Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19237/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66521905
Postai cím: Tószegi Út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bene Ildikó
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszeradagoló rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001091542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Biztonságos gyógyszeradagolás feltételeinek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben.” EFOP-2.2.18-17-2017-00012 azonosítószámú projekt keretében gyógyszeradagoló automata rendszer és hozzá kapcsolódó informatikai rendszerek beszerzése
I. rész: Gyógyszeradagoló automata rendszer és hardver elemei
II. rész: Informatikai rendszerek kiépítése a gyógyszeradagoló automatához kapcsolódóan

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 16565 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 170 - 414872
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint. VI.3. pont folytatása: 15.A közbesz.dokban vmennyi órában megadott hi.Mo.i helyi idő szerint értendő.16.Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dok esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak AT általi felelős (AT által cégszerűen aláírt) magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani egyszerű másolatban, amelynek egyezőségét cégszerű aláírással kell igazolni.17.Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos összes költség az AT-t terheli. A közbesz.eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az AK és az AK nevében eljáróval szemben e-költségekkel kapcsolatosan semmilyen követelésnek nincs helye.18.AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes AT(k) általi projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.19.Értékelési szempontok 1. rész Minőségi krit:Többlet jótállás ideje (gyógyszeradagoló automata és az optikai berendezés) (egész hónap, legkedvezőbb:24 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap) Súlyszám 10 Hibaelhárítás kapcsán helyszíni kiszállás vállalása (legkedvezőbb 6 óra, legkedvezőtlenebb 24 óra) Súlyszám: 10, Gyógyszertári oktatás a Unitdose/Multidose használatáho0:helyszíni 100 pont, e-learning 0 pont súlyszám 10, Ár –Súlyszám:70 2. rész Minőségi krit. integrált kapcsolat kiépítése a gyógyszeradagoló automatával: folyamatos üzem alatt felmerült, HIS és gyógyszertári rendszer oldali hibák kezelése – hibaelhárítás megkezdésének legkorábbi időpontja (legkedvezőbb 24 óra, legkedvezőtlenebb 48 óra) súlyszám: 10 , osztályos oktatás terápia kezeléshez – helyszíni 100 pont, e-learning -0 pont súlyszám 10 ,gyógyszertári oktatás a terápia kezeléshez,– helyszíni 100 pont,e-learning -0 pont súlyszám 10 Ár – Súlyszám: 70 A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. A legjobb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az AK többletjótállás: egyenes arányosság, Hibaelhárítás kapcsán helyszíni kiszállás vállalása: arányosítás, gyógyszertári oktatás a Unitdose/Multidose használatához: abszolút értékelési módszer, ár: fordított arányosítás, integrált kapcsolat kiépítése a gyógyszeradagoló automatával: folyamatos üzem alatt felmerült, HIS és gyógyszertári rendszer oldali hibák kezelése – hibaelhárítás megkezdésének legkorábbi időpontja (legkedvezőbb 24 óra, legkedvezőtlenebb 48 óra): arányosítás, osztályos oktatás terápia kezeléshez, gyógyszertári oktatás a terápia kezeléshez: abszolút értékelési módszer, Ár: fordított arányosítás. Ha a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az AK két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. 20.Eljáró FAKSZ: dr. Veres Viktória:00865 21.Bontás: elektronikusan EKR-ben 2019. 10.04. 12:00 22.AK a Kbt 53. § (5) szerint: az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy ha vmely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlatételi határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). A jövőbeli esemény, mely bekövetkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja az AK: a 272/2014 (XI.5.) Kr 106. § (1) bek. szerinti zárótanúsítvány nem támogató tartalmú. AK tájékoztatja továbbá az AT-ket, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. tekintettel is feltételes: AK a Kbt. 53. § (6) bek. tekintettel feltételes közbesz eljárást folytat le: az EFOP-2.2.18-17-2017-00012 projekt keretében, tám.szerződés-módosítási kérelmet nyújtott be és az AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ak nem alkalmazza a 75. § (2) e) szerinti eredménytelenségi okot
Helyesen:
Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint. VI.3. pont folytatása: 15.A közbesz.dokban vmennyi órában megadott hi.Mo.i helyi idő szerint értendő.16.Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dok esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak AT általi felelős (AT által cégszerűen aláírt) magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani egyszerű másolatban, amelynek egyezőségét cégszerű aláírással kell igazolni.17.Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos összes költség az AT-t terheli. A közbesz.eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az AK és az AK nevében eljáróval szemben e-költségekkel kapcsolatosan semmilyen követelésnek nincs helye.18.AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes AT(k) általi projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.19.Értékelési szempontok 1. rész Minőségi krit:Többlet jótállás ideje (gyógyszeradagoló automata és az optikai berendezés) (egész hónap, legkedvezőbb:24 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap) Súlyszám 10 Hibaelhárítás kapcsán helyszíni kiszállás vállalása (legkedvezőbb 6 óra, legkedvezőtlenebb 24 óra) Súlyszám: 10, Gyógyszertári oktatás a Unitdose/Multidose használatáho0:helyszíni 100 pont, e-learning 0 pont súlyszám 10, Ár –Súlyszám:70 2. rész Minőségi krit. integrált kapcsolat kiépítése a gyógyszeradagoló automatával: folyamatos üzem alatt felmerült, HIS és gyógyszertári rendszer oldali hibák kezelése – hibaelhárítás megkezdésének legkorábbi időpontja (legkedvezőbb 24 óra, legkedvezőtlenebb 48 óra) súlyszám: 10 , osztályos oktatás terápia kezeléshez – helyszíni 100 pont, e-learning -0 pont súlyszám 10 ,gyógyszertári oktatás a terápia kezeléshez,– helyszíni 100 pont,e-learning -0 pont súlyszám 10 Ár – Súlyszám: 70 A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. A legjobb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az AK többletjótállás: egyenes arányosság, Hibaelhárítás kapcsán helyszíni kiszállás vállalása: arányosítás, gyógyszertári oktatás a Unitdose/Multidose használatához: abszolút értékelési módszer, ár: fordított arányosítás, integrált kapcsolat kiépítése a gyógyszeradagoló automatával: folyamatos üzem alatt felmerült, HIS és gyógyszertári rendszer oldali hibák kezelése – hibaelhárítás megkezdésének legkorábbi időpontja (legkedvezőbb 24 óra, legkedvezőtlenebb 48 óra): arányosítás, osztályos oktatás terápia kezeléshez, gyógyszertári oktatás a terápia kezeléshez: abszolút értékelési módszer, Ár: fordított arányosítás. Ha a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az AK két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. 20.Eljáró FAKSZ: dr. Veres Viktória:00865 21.Bontás: elektronikusan EKR-ben 2019. 10.11. 12:00 22.AK a Kbt 53. § (5) szerint: az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy ha vmely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlatételi határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). A jövőbeli esemény, mely bekövetkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja az AK: a 272/2014 (XI.5.) Kr 106. § (1) bek. szerinti zárótanúsítvány nem támogató tartalmú. AK tájékoztatja továbbá az AT-ket, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. tekintettel is feltételes: AK a Kbt. 53. § (6) bek. tekintettel feltételes közbesz eljárást folytat le: az EFOP-2.2.18-17-2017-00012 projekt keretében, tám.szerződés-módosítási kérelmet nyújtott be és az AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ak nem alkalmazza a 75. § (2) e) szerinti eredménytelenségi okot
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ