Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19031/2019
CPV Kód:71210000-3
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 204512014
E-mail: erdei.gabor@kkbk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.delivaroskapu.org/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001250552019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001250552019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BDVFP infra mérnök tanácsadó
Hivatkozási szám: EKR001250552019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71210000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Megbízási keretmegállapodás a Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program infrastruktúra hálózat tervezési feladataihoz, ill. a tervező további feladataihoz kapcsolódó független mérnök tanácsadói feladatok ellátására.
Ennek során a Budapest Diákváros Déli Városkapu Fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. hat-ban és a II.2.4. pontban felsorolt egyes beruházások, és a dél-pesti és észak-csepeli területen megtartásra kerülő épületek, építmények feltárásához, kiszolgálásához és üzemeltetéséhez szükséges műszaki infrastruktúra-hálózat [közlekedés, kötött pályás közlekedés, közút és kötött pályás közlekedés keresztezés műtárgyai, közmű és közműkiváltás, smart infrastruktúra, partvédelem/árvízvédelem] megvalósítása érdekében szükséges tervezési és tervezői művezetői feladatokhoz kapcsolódó független mérnök tanácsadói feladatok ellátása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BDVFP infrastruktúra mérnök tanácsadó
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71244000-0
További tárgyak:71311000-1
71318000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program - jelenlegi projekt nevén Déli Városkapu - Budapest Diákváros Fejlesztési Program keretében megvalósítandó fejlesztések hiánypótló beruházásokat indítanak el Észak-Csepelen és Dél-Pesten. Új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz. Az évtizedek óta elhanyagolt, lerobbant területen több ezer fős egyetemváros épül, és elhagyott, környezeti tájsebként éktelenkedő barnamezős területek újulnak meg. Sport- és rekreációs létesítmények épülnek, széles körű sport- és szabadidős lehetőségeket kínálva a Diákváros lakóinak, a helyi lakosságnak és a tágabb városi térség lakóinak.
A projekttel megújul a természeti környezet, aktív, egészségmegőrzésre, pihenésre, sportolásra alkalmas zöldterületek jönnek létre, a beruházással mindenki nyer: a lakosság, a sportolók és a környezet is.
A jelen közb. elj. tárgya - az Észak-csepeli és Dél-pesti terület átfogó fejlesztése részeként a II.1.4. pont szerinti feladatok ellátása, továbbá az alábbi projektelemek megvalósításának előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos tervezési, tervezői művezetői feladatok, és az ezekkel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában független mérnök tanácsadói, tervellenőri (a tervellenőri feladatok nem az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 38/A.§ (1) bekezdésében meghatározott tervellenőrzési feladatokat jelentik), költségellenőri és fenntarthatósági tanácsadói feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A közb. elj. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) szerinti vegyes keretmeg. (KM) megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az Ajánlatkérő (AK) az Ajánlattevő (AT) által ajánlata keretében benyújtott Árazott Költségvetésben foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendeléssel vagy írásbeli konzultációra irányuló felhívással élhet. A KM keretösszege: nettó 594.100.000,- Ft, melynek részei közötti AK általi átcsoportosítás lehetséges.
Laza beépítésű belterületen megvalósításra kerülő Projektelemek:
Budapesti Atlétikai Aréna; Atlétikai Szabadtéri Edzőpályák; Fedett Atlétikai Csarnok; Budapest X-trém Szabadidő Park; Dunai Evezős Központ (Klubház és hozzá tartozó épületek, területek) feltárását és kiszolgálását biztosító műszaki infrastruktúra-hálózat;
A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág Gubacsi hídtól északra eső folyamszakaszán, valamint a Francia-öböl területén kialakításra kerülő Dunai Evezős Központhoz tartozó evezős pályák kialakítása a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág Gubacsi hídtól északra eső folyamszakaszán, valamint a Francia-öböl területén (partvonal-korrekció, kiszolgáló infrastruktúra, meglévő közmű kiváltás/áthelyezés), illetve híd a Francia-öböl felett;
Sűrű, intenzív beépítésű belterületen megvalósításra kerülő Projektelemek:
Budapest Diákváros; Budapest X-trém Szabadidő Park területén lehatárolt, iroda és egyéb szolgáltatási funkciók részére fenntartott terület; Budapesti Atlétikai Aréna és a Diákváros területéhez kapcsolódó, Budapest IX. kerületén elhelyezkedő, közlekedési csomópontokat is magába foglaló, cca. 28 ha alapterületű területrész feltárását és kiszolgálását biztosító műszaki infrastruktúra-hálózat
A megjelölt területek vonatkozásában a terület feltárását biztosító közúthálózat és közúti csomópontok, közműrendszerek, partvonalrendezés/árvízvédelem, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok, illetve híd (hidak), smart infrastruktúra, valamint kapcsolódó infrastruktúra elemek, kivéve a HÉV és annak területe alatt tervezett műtárgyak, a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Tervezési terület: 226 hektár.
A közbeszerzés tárgyát képező mérnök tanácsadói feladatok az alábbiakat foglalhatják magukban a műszaki leírás szerinti tartalommal:
- kockázatkezelési koncepció készítése és felülvizsgálata;
- közreműködés a beruházási program meghatározásában, a beruházási célok és keretek dokumentálásában;
- tervellenőri szolgáltatások ellátása valamennyi tervfázisban;
Folyt. II.2.11. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.3 minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül elvárt időtartamon felüli többlettapasztalatának mértéke (hónap) 15
2 Az M.2.4 minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül elvárt időtartamon felüli többlettapasztalatának mértéke (hónap) 15
3 Az M.2.5 minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül elvárt időtartamon felüli többlettapasztalatának mértéke (hónap) 15
4 Az M.2.6 minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül elvárt időtartamon felüli többlettapasztalatának mértéke (hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 38 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás két alkalommal hosszabbítható meg. Első meghosszabbítás során legfeljebb 10 hónappal, a második meghosszabbítás során legfeljebb további 60 hónappal. A meghosszabbításról a keretmegállapodás adott lejárati idejét legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcióra vonatkozó utalás technikai jellegű, opció nincs.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4 pontból:
- tanácsadóként teljes körű részvétel és közreműködés a tervezési folyamatok során, és az engedélyezési eljárásokban; részvétel az egyeztetéseken, kooperációkon, műszaki megoldások és a megvalósíthatóság felülvizsgálata;
- a tervezési és kivitelezési feladatok kapcsán elkészített dokumentumok kezelése, véleményezése, elkészítése;
- a beruházások tervezésével összefüggő költségek és azok változásainak a kezelése;
- a teljes beruházások végrehajtási tervének, előzetes mérnöki költségbecslésének és ütemterv elkészítése, azok folyamatos ellenőrzése, aktualizálása, napra készen tartása;
- ingatlan és telekrendezés során szakmai javaslattétel, tanácsadás
- a projektelemek által érintett területeken meglévő infrastruktúrával kapcsolatos, a tervezési feladat meghatározásához és végrehajtásához szükséges szakértői vizsgálatok koordinációja
- egyes projektelemek egymás mellé illesztésének kritikus folyamatait tisztázó generál ütemterv készítése és aktualizálása
- a kivitelezések időbeni megvalósítása tervszerűségének ellenőrzése;
- valamennyi tervfázis és a Masterplan tervezési szakaszának lezárását követően Tervellenőrzési Dokumentáció készítése
- a kivitelező kiválasztására irányuló eljárásokban való közreműködés;
- megbízó tájékoztatása;
- költség-ellenőrzés, elszámolások, pénzügyi ütemterv készítése, kifizetések, teljesítések ellenőrzése.
Külön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok a műszaki leírás szerint
A feladatok alapjául szolgáló tervek kiterjednek majd legalább 10 darab csomópont, közte szintbeli és külön szintű kereszteződésekre, 50.000 m2 zöldfelület, 1,5 km kötött pályás közlekedési létesítmény, 3 km városi környezetű út, a közművek között vízi közművek és energia közművek és hozzájuk tartozó minimum 8000 fm gravitációs vezetékre és vízvezetékre. Továbbá 3 km közútra, 2,5 km vasútra, alul- és felüljáróra, átereszre, zajvédelemre, csapadékvíz elvezetésre, valamint minimum 24.000 LE kapacitású szennyvíztisztítóra.
Ajánlatkérő a teljes keretösszeg lehívására nem vállal kötelezettséget, de a keretösszeg kimerülése esetén a keretmegállapodás megszűnik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési szempont meghatározása: Mérnök tanácsadói feladatok elvégzésére vonatkoztatott összesített nettó ajánlati ár (Ft)
Ajánlattevői Árazott költségvetés H50 cellájában szereplő díj

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási módok;
I. Előzetes igazolás:
Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Mo-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek a Kr. 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:
A Mo-i letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a Kr. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Mo-on letelepedett AT esetében az AK a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
II. Igazolási mód a bírálat nyomán:
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a legkedvezőbb - illetve döntése szerint a következő legkedvezőbb ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
- Megkövetelt igazolási mód Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 8. § előírásai szerint
- Megkövetelt igazolási mód nem Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 10. § előírásai szerint
Szakmai nyilvántartásban szereplés:
SZ.1 A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo-on letelepedett gazd. szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
AT-nek ajánlattételkor az EEKD benyújtásával kell igazolnia, hogy az (SZ.1) követelménynek megfelel. Az SZ.1 alkalmassági követelmény vonatkozásában kapacitást nyújtó szervezet bevonása nem lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazd- és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolandó:
P.1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (közlekedési és/vagy víziközmű, és/vagy energia-közmű beruházások tervezése, és/vagy terveztetése, és/vagy tervfelülvizsgálata, és/vagy tervellenőrzése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT a P.1 és P.2 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
AK hivatkozik továbbá a Kbt. 69. § (11) bek-re.
Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek alkalmasságukat az EEKD IV. részében a részletes adatok megadásával kell (előzetesen) igazolniuk.
Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4), illetőleg AK döntése esetén a (6) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.
III.1.1 folyt.: Az SZ.1-ben meghat. követelmény tekintetében Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani; nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1 az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 386.000.000,- Ft értéket.
P.2 az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közlekedési és/vagy víziközmű, és/vagy energia-közmű beruházások tervezése, és/vagy terveztetése, és/vagy tervfelülvizsgálata, és/vagy tervellenőrzése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 290.000.000,- Ft értéket.
III.1.3. folyt.:
M.1.4 legalább 1 db olyan, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely csapadékvíz-elvezetéssel, tűzi víz, elektromos energiaellátással, gyengeáramú infrastruktúrával összefüggő építési munkáinak kiviteli terveinek ellenőrzésére vonatkozik. A kiviteli terv ellenőrzése történhet akár a tervezés, akár a megvalósulás fázisában az építtető általi megbízás (pl. műszaki ellenőri feladatok ellátása) formájában. A bemutatott referenciáknak az összes, felsorolt közmű típust tartalmaznia kell, de nem előírás, hogy minden közmű típust ugyanaz a referencia tartalmazzon, így a jelen referencia igény több bemutatott referenciával is igazolható.
M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266. KR.) 1. számú melléklet II. fejezet 1. része szerinti „SZKö” besorolású – jogosultsággal VAGY a 2. rész szerinti SZÉM1 jogosultsággal rendelkezik; vagy a fentiek közül bármely jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, azaz okleveles közlekedés-építőmérnök vagy okleveles közlekedésmérnök vagy okleveles villamosmérnök vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel rendelkezik;
M.2.2 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266. KR. 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti „KÉ-VA” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz
- okleveles közlekedés-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy
- közlekedés-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.3 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266 KR. 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti „KÉ-K” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles közlekedés-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy közlekedés-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.4 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266. KR. 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti „VZ-TEL” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz
- okleveles építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy
- építőmérnök vagy vízépítési üzemmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.5 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266. KR. 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti „EN-VI” besorolású, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles szakirányú gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettség esetén legalább 36 hónap, vagy gépészmérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettség esetén legalább 60 hónap, vagy okleveles szerkezet- építőmérnök, okleveles építészmérnök (tartószerkezeti kredit-
teljesítéssel) vagy ezekkel egyenértékű
Folytatás a VI.4.3. pontban
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolandó:
M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján AT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással (amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) vagy referencianyilatkozattal a Kr. 22. § (1) alapján.
A Kr. 21.§ (3a) b) alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kr. 22. § (2) bek. alapján a benyújtott referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és címe (székhelye/lakcíme); a teljesítés ideje (kezdő ÉS befejező időpontja, év/hónap/nap formátumban), a szolgáltatás tárgya, rövid ismertetése, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, valamint mennyisége (amiből következik a minimumkövetelmény tartalmi elemeinek való megfelelés), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím, telefonszám/e-mail), továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében AT-nek nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével (pl: M2.1.). Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Igazolásként csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. AK a szakmai gyakorlat alatt az előírt végzettség és szakmai tapasztalat/jogosultság megszerzését követő, az ennek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Az előírt alk-i köv-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. A megjelölt szakemberek esetében a Kbt. 65. § (10) bek. szerinti korlátozás is alkalmazandó.
AK hivatkozik a Kbt. 69. § (11) bek-re.
Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek alkalmasságukat az EEKD IV. részében a részletes adatok megadásával kell (előzetesen) igazolniuk.
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor. Ugyanakkor kérjük figyelembe venni a felhívás VI.3) pont 18. alpontját is, amely az M.2 alkalmassági követelmények esetében az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozó külön rendelkezéseket!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő,
M.1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban)
M.1.1 legfeljebb 5 db szerződés keretében olyan szerződésszerűen teljesített referenciával vagy referenciákkal, amely(ek)
a.) vagy engedélyezési terv tervezésére,
b.) vagy kiviteli terv tervezésére,
c.) vagy tender (ajánlati) terv tervezésére,
d.) vagy az a., b., c., pontok szerinti tervek esetében, legfeljebb 5 referenciaszerződés keretein belül történő tervellenőrzésre vonatkozott,
és az a.), b.), c.), esetek bármelyikében elkészített tervek, illetve a d.) esetben ellenőrzött tervek az alábbiakat is tartalmazták:
- minimum 5 db belterületi csomópont
- minimum 20000 m2 nagyságú területre vonatkozó zöldfelület
- minimum 500 m városi környezetben épült kötöttpályás közlekedési létesítmény
- minimum 2 km városi környezetben tervezett közlekedési út
- vízi közmű, energia közmű.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy függetlenül attól, hogy az adott referenciaszerződés a fenti a) vagy b) vagy c) pont szerinti tervre vagy adott esetben ezek közül többre is vonatkozott, összességében a fenti francia bekezdésekben vonatkozó követelményeket kell teljesíteni. Egyazon projektre vonatkozó feladatok esetében, ha sor került pl. a) és b) szerinti ellenőrzésre is, a mennyiség csak egyszeresen számítható.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy Tervellenőri tevékenység alatt a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember, szakemberek által végzett, a Beruházások bármely tervezési fázisában, szakaszában elkészült, valamennyi szakági tervdokumentáció tartalmának teljes körű ellenőrzését érti, mely kiterjed a műszaki tartalom szakszerűségének vizsgálatára, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartása szempontjából, az építés minőségének, a szakszerű kivitelezés biztosításának érdekében.
M.1.2 szerződésszerűen teljesített olyan referenciával, amely legalább
- 2,25 km hosszúságú közúti
és
- 1,8 km hosszúságú vasúti (közúti villamos vasút, és/vagy földalatti vasút),
létesítmények (új építés vagy felújítás) kiviteli terveinek ellenőrzésére vonatkozik és a kétféle létesítménytípus összesen tartalmazott külön szintű és/vagy szintbeli kereszteződést és az alábbi kiegészítő létesítmények közül legalább 2 különböző elemet:
- közúti vagy vasúti híd vagy felüljáró, vagy aluljáró;,
- támfalrendszer,
- létesítményrendszer vízelvezetési rendszere;
- létesítményrendszer zajvédelme. A kiviteli terv ellenőrzése történhet akár a tervezés, akár a megvalósulás fázisában az építtető általi megbízás (pl. műszaki ellenőri feladatok ellátása) formájában.
Ezen referencia előírás létesítmény-típusonként (közút-vasút) külön-külön referenciával is igazolható, de a számszakilag megadott kritériumok nem bonthatók (nem igazolhatók több referencia összegeként).
M.1.3 legalább 1 db olyan külső vízi közmű ellátással összefüggő szerződésszerűen teljesített referenciával, amely
- szennyvíztisztítás területén: legalább egy 15.000 LE névleges terhelési kapacitású települési tisztítómű és hozzátartozó legalább 6.000 fm gravitációs és/vagy nyomóvezeték építési munkáira vonatkozó kiviteli terveinek ellenőrzésére vonatkozik. A kiviteli terv ellenőrzése történhet akár a tervezés, akár a megvalósulás fázisában az építtető általi megbízás (pl. műszaki ellenőri feladatok ellátása) formájában;
- ivóvízi közműellátás területén legalább 6.000 fm vízvezeték közműhálózat építési munkáira vonatkozó kiviteli terveinek ellenőrzésére vonatkozik. A kiviteli terv ellenőrzése történhet akár a tervezés, akár a megvalósulás fázisában az építtető általi megbízás (pl. műszaki ellenőri feladatok ellátása) formájában.
A szennyvíz és az ivóvíz közműhálózat referenciák külön-külön projektekkel (külön referenciaszerződéssel) is igazolhatóak, de a számszakilag megadott kritériumok nem bonthatók (nem igazolhatók több referencia összegeként), azaz közműhálózat típusonként csak (max) 1-1 referenciával igazolhatók.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek, biztosítékok a keretmegállapodásban rögzítettek szerint.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A kifizetés
az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
38+10 hó terv.kapcs. tov. 60 hó járulékos tan.adás
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001250552019/reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és a Kbt.41/A. § is irányadó.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil. minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az Ajánlati Dokumentáció I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást).
5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1.P.2, M.1., M.2.,SZ.1.
9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást.
11) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arány szerint értékeli.
I. Összesített ajánlati ár [súlyszám: 50]
II. Az M.2.3 minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül elvárt időtartamon felüli többlettapasztalatának mértéke (hónap) [súlyszám: 15]
III. Az M.2.4 minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül elvárt időtartamon felüli többlettapasztalatának mértéke (hónap) [súlyszám: 15]
IV. Az M.2.5 minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül elvárt időtartamon felüli többlettapasztalatának mértéke (hónap) [súlyszám: 15]
V. Az M.2.6 minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül elvárt időtartamon felüli többlettapasztalatának mértéke (hónap) [súlyszám: 5]
AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0,00-től 10,00-ig ad pontot.
AK rögzíti, hogy az I. ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a II-V. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.
A II-V. ért. szempont esetében a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad AK: 120 hónap
Nincs olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal rendelkeznie kell az adott szakembernek. A felolvasólapon tehát nem kötelező többlettapasztalat feltüntetése. Ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában.
12) A IV.2.6. pont alapján az aj. köt. időtartama 30 nap.
14) FAKSZ: Erdei Gábor, lajstromszám: 01061.
15) AT köteles az AK által rendelkezésre bocsátott Árazatlan Ktgvetés kitöltésével képzett Árazott Ktgvetést is benyújtani. A felolvasólapon ezen értékelési szempont tekintetében kizárólag
Folyt. VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3. folyt. 1.:
az Á.-tlan Ktgvetés (Excel táblázat) „H” oszlop 50. sorában található cellában megadott nettó ajánlati ár tüntetendő fel a felolvasólap „Összesített nettó ajánlati ár” értékelési szempontjára vonatkozó megajánlásként.
16) Benyújtandó AT nyilatkozata arról, hogy az AK által elvárt határidőkön belül rendelkezésre fogja bocsátani az előírt biztosítékokat.
17) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et.
18) Az eljárásban alkalmazásra kerülő II-V. sz. értékelési szempontokra [szakemberek többlettapasztalata] tekintettel AT-nek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, önéletrajzokat, amelyek alátámasztják az M.2.3, M.2.4, M.2.5, M.2.6 alkalmassági min.követelmények szerinti szakemberek vonatkozásában az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot.
19) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
20) AK az elj.-ban való részvételt 5 000 000,-Ft összegű aj. bizt. (a.b.) nyújtásához köti a Kbt. 54. § alapján. Az a.b. a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK (UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000100-34770000 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerz.alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat vagy egyéb hasonló okirati bizonyíték mellékelése (irányadó a Kbt. 41/A. § (2) bek. is az abban foglalt feltételek fennállása esetén).
21) Szerződéskötési feltétel: Nyertes AT köteles min. 50 millió,- Ft/kár/alkalom, minimum 100 000 000,- Ft/kár/év fedezeti értékű, a keretmegállapodás szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Beruházás megvalósítását követő 36 hónapig fenntartani.
22) A részajánlattétel műszaki, gazdasági és jogi szempontból nem ésszerű. Az egyes területek tervezése műszaki, gazdasági és jogi szempontból egy egységet képez, így ennek egységes szakmai, mérnöki felügyeletét – a feladat megvalósíthatósága miatt biztosítani kell. A mérnök tanácsadónak ismerni kell a beruházásokra vonatkozó valamennyi tervet, koncepciót, megrendelői igényt, melyeket egységesen kell közvetíteni a beruházás többi szereplője felé. Tekintettel arra, hogy az infrastruktúra hálózat elemei egymással összefüggenek, a mérnök tanácsadói feladatokat nem lehet egymástól függetlenül elvégezni.
23) A keretmegállapodás a tervezési feladatokhoz kapcsolódóan 38+10 hónapra, vagyis 4 évre jön létre, a járulékos feladatok: tanácsadás az érintett kivitelezési közbeszerzési eljárások során, kapcsolódó tanácsadás miatt került az időbeli hatály kiterjesztésre, figyelemmel az engedélyek és kivitelezés megkezdési időpontok jogszabályi idejére is.
AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését.
III.1.3. pont folyt.:
végzettség esetén legalább 84 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.6 legalább 1 fő Projektvezető mérnök szakemberrel, aki
— okleveles építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és
— legalább 5 év (60 hónap) projektvezetői / projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő az M.2.3, M.2.4 és M.2.6 pontban előírt alkalmassági feltételek esetében alkalmazza a Kbt. 65.§ (10) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlatkérő ismételten rögzíti, hogy adott szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Az M.2.1-M.2.5 minimumkövetelmények esetében megjelölt szakembereknek a 266. KR. szerinti jogosultsági regisztrációt (névjegyzékbe vételt) a szerz.kötés időpontjáig kell biztosítani. A Kbt. 131. § (4) bek. szerinti visszalépés, ha ez utóbbi nem teljesül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák