Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19187/2019
CPV Kód:35121000-8
Ajánlatkérő:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dunaújváros város közigazgatási területén, 5 helyszínen
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53097541
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Róbert
Telefon: +36 25544180
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25544178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Térfelügyeleti kamerák kihelyezése 5 helyszínen
Hivatkozási szám: EKR000794802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35121000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Dunaújváros Megyei Jogú Város területén térfigyelő kamera kihelyezése, a nyilvános szemétlerakó helyeknél. Célja: a közrend fenntartása, a nyilvános szemétlerakás ellenőrzése, megfigyelése és az illegális szemétlerakás visszaszorítása. Erre a feladatra az önkormányzat fix térfigyelő kamerákat kíván telepíttetni, a lerakók közelében kihelyezendő kandeláberekre. A kamerák mikrohullámú jelátvitellel kapcsolódnak a városi térfigyelő rendszerhez, amely központja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon erre a célra kialakított helyiségben van.
A projekt keretében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
- tervezés
- a telepítéshez szükséges engedélyek beszerzése (a működéshez feltétel a 230V-os hálózat kiépítéséhez szükséges engedélyeztetési terv elkészítése – az engedélyeztetési folyamat elvégzése a gazdasági szereplő feladata).
- A kiépítéshez szükséges E.ON Áramhálózati Zrt. - vel együttműködési szerződés előkészítése, megkötése, a méretlen 230V kiépítés kivitelezése.
- eszköz, szállítás, telepítés, beüzemelés, meglévő rendszerbe való beintegrálás, átadás.
Jelen felhívás tekintetében Ajánlatkérő az alábbi követelmény specifikációt határozza meg:
Ajánlatkérő 5 helyszínen összesen 5 db új IP térfigyelő kamerát kíván elhelyezni az alább megadott helyszínekre
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7447000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Térfelügyeleti kamerák kihelyezése 5 helyszínen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35121000-8
További tárgyak:35121300-1
35125300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújváros város közigazgatási területén, 5 helyszínen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Helyszín/db:
Akácfa u. szelektív hulladékgyűjtő sziget 1db
Tavasz utca nagy parkoló szelektív hulladékgyűjtő sziget 1db
Szabadság utca- Hold utca szelektív hulladékgyűjtő sziget 1db
Batsányi János utca 9. melletti szelektív hulladékgyűjtő sziget 1db
Bartók Béla tér (Béke étterem mögött) szelektív hulladékgyűjtő sziget 1db
Jogszabályi, dokumentációs és általános követelmények:
A felhasznált eszközöknek meg kell felelniük a magyar jogszabályokban, magyar szabványokban és műszaki leírásokban felsoroltaknak. A rendszer minden kísérő dokumentációjának magyar nyelvűnek kell lennie.
Szükséges tanúsítványok, engedélyek:
- CE és ECC tanúsítvány
- EU, MSZ megfelelés
- rádiófrekvenciás adatátvitel esetén MABISZ minősítés
- érintésvédelmi követelmények betartását igazoló hatósági jegyzőkönyv
- érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat (ÉV), bizonyos esetekben villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat (VV)
- frekvencia engedély
Szükséges dokumentációk, tervek:
- magyar nyelvű rendszerterv, blokk séma szintű elvi rajzok
- kábelezésre vonatkozó nyomvonalas tervek, megvalósulási tervek („D” tervek)
- eszközleltár (a beépített eszközökre vonatkozóan)
- kamera telepítési tervek (azonosító, elhelyezés, irány, látószög)
- kamerahely, kameranév nyilvántartás (lista), térképi megjelenítéssel
- IP cím kiosztási terv
- beállított jelszavak nyilvántartása
- magyar nyelvű üzemviteli-kezelési utasítás (szerviz tevékenységek felsorolása, gyakoriságuk, szerszám- és személyi igénye)
- előírásoknak megfelelő egységes feliratozás megléte a telepített eszközökön, környezetében és kábelezésen, a berendezésnél tárolt helyi dokumentáció megléte (pl.: bekötési rajz)
- A szállított rendszernek illeszkednie kell a meglévő infrastruktúrához, hardveresen és szoftveresen kompatibilisnek kell lennie azzal. A korszerű kamera rendszerek esetében elvárás a digitális technológiákra, nyílt ipari szabványokra, és IP infrastruktúrára épülés (ONVIF kompatibilitás). A gyártó specifikus analóg/hibrid/digitális megoldások nem megfelelőek.
- A rendszer átadását követően, egyszeri alkalommal a kezelőszemélyzet oktatását térítésmentesen vállalja.
- A rendszer több lépésben bővíthető, moduláris felépítésű legyen. Felépítése biztosítsa a későbbiekben történő szakaszos bővítéseket úgy, hogy a korábban telepített rendszer központi és külső elemei csere nélkül továbbra is felhasználhatók legyenek (kompatibilitási követelmény).
Előírások a kábelezéssel kapcsolatban
- Általános elvárás a kábelezéssel szemben, hogy a kábelek kültéri vezetése megfelelő védelem mellett történjen. Külső térben csak kültéri kivitelű kábelek (megfelelő UV állóságú és mechanikai kialakítású) használhatók.
- A szabotázsvédelem miatt 3,5 m alatti magasságban elhelyezett kábelvezetés csak fém védőcsőben történhet.
- A térfigyelő rendszer kameráit, az átviteli utakat, a rendszer központi berendezéseit túlfeszültség védő eszközökkel kell biztosítani a rongálódás ellen, úgy a tápáram, mint a videó vagy adat jel vonatkozásában.
A dokumentációs elvárások a kábelezéssel kapcsolatban:
- Helyszínrajz: a kábelezés nyomvonalvezetéséről (lehetőleg méretarányos) térképi alapra felvitt nyomvonalas rajz, feltüntetve a kábelek típusát.
- Sematikus rendszertechnikai rajz: a telepített eszközök közti kábelkapcsolatokat funkcionális szempontból megmutató rajz, kiegészítve az érintett eszközök és fontosabb kábelszerelvények jelölésével (pl.: villámvédelmi túlfeszültség levezető, zavarszűrő, PoEinzerter, rendező, stb…).
- Kábel lista: a telepített kábelek listaszerű felsorolása, a viszonylat, a kábeltípus, és a kábelek hosszának megadásával.
- Kábelezési szerelési munkákat csak (E-ON által) minősített, engedéllyel rendelkező személy, vagy vállalkozás végezhet.
Karakterkorlátozás okán az elvégzendő feladatokkal kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időtartama 12 hónap felett (min. 0 – max. 48hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár összesen Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1.részszempont fordított arányosítás, 2részszempont: arányosítás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Térfelügyeleti kamerák kihelyezése 5 helyszínen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7447000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kivitelezés, szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87783496
Postai cím: Szilágyi Utca 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6721
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12567962206

Hivatalos név: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55016452
Postai cím: Teve Utca 51/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12350508241

Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689243

Hivatalos név: Orion 21 Biztonságtechnikai és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32736300
Postai cím: Rákosi Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13980469242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges