Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19133/2019
CPV Kód:09343000-5
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Medicopus Egészségügyi Szolgálatató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FDG radiofarmakon beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000358442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09343000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés 18F-fluoro-dezoxi-glükóz (FDG) radiofarmakon vásárlására szállítással
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel megadja a megrendelni kívánt mennyiségeket, melyek teljes lehívására nem vállal kötelezettséget.
FDG 50 mCi aktivitás 30 db
FDG 100 mCi aktivitás 30 db
FDG 190 mCi aktivitás 150 db
FDG 490 mCi aktivitás 150 db
FDG 590 mCi aktivitás 750 db
FDG 690 mCi aktivitás 150 db
FDG 790 mCi aktivitás 150 db
Kalibrációs időpont: 8:00-8:30 óra között (megajánlás szerint).
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 372285714 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FDG radiofarmakon beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09343000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Központ PET-CT labor (1082 Budapest, Üllői út 78/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alkalmanként 1,85 GBq – 29,2 GBq (50-790 mCi) kalibrációs menny.-ű, forg. hozatali engedéllyel rendelkező FDG radiofarmakon szállítása munkanapokon. A szerződés teljes időtartama alatt össz. max. 28,53 TBq (771 Ci) kalibrációs mennyiségű FDG radiofarmakon szállítása.
AK táj. jelleggel megadja a megrendelni kívánt menny.-t, melyek teljes lehívására nem vállal kötelezettséget.
FDG 50 mCi aktivitás 30 db
FDG 100 mCi aktivitás 30 db
FDG 190 mCi aktivitás 150 db
FDG 490 mCi aktivitás 150 db
FDG 590 mCi aktivitás 750 db
FDG 690 mCi aktivitás 150 db
FDG 790 mCi aktivitás 150 db
Kalibrációs időpont: 8:00-8:30 óra között (megajánlás szerint).
Értékelési részszempontok:
Ár, súlyszám: 95
1.Képzett nettó ajánlati ár FDG 50 mCi aktivitás (HUF) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) Súlysz:1
2.Képzett nettó ajánlati ár FDG 100 mCi aktivitás (HUF) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) Súlysz:1
3.Képzett nettó ajánlati ár FDG 190 mCi aktivitás (HUF) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) Súlysz:2
4.Képzett nettó ajánlati ár FDG 490 mCi aktivitás (HUF) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) Súlysz:2
5.Képzett nettó ajánlati ár FDG 590 mCi aktivitás (HUF) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) Súlysz:85
6.Képzett nettó ajánlati ár FDG 690 mCi aktivitás (HUF) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) Súlysz:2
7.Képzett nettó ajánlati ár FDG 790 mCi aktivitás (HUF) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) Súlysz:2
Minőségi kritérium:
8.Kalibrációs idő (perc) 8:00 órától számítva (0-30 perc közötti megajánlás tehető) (előny a kisebb) (szélsőértékkel korrigált arányosítás) Súlysz: 5
Az adásvételi keretszerz. 36 hónapra kerül megkötésre, vagy a keretösszeg kimerüléséig terjedő időtartamra.
Amennyiben a keretszerz. 36 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem kerül kimerítésre, úgy AK a szerz. időtartamát 1 alkalommal további 6 hónapos határozott időtartammal meghosszabbíthatja, úgy hogy a 36 hónap határozott idő lejárta előtt legalább 30 nappal egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti AT-t arról, hogy a Szerződést meg kívánja hosszabbítani.
A 2005. évi XCV. tv. 5. § (1) bek. alapján a forg. hozatali eng. az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott, a gyógyszer embergyógyászati célra történő alkalmazhatóságát engedélyező hatósági határozat. Ha e v. másként nem rendelkezik, gyógyszer - a magisztrális gyógyszer kivételével - csak akkor hozható forg.-ba, ha forgalomba hozatalát a gyógyszerészeti államigazgatási szerv vagy a 726/2004/EK eu parlamenti és tanácsi rendelet, az 1901/2006/EK eu parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK eu parlamenti és tanácsi rendelet alapján az EU Bizottság engedélyezte.
A részletes közbesz.-i műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Az értékelés módja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány.
Fő finanszírozási és fiz.-i feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszab.-i rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatást AK az alábbi feltételekkel egyenlíti ki:
AK az ellenértéket a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében megrendelésenként utólag a számla AK általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül banki átutalással egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-a és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.szerint, figy.-mel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltakra.
AK a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 136. § (1) bek.-ben foglaltakra a kifizetéseket illetően, ill. a 143. § (3) bek.-ben foglalt spec. felmondási okra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fiz-i feltételeket a szerződésterv. tartalmazza.
AK nem teszi lehetővé, hogy a szerz. teljesítése és nyertes ajánlattevő(k) gazd. szervezetet hozzanak létre
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kalibrációs idő (perc) 8:00 órától számítva (0-30 perc közötti megajánlás tehető) (előny a kisebb) (szélsőértékkel korrigált arányosítás)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat-tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, mivel ugyanazon FDG radiofarmakon kerül beszerzésre más-más aktivitás szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 077 - 182926
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: FDG radiofarmakon beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medicopus Egészségügyi Szolgálatató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77161200
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: bajtek.gyongyver@sic.medicopus.hu
Telefon: +36 309486562
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 372285714
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők adatai:
1. Ajánlattevő neve: Medicopus Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság
Székhelye: 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.
Adószáma: 23443778-2-14
2. Ajánlattevő neve: Pozitron-Diagnosztika Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János Út 9-11.
Adószáma: 13289397-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)