Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19170/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Jávorszky Ödön Kórház
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jávorszky Ödön Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94593424
Postai cím: Argenti Döme Tér 1-3
Város: VÁC
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálványköviné Győri Éva
Telefon: +36 27620620
E-mail: b.eva@javorszky.hu
Fax: +36 27314693
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.javorszky.hu/wordpress/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.javorszky.hu/wordpress/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001213292019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001213292019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001213292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
a. Betegélelmezés: Ajánlatkérő [továbbiakban a hirdetményben: AK] üzemeltetésében lévő 522 ágyas kórház betegélelmezése változó napi létszámban. Éves betegélelmezési napok száma: 138.168.
b. A meglévő konyhai dolgozók átvétele, és továbbfoglalkoztatása.
c. Alkalmazotti élelmezés: átlagosan napi 50 menü ebéd/nap, melyre vonatkozóan ajánlatkérőt teljesítési kötelezettség nem terheli. Az alkalmazotti élelmezési napok száma tájékoztató jellegű adat, a tényleges mennyiség az alkalmazottak általi igénybevételtől függ. Ellenértékét az alkalmazottak fizetik meg, közvetlenül Nyertes Ajánlattevő (továbbiakban Ny.At.) részére.
Alkalmazottnak minősül az AK-vel bármely foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy.
d. A közbeszerzési dokumentumokban [továbbiakban a hirdetményben: KD] felsorolt – kórházi tulajdonú – eszközökön túl, a feladat ellátásához szükséges eszközök biztosítása Nyertes Ajánlattevő feladata.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Élelmezési szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. (NUTS: HU120)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a. Betegélelmezés: AK üzemeltetésében lévő 522 ágyas kórház betegélelmezése változó napi létszámban. Éves betegélelmezési napok száma: 138.168.
b. A meglévő konyhai dolgozók átvétele, és továbbfoglalkoztatása.
c. Alkalmazotti élelmezés: átlagosan napi 50 menü ebéd/nap, melyre vonatkozóan ajánlatkérőt teljesítési kötelezettség nem terheli. Az alkalmazotti élelmezési napok száma tájékoztató jellegű adat, a tényleges mennyiség az alkalmazottak általi igénybevételtől függ. Ellenértékét az alkalmazottak fizetik meg, közvetlenül Ny.At. részére.
Alkalmazottnak minősül az AK-vel bármely foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy.
d. A KD felsorolt – kórházi tulajdonú – eszközökön túl, a feladat ellátásához szükséges eszközök biztosítása Ny.At. feladata.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a KD és annak részét képező műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Az éves betegélelmezési napok évenkénti mennyiségei +20%-kal változhatnak a szerződés teljesítése során (opció), mely opció felhasználásra vonatkozó feltételek részletesen a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
I.
II.1.6) ponthoz: Tekintettel a beszerzés tárgyának funkcionális egységére, nem lehet részajánlatot meghatározni, az a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető.
II.
VI.3) II. pont folytatása:
13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.4)
14. Ny.At. a szerződéstervezetben foglalt szerződést megerősítő kötbéreket köteles vállalni.
15.FAKSZ: dr. Bábosik Roland Ottó 01011, helyettese: dr. Kerek Éva Gabriella 00861
16. Szerződés teljesítéséhez Ny.At. rendelkeznie kell működő, diétás ételeket készítő főzőkonyhával, amely tényt a szerződés megkötéséig köteles igazolni. Amennyiben Ny.At. ezen kötelezettségeinek a szerződés megkötéséig nem tesz eleget, ezt a tényt AK Kbt.131.§(4)bek.szerint a Ny.At. visszalépésének tekinti.
17. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért AK a szerződésben a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárásban vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AKnak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
18.AK a számla ellenértékét a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint, átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a és a Kbt. 135. § (1) (5) (6) bekezdésben foglaltakra is. A számla fizetési határideje 60 nap, a 1997. évi LXXXIII törvény 9/A.§-ban foglaltakra. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és azok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
19.Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy Ny.At. köteles egy 3 hetes forgó betegétlapot elkészíteni (figyelembe véve az 1. és 2. diétatípusokat is, amely mindenben megfelel a műszaki leírásban foglalt előírásoknak) és Ajánlatkérő részére átadni.
Amennyiben Ny.At. ezen kötelezettségének a szerződés megkötéséig nem tesz eleget, ezt a tényt ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a Ny.At. visszalépésének tekinti.
(folyt: VI.4.3. II. pontban)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
VI.4.3. pont.folyt.: Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (8),(9), (11),(12) bek., valamint a Korm. r. 23.-24.§. AK felhívja a figyelmet a Korm. 1.§(7)bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra. A P/1. tekintetében továbbá Kbt. 65. § (8) bek.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: I. A kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő [továbbiakban: AT] alvállalkozó [továbbiakban: AV] és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be
I. Kizáró okok igazolási mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 17. §-a szerint, részletesen a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági minimumkövetelményeket [továbbiakban: alk.köv.] lásd: Felhívás VI.4.3) II. pontjában.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SzMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről.
60/2003 (X.20) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok
1. Betegélelmezési napi szolgáltatási díja (nettó Ft)/70
1.1. diétacsoport ára (nettó Ft)-normál;könnyű-vegyes;diabétesz;roboráló;pépes;rehab.spec./25
1.2. diétacsoport ára (nettó Ft)-1. diétacsop. kívüli összes egyéb diétaféleség/45
2. Szakemberek többlettapasztalata/30
2.1. Az M/2.2.szerinti alk.köv.re bemutatott szak. alk.min.köv. felüli szakmai többlettap. (hónap)/15
2.2. Az M/2.3.szerinti alk.köv.re bemutatott szak. alk.min.köv. felüli szakmai többlettap. (hónap)/15
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
I.
1. Ajánlati kötöttség: 60 nap
2. Alkalmassági feltételek igazolási módja és a Kbt. 76. § (9) bek. szerinti információk a KD-ben.
3. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok körére a KD tartalmaz részletes információkat.
4. Az eljárás a Kbt.21.§(2)bek.alapján a III.rész szerint kerül lefolytatásra.
5. Helyszíni bejárás: AK 2019.10.17. napján 14:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne Jávorszky Ödön Kórház, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Főépület, étterem.
6. Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.
7. Ajánlatkérő Ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
8. Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
9. A hirdetmény nem keretmegállapodás megkötésére, nem dinamikus beszerzési rendszer létrehozására, és nem elektronikus árlejtés alkalmazására irányul.
10. Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019.10.29.
Helyi idő: 13:00
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő (hirdetmény IV.2.2. pont) lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
II.
1.AK jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak. Az EKR-el kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a KD II. Fejezetének II. fejezete tartalmazza.
2.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
3.Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
a) az EKR rendszerben kiadott ŰRLAPOKAT (Felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) kb), Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67. § (4) bek. Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról) továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-ban meghatározott iratokat.
b) Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
c) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65.§ (7) bek. vonatkozásában
d) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 25.§ (3)-(4) bek.-i vonatkozásában
e) amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
4. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
6. Közös AT esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
7. AK kizárja a nyertes AT(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
9. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
10. AK a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5)bekezdésben foglaltakat.
12. AK a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
(folyt: II.2.4. II. pontban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: I. Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148.§-a vonatkozik.
II.
II.2.4. II. pont folytatása:
20. A 2.1. és 2.2. értékelési szempont Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb értéke: 60 hónap, legkedvezőtlenebb értéke: 0 hónap.
21. Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
22. Bírálati módszer: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás, Részletes kifejtés a KD-ban.
(III.1.4) pont folytatása:
II.
Alkalmasság minimumkövetelményei:
1)Pénzügyi és gazdasági alkalmasság
P/1. Alkalmatlan az AT, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (betegélelmezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének számtani átlaga nem éri el a nettó a 55.500.000, - HUF összeget.
A fenti alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
2)Műszaki-szakmai alkalmasság :
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/1.1. a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett (vizsgált időszak) a közbeszerzés tárgya (betegélelmezés) szerinti szolgáltatásra vonatkozó olyan (legfeljebb két szerződés alapján szerződésszerűen teljesített) referenciával, mely a vizsgált időszakban
- az éves betegélelmezési napok számát tekintve elérte a 100.000-et.
- a teljesített szerződések valamelyike legalább 12 hónap egybefüggő teljesítést igazol.
Betegélelmezésen ajánlatkérő fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál végzett teljesítést ért az alkalmassági követelmények tekintetében.
A Korm.r. 22. § (5) bek. irányadó. AK a Korm.r. 21.§. (3a) a) pontja szerint jár el.
M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő, okleveles táplálkozástudományi MSC képzettségű szakemberrel, aki legalább 12 hónap kórházi betegélelmezés szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M/2.2. legalább 1 fő, legalább felsőfokú (BSC) végzettségű, dietetikus képzettségű szakemberrel, aki legalább 12 hónap kórházi betegélelmezésben szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M/2.3. legalább 1 fő, szakács képzettségű szakemberrel, aki legalább 12 hónap kórházi betegélelmezésben szerzett tapasztalattal rendelkezik.
A fenti szakemberek között átfedés csak az M/2.1 és M/2.2. pontra bemutatott szakemberek között megengedett.
M/3. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, a közbeszerzés tárgya (betegélelmezés és dolgozói étkeztetés) szerinti tevékenységre vonatkozó HACCP vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerének tanúsítványával, vagy egyéb, a Korm. r. 24. § (3) bekezdés szerinti, ezzel egyenértékű dokumentummal.
Ny.At. köteles a közbeszerzési eljárásban előírt tanúsítvány érvényességét a szerződés egész időtartama alatt fenntartani.
II.
Alkalmasság igazolási mód valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében:
Az alkalmasság igazolása két szakaszban történik
1) Az alkalmasság előzetes igazolása: a Kbt. 114.§ (2) bekezdése értelmében ATnek nyilatkozni kell a Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglaltakról.
2) Az alkalmasság igazolása: a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérői felhívásra csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) kormány rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja és 21.§.(3) bekezdésének a), b) pontja és 21. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti igazolásokat, melyeket részletesen a KD tartalmaz.
Az alkalmassági követelményeknek AT a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. ATnek - ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg- alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat.
AK továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) –(12) bekezdésében foglaltakra.
Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbb.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)