Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19257/2019
CPV Kód:45261900-3
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
Teljesítés helye:Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai út 5-9., hrsz. 2889/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43465806
Postai cím: Jókai Utca 5-9
Város: Pápa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.papaikorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001184372019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001184372019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kórház tetőfelújítás
Hivatkozási szám: EKR001184372019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261900-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő "A" és "B" épületek tetőfelújítása, Jókai út felőli homlokzat felújítása és belső udvar új burkolat készítése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a beszerzés műszaki és funkcionális egységével, továbbá a műszaki és környezeti adottságokra visszavezethetően jelentős többlet költséget és többlet jogi kockázatot jelentene (a több kivitelező miatti kivitelezési párhuzamosságok, kivitelezői munkaszervezési, felelősségi kérdések stb. miatt), valamint megnehezítené az esetleges jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos hatékonyabb fellépést.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kórház tetőfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261900-3
További tárgyak:45233228-3
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai út 5-9., hrsz. 2889/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő épületén 2.650 m2 új tetőfedés készítése a jelenlegi bontásával, 890 m2 homlokzat felújítása helyi védettség alatt álló homlokzaton, 1.810 m2 udvar felület újraaszfaltozása, 628 m2 keretes szúnyogháló készítése és 332 m2 belátásgátló fólia elhelyezése
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá ajánlattevőket, hogy a teljesítési helyszínen (munkaterületen) más vállalkozó is munkát végez. A konkrét munkavégzésről Ajánlatkérő előzetesen megfelelő időben minden esetben tájékoztatja a nyertes ajánlattevőként szerződő felet. Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek együtt kell működnie a helyszínen munkát végző más Vállalkozóval, illetve annak alvállalkozóival.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/1. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakmai gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata 20
2 3. A kivitelezés időtartama alatt a felvonulási terület és az építési folyamatok ideiglenes közmű-ellátásának a létesítmény és épületeinek üzemelésétől való független biztosítása 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. Értékelési szempontok megnevezése részletesen:
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2. Az M/1. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakmai gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (az M/1. alkalmassági követelményben meghatározott kötelező gyakorlati idő feletti megajánlást kell megadni, teljes hónapban, egész számban meghatározva, előny a több, min. 0 - max. 36 hónap többlettapasztalat)
3. Ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés időtartama alatt a felvonulási terület és az építési folyamatok ideiglenes közmű-ellátásának (építési vízellátás, építési áramellátás, telekommunikáció) a létesítmény és épületeinek üzemelésétől való függetlenítését műszaki-technológiai megoldásokkal biztosítja. (igen/nem)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik
b) részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kell dokumentumot benyújtania, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Irányadó a Kbt. 64. §–a, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: NY/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell annak kamarai igazolását, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető nyilvántartás (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) alapján ellenőrzi. Amennyiben az NY/1. pont tekintetében ajánlattevő (közös ajánlattevő) szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető nyilvántartásban, abban az esetben külön kamarai igazolás csatolása nem szükséges.
Az NY/1. alkalmassági követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumot az alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatok/igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat, irányadó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése!
Irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) (11) bekezdése!
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A benyújtott dokumentumok alakiságára irányadó a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 47. § (2) és (2a) bekezdése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: NY/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
VI.3.12 További információk pont folytatása:
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni. A közbeszerzés fedezete rendelkezésre áll, amennyiben a beruházás támogatásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyi közbeszerzésre fedezetet nyújtó jóváhagyó döntést hoz. Ajánlatkérő a jóváhagyó döntés elmaradása esetén a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja vagy az eljárás eredményeként megkötött szerződés nem lép hatályba. A szerződéskötést követően a jóváhagyó döntésnek a szerződéskötést követő 180 napon kell meg kell születnie, ellenkező esetben a szerződés nem lép hatályba.
12. A IV.2.5) pontban rögzített 2 hónapos időtartam 60 naptári napnak felel meg.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pető Koppány (lajstromszáma: 01005)
14. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
16. Többváltozatú ajánlat nem tehető. Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását kizárja. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdését nem alkalmazza.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
18. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1. és M/2. pont.
19. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
20. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentáció együttesen tartalmazzák az eljárással kapcsolatos feltételeket. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén az eljárást megindító felhívás előírásai az irányadók.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli az alábbi részszempontok szerint:
Értékelési szempont: Súlyszám:
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) súlyszám: 70
2. Az M/1. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakmai gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (az M/1. alkalmassági követelményben meghatározott kötelező gyakorlati idő feletti megajánlást kell megadni, teljes hónapban, egész számban meghatározva, előny a több, min. 0 - max. 36 hónap többlettapasztalat) súlyszám: 20
3. Ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés időtartama alatt a felvonulási terület és az építési folyamatok ideiglenes közmű-ellátásának (építési vízellátás, építési áramellátás, telekommunikáció) a létesítmény és épületeinek üzemelésétől való függetlenítését műszaki-technológiai megoldásokkal biztosítja. (igen/nem) súlyszám: 10
Az értékelés módszere:
1. A nettó ajánlati ár összesen (HUF) esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra az alábbi képlet alapján.
Számítás képlete: P=(Alegalacsonyabb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa:10
Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Az így kapott pontszámok az első bírálati szempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül FOLYTATÁSA:
2. Az M/1. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakmai gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (az M/1. alkalmassági követelményben meghatározott kötelező gyakorlati idő feletti megajánlást kell megadni, teljes hónapban, egész számban meghatározva, előny a több, min. 0 - max. 36 hónap többlettapasztalat) esetében Az alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlat esetén ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza a Miniszterelnökség Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához című útmutatója szerint. Az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb értéket (36 hónap többlettapasztalat) megajánló ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja, a legkedvezőtlenebb értéket (0 hónap többlettapasztalat) megajánló ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. A többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb értékhez viszonyítva arányosan kerül kiszámításra az alábbi képlet alapján.
Ajánlatkérő csak a teljes hónapokat veszi figyelembe. Teljes hónap a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig terjedő időtartam. Ajánlatkérő tört hónapot nem vesz figyelembe.
A Kbt. 76. § (13) bekezdése alapján a szakemberre vonatkozó megajánlás alátámasztására – a Kbt. 69. § (4) bekezdésétől függetlenül – az ajánlatban be kell nyújtani az alábbi dokumentumot:
• a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, a végzettség és a szakmai gyakorlat bemutatásával.
A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel szükséges benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható a megajánlás megfelelősége (időtartam (teljes hónapok) és elvégzett szakmai gyakorlat tekintetében).
Ajánlattevő a szakember benyújtott szakmai önéletrajzával összhangban köteles az M/1. alkalmassági követelményt igazolni Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására.
A pontok kiosztása az alábbi képlettel történik:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja.
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja: 36 hónap többlettapasztalat.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja: 0 hónap többlettapasztalat.
Az így kapott pontszámok az értékelési részszempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
3. A 3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a pontozás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B pont 1. pontja alapján.
A 3. értékelési részszempont kivitelezés során történő vállalása esetén ajánlattevőnek a részszempontra vonatkozóan Igen választ szükséges a Felolvasólapon feltüntetnie. Amennyiben a 3. értékelési részszempont teljesítését ajánlattevő a kivitelezés során nem vállalja, úgy az adott sorban a részszempontra vonatkozóan a Nem választ szükséges a Felolvasólapon feltüntetni.
Igen válasz esetén ajánlattevő 10 (tíz) pontot kap, Nem válasz esetén 0 (nulla) pontot.
A részszempontra adott pontszám felszorzásra kerül a részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott szorzat megmutatja az adott értékelési részszempontra kapott összpontszámot. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
Összesítés:
Az egyes részszempontokra adott értékelési összpontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az így kapott összegek kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a legmagasabb értéket kapott ajánlattevő.
Pontegyezőség esetén az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakember megnevezése, végzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése, akit ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlathoz csatolandó:
— A szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza, a végzettség és a szakmai gyakorlat bemutatásával,
— Iskolai végzettség dokumentuma(i),
— A szakember – a szerződés teljes időtartamára vonatkozó – rendelkezésre állásra vonatkozó, saját kezűleg aláírt, eredeti nyilatkozata.
Amennyiben az M/1. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás M/1. pontja tekintetében Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek – vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlattevőnek ezen feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges jelentkezésében (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése).
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (2a) bekezdése alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) közbeszerzés tárgya szerinti (tetőfedési munka elvégzése) építési beruházásainak ismertetése.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím);
- az építési beruházás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható);
- az építési beruházás mennyiségét (darabszám);
- a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban];
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/2. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M/1. és M/2. pont szerinti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatok/igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat, irányadó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése!
Irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) (11) bekezdése!
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A benyújtott dokumentumok alakiságára irányadó a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 47. § (2) és (2a) bekezdése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkező építésszel vagy építőmérnökkel. Az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján okleveles építészmérnök/okleveles építőmérnök esetében 3 év, építészmérnök/építőmérnök esetében 4 év. Ajánlatkérő 3 év alatt 36 hónapot, 4 év alatt 48 hónapot ért. Ajánlatkérő az M/1. rövidítései alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik.
Ajánlatkérő csak a teljes hónapokat veszi figyelembe. Teljes hónap a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig terjedő időtartam. Ajánlatkérő tört hónapot nem vesz figyelembe.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), összesen legalább 1.950 m2 nagyságú tetőfedési munka elvégzésére és/vagy legalább 667 m2 homlokzat felújításra és/vagy legalább 1357 m2 felület aszfaltozására vonatkozó referenciával.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelmény több referenciával (szerződéssel) is igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Mértéke a késedelemmel érintett teljesítésre (vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a naptári naponta. Maximuma 20 nap.
Hibás teljesítés:
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre ésszerű határidő tűzésével felhívja. Ez időtartam alatt a késedelmi kötbér szerinti jogkövetkezmények alkalmazandók.
Hibás teljesítési kötbér:
Vállalkozó hibás teljesítési kötbért fizet, amennyiben nem tartja be az ajánlatában vállalt 3. értékelési részszempont szerinti megajánlását.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér:
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér összege a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a.
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával, valamint nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köt ki, amelyet a szerződés hatálybelépésekor ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a szerződéssel érintett kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásnak sikeres lezárását követő 30 napig kell rendelkezésre állnia.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés nettó ellenértéke 20 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján az előleget Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kérésére legkésőbb a munkaterület átadásától számított tizenöt (15) napon belüli fizeti ki.
A teljesítésigazolás tekintetében irányadó a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdése. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Az ellenszolgáltatás teljesítése – amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) -(2) és a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdése szerint történik. Az ellenszolgáltatás teljesítése – amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alapján történik. A kifizetésre továbbá irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a.
Ajánlattevő részéről – az előlegszámlán kívül – három (3) részszámla, valamint egy (1) végszámla kerülhet kiállításra a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
A Kbt. 27/A. § alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Késedelmi kötbér:
Mértéke a késedelemmel érintett teljesítésre (vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a naptári naponta. Maximuma 20 nap.
Hibás teljesítés:
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre ésszerű határidő tűzésével felhívja. Ez időtartam alatt a késedelmi kötbér szerinti jogkövetkezmények alkalmazandók.
Hibás teljesítési kötbér:
Vállalkozó hibás teljesítési kötbért fizet, amennyiben nem tartja be az ajánlatában vállalt 3. értékelési részszempont szerinti megajánlását.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér:
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér összege a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a.
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával, valamint nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köt ki, amelyet a szerződés hatálybelépésekor ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a szerződéssel érintett kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásnak sikeres lezárását követő 30 napig kell rendelkezésre állnia.
A teljesítési biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken.
Nyertes ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti bármely formában kell nyújtania, és ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor.
Eszerint a biztosíték a nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A teljesítési biztosíték jogosultjának megnevezése és számlaszáma: Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Magyar Államkincstárnál vezetett 10048005 - 00324450 - 30005204
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Lásd III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontja!
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. §
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Lásd III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontja!
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 40. § 41. § 41/A. § 41/B. § és 41/C. §-a, valamint az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák.
Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
Ajánlatkérő nem vállal továbbá felelősséget az EKR rendszer esetleges meghibásodásaiból, ideértve azon esetet is, amennyiben az EKR nem küld automatikus üzenetet az ajánlattevő regisztrált e-mail címére az egyes eljárási cselekményekről.
3. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.
A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdésére tekintettel dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy a Kbt. 114. § (6) alapján alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését és meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.
4. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot a Kbt. 68. § és az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani.
5. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást rendel el.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, különösen akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
8. Ajánlattevő köteles a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – legalább 150 millió forint/év és legalább 50 millió forint/káresemény összegű, saját névre szóló, kivitelezési munkára vonatkozó „all risk” típusú szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra és a kötvény másolati példányát a szerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) részére átadni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
9. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján továbbá ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges az árazott költségvetést cégszerűen aláírva .pdf vagy azzal egyenértékű formátumban és elektronikusan .xls vagy azzal egyenértékű formátumban; Ajánlatkérő a kiegészítő dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák az eljárást megindító felhívás és az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. Az árazatlan költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni a költségvetésben, tehát sor nem maradhat kitöltetlenül. Ennek megsértése ajánlattevő részéről az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után!
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárás keretében a helyszín megtekintésének lehetőségét - nem konzultációs jelleggel – az alábbiak szerint biztosítja.
Helye: Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai út 5-9. Titkárság; Időpontja: 2019. október 16., 10.00 óra.
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban!
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges