Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:18952/2019
CPV Kód:90611000-3
Ajánlatkérő:Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szekszárd belterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73704322
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Letenyei Hédi
Telefon: +36 74504100
E-mail: kozbeszerzes@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szekszard.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001199952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001199952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépi hó-és síkosságmentesítési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001199952019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90611000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szekszárd városban a közúti forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok elvégzése.
Szekszárd belterületén 277 db utca található. A teljes belterületi útszakasz hossza 121,635 km. A teljes belterületen található járdaszakasz 118,5 km. A teljes belterületi kerékpárút hossza 7,44 km.
Ajánlatkérő saját hatáskörben végzi:
- járdaburkolatok (2. sz. mell. kivételével), buszmegállók kézi erővel történő hó- és síkosságmentesítése
- 4. sz. mell. szerinti helyekre a szóróanyag ládák kihelyezése és azok 200 t 0-4 mm szemcse méretű kőzúzalékkal feltöltése
- síkosságmentesítéshez szükséges kb. 300 t útszóró sót és 200 t kőzúzalék beszerzése
- 300 db szóróanyag láda beszerése és saját telephelyén (7100 Szekszárd, Keselyűsi út Sintértelep) tárolása. Az útszóró só, kőzúzalék, szóróanyag láda a vállalkozó telephelyén kerül elhelyezésre.
Részletes feladatleírás a KD műszaki leírásban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépi hó-és síkosságmentesítési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90611000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Szekszárd belterület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közúti forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok:
a) A feladatok ellátása ügyeleti rendszerben. Az ügyelet külön elrendeléssel indul AK hivatalos elrendelőjével. Ügyeleti időszak kezdése és befejezése: időjárástól függ, de általában 11.30-tól 03.15-ig tart.
b) Az ügyeletet munkaidőn kívül, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon otthontartózkodó ügyeleti formában kell megvalósítani. Ügyeleti időszak alatt a munkavégzést, „3. pont A hó- és síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei” táblázat, illetve az 1-2.sz. mell. alapján köteles végezni, befejezni. A munkavégzést AKval egyeztetve, nyertes AT ügyeleti vezetője, ügyeleti vezető helyettese rendeli el.
c) A hó- és síkosság mentesítés a jelen váll. keretszerződés 2.sz. mell. szerinti területeken hótoló és szóró munkagépekkel, illetve a 3.sz. mell. szerinti területeken kistraktorral .
d) Tartós igény esetén a gépi hó- és síkosság -mentesítési feladat:
Ügyeleti időben az 2.sz. mell-ben, a felsorolt ütemek szerint. Amennyiben AT a 2.sz.mell. 1. ütemével végzett és biztonságos a közlekedés, úgy az 2.sz. mell. 2. ütemet kell megkezdeni.
Munkaidőben a 2.sz. mell. programját 1-2. ütemezés szerint, a 3.sz. mell. programját útvonal terv szerint kell végrehajtani. A 2.sz. mell. 3. ütemre csak ezen területek letakarítása után kerülhet sor.
e) A váll. keretszerződés mell-eiben felsorolt utcák, utak, közterületek hó- és síkosság mentesítése nyertes AT feladata. AK részéről érkező megrendelést a mell-ekben fel nem sorolt utcák, utak, közterületek hó- és síkosság mentesítését a Váll. vállalja, ütemezi a c) d) pont figyelembe vételével.
f) Lakossági bejelentések, igények teljesítésére AK külön elrendelése esetén nyertes AT köteles, illetve egyedi mérlegelés alá eső sürgősségi esetekben (pl. Volán, Rendőrség, Mentők, Tűzoltóság) külön elrendelés nélkül is jogosult a rendelkezésre álló és szerz-ben megrendelt gépi és időbeli kapacitások függvényében, az előírt ütemtervtől eltérni.
g) nyertes AT a felhasználás időszakában, Naplóban köteles rögzíteni a becsült felhasznált és telephelyén rendelkezésre álló szóróanyag mennyiséget. A szóróanyagot AK biztosítja. A hó- és síkosság-mentesítés folyamán kiszórt szóróanyagot, a tevékenységet végző munkagépek menetlevelein és a naplóban folyamatosan vezetni kell, melyet legalább havonta AK igazol. nyertes AT havonta összesítést és készlet felmérést készít a kiszállított szóróanyag mennyiségről, AKnek küldött havi számla mell-ét képezi.
h) Ügyeleti időszakban minden hó-és síkosságmentesítést érintő munkavégzést, eseményt, az időjárás alakulását naponta a hó-és síkosságmentesítési naplóban kell rögzíteni, melyet AKvel havonta igazol.
i) nyertes AT köteles műszakilag előkészíteni, és forgalomra alkalmassá kell tenni az előírt gépjárműveket.
j) nyertes AT köteles tartós és alkalmanként foglalkoztatott dolgozói számára balesetmentes, biztonságos munkafeltételeket nyújtani, továbbá a munkavégzést a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.(I.28.) GKM rend. alapján köteles végezni.
k) nyertes AT telephelyén 300 db szóróanyag láda tárolása.
l) nyertes AT a 4.sz. mell-ben felsorolt daruzásra alkalmas helyeken a szóróanyag ládákat 1 db darus tehergépjárművel begyűjti, és AK (7100 Szekszárd, Keselyűsi út Sintér telep) telephelyére szállítja a síkosságmentesítési időszak végén.
m) nyertes AT a telephelyén tárolt 200 t 0-4 mm-es szemcse méretű kőzúzalék rakodására 1 db rakodógépet biztosít.
n) nyertes AT a telephelyén tárolt anyagokról szóróanyag készletnyilvántartást vezet a 6.sz. mell. szerint.
Részletes feladatleírás a KD műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1  Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 5 %, max. 20 %) 5
2 Késedelmi kötbér mértéke/nap (min. 10.000,- HUF, max. 50.000,- HUF) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Értékelésre vonatkozó információk: Ajánlatkérő az ár értékelési szempontja esetében a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1-2. részszempontja esetében az arányosítás módszerét alkalmazza. Értékelés szerinti alsó és felső ponthatár: 0-10 pont.
A Súlyozott Nettó Ajánlati Ár alszempontjai: Munkaidő egységár, Otthoni, telephelyi készenlét egységár, Ügyeleti egységár.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró ok(továbbiakban KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalk.,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t,alvállalkozót,alk. igazolásában résztvevő GSZt,aki részéről a KO az eljárás során következett be.
Igazolási mód: AT,az alk.igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) KR 1.§ (1), 3.§ és 4.§(1)-(2)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti kizáró okok hiányát,valamint hogy e mellett megfelel a Kbt.65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására.ESPDban GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn,és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyilatkozatban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is,hogy a III. és IV.Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia.A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)bek és a Kbt.67.§(4) bek tekintetében. Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2) bek és a KR 1-16.§ rendelkezései alkalmazandók. AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§(7)b ek és 7.§ alapján is lehetséges.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:KR) 1. § (1) bek alapján az ATnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozat IV. részében a részletes adatok megadását AK nem írja elő, a KR 2. § (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján elegendő a IV. része „α”(alfa) szakaszát kitölteni.
AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a KR III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolására a KR 1.§ (3)-(5) bek és a 3. § rendelkezései is alkalmazandóak.
ATk által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
ATnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.
Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az ATk felelnek.
A Kbt. 69. § (4), (6) bek szerinti utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
P.1./ az üzleti tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás létét igazoló kötvény vagy fennállásáról szóló egyéb igazolás egyszerű másolata, továbbá a felelősségbiztosítás ajánlattételi határidő napján való érvényessége igazolásához a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum egyszerű másolati példánya [Kbt. 65 § (1) bek a) pont; KR 19. § (1) bek d) pont].
AK a KR 19. § (7) bek szerinti igazolásokat is elfogad a P.1./ pontban meghatározott igazolási mód helyett, illetve mellett.
Ebben az esetben felhívjuk a T. ATk figyelmét a KR 28. § (5) bek, a 30. § (4) bek rendelkezéseire.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Kbt. 65. (7)-(8), (11),(12) bek és a Kbt. 69§ (11a) bek alkalmazandó.
AK ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bek rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P.1./ nem rendelkezik: 40.000.000,- HUF/év és 5.000.000,- HUF/kár értékű szakmai
felelősségbiztosítással, mely a közbeszerzés tárgyára (út, hó eltakarításra, valamint síkosság-mentesítésre) vonatkozik.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 65.§ (6) bekezdése az irányadó, mely szerint a P.1./ pontban foglalt követelmény tekintetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:KR) 1. § (1) bek alapján az ATnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozat IV. részében a részletes adatok megadása nem szükséges, a KR 2. § (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján elegendő a IV. része „α”(alfa) szakaszát kitölteni.
AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a KR III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolására a KR 1. (3)-(5) bek és a 3. § rendelkezései is alkalmazandóak.
M.1./ a KR 21. § (3) a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, valamint vonatkozó igazolás vagy nyilatkozat csatolásával.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hó, nap),
• a szerződést kötő másik fél neve, címe
• a szolgáltatás pontos tárgya, mennyisége
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolást vagy nyilatkozatot a KR 22. § (1)-(2) bekben foglalt előírások alapján kell megtenni, illetve benyújtani.
M.2./ KR. 21. § (3) bek b) pont alapján azoknak a szakembernek (szervezeteknek) a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
E körben csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy a szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
a szakember által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat.
M.3./ KR 21. § (3) bek i) pont alapján nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, járművekről, illetőleg műszaki felszereltségről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítése során rendelkezésre bocsátani tervezett eszközök típusmegjelölését, számát, valamint azon jellemezőiket, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható. A megjelölt eszközök, berendezések kapcsán azok tulajdonjogát, vagy a használati jogosultságot igazoló okiratok (eszköznyilvántartó karton kivonat, lízingszerződés stb.), és a megjelölt járművek érvényes forgalmi engedélyének egyszerű másolata csatolandó.
AK a KR 24. § (1) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M.1./-M.3./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, ezen szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az M.1./ - M.2./ pontban előírt referenciákra és szakemberekre vonatkozó követelmények teljesítésének igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12) bek irányadó.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt (közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett, és az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 1 db gépi hóeltakarítási-, síkosságmentesítési munkából származó referenciával, melyben a mentesített útszakasz hossza elérte a min. 80 km mértéket.
M.2./ a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő legalább 3 éves hóeltakarításban szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező ügyeletvezetővel.
M.3./ a teljesítéshez szükséges legalább
M.3.1./ 1 db darus tehergépjárművel (szóróanyagláda szállítás),
M.3.2./ 4 db tehergépjármű hótolóval lappal és szóró felépítménnyel felszerelve,
M.3.3./ 4 db mezőgazdasági vontató hóekével (utak),
M.3.4./ 2 db hótoló és síkosságmentesítő anyag kijuttatására alkalmas adapterrel felszerelt kistraktor, kommunális, mezőgazdasági járművel (járda és kerékpárút),
M.3.5./ 1 db rakodógéppel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Késedelmi kötbér: min. 10.000,- HUF/nap. A szerződés teljesítésének elmaradása esetére kikötött kötbér (meghiúsulási kötbér): AT ajánlata szerint de min. az általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a.
2. Fizetési feltételek
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A vállalkozási díj kifizetése az egyedi megrendelés szerződésszerű teljesítését követően, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) történik.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolások pénzneme a forint.
Az 1. és 2. pontra vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AK a Kbt.57.§(1)bek. szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbesz-hez kapcsolódóan. AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé
2)Kieg táj: Kbt.56.§ (1)-(5) és (7)bek,és KD szerint
3)Ajánlatok benyújtása:Az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül.
4)Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak,de nem módosíthatónak kell lennie.
5) Érvénytelen az ajánlat,ha AT az ajánlatához nem nyújtja be az árazott ártáblázatot.
6) AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2) szerinti,c) 62.§(1) k) kb) és kc) szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67. § (4) nyil.
7) ATnek,valamennyi közös ATnek ajánlatában be kell nyújtania: Kbt. 66 § (6) 67.§(1),(3) és(4),65.§(7), szerinti nyilatkozatokat,(Kbt.66.§(6) és 65.§(7)bek esetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező)
8) nyilatkozat fordítások hitelességéről, csatolnia Kbt. 65§(7),(9) bek.ben előírtakat
9) Az ajánlathoz csatolandó az ATk,valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája,meghatalmazott esetén meghatalmazás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is.
10) Formai kötöttség:Kbt. 47.§(2) bek rendelkezései szerint.
11) Közös ajánlattétel:Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot,akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell.
12) Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg.
13) A 2.2.7) pontban meghatározott kezdési időpont tájékoztató jellegű, a keretszerződés időtartama: a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától 2024.03.31. napjáig tart.
14) AK felhívja AT figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során a gépjárművek működtetéséhez szükséges kezelő személyzet, és 1 fő ügyeletvezető helyettes, valamint a telephelyén 150-200 t útszóró só tárolására alkalmas fedett építmény és 200 t 0-4 mm-es szemcse méretű kőzúzalék tárolására alkalmas terület rendelkezésre állásának biztosítása nyertes AT feladata.
15) AK tájékoztatja AT-t, hogy a KD mellékletét képező teljesítési helyszínek (2.,3.,4. sz. mell.) a jelenlegi indikatív teljesítési helyszínek, AK fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítési helyszínekben változást eszközöljön, azt új helyszínekkel egészítse ki, melyről nyertes AT-t megfelelő időben tájékoztatja.
16) Fordítás:AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást elfogadja.
17) Hiánypótlást a Kbt.71.§ és a Kbt. 69.§(5) bek alapján
18) Elektronikus adatbázisok a 321/2015 (X.30.) Korm. rend.alapján
19) Eljárás nyertese az az AT, aki az AK részére az AFben és a KDben meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette
20) Üzleti titok:GSZ a Kbt.44.§ alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKRben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
21) AFben megjelölt határidők az AF közvetlen megküldését követő napon kezdődnek
22) Az elj-ban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő
23) AK a Kbt.75.§(2)bek e)pontot nem, a 81§ (4)-(5)bek-t alkalmazza.
24) FAKSZ:Dr.Turi Ákos 00416
25) AK nem követeli meg gazd. szervezet alapítását a szerz teljesítéséhez.
Részajánlattétel kizárás indoka:
A szolg egy típusú, időben összefüggő, azonnali beavatkozást igénylő munkafolyamat, melynek részekre osztása jogi és szakmai szempont nem indokolt, továbbá a szolg több részre történő bontása a gazd-i ésszerűséggel sem összeegyeztethető.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat a Kbt. 148. § szerint.
További előírások:
A Súlyozott Nettó Ajánlati Ár alszempontjai: Munkaidő egységár, Otthoni, telephelyi készenlét egységár, Ügyeleti egységár, melyet az alábbi bontásban szükséges megadni:
Darus Tehergépjármű (szóróanyagláda szállítás) Súlyszám: 5
Tehergépjármű hótoló lappal és szóró felépítménnyel felszerelve Súlyszám: 10
Mezőgazdasági vontató hóekével (utak) Súlyszám: 5
Hótoló és síkosságmentesítő anyag kijuttatására alkalmas adapterrel felszerelt kistraktor, kommunális, mezőgazdasági jármű (járda és kerékpárút) Súlyszám: 10
Rakodógép Súlyszám: 5
Ügyeletvezető Súlyszám: 10
Ügyeletvezető helyettes Súlyszám: 10
Tehergépkocsi sofőr Súlyszám: 10
Kistraktor, kommunális, mezőgazdasági járműkezelő Súlyszám: 10
Mezőgazdasági vontató kezelő Súlyszám: 5
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák