Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19222/2019
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000847142019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000847142019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna
Hivatkozási szám: EKR000847142019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés (FIDIC „Piros Könyv”) - Budapest XIII. kerület Béke téri projekt I. ütem Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111290-7
45231300-8
45232400-6
45232440-8
45233251-3
45240000-1
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) szerint.
Budapest XIII. kerület Béke téri projekt I. ütem Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkái, ami az alábbi feladatokra terjed ki:
a) kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai, a vízjogi létesítési engedélyek, a Megrendelő követelmények és az átadott tendertervek, továbbá az üzemeltető (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.) által megfogalmazott követelmények szerint,
b) vízjogi létesítési engedélyes tervek szükség szerinti módosítása és a vízjogi létesítési engedély szükség szerinti módosítása, meghosszabbítása,
c) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzése,
d) ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,
e) közműkiváltási munkák elvégzése,
f) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok, dokumentálása,
g) a helyreállítási munkák elvégzése, beleértve az Európai Unió által nem támogatott munkákat is (nyomvonalas burkolat helyreállításon felüli burkolat helyreállítási munkák),
h) a vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése,
i) a befejezett létesítmény átadása,
j) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
k) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.
A hálózatbővítés részeként a Béke utca meglévő DN 1700-1900 mm méretű főgyűjtővel részben párhuzamos új szennyvíz főgyűjtő csatorna építése szükséges a Béke tér és Rozsnyay utca között. Az új DN 1600 mm méretű csatorna az Angyalföldi Szivattyútelep közelében csatlakozna a Rozsnyay utcai DN 2300-3100 mm méretű befogadó főgyűjtő csatornára, mely így a Béke téren torlódó vizek gyorsabb leürítését teszi majd lehetővé, amellett hogy a városrész központi területén végbemenő ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó megnövekvő szennyvízelvezetési igényt is biztosítani tudja.
A projekt során megvalósítandó:
Csatornaépítés:
1216,9 fm DN 1600 mm új gravitációs csőcsatorna (ebből irányított sajtolással (feltárás nélküli technológiával) épül 1096,1 fm, melyből egy egybefüggő szakasz hossza 213 fm),
8 db. egyedi szennyvízcsatornához kapcsolódó vasbeton műtárgy létesítése,
43,3 fm ikervezeték (110 és 125 cm ÜPE) a szükséges közmű kiváltásokkal együtt,
továbbá két ponton a meglévő és új főgyűjtőcsatorna között üzemi kapcsolatok kialakítása DN 1000 mm, illetve DN 800 mm mérettel.
Vízvezeték kiváltás: Béke utca (Fáy utca - Frangepán utca között) DN 150 göv 196,0 fm, Béke utca - Petneházy utca keresztezésnél DN 150 göv 31,5 fm, Béke utca - Országbíró utca keresztezésnél DN 150 göv 22,5 fm, további ideiglenes kiváltás 50 fm DN 150 göv.
Távhővezeték kiváltás: Hajdú utcában Fv 2 DN 40/126 106,0 fm.
Gázvezeték kiváltás: Fáy utca - Hajdú utca sarkán 15,0 fm 200 PE.
Villamospálya és felsővezeték bontása, ideiglenes peron és megálló építése majd megszüntetése a Fáy utcánál, korábbi állapot helyreállítása, beszabályozások elvégzése csatornaépítést követően.
A fenti munkákhoz kapcsolódóan burkolat bontási és helyreállítási feladatok is nyertes ajánlattevő feladatát képezik.
A csatorna építése mellett a nyertes ajánlattevő feladata a járulékos munkák elvégzése is, a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevő köteles a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kiemelt hangsúlyt fektetni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban.
Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést tartalmaznak, az a beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is tehető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2 a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 a) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje  10
2 M/2 b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 b) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje  10
3 M/2 c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 c) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építése című KEHOP - 2.2.2. projekt
II.2.14) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Káré Anett Eszter (00885)
A Kbt. 77. § (1) bek. alapján a szakemberek esetében ajánlatkérő az alkalmassági követelmények keretében meghatározottakon túli 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, a 36 hónapot meghaladó ajánlatokra egységesen a pontszámok felső határával azonos számú pontot ad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint, a Kr. II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015.Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.Kr.1. § (7)-re.
A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.
SZ/1 Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 8. § (1) és a 21. § (1) alapján előírja az 1997. évi LXXVII. tv. (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők és az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szerepelés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65.§ (7) szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó EEKD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α:” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Folytatás a II.2.9) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és a 19. § (5) bekezdés alapján ajánlattevő csatolja a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna építése és/vagy rekonstrukciója) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt P/1 minimumkövetelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/1 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni. Az alkalmasság igazolása kapcsán a Kbt. 65. § (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése és 69. § (11)-(11a) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (szennyvízcsatorna építése és/vagy rekonstrukciója) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább az 1 500 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:
M/1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb építési beruházásait, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (3) bek. foglaltak szerint az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja) és helye,
- a szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége,
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (gerincfolyóméter, belső átmérő, építés technológia), az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet).
- Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, és
a) Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi;
b) Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen és csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum másolati példánya.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§, 22. § (5) bek., a 24. § (1)-(2),(5) bek. és a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., a 67. § (3) bek., a 69. § (11)-(11a) bek és a 140. § (9) bek alkalmazására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) végzett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, kivitelezési munkával az alábbiak szerint:
a) mindösszesen legalább 900 fm hosszúságú, meglévő szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó legalább 60 cm belső átmérőjű gravitációs szennyvízcsatorna építést és/vagy rekonstrukciót tartalmazott, amely munka közművesített városi környezetben valósult meg;
b) mindösszesen legalább 300 fm, legalább 80 cm belső átmérőjű csatorna, nyomvonal feltárása nélküli technológiával megvalósított építésére vonatkozó referencia munkával.
Ajánlatkérő a közművesített környezet alatt a szennyvízcsatorna mellett a felsoroltak közül legalább kettő (ivóvíz, erős áram, gyenge áram, gáz, távhő) közművezetékkel beépített közterületet érti.
Ajánlatkérő városi környezet alatt a KSH 2011. évi népszámlálási adatai (http://www.ksh.hu/nepszamlalas/reszletes_tablak) szerint legalább 20 000 fős lakónépességgel rendelkező településen végrehajtott kivitelezést ért.
Ajánlatkérő rekonstrukciós munka alatt érti: szennyvízcsatorna nyílt feltárással járó átépítése, vagy feltárás nélküli építési technológia alkalmazásával (műanyag csővel történő bélelés vagy műanyag vagy beton vagy vasbeton csővel történő sajtolás) történő rekonstrukcióját, szükséges mértékben az útburkolat megbontásával, majd helyreállításával együtt.

Fenti M/1 a) referenciakövetelmény legfeljebb 2 db és M/1 b) referenciakövetelmény legfeljebb 3 db referenciával teljesíthető. Egy referencia több követelményt is kielégíthet, amennyiben az minden feltételnek eleget tesz.
M/2.
a) 1 fő műszaki projektvezetővel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kr. szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Kr. vonatkozó mellékletében meghatározott MV-VZ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel;
b) 1 fő műszaki építésvezetővel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kr. szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Kr. vonatkozó mellékletében meghatározott MV-KÉ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel.
c) 1 fő műszaki építésvezetővel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kr. szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Kr. vonatkozó mellékletében meghatározott MV-M kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel;
Egy szakember csak egy alkalmassági feltételt igazolhat. A nevesített szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A beruházás saját erőből és a KEHOP támogatási programon elnyert támogatásból valósul meg. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). Ellenérték teljesítése fordított ÁFA alkalmazásával.
Teljesítési, ill. jótállási biztosíték: nettó Szerződéses Ár 5-5%-a;
Jótállási kötelezettsége a teljesítésnek az Átadás-átvételi Igazolásban rögzített időpontjától kezdődik, a jótállási kötelezettség időtartama 60 hónap.
Előleg: legfeljebb a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár (továbbiakban: EAÁ) 30 %-a. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke az igényelt előleg és az EAÁ 5%-nak különbözete. Késedelmi kötbér: naptári naponként nettó Szerződéses Ár 0,5%-a, max. 20%-a;
Meghiúsulási kötbér: nettó Szerződéses Ár 30%-a;
Ajánlattevő számlái utófinanszírozással kerülnek kifizetésre a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(8) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32/B. § szerint.
Tartalékkeret mértéke: nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5%-a.
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.Üzemzavar esetén
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) valamint a 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, az EEKD dokumentumot, az ajánlati biztosíték igazolást. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
3. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Az egyes utcákban végzendő önmagukban kisebb szakaszra jutó csatornázási munkák a munkaterület és felvonulási területek elaprózódásával irreálisan magas költségeket eredményeznének ajánlatkérő számára, továbbá a szennyvízhálózat kapcsolódási pontjaira tekintettel üzemeltetési, garanciális szempontból előnyösebb az egy szerződés keretében történő kivitelezés.
4. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.1)-III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
5. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
6. Az ajánlattétel 25.000.000 Ft, azaz huszonötmillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell AK rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. §-ban meghatározottak szerint, átutalás esetén a Budapest Főváros Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nál vezetett 11784009-15490012 számú számlájára.
7. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0 – 100. Pontszámítás módszere: - Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. - Ár: fordított arányosítás. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények keretében meghatározottakon túli 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, mint minőségi értékelési szempontot. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott 1-1 szakember többlettapasztalata, azaz a szakemberek önállóan, külön-külön kerülnek értékelésre. A Kbt. 77. § (1) alapján az M/2) a)-c) pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményben előírtakon felüli tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 36 hónap. Az értékelés részletes leírását az 1. kötet (útmutató) tartalmazza.
8. Ajánlattevők szakmai ajánlatot kötelesek benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
9. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.
10. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben és a Kbt. 69. § (6) bek-ben foglaltakat az eljárás során alkalmazza.
11. AK a Kbt. 132. § (1) alapján a környezetvédelmi szempontok alkalmazását várja el a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
12. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (közös ajánlattételi megállapodás) az 1. kötetben foglaltak szerint.
13. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben AK végzi el.
Folytatás VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bek-ben foglaltakra.
VI.3) További információk pont folytatása:
14. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az M/2. pontjának a)-c) alpontjaiban megjelölt szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével, erről ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenégi okot.
16. Feltételes közbeszerzés: AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. AK a támogatásra irányuló igény elutasítását vagy az igényelténél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (6) bek szerint).
17. AK az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. Az Egyösszegű Ajánlati Ár felbontását szerkeszthető excel állományban is kérjük benyújtani. (Kbt. 41/B. § (2) bek).
18. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bek.].
19. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
20. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bek).
21. AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (2) bek alapján előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
22. Nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. (X.30.) Kr. 11. § és 26. § szerinti építés-szerelési felelősségbiztosítással, amely kiterjed a tervezésre is (1.000.000.000 Ft/év és 100.000.000 Ft/káresemény) kell rendelkeznie, tekintettel a Szerződéstervezet 6.16. pontjára.
23.Vállalkozó (Nyertes ajánlattevő) a nettó Szerződéses Ár 10 %-ánál kisebb összegű Közbenső Fizetési Igazolás, illetve részszámla benyújtására nem jogosult (max. 9 részszla + 1 végszla) Részletesen ld. Közbeszerzési Dokumentumok.
III.1.1) pont folytatása: Az ajánlatok Kbt. 69. § szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők és az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatait ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
SZ/1 Ajánlattevő alkalmatlan, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők és az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák