Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19057/2019
CPV Kód:45331000-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:3600 Ózd város közigazgatási területe HRSZ-ek: 11112
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52098945
Postai cím: Zrínyi Út 3.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Sándor ügyvezető
Telefon: +36 48476334
E-mail: tavhoozd@tavhoozd.hu
Fax: +36 48471652
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tavhoozd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tavhoozd.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ózd KEHOP5.3.2. távhő fűtőmű terv. és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000194792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.3.2-17-2017-00003 azonosítószámú, Faapríték tüzelésű fűtőmű létesítése Ózdon tárgyú projekt tervezési és kivitelezési munkáira vonatkozóan”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ózd KEHOP 5.3.2. távhő tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak:45231400-9
45315100-9
45315300-1
45331000-6
45331110-0
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3600 Ózd város közigazgatási területe
HRSZ-ek: 11112
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen ajánlatkérés szerinti feladat az Ózdi Távhő Kft. Gyár utcai fűtőművében a tervezett fejlesztés megvalósítása, melyben 1 db 3 MW teljesítményű faapríték tüzelésű kazán, azok kiegészítő berendezései és kazánházi kapcsolódó rendszerei, valamint az aprítéktároló rendszer létesül.
Az ajánlatban szereplő rendszernek komplettnek kell lennie. Tartalmazzon minden olyan szükséges berendezést és egységet, amely az üzemszerű működéséhez és karbantartáshoz, tisztításhoz nélkülözhetetlen, beleértve különösen az alábbiakat:
• bontási munkák,
• közműkiváltási és bővítési munkák (szükség szerint telephelyen belül és kívül),
• építészeti munkák (épületszerkezetek, mély és magasépítési munkák, épületvillamossági, épületgépészeti feladatok, tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok) az építési engedélyezési dokumentációban foglalt meghatározások szerint, vagy azzal legalább egyenértékű minőségben,
o utak, térburkolatok, kertépítészet, kerítés, kapu
o tüzelőanyag tároló terek
o hálózativíz ellátás
o kommunális szennyvízhálózati kapcsolat
o telephely csapadékvíz gyűjtőhálózatának kiépítése elvezetése, olajfogó műtárggyal
o beléptető és vagyonvédelmi rendszer; iroda, vezénylő, öltöző és szociális helyiségek bebútorozása
• faapríték tüzelésű, előtolórostélyos rendszerű, 3 MW-os biomassza kazán a hozzátartozó behordó berendezéssel, acélszerkezettel, a kazánokhoz kapcsolódó füstgáz és égési levegő rendszerrel, füstgáztisztítóval, kéménnyel és egyéb segédberendezésekkel (salak és pernye kihordó, szerviz és műszerlevegő ellátás, kazánházi hulladékvíz gyűjtő rendszer, automata és kézi salak eltávolító, stb.),
• faapríték fogadó rendszer: hídmérleg, mintavevő és tároló, nedvességtartalom mérő berendezések, rakodógép, adagoló berendezések, szükség esetén túlhossz- és fémleválasztás,
• a rendszer minden elemén biztosítani kell a tisztítás és a karbantartás lehetőségét (búvónyílások, létrák, acélszerkezetű podesztek, emelőhelyek stb.),
• kazánok biztonsági hűtővíz ellátása,
• a kazánnál biztosítani kell a villamos energia kimaradás, vagy egyéb rendkívüli esemény esetén a biztonságos leállás, vagy tartaléküzem lehetőségét,
• tüzivíz rendszer, tűzcsapok, tűzérzékelő és jelző rendszer,
• az irányítástechnikai rendszernek illeszkedni kell a meglévő irányítás technikai rendszerhez, terepi műszerezéssel,
• a fűtőmű informatikai rendszere,
• 0,4 kV-os háziüzemi villamos rendszer a telephelyen belüli kábelezéssel,
• a létesítmény épületei (apríték tároló, kazánház, stb.), a szükséges épületgépészeti rendszerekkel, épületvillamossággal, villámvédelmi és érintésvédelmi hálózattal, a kültéri és beltéri gépalapokkal,
• technológiai segédrendszerek és egyéb létesítmények,
o hidraulikai kapcsolat a meglévő távhőrendszerrel, szivattyúval, csővezetékkel
o tartalék alkatrészek és speciális szerszámok
• a rendszernek felügyelet nélküli üzemre alkalmasnak kell lennie,
• A tüzeléstechnológiai berendezéseknek meg kell felelniük az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben előírt műszaki követelményeknek és a közbeszerzési dokumentációban előírtaknak.
• minden munkálatot a fűtőmű normál üzemének minimális zavarása mellett kell elvégezni, az Üzemeltetővel egyeztetve.
A műszaki dokumentáció nem teljeskörűen kidolgozott. A dokumentáció a lényeges beépíteni szükséges rendszerelemeket ismerteti, azonban nem tér ki a kivitelezés pontos körülményeire, a kiviteli tervekre, részlettervekre és csomópontok kidolgozására és az egyéb, a valósíthatósághoz szükséges részletekre.
Az összes szakágra (építészet, statika, gépészet, villamoserőátvitel, irányítástechnika) kiterjedő kiviteli tervezés, az engedélyes terv szükség szerinti módosítása, a próbaüzem és a beüzemelés a Vállalkozó feladatköréhez tartozik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.1 alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv.-en felüli MV-TH vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata 10
2 M.1.2. alk. köv-re bemutatott szakember, alk. köv.-enfelüli EN-HÖ vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata 5
3 M.1.3. alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv. felüli MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata  10
4 Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0- 24 hónap), ajánlati elem legkedvezőbb szintje 24 hónap 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00003
II.2.9) További információ:
Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb megajánlások: 2.-4. ért. szempont (szakemberek) 0 hónap többlet szakm. tap., 5. ért. szempont (jótállás): 0 hónap többletjótállás. A szakemberre vonatkozó értékelési részszempont alátámasztására az önéletrajz csatolása már az ajánlatban szükséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12656 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ózd KEHOP 5.3.2. távhő tervezés és kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlati felhívásban előírt határidőig, azaz 2019.08.21. 14:00 óráig az eljárásban 1 darab, azaz egy ajánlat érkezett, mivel Ajánlatkérő a felhívás VI.3.12.8. pontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, így az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Epronex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99633075
Postai cím: Széchenyi Utca 39
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25301360213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges