Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19246/2019
CPV Kód:31640000-4
Ajánlatkérő:MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye:HU211;HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás-fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52420502
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Zsuzsanna
Telefon: +36 13959159
E-mail: kozbeszerzes@energia.mta.hu
Fax: +36 13959293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.energia.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.energia.mta.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás-fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Részecskegyorsító
Hivatkozási szám: EKR000770552018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31640000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 (egy) darab új részecskegyorsító rendszer (ionforrás + gyorsító) beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energiatudományi Kutatóközpont részére. Ajánlattevő feladatát képezi továbbá a berendezés használatának helyszíni betanítása ajánlatkérő alkalmazottai részére, a szükséges próbaüzem lefolytatása, illetve a közreműködés az átadás-átvételi eljárásban.
01. rész: 1 (egy) darab új, 35-70 keV tartományban rögzített kimeneti energiájú proton ion forrás (Proton Ion Source, PIS) alacsony energiájú nyaláb vezető rendszerrel (Low Energy Beam Transport, LEBT) beszerzése és üzembe helyezése
02. rész: 1 (egy) darab új, 2.5 MeV végső energiájú, radio frekvenciás (RF) proton nyaláb gyorsító beszerzése és üzembe helyezése, 35-70 keV tartományban rögzített kimeneti energiájú ion forráshoz
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ionforrás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2462 Martonvásár, Hrsz. 1715/14
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 (egy) darab új, 35-70 keV tartományban rögzített kimeneti energiájú proton ion forrás (Proton Ion Source, PIS) alacsony energiájú nyaláb vezető rendszerrel (Low Energy Beam Transport, LEBT) beszerzésére és üzembe helyezésére az MTA Energiatudományi Kutatóközpont részére, főbb paraméterek:
• 35-70 keV tartományban rögzített kimeneti energiájú proton ion forrás (PIS)
• alacsony energiájú nyaláb vezető rendszer (LEBT), normalizált teljes nyaláb emittancia nem haladhatja meg az 1 π mm.mrad-ot, a nem-normalizált nyaláb emittancia nem haladhatja meg a 200 π mm.mrad értéket
• max. 3x600A tápegység
• 1 klt. elektronika vezérléssel
• zárt rendszerű hűtőrendszer (a megajánlott rsz-hez optimalizált teljesítménnyel)
• vákuumrendszer (<10-5 mbar)
AT feladata a gyári átvétel lefolytatása, a ber. helyszínre szállítása, helyszíni üzembe helyezése, használatának helyszíni betanítása (2 fő/8 ó/7 alk), a szükséges próbaüzem lefolytatása [7 (hét) nap], a közreműködés az átadás-átvételi eljárásban.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.
AT-nek az ajánlatban fel kell tüntetnie a megajánlott áruk konkrét típusmegjelölését, továbbá azok származási helyét.
Valamennyi, a KD-ban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való esetleges hivatkozás kizárólag a közb. tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell!
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (KR) 46. § (3) bekezdésében hivatkozott szabvány, műszaki engedély, műszaki előírás, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell. A nevesített termékek, eszközök, megoldások helyett ajánlattevőnek (AT) lehetősége van mind műszaki paramétereiben, mind minőségben velük egyenértékű más termékeket, eszközöket, megoldásokat megajánlani. Az ajánlatkérő (AK) által megadottaktól eltérő termékek, eszközök, megoldások megajánlása esetén az egyenértékűség bármely megfelelő eszközzel történő bizonyítása AT feladata.
Az egyenértékűség bizonyítható: gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műsz. dok., a megajánlott termékek, eszközök ismertetése, fényképe vagy műszaki leírása, amely tartalmaz minden olyan adatot és inf.-t, melyek alapján AK meg tudja állapítani a termékek, eszközök, megoldások műszaki leírásban foglalt valamennyi követelménynek, tulajdonságnak való megfelelőségét. Az adott termékekkel, eszközökkel, megoldásokkal kapcsolatban felmerült esetleges kétséget az egyenértékűség igazolásával AT-nek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékokkal kell szolgálnia, melyek állításait alátámasztják.
Kizárólag új eszközök ajánlhatók meg, használt eszközök megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A terméknek érvényes engedélyekkel, minősítésekkel kell rendelkezniük a mo-i forgalomba hozatalhoz, valamint meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Nyilatkozni kell arról, hogy az AT, illetve esetleges alv.-ja/alv.-i által teljesítendő munkák, száll.-ok, szolg.-ok, illetve azok bármely részének AK általi igénybevétele nem sérti bármely harmadik szem. szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A protonnyaláb áramerőssége 10
2 A jótállás vállalt időtartama 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00088 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – Gyorsító bázisú kompakt neutronforrás prototípusának megépítése
II.2.14) További információ:
Legjobb ár-érték arány: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont
Ponthatárok: 0,0000-100,0000
Módszer és az ajánlati elemek legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szintje:
Ár: fordított arányosság
Áramerősség (20 mA/10 mA) és Jótállás (48 hó/24 hó): arányosítás
Részletes leírás: KD

II.2.1)
Elnevezés: Gyorsító
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31643100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2462 Martonvásár, Hrsz. 1715/14
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 (egy) darab új, 2.5 MeV végső energiájú, radio frekvenciás (RF) proton nyaláb gyorsító beszerzésére és üzembe helyezésére az MTA Energiatudományi Kutatóközpont részére, főbb paraméterek:
• 2.5 MeV végső energiájú teljes proton nyaláb RF gyorsító
• 1 klt. tápellátás és elektronika
• 200±3 MHz alacsony szintű rádiófrekvenciás rendszer (LLRF)
• 1 klt. vezérlő rendszer
• zárt ciklusú hűtési-, hőmérséklet szabályzó rendszer (a megajánlott rsz-hez optimalizált teljesítménnyel)
• vákuum rendszer (<10-5 mbar)
AT feladata a gyári átvétel lefolytatása, a ber. helyszínre szállítása, helyszíni üzembe helyezése, használatának helyszíni betanítása (2 fő/8 ó/7 alk), a szükséges próbaüzem lefolytatása [7 (hét) nap], a közreműködés az átadás-átvételi eljárásban.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.
AT-nek az ajánlatban fel kell tüntetnie a megajánlott áruk konkrét típusmegjelölését, továbbá azok származási helyét.
Valamennyi, a KD-ban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való esetleges hivatkozás kizárólag a közb. tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell!
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében hivatkozott szabvány, műszaki engedély, műszaki előírás, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell. A nevesített termékek, eszközök, megoldások helyett AT-nek lehetősége van mind műszaki paramétereiben, mind minőségben velük egyenértékű más termékeket, eszközöket, megoldásokat megajánlani. Az AK által megadottaktól eltérő termékek, eszközök, megoldások megajánlása esetén az egyenértékűség bármely megfelelő eszközzel történő bizonyítása AT feladata.
Az egyenértékűség bizonyítható: gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műsz. dok., a megajánlott termékek, eszközök ismertetése, fényképe vagy műszaki leírása, amely tartalmaz minden olyan adatot és inf.-t, melyek alapján AK meg tudja állapítani a termékek, eszközök, megoldások műszaki leírásban foglalt valamennyi követelménynek, tulajdonságnak való megfelelőségét. Az adott termékekkel, eszközökkel, megoldásokkal kapcsolatban felmerült esetleges kétséget az egyenértékűség igazolásával AT-nek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékokkal kell szolgálnia, melyek állításait alátámasztják.
Kizárólag új eszközök ajánlhatók meg, használt eszközök megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A terméknek érvényes engedélyekkel, minősítésekkel kell rendelkezniük a mo-i forgalomba hozatalhoz, valamint meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Nyilatkozni kell arról, hogy az AT, illetve esetleges alv.-ja/alv.-i által teljesítendő munkák, száll.-ok, szolg.-ok, illetve azok bármely részének AK általi igénybevétele nem sérti bármely harmadik szem. szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gyorsítószerkezet anyaga tömör réz 10
2 A jótállás vállalt időtartama 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00088 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – Gyorsító bázisú kompakt neutronforrás prototípusának megépítése
II.2.14) További információ:
Legjobb ár-érték arány: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont
Ponthatárok: 0,0000-100,0000
Módszer és az ajánlati elemek legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szintje:
Ár: fordított arányosság
A gyorsítószerkezet anyaga tömör réz (igen/nem): pontozás; Jótállás (48 hó/24 hó): arányosítás
Részletes leírás: KD

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 024 - 052247
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Ionforrás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 001910 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 229240500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Gyorsító
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 001910 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 337549000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
18. § a) pont: 01. rész: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont, 02. rész: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont; b) pont: 01. rész: tárgytalan, 02. rész: tárgytalan; c) pont: 01. rész: Ion Linac Systems, Incorporated (87113 Albuquerque Ion Linac Systems, Incorporated 8430 Washington Place NE, Adószám: 46-4673064), 02. rész: Ion Linac Systems, Incorporated (87113 Albuquerque Ion Linac Systems, Incorporated 8430 Washington Place NE, Adószám: 46-4673064), Time Co., Ltd. (729-0473 Hiroshima Nutanishi-cho Obara, Mihara-shi 73-48, Adószám: 2400-01-037296); d) pont: tárgytalan
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)