Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19022/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Mátraverebély
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mátraverebély, Szentkút Nemzeti kegyhely megközelítésére új összekötőút tervezési (EVD, engedélyezési, kiviteli tervek készítése, TRT módosítás), engedélyeztetési munkái és kivitelezése az IKOP-4.1.0-15-2016-00006 projekt keretében (PST kód: K021.16)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mátraverebély, Szentkút Nemzeti kegyhely megközelítésére új összekötőút tervezési (EVD, engedélyezési, kiviteli tervek készítése, TRT módosítás), engedélyeztetési munkái és kivitelezése az IKOP-4.1.0-15-2016-00006 projekt keretében (PST kód: K021.16)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71322000-1
45231000-5
45247130-0
32562200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Mátraverebély
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás
„Mátraverebély, Szentkút Nemzeti kegyhely megközelítésére új összekötőút tervezési (EVD,
engedélyezési, kiviteli tervek készítése, TRT módosítás), engedélyeztetési munkái és kivitelezése az
IKOP-4.1.0-15-2016-00006 projekt keretében (PST kód: K021.16)”
Beszerzés mennyisége (tájékoztató jelleggel):
a) Tervezési feladat megadása:
A következő új nyomvonalon elhelyezkedő bekötőút teljes körű tervezése, engedélyeztetése:
A 21143. jelű úton a 21. sz. főút csatlakozásától számítva északi irányban kb. 100m távolságra lévő
jelenleg helyi közút csatlakozás magasságában indulva kb. 520m hosszban kialakításra kerülő
bekötőút, mely Mátraverebély település ingatlanjait keleti irányból kerüli el, majd visszacsatlakozik
a 21143. j. út jelenlegi nyomvonalába.
Az elkerülő úthoz csatlakoztatva a Mátraverebély 300/3; 300/4; 300/5; 305; 306 hrsz-ú ingatlanok
megközelítésére új stabilizált burkolatú önkormányzati földutat kell megtervezni.
Tervezési és engedélyeztetési feladatok:
• Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) elkészítése, a hatósági eljárásban való részvétel és a
jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése
• engedélyezési terv készítése és a szükséges jogerős engedélyek megszerzése
• kiviteli tervek elkészítése minden szakágban, üzemeltetőkkel Megrendelővel és Mérnökkel való
jóváhagyatása
• vízelvezetés és a szükséges közműkiváltások terveinek elkészítése és szükséges engedélyek
megszerzése
• területszerzési munkarészek elkészítése: záradékolt kisajátítási tervek készítése, jogerős művelés
alóli kivonó határozatok megszerzése, elvi- és végleges erdő kivonási határozatok megszerzése.
Ezen eljárások díjait a Vállalkozó rendezi, kivéve a föld- és erdő védelmi járulékokat
• Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése
A kivitelezés (építési beruházás) során a Szerződésben és mellékleteiben részletezett
továbbtervezési feladatként, részlettervek és kiegészítő tervek készítése különösen:
• megvalósulási és kezelői lehatárolási tervek, geodéziai megvalósulási térkép, végleges
telekalakítási (telekcsoport újraosztási, összevonási) terveinek elkészítése a szükséges engedélyek,
jóváhagyások és záradékok beszerzésével;
• az építési engedélyben és a hatósági előírásokban meghatározott tervek készítése - a
forgalomtechnikai jelzésrendszer megvalósítása előtt a felülvizsgált forgalomtechnikai terv
elkészítése és közlekedés hatósági és közútkezelői jóváhagyatása;
• a közművek átépítési tervek felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése és a megvalósításukhoz
szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzésével.
Minden a Projektelem megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése, illetve engedély,
hozzájárulás beszerzése, valamint ha szükséges az időközben lejárt engedélyek, hozzájárulások
érvényességének meghosszabbítása, vagy azok újbóli beszerzése Vállalkozó feladata. Az
5
engedélyek megszerzéséhez szükséges minden eljárási díj, illeték stb. rendezése a Vállalkozó
feladata.
A terveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak, ágazati előírásoknak különösen az
összes érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásnak.
A tervszállítási ütemezésben részletezett terveket a végleges szállítási határidő előtt 1 hónappal
bírálatra a Megrendelő és a Mérnök részére le kell szállítani.
Amennyiben szükséges rendezési terv (településrendezési eszközök) módosítása, úgy azok
tervezése, engedélyezése, jóváhagyatása is a Vállalkozó feladata.
Vállalkozói feladata a NIF tételrend szerinti tételes költségvetés készítése és a részletes
tételtartalom meghatározása az elkészült kiviteli tervek alapján, amely a nyertes ár részletes
bemutatására szolgál, valamint a havi teljesítések nyomon követésének alapja a kivitelezés alatt.
b) Kivitelezés:
A 21143. jelű úton a 21. sz. főút csatlakozásától számítva északi irányban kb. 100m távolságra lévő
jelenleg helyi közút csatlakozás magasságában indulva kb. 520m hosszban kialakításra kerülő új
nyomvonalú bekötőút kivitelezése, mely Mátraverebély település ingatlanjait keleti irányból kerüli
el.
Az elkerülő úthoz csatlakoztatva a Mátraverebély 300/3; 300/4; 300/5; 305; 306 hrsz-ú ingatlanok
megközelítésére új stabilizált burkolatú önkormányzati földutat kell kiépíteni.
A projektelemet az építési és egyéb engedélyek és a Megrendelő és Mérnök által jóváhagyott kiviteli
tervek szerint kell megépíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-4.1.0-15-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11546 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 229 688 888
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71322000-1
45231000-5
45247130-0
32562200-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Mátraverebély
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közbeszerzés tárgya:
Építési beruházás
„Mátraverebély, Szentkút Nemzeti kegyhely megközelítésére új összekötőút tervezési (EVD,
engedélyezési, kiviteli tervek készítése, TRT módosítás), engedélyeztetési munkái és kivitelezése az
IKOP-4.1.0-15-2016-00006 projekt keretében (PST kód: K021.16)”
Beszerzés mennyisége (tájékoztató jelleggel):
a) Tervezési feladat megadása:
A következő új nyomvonalon elhelyezkedő bekötőút teljes körű tervezése, engedélyeztetése:
A 21143. jelű úton a 21. sz. főút csatlakozásától számítva északi irányban kb. 100m távolságra lévő
jelenleg helyi közút csatlakozás magasságában indulva kb. 520m hosszban kialakításra kerülő
bekötőút, mely Mátraverebély település ingatlanjait keleti irányból kerüli el, majd visszacsatlakozik
a 21143. j. út jelenlegi nyomvonalába.
Az elkerülő úthoz csatlakoztatva a Mátraverebély 300/3; 300/4; 300/5; 305; 306 hrsz-ú ingatlanok
megközelítésére új stabilizált burkolatú önkormányzati földutat kell megtervezni.
Tervezési és engedélyeztetési feladatok:
• Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) elkészítése, a hatósági eljárásban való részvétel és a
jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése
• engedélyezési terv készítése és a szükséges jogerős engedélyek megszerzése
• kiviteli tervek elkészítése minden szakágban, üzemeltetőkkel Megrendelővel és Mérnökkel való
jóváhagyatása
• vízelvezetés és a szükséges közműkiváltások terveinek elkészítése és szükséges engedélyek
megszerzése
• területszerzési munkarészek elkészítése: záradékolt kisajátítási tervek készítése, jogerős művelés
alóli kivonó határozatok megszerzése, elvi- és végleges erdő kivonási határozatok megszerzése.
Ezen eljárások díjait a Vállalkozó rendezi, kivéve a föld- és erdő védelmi járulékokat
• Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése
A kivitelezés (építési beruházás) során a Szerződésben és mellékleteiben részletezett
továbbtervezési feladatként, részlettervek és kiegészítő tervek készítése különösen:
• megvalósulási és kezelői lehatárolási tervek, geodéziai megvalósulási térkép, végleges
telekalakítási (telekcsoport újraosztási, összevonási) terveinek elkészítése a szükséges engedélyek,
jóváhagyások és záradékok beszerzésével;
• az építési engedélyben és a hatósági előírásokban meghatározott tervek készítése - a
forgalomtechnikai jelzésrendszer megvalósítása előtt a felülvizsgált forgalomtechnikai terv
elkészítése és közlekedés hatósági és közútkezelői jóváhagyatása;
• a közművek átépítési tervek felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése és a megvalósításukhoz
szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzésével.
Minden a Projektelem megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése, illetve engedély,
hozzájárulás beszerzése, valamint ha szükséges az időközben lejárt engedélyek, hozzájárulások
érvényességének meghosszabbítása, vagy azok újbóli beszerzése Vállalkozó feladata. Az
5
engedélyek megszerzéséhez szükséges minden eljárási díj, illeték stb. rendezése a Vállalkozó
feladata.
A terveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak, ágazati előírásoknak különösen az
összes érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásnak.
A tervszállítási ütemezésben részletezett terveket a végleges szállítási határidő előtt 1 hónappal
bírálatra a Megrendelő és a Mérnök részére le kell szállítani.
Amennyiben szükséges rendezési terv (településrendezési eszközök) módosítása, úgy azok
tervezése, engedélyezése, jóváhagyatása is a Vállalkozó feladata.
Vállalkozói feladata a NIF tételrend szerinti tételes költségvetés készítése és a részletes
tételtartalom meghatározása az elkészült kiviteli tervek alapján, amely a nyertes ár részletes
bemutatására szolgál, valamint a havi teljesítések nyomon követésének alapja a kivitelezés alatt.
b) Kivitelezés:
A 21143. jelű úton a 21. sz. főút csatlakozásától számítva északi irányban kb. 100m távolságra lévő
jelenleg helyi közút csatlakozás magasságában indulva kb. 520m hosszban kialakításra kerülő új
nyomvonalú bekötőút kivitelezése, mely Mátraverebély település ingatlanjait keleti irányból kerüli
el.
Az elkerülő úthoz csatlakoztatva a Mátraverebély 300/3; 300/4; 300/5; 305; 306 hrsz-ú ingatlanok
megközelítésére új stabilizált burkolatú önkormányzati földutat kell kiépíteni.
A projektelemet az építési és egyéb engedélyek és a Megrendelő és Mérnök által jóváhagyott kiviteli
tervek szerint kell megépíteni.
Projektkód: K021.16
A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 229 688 888
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó 2019. május 20-án szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be, melyben kérte a Szerződés 9. pontja szerinti Teljesítési határidőt 2019. december 1. napjára módosítani.
Vállalkozó kérelmét felülvizsgálva Mérnök a 2019. május 22-én kelt levelében foglalt, majd Megrendelő kérelmére a 2019. július 29-én kelt levelével kiegészített állásfoglalásában a szerződés teljesítéséhez szükséges legrövidebb időtartam figyelembe vételével a Teljesítési határidőt 2019. november 29. napjára javasolta módosítani. Megrendelő a Mérnök javaslatában foglaltakat elfogadta.
A fent írtakra tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy teljesítési határidőt 2019. november 29. napjára módosítják. A módosítás a vállalkozói díjra nincs hatással.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek által előre nem látható körülményként merült fel, hogy az Üzemeltető a szerződéskötést követően a szerződés tárgyát képező útszakaszra olyan forgalomtechnikailag lényeges módosításokat ír elő, ami a projekt előkészítési szakaszában meghatározott egyes peremfeltételeket olyan módon megváltoztatja, ami által az eredeti teljesítési határidő tarthatatlanná válik. További előre nem látható körülményként merült fel, hogy a kisajátítási tervek záradékolása a hatóság által a jogszabályban előírt határidőket lényegesen túllépve olyan módon elhúzódik, hogy a fent írt körülményekkel együtt Vállalkozó képtelenné válik szerződéses kötelmeit a vállalt befejezési határidőn belül teljesíteni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 229 688 888 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 229 688 888 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben