ajánlattétel esetén az AT-nek (közös AT-nek) elegendő a magasabb MVA-s transzformátorra vonatkozó az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása, illetve az azonos MVA-s transzformátorok esetében elegendő egyszer igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, az egyes részek vonatkozásában előírt minimum mennyiségek tehát nem kumulálandók.
Minden rész esetében:
M/2. AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik transzformátorok tervezése és gyártása területen EN ISO 9001 vagy MSZ EN ISO 9001-es, vagy ezekkel egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, vagy a szabványokban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
Minden rész esetében:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Minden rész esetében:
Jótállási időszak kezdete: az üzembe helyezést követően, jótállási idők: szerz.terv-ben rög. megfelelően.
A kötbér alapja: a szerződés szerinti teljes nettó vételár, számítása naptári napokban történik.
Késedelmi kötbér: teljes nettó vételár 1%-a naponta, mint vetítési alap, de legfeljebb a teljes nettó vételár 30%-a.
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vételár 30%-a.
Hibás teljesítés esetén a késedelmi kötbérre vonatkozó előírások irányadóak a szerződésszerű teljesítésig (Ptk. 6:159.§ (2) a) pont)
Rövidzárási és üresjárási veszteségektől való eltérés okán fizetendő kötbér: szerződéstervezet 8.7. pontja szerint
Vevő késedelme esetén: Ptk. 6:155.§
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Minden rész esetében:
AK a berendezések ellenértékét banki átutalással, 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.szerint.
Résszámlázás biztosított: nyertes Eladó a sikeres gyári átvételi vizsgálatot követően 1 db részszámlát (teljes nettó vételár 80%-áról) és az alapra-és üzembe helyezést követően 1 db részszámlát (teljes nettó vételár fennmaradó 20%-áról) jogosult benyújtani.
Előleg: AK előleget nem fizet. Előre fizetés sem megengedett.
Előteljesítés megengedett: AK hozzájárulásához kötött. Nyertes Eladónak a tervezett szállítást megelőzően legalább 60 naptári nappal korábban tájék. kell AK-t.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: euro (EUR)
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Minden rész esetében: AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Minden rész esetében:
AK a Kbt. 108. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Kr. 26-33. §-aiban foglaltak megfelelően árlejtést alkalmaz. Továbbiak a KD-ban.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Minden rész esetében: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. § (2), valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek-i alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Alkalmazandó a Kbt. 68. § (4), (6) bek-i.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Minden rész esetében:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dok-k/nyilat-k egyszerű elektr. másolatait – azaz a nem elektr. űrlap formájában rendelkezésre álló nyilat-kat – szkennelt, .pdf fájlformátumban benyújtani szíveskedjenek!
2) Az elj. nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csat-ra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújt.. AK AT általi fordítását elfogadja.
3)Közös ajánlattétel esetén csat. kell a közös AT-k konzorciális megállap-t.
4)Kiegészítő tájék.: Kbt. 56. § szerint.
5)AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
6)AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújt.. A 307/2015. (X.27.) Korm. r. 5. §-a is megfelelően alkalm..
7)Az ajánlatnak tart. kell:
- Felolvasólap (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilat. (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilat. (Nemleges tartalmú nyilat-t is csat. kell!) - cégszerűen aláírva
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) - cégszerűen aláírva
- a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
- szakmai ajánlat (xls.) – cégszerűen aláírva
- típusvizsgálati jkv-k – Műszaki leírásokban megadott tartalommal
- műszaki ismertetők
- készülék elrendezési rajzok
- korrozióvéd.: techn-i előírás rend., alkalmazandó anyagok ismert-vel együtt (bevonatrend. jellemzői)
- nyilat. szabványokról
- aláírási címpéldány/aláírás-minta (AT, alkalmasság igazolására igénybe vett gazd-i szereplő vonat.)
- adatkezelési nyilat. - cégszerűen aláírva
8)AK a Kbt. 71. §-a szerint bizt. a hiánypótlást és a Kbt. 71. § (6) szerinti korlátozást nem alkalm.
9)A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért. Ajánlati kötöttség beállta az értékelési szempontot képező költség esetében: 424/2017. (XII.19.) Korm.r. 31. § (1)-(2) bek. szerint, figyelemmel a KD II.14. pontjában foglaltakra.
10)A III.1.2) és III.1.3)-P/1.és M/1., M/2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11)AK nem alkalm. a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, figyelemmel a KD II.14. pontjában foglaltakra.
12)Irányadó idő: CET
13)Ha az AT, alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.
14)Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.)Korm.r., 321/2015.(X.30.)Korm.r., 424/2017.(XII.19.)Korm.r., Ptk.
15) Módszer: legalacsonyabb költség – AK által meghat. költs.hatékonysági módszer. Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszer részletes ismertetését a KD tart.
16) AK felhívja a figy-t, a körny.véd-i termékdíj megfizetésének kötelezettségére a Szerz.terv.2.pontja szerint.
17) Nyertes AT köteles a gyári átvételi elj. keretében rend-re bocs. a berend-k üzembe hely-hez szük. Kezelési-és karbant-i utasítást., gyártói nyilat-kat és adatlapokat, munkavéd-i megfelelőséget ig.dok-kat.
18) Tárolási nyilatkozat: nyertes AT köteles a szerz.kötéssel egyidejűleg cégszerűen aláírva benyújt.
19)FAKSZ: Daka Vince- lajstromszám:01105
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák