Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19056/2019
CPV Kód:79418000-7;79419000-4
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország, illetve az Ajánlatkérő, valamint a nyertes ajánlattevők székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IMPERIAL TENDER Kft.;IMPERIAL TENDER Kft.;„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.;Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:európai uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Módos István
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): európai uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
"Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság projektfelügyelete alá tartozó operatív programok keretében megvalósuló projektek közbeszerzési, beszerzési eljárásai lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása tárgyában." alapján kötött szerződések.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, Magyarország, illetve az Ajánlatkérő, valamint a nyertes ajánlattevők székhelye.
NUTS-kód: HU11
II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
"Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság projektfelügyelete alá tartozó operatív programok keretében megvalósuló projektek közbeszerzési, beszerzési eljárásai lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátása tárgyában." alapján kötött szerződések.
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79418000-7
További tárgyak:79419000-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 2005 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor
x Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Ajánlati ár %-ban megadva (vetítési alap: a lefolytatandó közbeszerzési és beszerzési eljárások tárgyára elszámolható költségek összértéke), ezen belül:95
1.1. uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés,szolgáltatás)20
1.2. uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás)25
1.3. uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetményes eljárás15
1.4. keretmegállapodásos eljárás második részének lefolytatása15
1.5. uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráslefolytatása10
1.6. uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélkülieljárás lefolytatása5
1.7. beszerzési eljárás lefolytatása5
2. Késedelmi kötbér mértéke: az egyedi szerződés nettó értékének %- a/naptári nap (min. 1,25 %, max. 2 %)5
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 212 - 386038
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/31 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 225 - 409631
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/20 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 242 - 439512
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/12/15 (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22286 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/03 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23916 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26396 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/12/16 (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott azonosító számú és elnevezésű projekt(ek) (KEHOP-5.3.2 azonosító számú „Geotermikus Energiahasznosítás Andornaktályán”) tárgyában szükségessé váló, az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2019/07/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Kft.
Postai cím: Bimbó u. 1-5., A. lház, 3/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Telefon: +36 12053512
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 9870295 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 437 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 437 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 463 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium) (név) 1145 Budapest, Mexikói út 50. földszint 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők (név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPASTDEBKÖZ Konzorcium) (név) 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.; 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott azonosító számú és elnevezésű projektek (3 db víziközmű projekt: Csengőd, Délpesti Szennyvíztisztító Telep, Budapest teljes körű csatornázásának biztosítása) tárgyában szükségessé váló, az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2019/08/26 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Kft.
Postai cím: Bimbó u. 1-5., A. lház, 3/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Telefon: +36 12053512
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 64152403 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 541 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 541 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 559 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium) (név) 1145 Budapest, Mexikói út 50. földszint 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők (név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPASTDEBKÖZ Konzorcium) (név) 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.; 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott azonosító számú és elnevezésű projektek (4 db víziközmű projekt: Pilisborosjenő, Hedrehely, Zsámbéki medence, Nagyszentjános) tárgyában szükségessé váló, az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2019/08/26 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Postai cím: Pasaréti u. 83.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 91880632 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 509 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 509 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 543 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium) (név) 1145 Budapest, Mexikói út 50. földszint 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők (név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPASTDEBKÖZ Konzorcium) (név) 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.; 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott azonosító számú és elnevezésű projektek (4 db víziközmű projekt: Búcsúszentlászló, Zalaszentgrót, Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep, Budapest XVII. kerület) tárgyában szükségessé váló, az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására.
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2019/08/26 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. 2. em. 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Telefon: +36 17961000
E-mail: tender@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 84847368 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 518 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 518 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 551 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium) (név) 1145 Budapest, Mexikói út 50. földszint 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők (név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPASTDEBKÖZ Konzorcium) (név) 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.; 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések Európai Uniós Alapokból finanszírozott programokkal kapcsolatos beszerzések, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által felügyelt operatív programok keretében megvalósuló beruházások közbeszerzéseire és beszerzéseire vonatkoznak.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.3) Egyéb információk:
I. Jelen hirdetmény II.2.1) pontjához:
Az ajánlati árat %- ban kellett az ajánlattevőknek megadnia (vetítési alap: a lefolytatandó közbeszerzési és beszerzési eljárások tárgyára elszámolható költségek összértéke). Erre figyelemmel a hirdetmény II.2.1) pontjában a nyertes ajánlattevők által megadott %- os értékek 100- szorosának összeadott összege került megjelölésre.
II. Jelen hirdetmény IV.6) pontjához:
Jelen eljárás keretmegállapodás megkötésére irányult, melynek becsült értéke 5.000.000.000,- Ft. A keretmegállapodásos eljárás második részében (verseny újranyitások) eljárásonként került feltüntetésre a becsült érték.
A szerződés végleges összértékeként jelen hirdetmény II.2.1) pontjához írt további információra tekintettel a nyertes ajánlattevő által megadott %- os értékek 100- szorosának összértéke került megjelölésre.
III. Nyertes ajánlattevő(k) (neve, címe, KKVT szerinti besorolása).
1. IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők. (1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1.; 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center Irodaház, Citi Torony); 1053 Budapest, Vámház krt. 8. 1/4.).
Imperial Tender Kft.: mikro vállalkozás.
Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda: kis vállalkozás.
Juharos Ügyvédi Iroda: mikro vállalkozás.
2. „Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti u. 83.): kis vállalkozás.
3. Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 10.; 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 9.).
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.: mikro vállalkozás.
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.: kis vállalkozás.
IV. Ajánlattevők neve, címe.
1. Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 10.; 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 9.).
2. ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPAST- DEBKÖZ Konzorcium). (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.; 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.).
3. CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium). (1145 Budapest, Mexikói út 50. földszint 3.; 1118 Budapest, Számadó utca 19. földszint 3.).
4. IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők. (1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1.; 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center Irodaház, Citi Torony); 1053 Budapest, Vámház krt. 8. 1/4.).
5. „Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti u. 83.).
V. Jelen tájékoztató keretmegállapodásos eljárás második részének eredményeit tartalmazza a 2011. évi CVIII. tv. 30. § (3) bekezdése szerint. Keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató száma és megjelenésének időpontja: 2016/S 056-094608, 2016. 03. 19.
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/10/04 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------